Obrázky na stránke
PDF
ePub

Talem de choreis reddidit & Lyré
Landinus Veterum laudibus æmulus,

Qualis tu folitus Tibur ad uvidum

Blandam tendere barbiton.
Nunc te deliciis, nunc decet & levi
Lafcivire joco, nunc puerilibus
Infertum thyafis aut fide garrula

Inter ludere virgines.

Horatius cum Landini commentario Venet. 1483. fol. per Joannem de Forlivio & focios, & 1486. fol. per Bernardinum de Tridino ex Monteferrato; & cum commentariis Joannis Arriabeni, Venetiis An. 1490. fol. Horatii Epiftolæ impreffa Cadomi Anno 1480. cujus editionis, exemplar membranæ impreffum habuit V. C. Tho. Galeus. Horatius ex editione Jacobi Locheri (u) Poetæ laureati et Profefforis in Gymnafio Friburgenfi cum argumentis, fcholiis, gloffa interlineari & iconibus ligno mira fimplicitate incifis, Argentorat. 1498. fol. apud Joannem Reinhardum cognomento Gurninger, opus dicatum Carolo Marchioni denfi. Horatii Oda cum argumentis & tabula legum carminis, Parif. 1498. 4 Fuit in Bibl. Bigotiana; et in Bibl. Menarfiana p. 352. Al dina editio litteris quas vocant Italicis five currentibus An. 1501. 8. atque iterum emendatius et ratione metrorum demonftrata A. 1509. 8. ad Iafredum Carolum Regii Senatus in urbe Mediolano moderatorem & 1519. 1527. 1559. 8. Cum commentariis Antonii Mancinelli, et Badii Afcenfii Parif. 1503. 1516. fol. Cum notis Badii Afcenfii, Parif 1506. 4. cum Antonii Bofinii commentariis, Rom. 4 & in editione Afcenfiana, Parif. A. 1519. fol. Epistolarum libri II. prodierunt feparatim Lipliæ apud Jacobum Thanner 1517. 4. in fronte libri legas hos verfus:

4. Satyras itidem Lipfiæ in 4. fine anno, & additis Epiftolis, cum commentario Acronis et Afcenfii, Parif. 1499. 4. Carmina five Oda Lipfiæ in 4. fine anno. Epodon liber, ibid. 1488. 4 & 1498. 4. Carmina & Epodos Lipf. 1492. 4. Carmen feculare cum Jo. Sentini de quibusdam Lyricis carminibus tractatulo Lipf. 4. fine anno & ibid. 1498. 4.

Friburgenfis editio 1533. 8. cum notis Henrici Glareani & A. 1540. 8. cum Nic. Perotti libello de metris Odarum Horatii, qui extat etiam in edit. Aldina A. 1519. 8. Rob. Stephani c ditio Parif. 1539. & 1544. 8. cum Perotti li bello de metris Horatianis; et 1545. 12. exftat & altera cum fcholiis & argumentis H. Stephani, & diatribe duplici fine notatione anni 8. & fecunda editio A. 1588. 8. tertia Genev. 1600. 8. cui addita pag. 151. feq. emendationes et acceffiones ex veteri MS. ad Porphyrionis in Poetam commentarios. Teftatur Stephanus Grammaticum illum in Codice MS. Ba-Pomponium Porphyrionem appellari. Lugdunenfes editiones apud Gryph. A. 1535. 1542. 1559. 1567. 8. &c. Editionem Parifienfem nitidam ex officina Vafcofani, Odarum quidem & E. podon Anni 1545. Epiftolarum Anni 1549. Satyrarum & de Arte Poetica Anni 1551. 4.cum Codice MS. Jo. Jacobi Mentellii 600. annorum, qui olim Lambini fuit (licet Lambinus ad lib. 1. Sat. 10. perperam fcribit nullum fere exftare librum MS. qui annos 400. fuperet) collatam habuit Marqu. Gudius,è qua lectiones defcriptas fervo. Codicem Horatii MS. optima notæ laudat Barthius Adverfar. XXXV. 2. Regi nenfem Bentlejus pag. 13. 16 ex prima manu pag. 10. 23. & ex fecunda manu pag. 25. Codicem Leidenfem plus quam octingentorum annorum pag. 89. Cantabrigienfi item fexcentoJam cenfura gravis me caftigavit ad caftigavit ad unguem. rum & Tho. Galei Codice ac notis ufum fe teCrifpantes nafos tutus adire queo. ftatur pag. 18. 21. 82. &c. Horatius Bafil. Ars poetica quibusdam locis, ut habet titulus, 1545. fol. cum Variorum Commentariis: & cum emendata, Daventriæ in 4. ex officina Jacobi enarratore vetere Cruquiano notifque Cruquii, de Breda, fine anni notatione. Eft mihi & a-(x) Antuerp. 1597. 4. Cæterum editio Bafileenlia editio vetus in 4 fine notatione anni, lo-fis, quæ A. 1580. fol. prodiit apud Sebaft. Hencique. Prodiit præterea Lipfia 1498. et alia ricum Petri cum commentariis & notis, ut proantiqua editio ibidem in 4. fine anno Claris. mittit titulus, quadraginta grammaticorum, non Schotgenio infpecta: qui etiam notavit Epifto- tot commentarios in totum Horatium ex hibet, las Horatii feparatim editas Lipfiæ 1498. fol. fiquidem plerique ex illis tantum loca quædam & 1512 4. atque iterum anno non addito in Hora

