Obrázky na stránke
PDF
ePub

commendaciorem efficiebat. Quid? ad cum nc modum respublica veftra à maioribus constitura à vobis nunc adminiftratur: Profectò nisi inuidus, diffitebitur nemo vosita in foro, quantum tempora patiuntur, in ciuium tranquillitate,fecuritate,ar. qae vnitate promouenda,imò non adeò nuper Flandriæ rebus tantùm non deplo. ratis cum fociis veftris fubueniendo ( [cio me non vanè nec arroganter dicere ) lic, inquam,communitatem veftram à maioribus, auis, abauis, atanis religione & probis moribus condecoratam, legibus munitam, forriter 'armis defensam, veftralapientia,consilio,moderatione gericis ornatisque,vt nó vos modò, fed auicæ quoquc in vobis virtutes iÝ AUTeixào Singcor principatum gerant; adeò ve verè dici pollit, τοσαύτίων το πολά ταύτα έχεις το φρόνησιν όσιωπτο δεύαμιν εν σώμαπ τίω ψυχω: ita finguli in officio ciues,quoad eius fieri poteft,ve in corpore bene composito habilique membra fingula retinentur;ita boni fais præmiis:mali mala cruce afficiuntur. Quod profectò fieri necesse est in omni beata felicique Republica, vrea bene stabilitale. gibus regatur. Cuius rei maiores vestri patresque libi probè conscij censuerunt in laudabili politia cam curam elle primam, vt ab infantia liberi ingenuè educatilia beraliter inftituantur:έ μικρόν δ, inquit Αriftotel. διαφέρει το έτως, ή έτως ευθυς εκ νέων €013 swau, nes tò repetonu, pārdor ģ to zão. Nec fefelliteos sua ratio:nam & docti homines in primis curandum esse scribunt in Horenti Republica, ne seditionibus & ciuium contentionibus agitetur , lovitud y Toto , avto špa,aing Tambéc tās tuzas mulfún Tol Tŵr vec jestó jérgiov ázerñtu: affectuum namque moderatio cum doctri. na,legibus,& institutis virtuti in animo fedem parat , qua fulcitur populi maiestas, deuinciuntur animi ciuium,conseruatur lalus omnium,res, fortuna, liberi, vxores, parentes, amici,facra & profana omnia in tuto magis existunt,quàm si vallo duplici fosfaque communiantur. Quid?an aliter fuos Spartanos Lycurgus statuit inuietos? Aliáne via Athenienses hoftibus quidem in bello formidabiles, domi verò disciplinarum onni genere exculti foruere? Sed quis neget Romanos nisi virtute rerum dominos extitisse? Non aliam certè vos viri fapientisfimi bene gerende reipublicæ formam a maioribus acceptain, hactenus de propinquo imitatos expresilie, funt indicio litteræ liberales & disciplinarum genera; quibus nihil excoli humanius in hac vrbe vestra, nihil expolici accuratius,nihil effici perfectius, testes sunt diuinarum rerum , testes politioris litteraturæ tam Græcæ quàm Latinæ profefliones publicæ;{estes ludi litterarij plurimi & frequentissimi, in quibus sic paratur pueritia, fic exercetur adolescentia & probis moribus ad virtuté componitur, vt vbiuis gentium versentur, inter cetera facilè dignoscas ingenia Brugensia. Quid quòd viri quidam doctissimi Brugas Athenis conferant ingeniorum fecunditate , artificum præstantia & doctorum virorum multitudine ? quæ vna certè caufa eft cur tantos in summis difficultatibus,& tam diuturnos progressus habuerit hæc ciuitas,suaque erga omnes populi facilitate & comitate fibi maiores indies polliceri non metuit; quæ tanta est, ve velimuitos ad fe adducat,adductos deuinciat,deuin&tos foueat, ornet, amplificet. Quare , pro mco in rem veftram publicam officio , & pro vestro erga me studio, quid aliud, quam vt eisdem natu nunc maioribus scribendo profim quibus olim via ua voce, ve confido, fui non inutilis, & ea ratione, quæ hic institui paria faciam. nam si quæ ad originem huias vrbis faciunt, ignorationis obscurata nebulis non. nihil primus illastrani,fi nomen eius adhuc non auditum, fi loci fitum ab omni antiquitate Belgica in Borcalibus Neruiis nobiliffimum fuiffe oftendi ; certè his æqua lancc ad omnimodam reipubl. illustrationem debct appendi , qui nostra opera a

