Obrázky na stránke
PDF
ePub

impendit simplam suam et ad faciendam utramque resurrectionem nostram in sacramento et exemplo praeposuit et proposuit unam suam. neque enim fuit peccator aut impius, ut ei tamquam spiritu mortuo in interiore homine renouari opus 5 esset et tamquam resipiscendo ad uitam iustitiae reuocari ; sed indutus carne mortali et sola moriens, sola resurgens, ea sola nobis ad utrumque concinuit, cum in ea fieret interioris hominis sacramentum, exterioris exemplum. interioris enim

hominis nostri sacramento data est uox illa pertinens ad mortem 10 animae nostrae significandam non solum in psalmo uerum etiam

in cruce: deus meus, deus meus, ut quid me dereliquisti? cui uoci congruit apostolus dicens: scientes quia uetus homo noster simul crucifixus est, ut euacue

tur corpus peccati, ut ultra non seruiamus peccato. 15 crucifixio quippe interioris hominis paenitentiae dolores intelle

guntur et continentiae quidam salubris cruciatus, per quam mortem mors impietatis perimitur, in qua nos non relinquit deus. et ideo per talem crucem euacuatur corpus peccati, ut

iam non exhibeamus membra nostra arma iniquitatis peccato, 20 quia et interior homo si utique renouatur de die in diem,

profecto uetus est antequam renouetur. intus namque agitur quod idem apostolus dicit: exuite uos ueterem hominem et induite nouum. quod ita consequenter exponit:

quapropter deponentes mendacium loquimini ueri25 tatem. ubi autem deponitur mendacium nisi intus, ut habitet

in monte sancto dei qui loquitur ueritatem in corde suo ?

11 Ps. 21, 1 Matth. 27, 46 12 Rom. 6, 6 19 cf. Rom. 6, 20 cf. II Cor. 4, 16 22 Eph. 4, 22 sqq.

26 cf. Ps. 14, 1 sq.

13

7 con

1 resuscitationem T 2 et prius om. DG'v; et exemplo om. P' et proposuit om. P proposuit G’T: Õposuit DG'v 4 in om. G'v interiorem D hominem D homini T renouare DGʻP 5 resipiscendam T renouari G'PTv renouare D' 6 intus D cinpuit PT interiores D'G' 8 enim om. T 9 illa uox T 11 ut ante in add. D 12 uoce D 13 euacueretur T 15 do. loris D'G' 17 perimetur Po perhimetur D'G' derelinquet D? 19 arma om. Go 21 renouatur v pr. 22 item DGV 25 inhabitet G'T

resurrectio uero corporis domini ad sacramentum interioris resurrectionis nostrae pertinere ostenditur, ubi postquam resurrexit ait mulieri: noli me tangere; nondum enim ascendi ad patrem meum. cui mysterio congruit apostolus dicens: si autem resurrexistis cum Christo, quae 5 sursum sunt quaerite, ubi Christus est ad dexteram dei sedens; quae sursum sunt sapite. hoc est enim Christum non tangere nisi cum ascenderit ad patrem, non de Christo carnaliter sapere. iam uero ad exemplum mortis exterioris hominis nostri dominicae carnis mors pertinet, quia 10 per talem passionem maxime hortatus est seruos suos, ut non timeant eos qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere. propter quod dicit apostolus: ut suppleam quae desunt pressurarum Christi in carne mea. et ad exemplum resurrectionis exterioris hominis nostri pertinere 15 inuenitur resurrectio corporis domini, quia discipulis ait: palpate et uidete, quia spiritus ossa et carnem non habet, sicut me uidetis habere. et unus ex discipulis etiam cicatrices eius contrectans exclamauit dicens: dominus meus et deus meus! et cum illius carnis tota 20 integritas appareret, demonstratum est in eo quod suos exhortans dixerat: capillus capitis uestri non peribit. unde enim primo: noli me tangere; nondum enim ascendi ad patrem meum? et unde antequam ascendat ad patrem a discipulis tangitur, nisi quia illic insinuabatur 25 interioris hominis sacramentum, hic praebebatur exterioris exemplum ? anne forte quisquam ita est absurdus atque auersus a uero, ut audeat dicere a uiris eum tactum antequam ascenderet, a mulieribus autem cum ascendisset ? propter hoc

