Obrázky na stránke
PDF
ePub

en puissance, en perfection tous les êtres (1). Adorez donc ce Dieu suprême, qui dirige les destins par une loi antique; qui multiplie les troupeaux, qui fait naîtredans leur saison les fruits de la terre, que nous recevons par le ministère des dieux (2); des dieux à qui le roi (3), dont le royaume est immortel (4), a tout donné excepté l'empire (5).

(1)

Αναξ ανάκτων, μακάρων
Μακάρτατε , και τελέων,
Τελειότατον κράτος, όλβιε Ζεύ.

Ιd. Supplic., . 525-528., ibid., p. 272.
Ζήνα μέγαν σεβόντων
Τον ξένιον, πανυπέρτατον,
ός πολιό νόμω αίσαν ορθού.

༧)

Καρπoτελή δε τοι
Ζεύς επικραινέτω
Φέρματι γαν πανώρω.

Πρόνομα δε βοτά
Τως πολύγονα τελέθου:

Το πάν δ' εκ δαιμόνων λάβοιεν. Id., ibid., σ. 671-675, et 688-693. Ιbid., p. 281 ct 282 (3) ά 'ναξ.

Sophocl. Trachin., 0. 1087, tom. I, p. 267. (4) Αλλ' ώ κρατύνων, είπερ όρθ' ακούεις,

Ζεύ, πάντ' ανάσσων, μή λάθη
Σε, τάν τε σαν αθάνατον αιέν αρχών.

Ιd. ΟΕdip. reg., υ. 93-95. Ιbid., p. 3. (5) Απαντ’ επράχθη πλήν θεοίσι κουρανείν.

Æschyl. Prometh., v. 49, tom. I, p. 7.

[ocr errors]

« Dans la vérité, il n'y a qu'un Dieu , qui a » fait le ciel et la terre, et la mer azurée, et les » vents impétueux. La plupart des mortels, dans,

l'égarement de leur ceur, dressent des statues » des dieux , comme pour trouver dans ces

images de bois , d'airain , d'or, d'ivoire , une » consolation de leurs maux. Ils leur offrent des » sacrifices, ils leur consacrent des fêtes, s'imaginant qu'en cela consiste la piété (1).

Ce n'est pas Sophocle seul qui reprochoit ainsi aux Grecs leurs vaines superstitions. Des poëtes comiques tiennent le meine langage. .

« Si quel» qu'un, dit Μenandre, croit, par de nombreux » sacrifices et de riches présens, se rendre Dieu

favorable, il s'abuse, son esprit est aveuglé. Le ► devoir de l'homme c'est d'être bon, de respec» ter la pudeur des vierges et des épouses , de

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) Είς ταϊς αληθείασιν, είς έστιν Θεός,

ός ουρανός τέτευχε, και γαίαν μακρών,
Πόντου τε χαροπόν οίδμα, και ανέμων βίας.
Θνητοί δε πολλοί καρδίαν πλανώμενοι,
ίδρυσάμεθα πηματων παραψυχήν,
Θεών αγάλματεκ λίθων, ή χαλκέων,
Η χρυσoτευκτων, ή ελεφαντινων τύπους.
Θυσίας τε τούτοις , και καλάς πανηγύρεις

Στέφοντες, ούτως ευσεβείν νομίζομεν. Sophocl. in Euseb. Præp. Evangel., lib. XIII, c. XIII, pag. 68o et 681,

» s'abstenir du meurtre et du vol, de ne pas » même désirer la plus petite partie du bien ► d'autrui; car Dieu est près de vous, il vous » voit. O mes amis! Dieu aime les æuvres justes, , il déteste l'iniquité. Soyez donc justes jusqu'à , la fin, et sacrifiez à Dieu avec un cæur pur(1).»

« Pensez-vous que ceux qui ont passé leur vie » dans les festins et dans les plaisirs, puissent

échapper après leur mort à la justice divine? » Il y a un eil qui voit tout; et nous savons qu'il > existe deux chemins à l'entrée des enfers, l'un

qui conduit au séjour des justes , et l'autre à » la demeure des impies. Allez donc , dérobez , » ravissez, ne respectez rien : mais ne vous y

(1)

Εί τις δε θυσίαν προσφέρων, ώ Πάμφιλε ,
Ταύρων τι πλήθος, η ερίφων, ή νή Δία
Ετέρων τοιούτων, ή κατασκευάσματα,
Χρυσάς ποιήσας χλαμύδας , ήτοι πορφυράς,
Η δι' ελέφαντος ή σμαράγδου ζώδια ,
Εύνουν νομίζει τον Θεόν καθεστάναι:
ΙΙεπλάνητ’ εκείνος , και φρένας κούφας έχει.
Δεϊ γάρ τον άνδρα χρήσιμον πεφυκέναι,
Μή παρθένους φθείροντα και μοιχώμενον,
κλέπτοντα, και σφάττοντα χρηματων χάριν.
Μηδέ βελόνης έναμμεπιθυμής, Παμφιλε ,
Ο γάρ Θεός βλέπεν σε πλησίον παρών.