puero,

**

prero, quasi data manu, rectam virtutis omnisque humanitatis viam docti funt ingredi,vt ij nunc viri ex scriptis cum Hercule cognoscant ad honoris apicem quantum pollic cum viribus coniuncta prudentia:& quid id fit cum lano a fronte simul & occipitio sapere. Contrà, quanta fit existimationis, famx, nominis & gloriæ pervicies, roavis sur gurcuris sur. Quam cùm hanc tum illam vitæ viam cùm nemo ex antiquis scriptoribus Horatio velut in tabulis effigiatam intuentibus feliciùs exhibeat, nemo vitia accuratiùs insectetur, nemo bonos mores viuaciùs cdoceat, cum Commentariis antiquis ex pluribus fcriptis manu magno studio consarcinatis, & nostris aliquantò planiùs, vi arbitror, quàm prius elucidatum & illuftratum vobis, Amplißimi patres, dedico & gratitudinis ergô mancipo; vt qui me non pænitendo stipendio ad vos Brugas Louanio arceflicum liberaliter & honorificè prosecuti ad alacrius deuorandum quicquid eft in eiusmodi litteraria professione laboriosi tædij, non dubitaueritis id insuper honorario munere dignari:quam munificentiam veItram,ve de nobis taceamus , & loquuntur cxtcri multisque præconiis efferunt, & vicini quique populi & focij veftri cun admiratione suspiciunt,adeò vt allerant cordatissimi quique, vel genelin huius loci vel genium ipsum in id inclinari,vt efficiac huius vrbis non ciueis modò,fed incolas quoque beneficos, liberaleis & humanos. Accipite itaque, Senatores prudentislimi, hos Cruquij veftri labores reipubl. Bruganæ causa susceptos,ea fronte & animi promtitudine qua & patres vestri pleriq. & vos ipli nonnulli docentem libenter audioistis & familiariter estis amplexati. Valete, & feliciter Remp. velt.gerite. Kalend. August. Anno clo. 13, LXXVIII. Brugis Flandrorum.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

D. DE LEYSELE, &c. ET FRANCONA

TIVM DE CVRIONI PERP ET VO

[blocks in formation]

RVG A S'quidem, quantum in 210 fuit, V. ampliß. illuftraui in Epistola ad Senat. Brugens. verùm in noinine cùm non parum ambigerem , nec mihi persuaderem eis à ponte quem legi nominari Leaubrugstock, id nominis inditum, consului virum clarißimum doétißimunog Ægidiurn Wiitfium 1.C.Regi Hispaniarum à confiliis Flandriæ , quem pro familiaritate de lit

terarin inter nos communicatione non ignorabam antiquitatis in primis oppidi Brugensis esse peritißimum. Is itaque in veteribus Brugenius monumentis inuen, tum Sigiliin Gandarlo ad nos mifit, q140d tale est: Frons seu facies aduersa cum hac inscriptione, Sigillum Brugengis oppidi, habet dine Virginis sacellum auctum & ornatuin à Balduino Ferreo primo Flandrorum comite , cum porta arcis seu Burgi , cui Supernè affixus leo est reptans per tabulas seu ponteis , hodiernum Brugense sigillum : Supra portain quidem excubia, infra verò pons est sublicines ingentis magnitudinis ad Romanum morem palationibus adactus & firmatus: A tergo verò Sigilli cum hac inscriptione, Secretum de Brugis, est Arx feu Burgus , ppus antiquum , vt non dubitemele Romanum cum pallo, fossa, porta, o ponte;vel argumento infcriptionis Latina,quo fermone in caufis & rebus publię cis fere vtebantur Galli

