Obrázky na stránke
PDF
ePub

helyeket foglalván el, úgy ne termð halak is igen jó ízůlátszatik, mint ha e' folyó ek, mellyek között leg nevízből származna, melly bel- vezetesebb a Fogas, vagy lyebb nagyobbra terjedvén Fogashal, melly mind ízére, annyira nevekedik, hogy hi- mind húsának keménységé

con kell rajta által járni, re, 's jóságára nézve más ha's talán azért neveztetett Híd- lakat, meszsze felül halad végnek, mivel már itt mint- és egyebütt e' halnak neme egy lehetetlen volna, hídat nem is található. Ritkán szoépíteni rajta. Sok farkasok kott egészen béfagyni; ha lakták e' környéket, mivel pedig egészen járható, igen az említett nádasokban, al- szép halászat esik rajta. Kör, kalmatos tanyájok vala ; ki, nyéke kiváltképen termo, vált midőn Szala, Ormand mind a vetésre, mind gyüvizével egygyé válik, na- möltsre, mind pedig a' szóló gyon meszsze terjed. Vize termésre nézve. Nem kevés hol szélessebb, hol keske- kárára vagyon Somogy Várnyebb helyet foglal, száraz megyének, hogy nagyobb földet is lehet néhol látni a kereskedést nem folytathat, vizek között; de a' mellyek. Szala, és Veszprém Várme hez senki sem közelíthet, ki- gyékkel, mert ha a' mint vévén a szárazról bényúló már Méltósagos Gróf Fe helyeit, a' hol Fonyod, és sterich György kimérettette; Bogjur fekszenek, mellye- Keszthelynél e' nagy tó keken kivül még ezek a helysé- resztül egyenesen járhatóvá gek vagynak partyán, úgy- tétettetik; nem tsak az itt fekmint: Helye, Szemes, Szén-yö helységek, hanem mind a? tod; és Fog szabadi puszta. két Vármegye kevés idő alatt Leg szélessebben terjed a' fogja érezni, e' szép, és igen Balaton tava Veszprém Vár- hasznos igyekezetnek jóllée megyében, ahol szélessé- võ következéseit

. Mert így ge mintegy négy mértföld, annakutánna nem lesznek e hoszsza pedig némellyek vél- két szomszéd Vármegyék lekedése szerént 12. másoké egymástól elszakasztva. Mászerént ellenben 17. mért- sodik által járás esik e' Balaföld. Természeti tulajdonsá- ton tayán a' Tihányi révén; gáról e'tónak méltó megje- ha pedig keményebb telek gyezni, hogy valamint vize járnak, akkor szabadon jókiváltképen való, úgy a' ben-nek, 's mennek a jég há

[ocr errors]
[ocr errors]

tán;

,

tán; de az illy által járás , BALATON KERESZTÚR. A' sokszor veszedelmes, mivel K. betüben. a' fel felé öszve tolongó ha BALATON. Sz. GYÖRGY. Az bok, nem engedik e tónak Sz. betůben. tökélletes befagyását, és sok BALATON, ÚJLAK. .Az Ú. szor ott is elsüllyednek, a' berüben. hol elöre semmi veszedelmet BALATINCZA. Szabad puszsem lehetett vala vélni. A ta Tolna Vármegyében, fekkemény hidegnek meggyen- szik Czikhez közel.. gülésével pedig hamar meg BALDOTZ. Baldovetz. Tót lágyúl a Balaton fagya is, falu Szepes Vármegyében, úgy hogy egy téli napon, földes Ura Gróf Csáky Vraa egész fagya elgyengül,'s rit-ság, lakosai katolikusok ember, vagy más állatok öb- fél, Lötsétöl pedig mảs fél létöl el ne nyelettetnének mértföldnyire. Nevezetesíti Bővebb leírását lásd Kora- e' helységet jó saványú vize binszky Lekszikonnyában, melly kivált a Kút fönél kede' tzím alatt, PLATTENSEE. ves ízü, tsipos, és tagokat

BALATONFÖ. Magyar falu erossíto; de nem igen állanVeszprém Vármegyében, fek. Jó erejében, ha meszsze viszik Lepsény, és Kajár hely- tetik. Határja ugyan sovány, ségeknek szomszédságok- és tavas, negyed része rétban, lakosai katolikusok; tyének vizes, és sovány fû határja jó termékenységü, vet terem; de ezt az Uraság rétrye, legelője kövér, va- jó legelővel helyre hozza, a gyonnyai jelesek, első Osz-ki fát is ád; mivel szántó tálybéli.

