Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

gye külömbféle természeti tásban élt vala, 's majd Piisa
javakkal megáldattatván, el pökségre emeltetvén, jó idős
so Osztálybéli
.

korában, tsuda tételekkel is BAKONYBÉL. Magyar falu fénylve megölettetett. II. Veszprém Vármegyében, bir- LAJOSNAK Mohásnál lett tokosa a' Religyiói Kintstár, veszedelme után, szabadon fekszik épen a Bakonynak nyargalván az Ozmanok e . közepén, a' honnét Bakony- vidéken Apáturai elszélledbél nevezetét is vette. Ge- tek, a benne lévő Szerzetes rentz, vagy Gerezna nevű Atyák rabságra 's inségre jufolyó patakotskája is van a tottak, a'hely pedig mindevölgyben, melly völgyi tér- nektöl elhagyattatott. Vid. ség nap keletröl Adyas kö- lintzi Ferentz neva Apátúr, nek, délről Kertes könek, lakosokat is szállított oda, északrol pedig Gal hegynek kiknek a' Templom előtt élelneveztetik. Kösziklás magas mekre való földnek erdőt erdós hegyek között van fek-engedett írtani. Meghalálozvése; a' völgybéli hegyeskői ván pedig a' jó Apátúr 1730. hegynek tövénél felemelke- esztendőben, az utánna ködet kő szikla mint egy határ vetkező A pátúraknak hagyjel, 's Borostyán könek ne- ta a' klaftromnak gyarapíveztetik. Ennek tetőjén szer- tását, a' mint hogy virágjára zett vala magának remetei is hozatott mig II. Jósef Tsálakást Gunther Magyar Or- szárnak uralkodása alatt e szági első Remete Szent Ist- Szerzetnek vége nem szaVÁNNAK atryafia, 's ugyan kasztatott. Határja megleheott építtetett kápolnát is a B. tos, sûrů erdei vagynak,legeSzűz MárIa menybe emel- löje elég, fáján, és malmán kitetésének tiszteletére, a' hol vül semmi java nem lévén, is kegyes, és jámbor élete u- harmadik Osztálybéli

. tán e világból boldogúl ki BAKONYSZEG. Magyar falu múlt vala. Ennek halıla után Bihar Vármegyében, birtoSíENT IMRE Hertzegnek ne- kos Ura Rédey Uraság, lavelője Sz. Gellért Püspöknek kosai reformátusok, fekszik is tetszett ugyan e' völgység- Belényestől nem messze, a? ben, de az előbbitöl napkelet- sárréti kerületben, a' hol Bere távolabb, más remetei la- rettyó vize fertové válván, kó helyet készíttetni; ahol széjjel foly, rákokkal; 's tehéz esztendeig testi sanyarga- kenos békával kövelkedik;

mellyet

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

mellyet a' lakosok Bécsben mékenységû, de mivel a' vix
jó pénzen eladnak, Gyön- áradások határját gyakran el-
gyök is találtattak itten. Ha- öntik, földgyeit

, réttyeit

, sór in Force tárja gazdag, rétryei kövérek, néha magát is a' helységet

.

,

legi legelõje nagy, itatója alkal- Épületre is fája nem lévén,

12:29 matos, melly szép tulajdon- második Osztálybéli. ságaihoz képest, első Osz Baksa. Szent Iyany Baksa. 1 epile tálybéli.

Magyar falu Abauj Várme-
Bakony UJVÁR. Az Ú be- gyében, birtokosai több Ura-
täben.

ságok, lakosai reformátusok,
Bakos Törek. tótúl Bakos fekszik Halmajjal által ellen-
Terjakovcze. Tót falu K.Hont ben, jeles szántó földgyei,
Vármegyében, lakosai kato- 'sréttyei vagynak Hernád vi-
likusok, 's többnyire fazeka- ze folytában; de mivel lege-
sok; dombos helyen fekszik. lõje nem elég, és egyik féle
Határbéli legelőjök szoross, fája sints szolós kertyeik kö-
de mind a kétféle fájok e-zép termékenységűek, má.
lég, 's a' síkon fekvő szántó sodik Osztálybéli.
földgyeik boven termök, és BAKSA. Élegyes lakosú
könnyen mivelhetők, Rima- Magyar falu Baranya Várme-
szombatnak szomszédságá- gyében, birtokos Ura a' Ki-
ban lévén, vagyonnyaikat rályi Kamara, lakosai katolia
jól eladhattyák, első Osztály- kusok, fekszik a' Pétsi járás-
héli.