?

(u) Lofcherius hic typographi vitio vocatur in notis Bentleii pag. 8. 25. 29. 31. &c. atque in prioribus editionibus Bibl. mex Latina Lecherus.

(*) In Cruquio ut modeftiam & probitatem numquam, ita judicium & eruditionem fæpe defideraveris judice Bentlejo pag. 19.

Horatii fparfim illuftrarunt, ut facile patebit erudito lectori ex elencho illorum quadraginta, quorum lucubrationes, vel ex illis excerpta, in hac editione exftant; funt autem hi: Acro, Porphyrio, Terentius Scaurus, C. Æmilius, Julius (y) Modeftus, Chriftoph. Landinus, Erafmus, Aldi Manutii fcholia, & de metris Horatianis, Lud. Cœlius Rhodiginus, Angelus Politianus, M. Antonius Coccius Sabellicus, Jo. Baptista Pius Bononienfis, Jacobus a Cruce Bononienfis, Petrus Crinitus, Benedictus Philologus, Jo. Hartungus, Henr. Glareanus, Theodorus Pulmánnus, M. Antonius Muretus, G. Fabricius, Jodocus Badius Afcenfius, Polydorus Virgilius, Gilbertus Cognatus, Philippus Beroaldus, Servius Marius Honoratus. Tum argumenta incerti auctoris in Odas. Diomedes de metris Horatianis. Atque in Odas Philippus Engentinus, Hermannus Figulus Hirsfeldianus, Jo. Thomas Freigius, & Antonius Mancinellus. In artem Poeticam vero Francifcus Luifinus Utinenfis, ( ejufdem cujus parergon libri in thefauro Cricico Gruteri exftant) Jacobi Grifoli Lucianenfis commentarius multo auctior, quam antehac editus, Jafonis & Gabrielis de Nores Cyprii, A. Jani Parrhafii, Viti Amerbachii, & Joh. Thomæ Freigii. In primam fecundam fatyram libri primi paraphrafis, & obfervationes Juliani Aurelii Leffignienfis, & in libros Epiftolarum, additamenta Guidonis Mo. rilloni. Cum commentariis, & obfervationibus Erafmi, Politiani, Sabellici, Rhodigini, Pii, Criniti, Aldi Manutii &c. Venet. 1553. fol.

tus, Parif. 1568. 1579. 1587. fol. Fráncof.
1577. fol. apud Wechel. & 1596. 4. & cum
indice omnium verborum Treteriano 1600. 8.
Genev. 1605. 4. Francof. 1612. 4. & Parif.
1605. fol. in qua editione accedunt nota Tur-
nebi & Theod. Marcilii. Ex caftigatione Theo-
dori Pulmanni A. 1566. apud Plantin. minore
forma, & 1577. & 1580. cum Pulmanni &
Manutii notis. Nota Jani Doufe patris, & c-
jus appendix ad commentariolum Horatianum
1582. 11. Cum Adr. Turnebi in lib. 1. Car-
minum & in loca obfcuriora Parif. 1577. 8.
cum Mureti & Manutii in Horat. notis. Geor
gii Fabricii, Lipf. 1578. 8. 1588. 8. 1605.
8. cum caftigationibus Georgii Fabricii, & in
dice adagiorum, quibus Horatius ufus, aut ad
quæ allulit, vel quæ deinde in proverbii for
mam abierunt, mille & quadringentorum. Hunc
indicem, in quo multa, quæ proverbia non
funt, caftigatum & interpolatum in haud pau
cis H. Stephanus fuo Horatio fubjunxit .

