A magyar politikai szónoklat kézikönyve a legrégibb idöktöl a jelenkorig, Zväzok 1

Predný obal
István Toldy
Emich G., 1866
0 Recenzie
Recenzie nie sú overované, ale Google kontroluje prítomnos» faloąného obsahu a po jeho identifikácii ho odstraňuje
 

Čo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nenaąli ľiadne recenzie.

Zvolené strany

Iné vydania - Zobrazi» vąetky

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáľe

Strana 11 - Seu te in remoto gramine per dies Festos reclinatum bearis Interiore nota Falerni. Quo pinus ingens albaque populus Umbram hospitalem consociare amant...
Strana 324 - Minthogy a reformatio után a status és egyház kétféle elvből indult ki, ki kellett jelölni a határvonalat, a mely az egyházat a statustól elkülönözte, s jelesen a házasságok kötésére nézve új jogok és kötelességek támadtak. A statusra nézve támadt azon jog, hogy az egyház elveitől eltérőleg bizonyos formákat...
Strana 237 - ... meg. — Ha tehát azokban hiány volt, a hiánynak a népek okai nem voltak. Ott is történtek rázkódtatások, ott is behozatott az absolut rendszer.
Strana 232 - Felsége nem szólitotta volna fel külön Magyarországot, hogy az állam ezen adósságának egy részét vállalja el , s az ország nem tagadhatta volna meg annak elvállalását.
Strana 240 - Tizenkét évig állott fenn nálunk is az absolut rendszer ; de nem árasztott boldogságot a népre, nem tette az államot gazdagabbá és hatalmában nagyobbá ; s Felséged tizenkét évi tapasztalás után maga is szükségesnek látta az absolut rendszerrel felhagyni s alkotmányos útra térni.
Strana 197 - Felhozzák ellenünk, hogy a birodalom érdeke a legfőbb tekintet, s annak az egyes részek kötelesek saját érdekeiket alárendelni. Nem vonom kétségbe ezen állítás igazságát oly birodalomra nézve, mely ugyanazon egy közjogi alapon áll, melynek egyes részei föltétlenül csatlakoztak egymáshoz, melyet szorosabb realunio köt össze. De Magyarország az uralkodó házzal...
Strana 184 - ... és ezen ösztön létrehozzák majd azon erőt, mely a jónak eszközlésére szükséges. Hajdan a véres harczok szünetlen küzdése között csak egy szent kötelességet ismertek őseink hazájuk iránt: vérrel is védni annak jussait s függetlenségét. Korunkban ezen szent kötelességgel még egy másik párosult : kifejteni a...
Strana 248 - De ki fog-e terjesztetni ezen nézet az osztrák birodalmi tanácsra is ? (Tetszés.) érvényteleneknek fognak-e tekintetni annak minden oly határozatai, melyekbe például a cseh vagy lengyel követeknek, a cseh vagy lengyel népnek valamely része bele nem egyezett? Pedig a birodalmi tanácsban nemcsak külön nemzetiségek, hanem külön országok vannak képviselve, s ott inkább fordulhatnak elő esetek, melyekben hasonló ellenvetésnek több nyomatéka lehet.
Strana 423 - ... semmi esetre nem nyujt. Kétfélekép lehet csak -erre a kérdésre felelni: igen-nel vagy nem-mel. Ha igen a felelet, ha sérelemnek állíttatik a tett, oly valamire szólítjuk fel a kormányt, mit nem tehet ; mert fökép a tegnapi nap (a elerus részéről) történt nyilatkozások után világos, hogy itten kényszerítés nélkül keresztültörni többé nem lehet.
Strana 254 - Magyarországra sa kapcsolt részekre vonatkozó rendeleteit alkotmányelleneseknek s érvényteleneknek kell tekintenünk, (Közhelyeslés) semmi terhet, semmi kötelezettséget, mit a birodalmi tanács megállapít, semmi kölcsönt, melynek fölvételét elhatározza, az állam vagyonának semmi eladását, mihez beleegyezését kimondja, Magyarországra nézve...

Bibliografické informácie