3 Io. 20, 17 13 Coloss. 1, 24

5 Coloss. 3, 1 sq. 12 cf. Matth. 10, 28 17 Luc. 24, 39 20 Io. 20, 28 22 Luc. 21, 18

3 muliere D 7 sursum) sur T 8 xpo D

10 pertenit D 11 ortatus DGP 14 psurarum P 17 carnem et ossa Р 18 uiditis D 19 etiam et cicatricem T 20 dominus ds D'Gv deus) dns Gv

illis v 21 ea T exortans DGP 22 capillos G 27 an D? 29 cum autem T hoc] quod P

exemplum futurae nostrae resurrectionis in corpore, quod praecessit in domino, dicit apostolus: initium Christus, deinde qui sunt Christi. de corporis enim resurrectione

illo loco agebatur, propter quam etiam dicit: transfigurabit 5 corpus humilitatis nostrae conforme corpori glo

riae suae. una ergo mors nostri saluatoris duabus mortibus nostris saluti fuit et una eius resurrectio duas nobis resurrectiones praestitit, cum corpus eius in utraque re, id est et

in morte et in resurrectione, et sacramento interioris ho10 minis nostri et exemplo exterioris medicinali quadam con

uenientia ministratum est.

DE MEDIATORE AD MORTEM DIABOLO ET MEDIATORE AD

VITAM CHRISTO IESV. EX EODEM LIBRO IIII T. X.

Deinde id ipsum quod mediator est, per quem reconciliamur 13 15 deo, sic indicat: ego, inquit, in eis et tu in me, ut sint

consummati in unum. haec est uera pax et cum creatore nostro nobis firma conexio purgatis et reconciliatis per mediatorem uitae, sicut maculati et alienati ab eo recesseramus per

mediatorem mortis. sicut enim diabolus superbus hominem 20 superbientem perduxit ad mortem, ita Christus humilis homi

nem oboedientem reduxit ad uitam; quia sicut ille elatus cecidit et deiecit consentientem, sic iste humiliatus surrexit et erexit credentem. quia enim non peruenerat diabolus quo

ipse perduxerat — mortem quippe spiritus in impietate gestabat, 25 sed mortem carnis non subierat, quia nec indumentum susce

perat magnus homini uidebatur princeps in legionibus daemonum, per quos fallaciarum regnum exercet, sic hominem

2 I Cor. 15, 23

4 Philipp. 3, 21

15 Io. 17, 23

1 processit D 3 resurrectionem D' 5 conformę corpore P 7 nostrę G'v salutis G’r resurrectionis P1 8 utrāque rem P

et in morte om. D' 9 et in sacr. D'T 12 Ex eod. l. quarto. de mediatore et cet. T t. X om. DT 15 inquid T 16 consumati T

unam T

creatorem nrum Di 18 recesserimus Pi 21 eletus G'; om. D' 24 morte D 25 morte G’v superbierat DG'v 27 fallatiarum Gv

per elationis typhum potentiae quam iustitiae cupidiorem aut per falsam philosophiam magis inflans aut per sacra sacrilega inretiens, in quibus etiam magicae fallaciae curiosiores superbioresque animas deceptas inlusasque praecipitans subditum tenet, pollicens etiam purgationem animae per eas 5 quas teletas appellant, transfigurando se in angelum lucis per multiformem machinationem in signis et prodigiis mendacii.