Horatii Petri Gualterii Chabotii Pictonis San-
lupenfis Parif. 1582. 8. & Bafil. 1589. 8. &
cum ejufdem uberioribus commentariis Diale-
&tico, Grammatico & Rethorico, abfoluto An.
1587. & edito Bafileæ 1594. fol. ac poft au-
&toris fata iterum (circa A. C. 1597. enim e
vivis exceffit) recenfente Jac. Graffero anno
1615. fol. quæ locupletior eft editio, non e-
mendatior. Abfurde quibufdam Chabotius Tor-
rentii commentaria compilaffe dicitur cum
Torrentio longe prior fcripferit, ut probe ani-
madverfum Bælio eft T. 1. Lexici pag. 888.
Chabotium laudat Benthlejus pag. 13. Cum no-
tis Guil. Xylandri Neoftad. 1590. 8. Heidelb.
1585. 8. Epiftolarum libri duo, & in eas præ-
fationes, Parif, 1585. 4. Cum erudito com--
mentario Levini Torrentii, Epifcopi Antuerpien-
fis bonis Codd. MSS. ufi ex officina Plantin. apud
Jo. Muretum A. 1608. 4. Additæ funt & Petri
Nannii Alemariani in artem Poeticam notæ.

Cum M. Antonii Mureti commentariis, Ve net. apud Aldum jun. 1552. 1555. 8. additis fcholiis Jo. Mich. Bruti ad libros Odarum & Epod. id 1561. 1564. 1570. & 1582, 8. Cum notis Joannis Hartungi, Bafil. 1555. fol. Francifci Irenici, Lugd. 1567. 8. & Dillinge 1585. Antonii Sebaftiani Minturni commentarius in Horatium, Venetiis editus. Horatius e decém codicibus emendatus cum commentaTiis eximiis Dionyfii Lambini, Lugduni 1561. 4. & Venetiis 1566. 4. (z) apud Paulum Manutium, tum magnis acceffionibus lucupleta

(Julium Modeftum Hygini libertum fuiffe teftatur Svetonius de Grammaticis cap. 20. Ejus librum quæftionum confufanearum laudat Gellius III. 9. Ejuldem de feriis Macrobius lib. I. cap. 4. Saturnal. & alibi. Citatur Julius Modeftus a Charifio &c.

(z) In hac nitida nec ubique obvia editione adjuncta funt do&tæ Jo. Mich. Bruti ad IV. libros carminum & Epodon librum notæ.

Federici Ceruti Medici Veronenfis paraphra
fis totius Horatii, Veronæ 1585. 4. Paraphra
fis Eilbardi Lubini, Rofthoc 1599. 4. Francof.
1612. 4.

Horatius cum fcholiis Greg. Bersmanni 1602.
Lipfia 8. Cum notis Dan. Heinfii (a) ap-
Rapheleng. 1610- 8. & 16. 12. 8. addito li.

bro

[blocks in formation]
[ocr errors]

bro ejufdem Heinfii de fatyra Horatiana, una
cum fragmentis fatyrarum Lucilii, qui primus,
ut ait Plinius, condidit ftyli nafum, qualia
Rob. Stephanus in fragmentis latinor. Poetarum
dederat, & fragmentis Græci Sillographi Timo-
nis, petitis e Poefi Philofophica H. Stephani.
Tertia Heinfii editio, Lugd. Bat. 1629. 12.
& quarta fine notis Amftelod. 1676. forma
minore. Cum notis Jani Rutgerfii, Parif. 1613.
12. Rutgersium ut ingeniofiffimum laudat Ben.
tlejus pag. 11.

