Obrázky na stránke
PDF
ePub

MATRICULATION EXAMINATION

IN THE

OCTOBER TERM, 1888.

PASS EXAMINATION.

GREEK.

The Board of Examiners.

Candidates must do satisfactory work on EACH part of

the paper.

A.-1. Translate

περί μεν ούν του μεγίστου των ευεργετημάτων και πρώτου γενομένου ταύτ' ειπείν έχομεν. περί δε τους αυτους χρόνους ή πόλις δρώσα τους μεν βαρβάρους την πλείστην της χώρας κατέχοντας, τους δ' "Έλληνας είς μικρόν τόπον κατακεκλημένους, και τους μεν διά λιμόν τους δε διά πόλεμον απολλυμένους, ηγεμόνας εις τας πόλεις εξέπεμψεν, οι παραλαβόντες τους μάλιστα σίτου δεομένους, στρατηγοί γενόμενοι αυτών και πολέμω κρατήσαντες τους βαρβάρους, πολλάς μεν πόλεις έκτισαν, απάσας δε τας νήσους κατώκισαν. και άπασιν έκανήν τήν οίκοι χώραν κατέλιπον ή πλείω της υπαρχούσης έδοσαν.

2. Translate into Greek(i) Socrates seems to have thought that the soul of

man will live for ever. (ii) How would it have been possible for Cyrus to

conquer the army of Artaxerxes, if the Greeks

had not been with him ? (iii) The younger sons of kings are often wiser and

better than their elder brother who is to reign. (iv) He struck him and kept striking him, until

he cried out, “Cease, or I shall die." 3. Decline δόξα, βασιλεύς, άστυ, ανήρ, ψευδής, εγώ. 4. Compare μέγας, σώφρων, πολύς, ευρύς, ήδύς. 5. Write down the principal parts of ακούω, τρέφω,

φέρω, αίρω, θνήσκω, and, in full, the indicative present tense of ειμί, ίημι.

[ocr errors]

B.-1. Translate

ότι μέντοι αδικείσθαι νομίζει υφ' ημών οίδα ώστε και μεταπεμπομένου αυτού ουκ εθέλω ελθείν, το μεν μέγιστον αισχυνόμενος ότι σύνoιδα εμαυτώ πάντα έψευσμένος αυτόν έπειτα δε και δεδιώς μη λαβών με δίκην επιθή ών νομίζει υπ' εμού ήδικήσθαι, έμοι ούν δοκεί ουχ ώρα είναι ημίν καθεύδειν, ουδ' αμελείν ημών αυτών, αλλά βουλεύεσθαι και τι χρή ποιείν εκ τούτων. και έως γε μένομεν αυτού, σκεπτέον μοι δοκεί είναι όπως ως ασφαλέστατα μένωμεν

εί ήδη δοκεί απιέναι, όπως ως ασφαλέστατα άπιμεν, και όπως τα επιτήδεια έξομεν" άνευ γάρ τούτων ούτε

στρατηγού ούτε ιδιώτου όφελος ουδέν. 2. In the foregoing passage parse έψευσμένος, δεδιώς,

επιθη, σκεπτέον ; state the grammatical construction of το μέγιστον, ών, και τι.

τε

3. Translate

'Ενταύθα Γαυλίτης παρών, φυγάς Σάμιος, πιστός δε Κύρω, είπε και μήν, ώ Κύρε, λέγουσι τινες ότι πολλά υπισχνή διά το εν τοιούτω νύν είναι, του κινδύνου προσιόντος: αν δ' εν γένηται τι, ου μεμνησθαί σέ φασιν. ένιοι δέ, ουδ' ει μέμνοις τε και βούλoιο, δύνασθαι αν αποδούναι όσα υπισχνή

. 'Ακούσας ταύτα έλεξεν ο Κύρος. 'Αλλ' έστι μεν ημίν, ώ άνδρες, η αρχή η πατρώα προς μεν μεσημβρίαν μέχρις ου διά καύμα ου δύνανται οικείν άνθρωποι, προς δε άρκτον μέχρις ότου διά χειμώνα τα δ' εν μέσω τούτων άπαντα σατραπεύουσιν οι του

έμου αδελφού φίλοι. 4. In the foregoing passage parse υπισχνή, ότου; state

how many cases are governed by διά, πρός, and distinguish between the senses of them : explain when &ày with subjunctive and £i with optative

are respectively used in conditional sentences. 5. What was the object of the expedition of Cyrus ?