, donec iugo Romano excusso capere barbarissare.Quod etiamnum indicant duo lilia Arci vtrimque appreffa,reiectis fortaßis Aquilis, nam o Bruge tandem non oppidum,

fed villa dicta est (allifione ad vile, vocabulum Gallicum) post antiqui buius figni abolitionem, quod factum est annis abhinc plus trecentis, in conjesu publico tam Ecclefiastici quam Politici status virorum principum Brugana Reipubl.presente populo.Quod autem Brue ge ab hoc ponte sublicio denominatæ funt , teftantur Chronica Bertinica , mihi, ex indicio Wiitsii, vsui nunc data à viro tam pio quàm docto D. Petro Adornea I, C. apud diuum DQnatianum Brug. Canonico, scripta anno millefimo quadringentefimo quarto ex chartis Albini Bainel

. quorum dictionem gallissantem fic reddidi aliquantò Latinias: cúm Balduinus. Ferreus sæpius in hac arce, & diutiùs hæreret (forsitan ad piratas propellendes ) plures conCurrere, aut mercium vendendarum ( quos Mercemannos nominant Chronica) aut alia tam publica quàm priuata caufa, in ore cæpit esse omnibus, Eamus ad ponte , laet ons gaen naer de brugghe, qui fermo longè latesz sparsus vsurpatus , prima fuit & origo vera nominis Brugarum. sic Chronica præter alia quibus hic non eft opus

. Ceterum de libera vestra Republica qui Franconatus dicitur, Ambact us quondam Brugensis(vt volunt quidame) vnde nomen hoc fortita fit, anquirere quidem, fed inuenire non licuit : nam nec Meyerus, diligentissimus Flandricarum rerum scriptor, habet;nec Malleus quicquam ad eam rem notatu dignū: Francum quidem Brugense nominat Meyerus non semel, fed vnde Francusi veniat, nulla pientio. At dabo tamen aliquando omnem operans, vt velconiecturis vero quàm fimillimá, vel certis argumentis eius appellationis origineni reperiam. Qua in re, vt mihi ne defis, obteftabor te, atque adeò obfecrabo; vt quem non latet me per omne genus scriptorum tam veterum quàino recentium inftar apis volare,tibisz quasi pragustando sumere quicquid ad rerum locoruingz cognitionem facere pofle iudicas." Vale.

AD

**

2

1

BENEVOL V M.

N ANTIQVIS Commentariis iam pridem in quartum Oda-
rum,Epodos & Satyras cuulgatis,lector candide, nonnullos in-
telligo,& non poftremæ norx viros subsannare, atque adeò rc-
rectare dictionem hanc, Commentator , quasi minus idoneam,
nec fatis,vt enarratorem notct, Latinam:quod, etiamsi non pc-
nitùs infitier; tamen si diligentius animaduertant noftruin ca
in se consilium & cpistolam ad lectorem olim lib. Odarum

quarto præpositam candidiùs pellegant, aquiores certè nobis eos fore crediderim.Nam quis cum nominet honorificè , qucm nc nouit quidem? vt taceam ca quæ euolui in Horatium scripta vix vllo honore digna , sed ita lacera, manca, mutila,lacunosa,& tantum non carie,vetustateğ. deperdita, ve ex iis vix hos Commentarios consarcinauerim. Quid? quòd auctoris nomen opera nulla consequi potuerim? In editis olim per Henricum Petri operibus Horatij, intet innumcros ferè explanatores legere quidem est virorum doctiflimotuin Acronis & Porphyrionis numeros & nomina , sed in plerisque eis adscriptis miror atque detestor non ofcitantiam typographi,ve quem fortafle mucosum fecir lucri craflus odor, sed inepros cuculos,qui tantos viros no reueriti

, suæ stupiditatis labe nion puduit aspetgere. Facilè coniicio eos in eiuscemodi librarios incidiffe , quales per aliquot annos validè nos exercuerunt;at hoc vehementer abominor , tam præcellentibus scriptoribus cos tantam barbariem nuncupasse. Quod certè ne facerem, & iudicarem ex doEtis enarrationibus nihil quàm cucullara superesle comnienta ( præter admoduni panca

à nobis magno labore nunc ab alijs separara,) ea non cnarratoris,sed Commentatoris esse volui. Deinde cùm quatuor legerim Horatij interpreres, Porphyrionem, Acronem,Modestum,& Scaurum;nec vllis Blandinijs, Tonlanis, aut alijs fcri. ptis appositum nomen alcuius:quid cui,quæso,adfcriberem ? Fecerint hoc alj typographi, vt suos typos plausibiliores redderét; noftrum fanè non fuit tam ftultè te rcctorem ludere,tibiģue pro thesauris carbones oftentarc.