Horatius ab omni obfcœnitate Romæ expur-
gatus, Colon. 1616. 8. Jodoci Defmarez An-
tuerpienfis e Soc. Jefu brevis commentarius
ad Horatium ab omni obfcœnitate purgatus,
Duaci 1636. 8. Cum notis brevibus & perfpi-
cuis Joannis Bond. Hanov. 1621. 8. Amft.
1630. 12. 1636. 1643. 1650. 12. & fæpius

deinde alibi.

Horatius e typographia regia, Parif. 1642.
fol. typis luculentis. Cum commentariis fele-
&tis Variorum & fcholiis integris Joannis Bond.
curante Cornelio Schrevelio, Lugd. Bat. 1653.
1658. (b) 1668. & 1670. 8. in qua editio
ne præfatio promittit Rutgerfii Venufianas le-
&tiones in Horatium, fed has poftea demum
integras e Bibliotheca Nic. Heinfii edidit Cla-
riff. Burmannus. Cum notis Jo. Minelli, Ro-
terd. 1668. 1673. 12. Cum caftigationibus
Tan. Fabri, Salmur. 1671. 12. Cum Minelli
notis commentarioque eximio D. Frid. Rappel-
ti, & fupplemento Joachimi Felleri, Lipf. 1675.
8. duobus volum.

In ufum Delphini, at privato aufu Horati-
um non integrum (quæ moribus enim nocere
vifa funt, oniffa) fed infigniter, & eleganter
illuftratum edidit Petrus Rodellius e Soc. Jefu,
cum paraphrafi ac notis, Tolofa 1683. 8. Pa-
rif. 1686. 8. & Lond. 1690. 8. Poftea aufpi-
ciis Regiis idem præftitit Ludovicus Defprez, Pa-
rif. 1691. 4. in qua editione exftat etiam o-
miffus a Rodello index omnium verborum. Re-
cuderunt Delprezii Horatium Londinenfes An.
1694. 8. & omiffa adulatoria præfatione adje-
cere vitam Horatii, Andreæ Dacerii notis il-
luftratam, ejufdem Chronologiam Horatianam
& differtationem de origine ac progreffu faty-

(b) Editionem variorum Lugd. Bar. A. 1658. 8.
pluribus MSS. no is Phil. Munkeri, & alteram A. 1663.
8. non paucioribus Thomæ Munkeri refertam fervare
fe teftatur Thomas Crenius XVI. animadverf. Philo-
log. pag. 243.

ræ Romanæ ex Gallico idiomate latine ver-
fam. In Amftelodamenfi editione A. 1695. 8.
ad Londinenfem expreffa omiffus eft index o
mnium verborum.

Horatii carmina expurgata, cum notis eru-
ditis & eleganti interpretatione Jofephi Juven

S. I. Parif. 1696. 8. & Rothomagi 1711.
Quod fpectat, inquit, ad rationem, quam in in-
terpretando fecutus fum, nolui eam effe nimis ex-
Janguem jejunam, qualem cernere eft in iis
commentariis, que haud ita pridem exierunt, in
quibus interpretatio fere eft horrida,& hirfuta,
dum verbum verbo religiofe ac putide potius red-
dit: amoenitatem quamdam fectatus fum in ex-
plicando ameniffimo poeta, & malui ut ubertas
quam inopia culparetur.

Horatius cum fcholiis eruditis Eduardi a Zurck
fcholæ Harlemenfis Rectoris, Harlem 1697. 8.
Lond. 1702. 8. de quo vide Diarium Belgi-
cum, boakfaal van Europe A.1929. pag. 277-
Cum lectionibus Venufinis Jani Rutgerfii, c-
dente Petro Burmanno V.C. Trajecti Batavor.
1699. 12. Horatium Ludovici Desprez, Lon-
dinenfes jam quartum A. 1706. & V. recuderunt
An. 1711.8. Wilhelmum Baxterum qui A. 1701.
Horatium Lond. 8. illuftravit, virum reconditæ
eruditionis appellat Bentlejus pag. 9. not. ad Hor.

