Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

liken 58) noch mehr bestätigen, welche ben dieser Stelle biß jeßt noch kein einziger - Ausleger benußt hat. Der griechische Scholiast stellt den Fall des Geseßeß, und bie Gntfdjeίδung auf folgenbe Mrt bar. Ο Τιτίου παίς την υπό Πρίμου τινός επιτροπευθείσαν ηγάγετο γαμετήν.. αλλά του γάμου προβάντος Πρίμος και της κόρης επίτροπος έλαβεν εις θέσιν τον Τίτιον συνεφελ- και κυσάμενον αυτώ δηλονότι τον παίδα" ή και μόνον τον του Τιτίου παϊδα τον και την επιτροπευθεΐσαν υπ' αυτού λαβόντα γυναίκα πρός γάμου το ζητούμενον, άρα διά της τοιαύτης θέσεως λυέται το προς την επιτροπευθείσαν και τον Τιτίου παϊδα συνοικέσιον ώσπερ του γαμβρου υιοθετουμένου λύεσθαι πέφυκεν. έγνωμεν γαρ ότι η προσγενομένη διά της θέσεως αδελφότης λύει τον γάμον, και ο της νύμφης πατήρ τον οικείον γαμβρόν λαμβάνων εις θέσιν ουκ έα τον γάμον έτι συνίστασθαι: άρα ούν διά της ειρημένης θέσεως και προς την επιτρυπευθείσαν υπό του Πρίμου και τον Τιτίου παϊδα λύεται γάμος, ή μήτι μάλλον η θέσις εμποδίζεται δια τον γάμον και όπερ μάλλον προσήκει λέγειν, και εαν ο κουράτωρ τον άνδρα της έτι νύν υπ' αυτου' κουρατωρευομένης εις θέσιν λάβη. της γάρ επιτροπής επί του α. θέματος περαιωθείσης, και εξωτικό τινι και ου το επιτρόπω, ή τοϊς εξ αυτού οικείους συναφθείσης, δέδοικά φησιν ο Τρυφωνίνος, μή ουχ αρμόττειν λέγειν εμποδίζεσθαι την θέσιν τήν εις τον πάλαι της κόρης επίτροπον, και τον ταύτης άνδρα γεγενημένον, ώσανεί διά τούτο παρεντιθεμένης της θέσεως, ίνα ή της επιτροπής εμποδισθή λογοποιία. 58) Tom. IV. Lib. XXVIII. Tit. 4. Schol. d. ad const. 34.''

* pag. 273 sq. 1 και . Glüds Erläut. D. Pand. 24. 06. ..

ΜΑΣ.

4.

5.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ταύτην την αιτίαν της των γάμων κωλύσεως, και Μάρκου τού θειωτάτου περιέχει διάταξις. αιτίαν δε λέγω την θέσιν, ή τις ουκ επιτετραπται διά τον γάμον. διά δε την θέσιν τού κουράτωρος του και της κουρατωρευομένης άνθρα λαβόντος εις θέσιν, πολλώ πλέον οφείλομεν κωλύειν την θέσιν. μάθε τον λογισμόν. ει γαρ ε της επιτροπής ως έιρηται περαιωθείσης, και γαμηθείσης της κόρης, κωλύομεν τον πότε ταύτης επίτροπος λαμβάνειν εις θέσιν τόν συναφθέντα ταύτη πρός γάμον, και ταύτα μη πιθανού πάνυ τού της κωλόσεως. όντος λογισμού, καθάπερ 8 Τρυφωνίνός φησιν, πώς συ· πολλά πλέον κουρατωρα και έτι χειρίζοντα την ουσίαν προσήκει κωλύειν λαμβάνειν εις θέσιν τόν συναπτόμενον τη κόρη προς

d'uov. i. e.: Filius Titii uxorem duxerat, cuius Primus tutelam gesserat. Cum autem processisset matrimonium, Primus, tutor puellae, Titium in ado. ptionem accepit, secum scilicet trahentem filium, qui eam duxerat, cuius ipse tutelain gesserat. Quaeritur ergo, an per hanc adoptionem dissolvatur matrimonium, quod inter eam, cuius ipse tutelam gesserat, et ipsius filium contractum fuit, sicut dissolvitur, cum gener adoptatur. . Didicimus enim, fraternitatem, per adoptionem quaesitam, matrimonium dirimere: et pater, generum suum adoptans, non patitur durare matrimonium. Numquid ergo propter praedictam adoptionem solvitur matrimonium, quod fuit inter eam, cuius Primus tutelam gesserat, et Titii filium, an potius impeditur adoptio propter matrimonium? Quod magis dicendum est, et si eurator maritum eius, cuius etiamnum ab eo cura geritur, adoptaverit. Nam priore casu finita tutela, et extra