földgyeinek három része köBALATONHEHYE. Magyar zép termékenységünél jobb, falu Szala Vármegyében, fek-l's piatzozása is közel van, szik Békallyának szomszéd- elso Osztálybéli. ságában, mellynek filiája, „Bals. Volfs, Bolzsa. Szép lakosai katolikusok. Határ-német falu Sopron Vármes ja, 's vagyonbéli tulajdon- gyében, birtokosa Sopron ságai is az említett falujéhoz Városa, lakosai katolikuhasonlítók, második Osztály, sok, és evangelikusok, fek, béli.

szik Soprontól nem meszsze. Balaton Berény. Be Fördôje nevezetes, mellyrény. Nevezet alatt. nek tulajdonságait megvis

gálván,

gálván, leírta Doctor Kon- könnyen miveltetik, piatzo-
rády Or. Határja jó termé- zása szomszédságban Mosó-
kenységů, borai elég neve- tzon, réttye, legelője elég,
zetesek, Sopron.vidékje kö- de mivel erdeje nintsen, má-
ril; rétrye, legelője jó, 's sodik Osztálybéli.
piatzozása közel, és hasznos, BALINTz. v. Bulincz, Kö-
mindenféle vágyonnyaik el-zépszerů falu a' Bánátban,
adására; első Osztálybéli. lakosai katolikusok, fekszik

Balinti. Bulintz. Elegyes Temesvárhoz három mért-
falù Krassó Vármegyében, földnyire.
birtokos Ura a' Királyi Ka BALITTA. Középszerii ma-
mara, lakosai katolikusok, gyar falu Abauj Vármegyé-
és Ó hitnek, fekszik Temes-ben, birtokosa nagyobb ré-
vártól három, és 4. mértföld- szének Szemere Uraság, és
nyire. Határja közép termé- mások, lakosai reformátu-
kenységů.

sok, fekszik Gagynak szomBálinka. Elegyes német zsédságában. Határja jó, bofalu Fejér Vármegyében, bir- ra középszerű, rétrye a' Gatokosa Gróf Amade Uraság, gyi völgyön gazdag, pataklakosai katolikusok, fekszik ja a' falut hasítván, Beret feMórtól két mértföldnyire, lé foly; erdei mind a' két Komárom Vármegyének szé- helyben makkot hozó fákkal lén. Határja jó termékeny bővelkednek, első Osztály ségü, réttye, bora, legelő- béli. je elég, mellyekhez képest Balkány. Magyar falu Szaelső Osztálybéli .

bólts Vármegyében, birtokos BÁLNITFALVA. Valento-Urai Ibrányi, és más Urasáya. Tót falu Turotz Várme- gok, lakosai katolikusok, gyében, földes Urai Semsey, de többen reformátusok, fekés más Uraságok, lakosai ka- szik Nagy Kállótól, mellytolikusok, fekszik Kis Szo- nek filiája nem meszsze. Haczócznak szomszédságában, tárja trágyázás nélkül is , mellynek filiája, Znió Vás szép búzát, és boven terem; rallyától fél mértföldnyire. réttyei jók, mellyeket a Hajdan 1283. esztendő kö- víz nem jár, piatzozása hárůl Murány földének nevez- rom mértföldnyire Debretetett, akkori Gróf Murányi tzenben; legelője elég, úgy birtokosának nevéröl. Határ- aratás elött, mint utánna, béli földgye termékeny, és itatója alkalmatos, káposz

tássa,

[ocr errors]

SALLALEF meer

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tássa, nádássa nagy, só fuha- | gyar falu Györ Vármegyérozással Debretzenben, és To- ben, birtokos Ura a' Györy kájban, kapával is öt mért- Káptalanbéli Uraság, lakoföldnyire pénzt kereshetnek sai katolikusok, fekszik folakosai, kendert áztatója, lyó vize mellett Györtöl két száraz malma helyben, vízi mértföldnyire. Földgye nem pedig két mértföldnyire, mé- igen termékeny, szénája, lehei, dohánnya elég, de fája gelője elég, és nádgya is, nintsen, első Osztálybéli

. harmadik Osztálybéli. BALKÁNY. Szabad puszta BALOG. Alsó Balog. Mam Békés Vármegyében. gyar falu Gömör Vármegyé