Horatius perquam nitide ad optimorum ex-
emplarium fidem excufus, cum caftigationibus
quibufdam & variis lectionibus notatu digniori-
bus Cantabrigie typis majoribus Academicis
An. 1699. 4. atque iterum minoribus typis A.
1701. 12. curante potiffimum viro doctiffimo
Rich. Bentlejo, a quo aliam adhuc editionem
hujus Poetæ aliquot centenis locis reftitutam
& notis illuftratam eruditi exfpectant. Horati
um Cantabrigiæ typis luculentis A. 1699. 4.
& 1701. 12. nitide editum debemus D. Jaco
bo Talbotio e Collegio SS. Trinitatis, quem di
gnis laudibus effert Bentlejus pag. 28. 53. &c.
Horatius cum notis eruditis & emendationi-
bus novis (ad 800.) ingeniofis fane & doctis,
fed ubi MStos Codices delerit præfidentioribus
plerumque & audacioribus, præclari Viri Richar
di Bentleii, S. T. P. Regiæ Maj. à Sacris Dɔ,
nefticis, Bibliothecarum Regiarum cuftodis, A.
chidiaconi Elienfis & Collegio SS. Trinitatis
apud Cantabrigienfes Præfecti, Cantabrig. 1711,
4. editio fplendida & elegans, dicata (c) Ro

berto

(c) Dedicatio Bentleii feparatim lucem vidit cum
Anglica verfione Lond. 1712. 8. præmiffo ejufdem Do-
decaflicho ad Carolum Halifaxiæ Baronem. Oppofitum

[ocr errors]

vocandis Bentleji emendationibus operam po nit, de quo vide fis Diarium Hagenfe, Journal literaire Tom. 2. pag. 232. & Jo. Maffo ni Hift. Criticam Reip. literaria, editam Gallice Tom. 8. pag. 118. 215. T. 9. p. 64. 187. 269. T. 14. p. 84. feq. 211. feq. & Tom. 15. p. 111. feq. ubi obfervationum ejus fpecimina, quemadmodum multis ante Bentleji, editionem luci datam annis in Diario Beroli nenfi, Journal de Berlin A. 1697. p. 219. feq. Non omittendum etiam Non omittendum etiam, quod vir cum magna literarum jactura nuper denatus Lambertus Bos in fpecimine animadverfionum ad fcrila Horatii loca adverfus Bentlejum vindicat illuminatque, laudans paffim Codicem MS. infignem Bibl. publica Franequeranæ, & pag. 38. 39. 43. 44. & 47. Commentatorem veterem ineditum, & ubi explicationes quæ habentur inter lineas, fæpe funt vocum lectionis diverfæ ab iis, quæ ibidem occurrunt in textu. id. pag. 49. Oppugnatur etiam Bentleii Horatius.

berto Harlejo Oxonii Comiti, nec diu poft recufa haud minus pulchris ac nitidis typis Wet. ftenianis (d) Amftelod. 1713. 4. fed ita ut ad ufum longe præftet hæc pofterior editio, perinde etiam emendata: nam & notas Bentleii fingulis paginis ftatim fubftratas offert, non ut Canta. brigienfis, ad Voluminis fubjectas calcem: dein de, qui in hac defiderabatur, locupletiffimum exhibet indicem omnium Horatii verborum, Tretero-Avemannianum, fed obfervationibus variis ad latinitatem pertinenttibus, & locis plus quam mille & quingentis auctum atque emendatum ab Ifaaco Verburgio, infertis etiam variis lectionibus Bentlejanis. Cantabrigiæ 1713.8. Horatius recuptores Latinos Franeq. 1714. 8. editis nonnulfus ex Rich. Bentleii editione cum notis ejus fed in compendium miffis a fratris filio Thoma Bentlejo Collegii SS. Trinitatis Cantabrig. focio. Eodem anno 1713. 12. Amftelodami apud Guilelmum van de Water (e) Horatius minoribus typis prodiit curante Petro Burmanno, caftigatus ad Codices MSS. & ad Bentleii editionem, a qua tamen fubinde recedere non dubitat, quando ille non ex Codicum auctorita-in te, fed fuopte ingenio nonnulla proruptiore aufu immutavit. A nevy edition of the Odes, Epodes aud Carmen feculare of Horace, in Latin and English, vvith a translation of all Dr. Bentley's notes, to vvich are added. notes upon notes, Dr. Bentley's dedication and preface finely translated. Lond. 1714. 12. duobus Voluminibus. Horatius ad modum Minellii illuftratus Roterd. 1714. 12. Horatius ex recenfione Michaelis Maittaire, (f) Lond. 1715. 12. apud Jac. Tonfonum. Novam editionem hujus Poetæ, Hage Comitis novis Alexandri Coninghami curis expolitam & illuftratam exfpectare juffit Pancratius Mafvicius præfat. ad Virgilium A. 1717. editum. Etiam Berolini ab aliquo tempore Rofellus de Beaumon in Ho ratio nova luce perfundendo & ad examen re