DE FACILITATE LVDIFICATIONVM, QVIBVS HOMINES IMMVNDI

SPIRITVS FALLVNT. EX EODEM LIBRO IIII T. XI. 14 Facile est enim spiritibus nequissimis per aeria corpora 10

facere multa quae mirentur animae terrenis corporibus adgrauatae etiam melioris affectus. si enim corpora ipsa terrena nonnullis artibus et exercitationibus modificata in spectaculis theatricis tanta miracula hominibus exhibent, ut hi qui numquam talia uiderunt narrata uix credant, quid magnum est 15 diabolo et angelis eius de corporeis elementis per aeria corpora facere quae caro miretur aut etiam occultis inspirationibus ad inludendos humanos sensus phantasmata imaginum machinari, quibus uigilantes dormientesque decipiat uel furentes exagitet? sed sicut fieri potest ut homo uita ac moribus melior 20 spectet nequissimos homines uel in fune ambulantes uel multimodis motibus corporum multa incredibilia facientes nec ullo modo tale aliquid facere concupiscat nec eos propterea sibi

6 cf. II Cor. 11, 14

se

pro Di

10 aerea

1 pro D tiphum Pi typum DG 2 sacra om, G'Pv 3 sacrilegia GʻPTv magis iŋretiens P in om. DGPU 5 subditas G'v 6 telaetas DGv teleatas P (leatas a m. 2 in ras.) theleatas T appellans DG'P

om. G'v 7 in post et add. Go mendacib; P? 8 ex eod. lib. IIII. t. XI. de fac. et cetera T facillitate G1 inmundi DGPv pi 11 merentur P. aggrauatae T 13 exertitationibus G'v 14 theatrices D 16 aerea Dipi 18 inludendus D illudendum T inludendū P; ū a m. 2 in ras. imaginem T 19 machinare D 20 sicut) si T 21 expectet P; ex a m. 2 nequissimus DP uel in m. DGPU multimodes T multismotis D 23 eos om. T

praeponendos existimet: sic anima fidelis et pia non solum si uideat uerum etiam si propter fragilitatem carnis exhorreat miracula daemonum, non ideo tamen aut non se posse talia dolebit aut ob hoc illos meliores esse iudicabit, cum sint 5 praesertim in societate sanctorum qui per uirtutem dei, cui cuncta subiecta sunt, et minime fallacia et multo maiora fecerunt, siue homines siue angeli boni.

DE FALSIS ET DECEPTORIIS PVRGATIONIBVS. EX EODEM

LIBRO IIII T. XII.

10 Nequaquam igitur per sacrilegas similitudines et impias 15

curiositates et magicas consecrationes animae purgantur et reconciliantur deo, quia falsus mediator non traicit ad superiora, sed potius obsidens intercludit uiam per affectus, quos tanto

maligniores quanto superbiores suae societati inspirat, qui non 15 possunt ad euolandum pinnas nutrire uirtutum, sed potius ad

demergendum pondera exaggerare uitiorum, tanto grauius anima ruitura, quanto sibi uidetur erecta sublimius.

DE HIS QVI SIBI PVRGATIONEM DE VIRTVTE PROPRIA POLLI

CENTVR. EX EODEM LIBRO IIII T. XV.

20

Sunt autem qui se putant ad contemplandum deum et 16 inhaerendum deo uirtute propria posse purgari; quos ipsa superbia maxime maculat. nullum enim uitium est, cui magis diuina lege resistitur et in quod magis accipiat dominandi ius ille superbissimus spiritus, ad ima mediator, ad summa inter

1 praeponendo G'y ipsae ponendo D 2 exorreat G' 4 iudi. cauit D sit DGʻP 8 Ex eod. 1. IIII. de falsis et cetera т 9 sēi augustini episcopi add. P 10 nequaquam] sic nequaquam P hic quamquam G'v sacrilegas legas T'; legas del. m. 1 12 trahit Go superiore D

14 superiores DG‘Po societatis D'PT societates Di inspirant G'v 15 pennas G’PT 17 animae DGPTV ruiturae DGP?To uidentur G'v erectae Giv 18 Ex eod. I. IIII. de his cetera DGU 20 quidam ante qui add. GoP? 21 in herendo pa 23 resistatur G: maius PT 24 summam D

quo D

« PredošláPokračovať »