μηδέ βελόνης,
Ω φίλτατ', επιθύμησον αλλοτρίας ποτέ.

[ocr errors]
[ocr errors]

trompez pas; il y a un jugement dans l'enfer, » un jugement qu'exercera Dieu , le maître sou» verain de l'univers, dont je n'oserois pronon» cer lenom formidable. Il prolonge quelquefois » la vie du méchant : que le méchant ne pense » pas pour cela que ses crimes lui soient cachés, » ou qu'il les regarde avec indifférence; car cette

pensée seroit un nouveau crime. Vous qui » croyez que Dieu n'est pas , prenez garde : il

existe, oui, il existe un Dieu! Si quelqu'un, né » mauvais, a fait le mal, qu'il profite du temps

qui lui est laissé ; car plus tard il subira des » châtimens terribles (1).

Qu'est-il besoin d'ajouter de nouveaux témoi

[ocr errors]
[ocr errors]

p. 685.

Ο γάρ Θεός γ' έργοις δικαίοις ήδεται,
Και ουκ αδίκους.....

Θεώ δε θύε διά τέλους
Δίκαιος ών, και λαμπρός ως ταϊς χλαμύσι

Τη καρδία.
Menandr. ap. Euseb. Præp. Evang., lib. XIII, c. XIII,

Vid. et. Pers., satir. II, v. 69 et seq. Et
Lucian., de sacrif., p. 186.
(1) Οίει συ τους θανόντας, ώ Νεκήρατε,

Τρυφής απάσης μεταλαβόντας έν βιώ
Πεφευγέναι το Θείον, ως λεληθότας και
Εστις δίκης οφθαλμός, ός τα πάνθ' ορα.
Και γάρ καθ' άδην δύο τρίβους νομίζομεν,
Μίαν δικαίων, ετέραν δ' ασεβών είν' όρον.
3.

19

gnages? et qui pourroit douter que la tradition n'eût conservé dans la Grèce païenne la connoissance du vrai Dieu (1)? On le prioit, on l'invo

Απελθών, κλέπτο, αποστέρει, κύκα:
Μηδέν πλανηθής , έσται καν άδου κρίσις ,
Ηνπερ ποιήσει ο Θεός ο πάντων Δεσπότης,
Ού τούνομα φοβερόν, ουδ' άν ονομάσαιμ' εγώ
0ς τοις αμαρτονούσι προς μήκος βίον
Δίδωσιν. Εί τις δε θνητών οίεται , τούφημέραν
Κακόν τι πράσσων, τους Θεούς λεληθέναι ,
Δοκεί πονηρά, και δοκών αλίσκεται ,
όταν σχολήν άγουσα τυγχάνη δίκη.
Οράθ' όσοι δοκείτε ούκ είναι Θεόν:
Εστιν γάρ, έστιν. Ει δέ τις πράττει κακώς,
Κακός πεφυκώς, τον χρονον κερδαινέτω,

Χρόνω γαρ ούτος ύστερον δώσει δίκην.
Diphilus comicus , ap. Euseb., ibid., p. 683-685, et ap.
Clement. Alexandr., Stromat., lib. V, p. 606.

(1) Le docte Huet a cité un grand nombre de passages, où les anciens enseignent que Dieu est incorporel, immatériel, indivisible, parfait, très-beau, infini, immense , immuable, éternel, immortel, un, ineffable, inconnu ou incompréhensible, bon, vrai, heureux, tout-puissant, auteur des biens, principe, cause et fin de toutes choses, roi, seigneur , l'être premier, suprême, au-dessus de toute substance , de toute essence et de tout esprit; qu'il n'est sujet à aucune passion, et qu'il se suffit à lui-même. Alnetan. , Quæst., lib. II, cap. II, p. 102 et seqq. Vide et. Cudworth, Systema mundi intellect. , cap. IV, S 19, p. 353 et seq.

« PredošláPokračovať »