neo, non autem tutori, aut eius ad finibus nupta
'puella, vereor, inquit TRYPHONINUS, ne incongruumi
sit 'dicere, impediri adoptionem olim tutoris puellae,
et mariti eius, quasi propter hoc interponatur adoptio;
ut impediatur ratio reddendae, tutelae. Hanc causam
prohibitionis nuptiarum Divi quoque Marci constitu-
tio continet. Causam autem dico adoptionem, quae
propter matrimonium permissa non fuit. Propter
adoptionem autem curatoris, qui maritum eius, cuius
curam gerit, adoptavit, multo magis adoptio prohi-
benda est. Disce rationem. Nam si finita, ut dictuni
est, tutela, et nupta puella, non patimur, ut qui ali-
quando tutor eius fuit, maritum eius adoptet, idque :
cum non sit valde probabilis ratio prohibitionis, ut
dicit TRYPHONINUS, quomodo non multo magis
curatorem, et qui bona adhuc administrat, convenit

prohibere, 'ne' adoptet 'eum, qui puellae matrimonio 'coniunctus est?

ONIN

n

[ocr errors]

b) Wenn nach schon geschlossener Ehe der Ehemann in seiner Abwesenheit und ohne sein Wissen zum Curator seiner Frau' bestellt worden ist. Hier muß nur um die Bestellung eines andern Curators nadigesucht werden.

.: L. 4. C. de excusat. Imp. ANTONINUS. Amplissimi ordinis consulto, qui pupillam suam uxorem ducit, nuptias contrahere non intelligitur, et tamen infamis constituitur. Sed si tu Demetriae, cum eam in matrimonio habereś, absens et ignorans curator constitutus es: potes 'esse securus, dum tamen alius substituatur... Non enim debet

[ocr errors]

UX

ignorantia maritorum, amplissimi ordinis consulto fraus quaesi (ann. 206.) 59).

- L. 2. Cod. Qui dari tutores vel curator. poss. Imp. ALEXANDER.: Maritus, etsi rebus uxoris suae debet affectionem, tamen curator ei creari non potest (225.) 60).

c) Uuch derjenige, welcher zum Curator seiner Schwies gertochter, nach schon geschlossener Ehe, bestellt worden ist, muß sich entschuldigen, und um einen andern Eurator bit: ten, wenn er nicht in die gesegliche Strafe verfalen will. Zwar ist dieser Fall so wenig, als der vorhergehende, in den Worten des Senatusconsults enthalten. Allein da das Gesetz die Ehe zwischen dem Sohne des Vormundeß, und der Mündel seines Vaters verbietet; so liegt auch das Vers bot, daß 'weder der Ehemann Curator seiner Frau, noch der Schwiegervater Curator seiner Schwiegertochter seyn darf, in dem Geist desselben 61). . .

L.3. Cod. de interd, matrimon. inter pupillam et tator. Imp. ALEXANDER. Cum proponas ei, quam - matrimonio tuo iunctam suggeris,' post liberos ,

susceptos curatorem patrem tuum datum, quem contendis nec te in potestate habuisse: cum rite contractum matrimonium ex post facto vitiari non potuerit, iustam interpretationem metuere non debes: ne liberi, quos habetis, non ex iusto matrimonio suscepti videantur. Ut autem omnis scru

m

59) S. Relandi fasti consular. pag. 109. m .;
60) Reland. pag. 153.
61) S. Ge. D'Arnaud Variar. Conjecturar. iur. civ. Lib. II.
i cap. 17, pag. 324. &q.. :

pulus auferatur, insistere pater tuus debet, nec non et uxor tua , 'ut alius loco eius detur: habebit enim : facultatem repetendaé rationis negotiorum gestorum ab eo, qui fuerit substitutus.

L. 17. Cod. de excusationib. tutorum et curato. rum. Impp. GALLIENUS et VALERIANUS AA. Licet orationis sub Divo Marco habitae verba deficiant, is tamen, qui post contractas nuptias nurui suae curator datur, excusare se debet, ne manifestam sententiam eius offendat, et labem pudoris contrahat. (ann. Chr. 265.) 6*).

Endlich ist noch zu bemerken, daß auch sogar der, curator ventris et bonorum defuncti unter dem gés feßlichen Verbote begriffen ist, weil er Rechnung abzulegen schuldig ist. ;. L. 67. 8. 4. D. h. t. TRYPHONINUs. Et si quis curator ventri bonisque datus sit, prohibitionem eiusdem Senatusconsulti inducit: nam et hic debet rationem reddere. Nec spatium administrationis movere nos debet, quia nec in tutore, nec curatore discrimen maioris aut minoris temporis, quo in huiusmodi munere quis fuerit, habitum est: 63).

- Der griechische Scholiast erläutert diese Stelle auf folgende Art 64). ES starb. Jemand, und hinterließ eine,

ANT

62) S. RBLANDI fasti consular. pag. 331,

63) Die Taurelische Ausgabe liest zwar esse, und eben ro i. Cod. Erl. allein die hier angenommene Lesart haben.

: Hal. Chevalloni, Miräud, Baudoja und Merlin. - 64) Basilica Tom. IV. pag. 398. Sch.k.

« PredošláPokračovať »