ban, határja mint hogy a?
BAKOVA. Bakovitz. Bako- természetnek, sok javaival
vitze. Tót falu Nyitra Várme- bóvelkedik, méltán első Osz-
gyében, lakosai katolikusok, tálybéli.
fekszik Veszelénynek szom Baksa. Magyar falu Szala
szédságában, földgye közép, Vármegyében, a' hol posta
termékenységü, réttye, lege- is vagyon Alsó Lendván fe-
loje jó, fája is tûzre elég, ita- lül egy

státióval, Barabáshoz tója alkalmatos, második Osz- közel, Csesztregnek szomtálybéli .

szédságában, mellynek filiaBaksa. Külsö Baksa. Ma- ja, lakosai katolikusok. Hagyar

falu Abauj Vármegyé tárja jó, vagyonnyai külömbben, birtokosai külömbféle félék, második Osztály béli. Urak, lakosai katolikusok, és BAKSAHÁZA. Magyar falu reformátusok, fekszik a'Kas

, Szala Vármegyében, birtosai járásban. Határja jó ter=| kosai több Uraságok, lako

sai

nem

sai katolikusok, fekszik 0-1 földes Ura Gróf Haller Uraroszlán mellet, mellynek fi- ság, lakosai reformátusok, liája. Földgye többnyire irt- fekszik Mada Városától egy yány , legelője elég, malma kis mértföldnyire. Földgye, az Uraság földgyén, szölö he- és réttye jó, és a víz nem gye termo, fája mind tûzre, járja , piatzozása helyére jó mind épületre ingyen ; de úttya, és vám nélkül , fája mint hogy rétryei, és termo mint a' kétféle, az Uraságföldgyei, a? 'záporok által nak engedelméböl, erdejek gyakran elmosattatnak, má- közel, száraz malmai ketto, sodik Osztálybéli.

de mint hogy legelője nem Baksaháza. Bolgarov. elég, földgye néhol homoSzabad puszta Nógrád Vár- kos, második Osztálybéli. megyében, birtokos Ura Bak BAKTI. Szabad Puszta Kis sa Uraság. Határja jó termé- Hont Vármegyében, kenységì.

meszsze Rimaszombattól. BAKTA. Magyar falu Abauj BAKTA. Folyó víz, Heves, Vármegyében, birtokosai és külső Szolnok Vármegyétöbb Uraságok, lakosai refor-ben., mátusok, fekszik Gagyhoz BALA. Szabad puszta Henem meszsze. Határja termé- ves Vármegyében fekszik keny, szőleje középszerű, rét- Tisza Püspökinek szomszédtyei jók, erdeje makk termo ságában. fákkal bövelkedik, 's folyó BALAJT. Magyar falu Borvize is van, első Osztálybéli. sod Vármegyében, birtokos

Bašta. Elegyės lakosú. Ura Vay Uraság, lakosai remagyar, és sváb fala Heves formátusok, tekszik a SzendVármegyében, birtokos Ura rồi járásban. Szántó földgyei az Egri Püspök, lakosai ka- termékenyek, fája, épületre, tolikusok, fekszik Sziráknak és tűzre ingyen, szõlõ hegye szomszédságában, mellynek középszera, Kir:dézmája ninfiliája , napnyugot felé Eger tsen, de legelője szoross, és Városától nem messze. Vi- piatzozása isMiskoltzon távol dékje termékeny, 's ámbár lévén, második Osztálybéli. réttyeit a' víz járja, mindaz BALALÉNY. BelELENY által sokféle javai lévén, el- vagy Balatin oláh falu Bihar số Osztálybéli.

Vármegyében, hirtokos Ura BAKTA. Magyar Mező Vá- az Oroszból egyesült Nagy ros Szabólts- Vármegyében, Váradi Püspökség, lakosai ó

bitüek,

G3

hitiek, fekszik a Belényesi Vármegyében, birtokos Ura járásban. Határja közép ter- Runyi Uraság, lakosai katolimékenységü.

kusok, fekszik RábaVize melBalás. Szent Balás. Kö- lett Vasvártól más fél mértzépszeri magyar falu Szala földnyire. Határja sikós, földVármegyében, birtokosai In- gye termékeny, réttye elég, key, és más Uraságok, lako- és jó nemů fája, legelője ersai katolikusok. Határja kö- deje van, piatzozása Köszözép termékenységi, szőleje gön, és Szombathelyen, elfája elég, borainak eladásá- ső Osztálybéli. ra jó, módgya, gyümöltsös BALASFA. Balasetl. Ele kerryei, gesztenyéssei hasz-gyes tót falu Poson Vármenosak, de legelője szoross gyében, birtokosai külömba lévén, második Osztálybéli. féle Urak, lakosai katoliku