etiam Bentlejo fcriptum: Ariftarchus ampullans in curis Horatianis, five querimonia Epiftolaris Philargyrii Cantabrigienfis ad cenforem Britannicum de intempe ftiva ifta corrigendi libidine. Lond. 1712. 8. Et alterum multis non contemnendis obfervationibus refertum: Richardi Johnfoni Ariftarchus anti-Bentlejahus, Nottinghamie 1717. 8, de quo vide fis Acta Erud. p. 497. Bibl. Angloife de Mr. de la Roche T, 1. pag. 281. Bibl. ancienne & moderne de M. le Clerc. T. VII. pag. 63. (d) Acta Erud. 1713. pag. 393. Bibl. choifie de Mr. le Clerc. T. 26. p. 260. Mem. de Trev. 1718. Fevr. (e) Acta Erud. T. VI. fupplem. p. 30..

(f) Bibl. Ancienne & moderne de Mr. le Clerc Tom. V. pag. 162. Never Bucher Baal. LII. pag. 316.

Memoriis Trevoltinis A. 1718. Febr. på 290. feq. Præterea video in Novellis Reip. li. teraria An. 1709. T. 1. p. 340. ab Oxonien. fibus etiam fpem factam editionis, emittende hoc titulo: Horatii opera juxta exemplar Regi um Parifienfe. Præmittitur Differtatio Hiftorico Critica, Editorum aliquot incuriam perftringens, & Horatii fragmenta complura, e Bibliothece rum forulis, ubi delituerant, in hac editione in lucem prolata recenfens.

[ocr errors]

In Artem Poeticam feparatim fcripfere pluri, mi, quorum nonnullos annotavit etiam Adrianus Bailletus in judiciis eruditorum de fcriptoribus hujus argumenti, fingulari volumine re cenfitis. Vitus Amerbachius, Argent. 1543. 8. Francifcus de Cafcales, Valentiæ 1659. 8. Nic.. Colonii expofitio, Colonii expofitio, Bergomi 1583. 8. Tho. Cor ræus Lufitanus, Venet. 1587. 8. Tryphonis Gabrielii Parif. 1544. 8. Henricus Glarea. nus Parif, 1533. 4. apud Rober, Stephan. Iac. Grifoli Florent. 1550. Parif. 1552. & Ve de Nores, Sigifmundi Julii Paraphrafis, Launet. 1562. 8. cum apologia adverfus Jafonem · ginga A, 1600. Andrea Kragii Analysis dialectica & Rhetorica, Bafil. 8. Francifci Luifini commentarius, Venet. 1554. 4. apud Ald. Manut. Vicentii Madii Brixiani, Venet. 1550. Aldi Manutii junioris, id. 1576. 4. Herculis Manzonii, Bergomi 1604. 4. Petri Nanni, ad calcem edit. Horatii cum Torrentii commentario, Antvv. 1608. 4. Jafonis de Nores,

Ciprii,

Cyprii, Parif. 1544. 8. Ven. 1553. Jani Parrhafii, Neap. 1531. 4. Parif. 1553. Lugd. 1536. Venet. 1553. Fr. Philippi Pedimontii Ecphrafis, Venetiis 1546. 4. Jo. Pifcatoris, Spire 1595. 8. Lamberti Ludolphi Pithopoei Paraphrafis Heidelb. 1595. 8. Francifci Robortelli commentaria cum ejus explicationibus de Satyra, Epigrammate, Comœdia Comedia, falibus & Elegia, falibus & Elegia, Florent. 1548. fol. Jo. Sambuci Paraphrafis Antvv. 1564. 8. Francifci Sanchez annotationes, Salmanticæ, 1591. 8. Antvv. 1592. 8. Achillis Statii notæ, Antvv. 1553. 4. Jo. Sturmii commentarius, Argentorat. 1576. 8. quem Jo. Henr. Ackerus iterum fubjici prælis curavit Rudolftad. 1716. 8. Jod. Willichii, Francof. 1539. 8. Jo. Bapt. Pigna Poetica Horatiana Venet. 1561. fol.

In Epiftolas Claudius Minos, Parif. 1584. 4. Jo. Amarito, ibid. 1553. 12. Nicod. Frif chlini paraphrafis, Francof. 1586. 1596. 8. & Jo. Pifcatoris Analyfis Logica Epistolarum, artis poeticæ & felectarum aliquot Odarum, Spiræ 1595. 8.

In Satyras, Jacobi Cruquii notæ excufæ feparatim 8. apud Plantin. Sigifmundi Julii Minfingii paraphrafis in lib. I. Satyrarum 1602. 4. Julii Aurelii Haurechi commentarius in fatyras duas primores, Antvverp. 1541. 8. P. Oudini in Satyram VI. libri I. &c.

In Odas & Epodon librum. Jo. Mich. Brutus de quo fupra; Hermannus Figulus, Francof. 1546. Bernhardinus Parthenius Spielenbergius, Venet. 1584. 4. Philippus Eugentinus, Jo. Tho. Freigius &c. In librum I. Odarum Adr. Turnebus, Parif. 1577. & 1586. 8. una cum animadverfionibus ex ejufdem Adverfariis in varia Horatii loca, notifque Mureti & Manutii in Horatium. Pauli Franci commentatarii Horatiani in I. & II. librum Odarum, Francof. ad Viadrum 1521. 8. Joannes Cæfarius in Odas triginta duas libri primi, Rom. 1566. Hugolinus Martellus Epifcopus in Odam 2. libri IV. de Pindari laudibus, Floren. apud Juntas 1579. 4. Joannis Pifcatoris Analyfis in Odas felectas, Spiræ 1595. 8. Julianus Aurelius Leffignienfis Belga in Odam 1. & 2. cum paraphrafi in eafdem Antvverp. 1541. Blafius Bernardus de laudibus vitæ rufticæ ad Horatii 2. Epodon. Florent. 1613. 4. Aldus Manutius de eodem argumento, Venet. & Jo, Weitzius, Francof. 1625, 8, Jac. Cruquii notæ in Epodon librum excufæ fepaparatim apud Plantin. Philippi Bebii e Soc. Je

fu commentarius in Lyrica Horatii ab obfcœnitate expurgata, Colon. 1633. fol. Lettre à un jeune Seigneur fur les œuvres de Horace (a) avec une Critique de la premiere Ode Pa rif. 1710. 12. M. Ioannis Theil, Naumburgenfis epidorpidum, five obfervationum quarumdam Philologicarum (non magnæ rei) in Horatium Tpóyeuis lucem vidit Lipfia 1636. 4. Christoph. Augufti Heumanni quædam in Horatium obfevationes, infertæ Mifcellaneis Lipfienfibus cura Caroli Frid. Pezoldi vulgatis leguntur Tomo IV. pag. 137. feq. His junge ejus parerga Critica pag. 138. feq. & audaces Galli cujuf dam emendationes in Horatium, quas habes in Memoriis Trevoltinis A. 1715. pag. 968. & in Ephemeridibus literariis Parif. A. 1716. p. 515. feq.

Ineditum Zacharie Lundii commentarium copiofum in Artem Horatii, una cum aliis viri illius docti lipfanis fervat Hafnia Vir Nobiliffimus Fridericus Roftgaard. In Odas quoque & Epiftolas Commentarius ejufdem Lundii venit una cum aliis quibufdam illius monumentis in Bibliothecam Johannis Moth, 'potentiff. Regis Dania a Confiliis. Jo. Ulrici commentationes in Horatium memorat Jo. Frid. Gronovius Epiftola ad Cafp. Hofmannum A. 1633. inter Epiftolas G. Richteri pag. 563. Commentarios fuos ipfius Hadrianus Junius IV. 6. animadverfionum. Vide fis & ejufdem Junii Epiftolas p. 3. feq. & 280. quem fi audimus Bonfinio (b) nullus ineptit magis, & dum ab aliis diffentire ftudiofe geftit, Siculis gerris vaniora comminifcitur: Badius fuo more TITOλxiws Badiles corticem verborum folum delibans, ad ipfam rerum medullam numquam penetrans. Plus aliquanto cæteris vidit Glareanus: & præftitit.

[blocks in formation]
« PredošláPokračovať »