HORA

Η Ο R Α ΤΙΙ Ρ Ο Ε Τ Α

V. Ι Τ Α
PER SVETONIVM TRANQUILLVM

conscripta,
vt à Petro Nannio edita est, libro tertio Miscellancorum,

lacera , & multis locis vitiata.
OR ATIV Flaccus Venufinus, patre, vt ipse tradit,libertino, & ex-
actionum coactore:yt verè creditum eff,falfamentario, quum illi qui-
dam in altercatione exprobraffet : Quotiens ego vidi patrem tuum
cubito emungenten. Bello Philippenfà, excitus à Marco Bruto impe-
ratore, tribunus militum meruit : victisg partibus , venia impetrata,
fcriptum quaftorium comparauit.Ac primo Mecenati,deinde Augusto
infiuuatius,non mediocrem locüip amborum amicitja teruit. Macenas
quantopere dilexit,fatis monstratur illó epigrammate, vbi inquit:

Ni te vifceribus meis Horari) ?
O!

Plus iam diligo * Titupp sodalçm

Mimo *rideas ftrigofiorem.
Sed multo inagis extremnis,tali ad, Augustum elogio: Horati Flacci vt inei,memor esto.

A v G V STV s ei Epistolarum officium obtulit:hoc ad Macenatem scripto significat. Anipfe fcribendis epistolis amicorum fufficiebam: nunc occupatißimus & infirmaus, Horatium nostrum à te cupio abducere. Veniet ergo ab ista parasitica mensa ad hanc regiams: « nos in scribendis epiftolis inuàbit. Ac ne recufanti quidē aut succensuit quicquă, aut amicitiä fuam ingerere defiit. Extant epistola:ex quibres

, argumenti gratia.pauca subieci

. Sume tibi aliquid iuris apud me, tanquam fi victor mihi fueris:rectè enim, da non temerè feceris : quoniam id vsus mibi tecum esse volui, si per valetudinem tuam fieri poßit. Et rursu: Tri qualoin habeam memoriam, poteris ex Septimio quoque nostro audire . nam incidit vt illo coram fieret à me tui mentio. Neque fitu superbus amicitiam noftram

fpreuisti, ideo nos quoque di v SU TALNPAYSHues. Preterea sape inter alios iocos purißimam penem, du homuncionen-lepidißimum appellat: vnaj & altera liberalitate locupletauit

. * Scripta quidem'eius vsque adeo

probauit, mansurağz perpetuò:vt non modò Seculare carmen componendúin ihiunxerit , fed & Vindelicam : vi&oriam Tiberij Drufis priuignorum: eum , coëgerit propter hoc tribus carminum libris,ex : longo interuallo,quartun addere: post Sermones quoque le&os, nullam fui mentionem habis tam ita fit questus, Irasci me tibi scito,quòd non in plerifque ciusmodi fcriptis mecum potissimum loquaris

. An vereris ne apud posteros tibi infame fit,quòd videaris familiaris nobis esse? expressit , elogium, cuius initium est,

Cam tot sustinens, & tanta negotia folus:
Res Italas armis tuteris, moribus ornes,
Legibus emendes:in publica commoda peccent; .obe!

Si longo sermone. Morer tua terapora Cafar. *Idem Horatius hábitu corporis brenis fuit,atque obeft: qualis à feipfo & in Satyris descrie. bitur, & ab Augufto hac epistola. Protulit ad me Dionyfius libellum tuum, quem ego, ne acche sem te,quantulufcunque eft; boni confulo. Vereri autem mihi videris, ne maiores libelli tai :

3

fint,quam. 1

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »