Obrázky na stránke
PDF
ePub

Clunem agitant. “ Ego te ceventem, Sexte, verebor ?"
Infamis Varillus ait. " Quo deterior te?
Loripedem rectus derideat, Æthiopem albus.

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes? 25 Quis cælum terris non misceat et mare cælo,

Si fur displiceat Verri, homicida Miloni?
Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum ?

Hercules.' GRÆ. (cf. Pers. v. 34 sq. χωδώς τι φύσει ήν, και εκών έπονηρεύετο: PR.) Xen. Mem. ii. 1. Cic. Off. fr. 90. Cicero speaks in high terms of 1. 32. M. ακούσατ'. ώ Στώακες [or the abilities of the younger brother : Στόακες], έμποροι λήρου, λόγων υπο- T. Gracchum sequutus est C. Gracchus, κριτηρες, οι μόνοι πάντα τα 'ν τους πίναξι, φuo ingenio! quanta gravitate dicendi, ut selv ñ rã, oop doūras autoà xuruppo siis dolerent boni omnes, non illa tantu ornaκαθ' αλίσκεσθε εναντία πράσσοντες oις menta ad meliorem mentem voluntatemque τραγωδείτε θρυλλείτε γάρ. ότι δεϊ μη esse conversa; de Ar. Resp. 41. From Two owuárwy, aard ons Yugiñs ipãr the present passage it appears that JuHerm. in Athen. xii. 15. p. 563. R. venal thought them seditious; they These Stoics affected to imitate Hercules. certainly set a pernicious example to the HR.

ambitious men of the subsequent age. 21. Act the wanton.'

After Sylla, Marius, and Cinna had Ceventem “indulging in lewdness.' devastated the commonwealth by their

22. Varillus, a beggarly debauchee, sanguinary feuds and proscriptions, the being threatened with punishment by people, weary of fierce contentions from Sextus, a magistrate of depraved cha- which they gained nothing, threw themracter, takes occasion to shelter himself selves into the arms of tyranny, the ordiby recrimination. He aggravates the nary refuge from the evils of licentious hypocrisy of his judge by various ex- anarchy. G. amples, till the accumulated force of the 25. An imitation of non si terra mari charge is turned upon Domitian. G. miscebitur, el mare cælo; Lucr. iii. 854. cf. Hor. II S. vii. 40 sqq. R. Pers. iv. • Who would not exclaim, 0 cælum, () 23 sq. GR.

terra, O maria Neptuni!' Ter. Ad. V. iii. 23. One who has his legs twisted 4. LU. vi. 283 sq. Virg. Æ. i. 133. like a thong.' PR.

v. 790. Liv. iv. 3. rñ yang ròn ouparèy Vicinia solis usque ad speciem nigri áva uspeizbar Luc. Prom. 9. R. 0 coloris exussit Ælhiopas, torrida ni- all you host of heaven! ( earth! What mirum cone subjectos ; Macrob. de Som. else? And shall I couple hell?” Shaksp. Sc. ii. 10. Plin. ii. 78. Diod. iv. ), Ham. I. v. See note on 75. PR.

26. The extortions of C. Verres, in Qui alterum accusat probri, eum ipsum Gaul, Cilicia, and more especially in se intueri murtet; Plaut. Truc. 1. ii. 58. Sicily, where he was proconsul, are well GR. St Matth, vii. 3–5. M.

known from Cicero's orations. R. 24. Ti. and C. Sempronii Gracchi were T. Aunius Milo killed P. Clodius, and brothers, nobly descended and virtuously was defended unsuccessfully by Cicero. educated, but too ambitious for their M. times. To carry an Agrarian law, which 27. P. Clodius was guilty of incest they had proposed, they stuck at no with his own sister, and of adultery with means however inconsistent with that Pompeia, the wife of Cæsar. He was a liberty of which they were the professed bitter enemy of Cicero, and the chief champions. They both met with violent author of his bapishment. GRÆ. M. deaths, the former at the hands of Scipio This name is the same as Claudius. R. Nasica, the latter about thirteen years L. Sergius Catilina and Corn. Cethegus afterwards, by order of the consul were accomplices in the formidable conOpimius. Of their characters Dio says: spiracy which was frustrated by the izsīvos pšv ús' ipotñs di Sidotopías, xud exertions of Cicero. Sall. Cat. PR. εξ αυτής ές κακίαν εξώκειλεν ούτος δε ταρα. viii. 231. x. 287. R.

In tabulam Sullæ si dicant discipuli tres?

Qualis erat nuper tragico pollutus adulter 30 Concubitu, qui tunc leges revocabat amaras

Omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas,
Quum tot abortivis fecundam Julia vulvam
Solveret et patruo similes effunderet offas.”

Nonne igitur jure ac merito vitia ultima fictos 35 Contemnunt Scauros et castigata remordent?

Non tulit ex illis toryum Lauronia quemdam

[ocr errors]
[ocr errors]

28. ' The proscription-list.” Flor. iii. 30. • The Julian and Scatinian laws;' 21. V. Max. ix, 2. GRÆ.

the former against adultery, the latter Sulla : see i, 16.

against unnatural vices : 44. Suet. 8. The Dicere in may be either to inveigh epigrammatist makes this re-enactment against, as accusers,' or ' to condemn, as the grounds of courtly panegyric; Mart. judges.' R.

VI. ii. IX. vii. PR. cf. vi. 368. R. • The three disciples' are most probably 31. Omnibus shows the universal dethe second triumvirate, Octavius, Antony, pravity of the times. R. and Lepidus, who imitated Sulla in the • Venus and Mars' were detected by extent and cruelty of their proscriptions : Vulcan. LU. Ov. M. iv. 171 sqq. Flor. v. 4. The former triumvirate of 32. · Drugs to procure abortion. vi. Cæsar, Pompey, and Crassus, was formed 368. 595 sq. R. These medicines were within twenty years of Sulla's death. repeated in stronger doses, and the last Vs. R. Both these triumvirates might proved fatal. Suet. 22. PR. have said with Shylock, “ The villainy 33. · Her uncle' Domitian was illyou teach us, we will execute; and it made. Suet. 18. GR. shall go hard, but we will better the Shapeless lumps.' xv. 11. It does instruction;" Shaksp. M. of V. III. not follow from the epithet fecundam and i. G.

the plural offas, that more than one mis29. Such a rigid censor was Domitian.' carriage was caused. R. Suet. Dom. 8. HR. Nostine hos, qui 34. Vitia ultima, by hypallage, for omnium libidinum servi, sic aliorum vitiis 'the very worst of men ;' LU, the abirascuntur, quasi invideant; et gravissime stract for the concrete : M. thus labes ac puniunt, quos maxime imitantur; Plin. cænum ; Cic. scelus; Plaut. Bac. V. i. Ep. i. 22. FA. Euxroi dè xad ärəçes xai 57. &c. R. Ter. And. III.v. 1. and poßos γυναίκες των πλουσίων επί μοιχεία έκολά- for φοβερόν: Ηer. vii. 112. σθησαν, ών άνιαι και υπ' αυτού έμοιχεύθησαν 35. M. Æmilius Scaurus is described D. Cass. Ixvii. 12. Nec minore scelere as homo vitia sua callide occultans; Sall. quam quod ulcisci videbatur, Domitianus Jug. 18. LU. Hor. I S. iii. 62. But absentem inauditamque Corneliam damnavit on comparing xi. 90 sq. we may presume incesti, cum ipse fratris filiam, incesto non that the family, rather than the individual, polluisset solum, verum etiam occidisset! is alluded to: Those who pretend to Plin. iv. 11. G. Domitian, after having be Scauri. R. declined the hand of Julia the daughter of • Bite in return.' Hor. Ep. vi. Lucr. his brother Titus, seduced her, although iii. 839. iv. 1131. R. she was then married to Sabinus. During 36. Of those hypocrites.? PR: the lifetime of her father and husband, Torvum crabbed ;' or, if coupled with however, he kept the intrigue secret. R. He clamantem, ' sternly :' M. as Virg. Æ. had previously taken away Domitia Lon- vii. 399. Sil. xi. 99. R. gina from her husband Ælius Lamia. M. Lauronia, according to Martial, was