Give an outline sketch of the march recorded in
Anabasis I.

6. Translate, and explain the exact grammar of the

words underlined(i) αιτεί αυτόν εις δισχιλίους ξένους και τριών μηνών

μισθόν, ώς ούτω περιγενόμενος αν των αντιστασι

ωτών. (ii) διά μέσου δε της πόλεως ρεϊ ποταμός Κύδνος όνομα

εύρος δύο πλέθρων.

LATIN.

The Board of Examiners.

Oandidates must do satisfactory work in each part of

the paper.

A.-1. Translate into Latin prose

In this order they marched forward till they came to a small stream called Bulissus, the sight of which gave great pleasure to the soldiers, as well on account of their heat and thirst, as of the fatigue of marching through a sandy desert. Most of the officers were of opinion that they ought to pass the night there, and after having procured the best possible tidings as to the number and position of the enemy, to advance against them at break of day. But Crassus, yielding to his impetuous son, and to the eagerness of the cavalry, would not consent to halt.

2. Translate

Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cuius maiores in sua civitate regnum obtinuerant. Huic Caesar pro eius virtute atque in se benevolentia, quod in omnibus bellis singulari eius opera fuerat usus, maiorum locum restituerat. Tertium iam hunc annum regnantem inimici multis palam ex civitate auctoribus interfecerunt. Defertur ea res ad Caesarem. Ille veritus, quod ad plures pertinebat, ne civitas idcirco deficeret, Lucium Plancum cum legione ex Belgio celeriter in Carnutes proficisci iubet ibique hiemare, quorumque opera cognoverat Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere.

3. Write down the Second Person Singular Future

Perfect Indicative Active of—adolesco, comperio, condo, extorqueo, increpo, involvo, iubeo, obsisto, sino, stringo. Also the Third Person Singular Present Imperative Passive of-cupio, deduco, fateor, metuo, peto, proficiscor, rumpo, vincio.

4. State, with examples, the principal uses of the

Ablative case in Latin.

imeo:

B.-1. Translate, paying attention to the correctness

of your English(a) Sed cur tam diu de uno hoste loquimur, et de

eo hoste, qui iam fatetur se esse hostem et, quia,
quod semper volui, murus interest, non
de his, qui dissimulant, qui Romae remanent,
qui nobiscum sunt, nihil dicimus? Quos quidem
ego, si ullo modo fieri possit, non tam ulcisci
studeo quam sanare sibi ipsis, placare rei pub-
licae, neque id quare fieri non possit, si mne audire
volent, intellego. Exponam enim vobis, Quirites,
ex quibus generibus hominum istae copiae com-
parentur ; deinde singulis medicinam consilii
atque orationis meae, si quam potero, adferam.
Unum genus est eorum, qui magno in aere alieno
maiores etiam possessiones habent, quarum amore

adducti dissolvi nullo modo possunt. (6) Haec ubi dicta dedit, portis sese extulit ingens,

Telum immane manu quatiens: simul agmine denso
Antheusque Mnestheusque ruunt; omnisque relictis
Turba fluit castris. Tum caeco pulvere campus
Miscetur, pulsuque pedum tremit excita tellus.
Vidit ab adverso venientes aggere Turnus,
Videre Ausonii, gelidusque per ima cucurrit
Ossa tremor. Prima ante omnes Iuturna Latinos
Audiit agnovitque sonum, et tremefacta refugit.

« PredošláPokračovať »