Balás. Szent Balás, ma- sok, fekszik a' Csaloközben, gyar falui Somogy Vármegyé- Szerdahelyhez közel, mellyben, földes Ura Hertzeg, Esz- nek filiája. Határja jó terméterházy Uraság, lakosai kato- kenységű, réttye, tegelõje likusok. Határja jó termé- kövér , vagyonnyai jelesek, kenységii.

első Osztálybéli. BALAS 'KIS Balás. Szabad Balásfalva. Blasendorf, puszta a Kis Kúnságban, Balasovetz, Balasützi. Tót fekszik Izsákhoz Pest Varme- falu Bereg Vármegyében, birgyében nem messze , határ-tokos Ura Gróf Schönborn ja kövér, és gazdag termésti

. Uraság, lakosai ó hitüek, Balás. Szent Balas. Tót fekszik a' Munkátsi Uradafalu Zólyom Vármegyében, lomban. Határja ha gazdagon birtokosa a' Királyi Bányászi nem trágyáztatik, egyebet Kamara , lakosai katoliku- nem terem zabnál ; réttye tsesok, fekszik Porkonitzának kély, legelője szoross,

Mun. szomszédságában. Határja so- kátsi piatzozásához közel vány.

van, fája épületre, és tűzre Bazás Sz. Balás. Magyar elég, tsekélyes tulajdonsáfalu Szala Vármegyében, alsó gaihoz képest, negyedik OszHahóttol Kanizsa felé mint tálybéli. egy fél óra járásra az ország BALASSA. Szabad puszta úrban, földes Urai Inkei, és Veszprém Vármegyében. Stublits Uraságok.

BÁLÁSÉR. Balaziova, MaBALASA). Magyar falu Vas gyar falu Bereg Vármegyé

,

ben,

járja , második Osztálybéli.

ben, birtokosai több Urasá- mellyek közép termékenysé. gok, lakosai katolikusok, és güek, fája mind tüzre, mind ó hitúek, fekszik a Munká-épületre ingyen,

malma

egy tsi járásban. Határbéli föld- mértföldnyire , legelője szogye középszerii, réttye jó, ross, szőlő hegye nintsen, és némelly helyen sarjút is 's piatzozása is távol lévén, terem , legelője elég, 's mind második Osztálybéli. a' kétféle fája a' mennyi szük BALATON KEREsztúr. A' séges, szőlei termok, pia- K. betůben. tzozásai a szomszédságban; BALATON TAVA. Plattende mivel néha határját a víz Seë, Somogy Vármegyében,

Balásfölde. Szabad pusz- gyéknek határjok között kezta Gömör Vármegyében, dódik, nagyon széless, és fekszik Doboczhoz közel, kivále hoszszan terjedő tó. mellynek filiája.

Nevezetének eredetében meg Balás Vágás. Blasov. nem egygyeznek a tudósok, Tót falu Sáros Vármegyében, sokan Magyar eredetű szóföldes Ura Berzevitzky Ura- nak állítyák, mások ellenben ság, lakosai katolikusok, rátz, vagy tót szónak. Hajfekszik Torisza, vagy Tar- dan az egész Balaton körül iza vize paryán, hätáros a' lévö környék, a' régi IlliriaSzepességgel, meszsze terje-hoz tartozott, 's a' Tatárok dô erdös vidékje van. Határ- is Balatonnak nevezék, és ja soványos ugyan; de mivel ezek adták által annak elöbréttye, és legeloje nagy, fá beni nevezetét, melly mind ja tízre, 's épületre is elég, a' mai napig megtártatott. A’ is ezzel szoktak lakosai ke- Görögök közzül Ptolomeus, reskedni, harmadik Osztály- és Strábó, a' Deák írók közbéli.

zül pedig, Méla, és Plinus BALATON. Magyar falu nem emlékeznek szorgalmaBorsod Vármegyében, bir- tosan felöle. Pliniusnål Pejtokos Urai Szent Pétery, és zó nevezet alatt fordul elő. más Uraságok, lakosai ka- Å' híres Magyar történetek tolikusok, fekszik Sz. Már- írója, Turótzi, Palatinus tontól, fél órányira, hegyes nak nevezi, eröltetvén a' révidékek között, napnyugot gi Balaton nevezetét. Hidfelé folyó vize hasznosan végnél Szala pataka egyesül öntözgeti szántó földgyeit, e'tóval, holott nagy nádas

G4

helye

« PredošláPokračovať »