Tragic,' • full of horrors:' as were orba, dives, anus, vidua; 11. xxxii. 6. PR. the guilty loves of Thyestes and Aerope, The fable of the Lion and the Painter' the passion of Phædra for her step-son (Spect. No. xi.) is admirably illustrated Hippolytus, PR. the marriage of Edipus by her attackwhich not only does and Jocasta, &c. HK. (Livy i, 46. ED.) away, in advance, several of the heaviest

E

Clamantem toties : « Ubi nunc lex Julia? dormis?”
Ad
quem

subridens: “ Felicia tempora, quæ te Moribus opponunt! Habeat jam Roma pudorem ! 40 Tertius e coelo cecidit Cato. Sed tamen unde

Hæc emis, hirsuto spirant opobalsama collo
Quæ tibi? Ne pudeat dominum monstrare tabernæ.
Quod si vexantur leges ac jura, citari

Ante omnes debet Scatinia. Respice primum 45 Et scrutare viros: faciunt hi plura; sed illos

Defendit numerus junctæque umbone phalanges.
Magna inter molles concordia. Non erit ullum
Exemplum in nostro tam detestabile sexu.

[ocr errors]

6

charges against the women in Sat. vi. • Exhale fragrance:' ambrosiæque come but retorts them with good effect on the divinum vertice odorem spiravere; men. G.

Virg. Æ. i. 407. 37. • The Julian law,' v. 30. was Opobalsama was the juice which exuded enacted by Augustus, and called Julian, from the wounds made in the balsam because Augustus was adopted into that tree; respecting this, the xylobalsamum, family by the will of his great uncle, and the carpobalsamum, see Plin. H. N. and, consequently, took the name of C. xii. 15 s 25. LU. Mart. XIV. lix. R. Jul. Cæsar. GR.

42. * By the way, I should very much Ferulæ cessent, et idus dormiant in like to know the shop, where you bought Octobres; Mart. X. Ixii

. 10 sq: pessuli şuch lady-like perfumes; why should you dormiunt; Plaut. Curc. I. ii. 66. R. be ashamed to tell me?' PR. M. οι Λακεδαιμόνιοι, λύοντες εν χρεία την 43. [Livy xxvii, 7, f. ED.) Vir bonus ατιμίαν των άλόντων περί Πύλον. έφασαν: est quis? qui consulta patrum, qui leges

xoo u ú obwo or vódos súperposi" App. jura que servat; Hor. I Ep. xvi. 41. Pun. 112. RI. cf. 43.

i. e. the decrees of the Senate, 'the 38. Understand inquit. LU.

statute-law, and the common-law.' M. • Smiling ironically.' LU. Virg. Æ. Verari 'to be roused into action' is x. 742. R.

opposed to dormire. M. cf. 37. 39. See note on Pers. v. 178. PR. 44. See v. 30.

40. Both M. Porcius Cato the Censor 45. More things deserving of repro(thence called Censorius) and his great- bation and punishment.' R. grandson, surnamed Uticensis from his 46. Ipse metus ersolverat audax turba death at Utica, were men of most rigid suos: quidquid multis peccatur, inultum morals, and strict disciplinarians. Vs. est; Luc. v. 259 sq. VS. pudorem rei PR. Thus Stertinius is called sapientum tollet multitudo peccantium, et desinet esse oclavus; Hor. II S. iii. 296. R. See probri loco commune delictum; Sen. Ben. note on 2. HR.

iii. 16. Clem. i. 22. R. Any thing of extraordinary excellence By locking their shields one in the (xi. 27.), or occurring unexpectedly in a other the testudo was formed. PR. time of great emergency, [Livy xxi, 29, φράξαντες σάκος σάκεϊ, ασπις άρ' ασπίδ' 2; ED.) was said to have come down iquids is opúxvou ipóstkony árañacion from heaven. R. A pinnace, which Hom. II. N 130 sqq. 1 212 sqq. R. See (Herodotus says viïi. 94.) fell in with the note on φράξαντες τα γέρρα: Ηer. ix. 61. Corinthians ésin south is called by • The phalanx' was the Macedonian Plutarch ουρανοπετής.

disposition of heavy infantry. LU. 41. Lauropia may be said to have 47. Cf. Cat. Ivii. 1. 10. similis simili smelt this censor out, notwithstanding his gaudet, and Mart. VIII. xxxv. GR. assumed odour of sanctity. M.

48. Exemplum an example or inHirsuto, see 11. R.

stance,' exemplar' a pattern.' GR.

[ocr errors]

Tædia non lambit Cluviam nec Flora Catullam: 50 Hispo subit juvenes et morbo pallet utroque.

Numquid nos agimus causas? civilia jura
Novimus? aut ullo strepitu fora vestra movemus?
Luctantur paucæ; comedunt coliphia paucæ.

Vos lanam trahitis calathisque peracta refertis 55 Vellera: vos tenui prægnantem stamine fusum

Penelope melius, levius torquetis Arachne,
Horrida quale facit residens in codice pellex.
Notum est, cur solo tabulas impleverit Hister
Liberto, dederit vivus cur multa puellæ.

[ocr errors]

49. Tbese are the real or fictitious 56. Penelope, queen of Ithaca, amused names of notorious courtezans at Rome; her importunate suitors by a promise to as Hispo was of some infamous wretch. R. choose one of their number as soon as Lambit · fondles not.'

she had finished a pall which she was Catulla ; x. 322. Mart. VIIl. liii. R. then weaving for Laertes; but delayed

50. Subito submits to be caressed by.' her decision by undoing at night, what Prop. III. xix. 14. R.

was worked during the day. Hence the Morbo utroque' with twofold sin.' proverb Penelopes telam texere, LU. 51. We trespass not on your depart- Hom. Od. T 137

$99.

R. ment, therefore why should you usurp • More nimbly :' levi teretem vere our province ? Plutarch mentions one sabat pollice frisum ; Ov. Met. vi. 22. instance of a woman's pleading her own aérona xata otew owoc Hom. cause, which was regarded by the Senate Od. P 97. R. as portentous : Comp. Lyc.ei Num. LU. Arachne, a Lydian damsel, challenged Inteream, si novi civilia jura! Hor. Pallas in weaving, and, being vanquished, I S. ix. 38 sq.

hung herself and was transformed into a 52. Vestra' all your own.' Amæsia, spider. Ov. Met. vi. 1 sqq. LU. cf. Afrania, and Hortensia were considered Plin. vii. 56. PR. indelicate for having spoken in the forum. 57. When the mistress of a family V. Max. viii. 3. . But cf. vi. 242. R. detected any improper familiarity between

53. • To be sure there may be some a female slave and her master, she used few wrestlers among us, but then they to fasten her to a large • log of wood' are but a few. cf. i. 22 sq. vi. 245 sqq. and keep her to constant work. VS. Mart. Sp. vi. PR.

caudicis im mundi vincula sentit: et Coliphia, because they make xã ac graviora rependit iniquis pensa quathe limbs'ap.c 'strong. The diet of sillis; Prop. IV. vii. 44 and 41. Plaut. athletes. Mart. VII. lxvii. 12. J. Plaut. Pen. V. ii. 34. R. Pers. I. iii. 12. PR. Or from xuýtion or Pelles, radaéra, 'a concubine,' the xwhámov, diminutive of rwañ xwhýv. SA. mistress of a married man. M. cf. xi. 20. R. • Rump steaks.' SN. BO. 58. Opinnr omnibus et lippis not 11 m This etymology of our English word et tonsoribus esse ; Hor. I S. vii. 2 sq. LU. COLLOP has been overlooked : “ Take Virg. E. iii. 8. PR. See note on vi. 366. notice what plight you find me in, if Post meritum sane mirandum, omnia there want but a collop or a steak soli breviter dabit; xii. 124 sq. LU. o'me, look to't;" Beaum. and Fl. Maid vi. 601. R. in the Mill.

This Pacuvius Hister was an infamous 54. Paucaque cum tacta perfeci wretch, who had made his fortune by stamina tela; Ov. Ep. H. xix. 49. legacy-hunting ; xii. 111 sqq. LO. H. Tib. I. vi. 78 sqq. R.

59. · During his life-time,' because it • In work-baskets.' LU.

was illegal to bequeath a fortune to 55. · The spindle big with slender one's wife. PR. thread.' M. cf. Pers. vi. 73. PR.

Lauronia, by calling the wife puella,

[ocr errors]

a

60 Dives erit, magno quæ dormit tertia lecto.

Tu nube atque tace: donant arcana cylindros.
De nobis post hæc tristis sententia fertur:
Dat veniam corvis, vexat censura columbas.”

Fugerunt trepidi vera ac manifesta canentem
65 Stoicidæ. Quid enim falsi Lauronia ? Sed quid

.
Non facient alii, quum tu multicia sumas,
Cretice, et hanc vestem populo mirante perores
In Proculas et Pollitas ? Est mocha Labulla:

Damnetur, si vis, etiam Carfinia. Talem
70 Non sumet damnata togam. “ Sed Julius ardet;

insinuates that the husband had neglected 186. called serica as coming from India her, to follow his vile propensities. LU. through the country of the Seres, now Uzor virgo maneret; ix. 72. puella ; 74. Bocharia. They were first imported M. See also i. 84. iii. 160. iv. 35. 114. under the Emperors for ladies' dresses, xiii. 80. &c.

but, being transparent (78. Tib. IV. vi. 60. • A wife, who consents to sleep 13.), gave great offence : video sericas three in a bed, is sure to make her fortune vestes, si vestes vocandæ sunt, in quibus by the hush-money she will receive.' nihil est quo defendi corpus aut denique LU, M,

pudor possit : &c. Sen. Ben, vii. 9. denudat 61. Lauronia here apostrophizes the fæminas vestis; Plin. xi. 23. P. Syrus unmarried, telling them beforehand what calls them ventus testilis and nebula linea. they have to expect. M.

GR. R. G. See notes on vi. 259 sq. *Your keeping a secret will ensure Sumas is the opposite to ponas. GR. presents of costly jewels.' LU. Plin. cf. 74. iii. 56. xxxvii. 5. GR. cf. vi. 459. PR.

67. By the name of Creticus (viii. 38.), 62. • If this be so, the melancholy is designated a degenerate descendant of truth is told of us in the proverb.' FA. the Cacilius Metellus who acquired that

63. See 2. HR. Of course ravens? appellation from the conquest of Crete; and doves' designate'men’and women.' with some allusion to the inexorable seLU. Democrates, Zaleucus, and Ana- verity of the ancient Cretan judges, Minos charsis compared laws to cobwebs, which and Rhadamanthus. GR. ÅR. R. only catch small insects, whereas larger Perorare 'to sum up,'' to deliver a ones break through them. Ter. Phor. III. studied harangue.' M. ii. 16. R.

68. By Procula (iii. 203.), Pollila, 64. Trepidi 'conscience-stricken ;' as &c. are meant females amenable to the the Pharisees were in St John viii. 9. M. Julian law. R. There is sarcasm in this word, for the 70. • There is no denying her guilt : Stoics professed to be åtalsīs. LU. you may sentence her to infamy: and,

Canentem delivering oracularly: can- when condemned, she may be obliged to ture; Plaut. Bac. IV. ix. 61. Mos. IV. lay aside the decent vest (stolam) and ii. 64. Rud. II. v. 21. R.

assume the gown of penance (togam): 65. Stoicidæ ‘These new-fangled Stoics;' but, bad as she is, she would never formed as Æacida, Priamidæ, &c. PR. degrade herself by wearing such a Thus Erwaxss note on 20. R. Or rather gown.' LU. Cicero distinguishes the 'apes of the Stoics.' HR.

virilis toga from the muliebris stola ; Phil. Now the satire proceeds to the Stoici but females of disreputable character pæne Epicurei: cf. 11. HR.

were obliged to wear ihe former : hence 66. Quid domini fuciant, audent the virtuous and the loose part of the sex quum taliu fures! Virg. E. iii. 16. were discriminated as stolate and togalæ. GRE.

cf. Hor. I S. ï. 63. 82. Tib. I. vi. 68. • Thou, a magistrate!' PR.

IV. x. 3. Mart. II. xxxxix. X. li. RI. Multicia thin muslin robes,' 76. xi. PR. G. R.

« PredošláPokračovať »