Balkány. Folyó víz Szat- ben, birtokos Ura Gróf Kohámár Vármegyében. ry Uraság, és mások, lakosai

BALLA. Magyar falu He- katolikusok, többen reformáves, és Külső Szolnok Vár- tusok, fekszik a' Tráji, és Pemegyében, birtokos Ura Her- szek puszták mellett, Gömörtzeg Grasalkovics Uraság, la- töl két mértföldnyire. Határkosai katolikusok, fekszik béli földgye középszerû, legeGyöngyöstöl négy mértföld- | lője szoross, fája szûken, gyünyire a Mátrai járásban. Ha-möltsös kertyei, káposztássa, tárja külömbféle termésbéli szőlő hegye, malma helytulajdonságokkal megáldat-ben; Rimaszombacban piatatott, első Osztálybéli. tzozása, lakosai fazekaknak,

BallaHÍDA. Magyar falu és deszkáknak árálásával is Szala Vármegyében, lakosai kereskednek; második Oszkatolikusok, határja közép- tálybéli. szerü.

BALOG. Felsö Balog. MaBalla. Elegyes lakosú fa- gyar falu Gömör Vármegyé lu Moson Vármegyében, bir- ben, birtokosa Gróf Koháry tokos Ura Hertzeg Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, Uraság , lakosai katolikusok. fekszik az elöbbenitöl nem

* BALALEPY. Oláh falu Bi-meszsze, ezen a környéhar Vármegyében, lakosai ken leg nagyobb falu; szántó ó hitüek, fekszik a' Belényes földgyei, szóló hegyei, rétsi járásban. Határja középsze- tyei hasonlók az elöbbeni farå, 's olly forma vagyonnyai- tujéhoz, piatzozása közel, jó hoz képest második Osztály- gyümöltsös kertyei vannak, béli.

második Osztálybéli. BALLON. v. Ballony. Ma BALOGVÁRI. Uradalom

Gömör

[ocr errors]
[ocr errors]

Gömör Vármegyében, föl- | féle javai vannak; de mivel des Ura Gróf Koháry Uraság, legelője kevés, és fája ninmagában foglallya e' falukat. tsen, második Osztálybéli. Felsö Balog, Meleghegy,

BALLYOG. Balyok nevePerjesse, Tamás, Csép, Cza- zett alatt. kó, Dobocza, Uj falu, Szú Balog. Tót falu Zólyom tor, Hrusova, Dobra, és Vármegyében, lakosai katoRóna Patak, és ezeken kivűl likusok, fekszik Hronat falu14 falukban, külömbféle té- nak szomszédságában, mellyszeket.

nek filiája; hạtárja megleBALOG VÖLGYE. Már tsak hetős, fája elég, réttye, lemaradványai, 's alig szemlél- gelője jó, harmadik Osztályhető hajdani Balog Várától béli. vette e' nevezetét.

Bál Püspöki. Szabad puszBALOG FOLYÓ víz. Gömör ta Heves Vármegyében, haVármegyében eredetét veszi tárja kövér, és gazdag terKlonovtzkó hegyéböl, 'se'mékenységů. Vármegyének számos hely BALOGFA. Magyar falu ségéit béfutván a'Balog vol. Vás Vármegyében, birtokogyön, mellytöl nevezetét sai Zanothi, Györfi , és Geszvette, Lenartfalyan alól, ti Nemes Urak, lakosai kaomlik a' Sajóba.

tolikusok, fekszik a' KoszeBALOG. Alsó, és Felsô Ba- gi járásban. Határbéli földlog. Elegyes lakosú faluk gye termékeny, legelője Hont Vármegyében, birto- elég, szõleje nintsen, mindkosai több Uraságok, lako, azáltal más jó tulajdonságaisai katolikusok, fekszenek ra nézve, első Osztálybéli. Dobótzhoz nem meszsze ,

BALOGFALVA. Elegyes mamellynek filiáji Ipoly, vize gyar falu Gömör Vármegyémellett, Hont Városától más ben; birtokosai több Urasáfél mértföldnyire. Határjai gok, lakosai katolikusok, bövek, legelőjök elég, sző- fekszik Fülekhez i mértföld lô hegyek termó, de mivel nyire, Vargede szomszédfájok nintsen ,, második Osz-ságában, mellynek filiája. tálybéliek.

Határbeli földgye sovány, BALOG. Elegyes magyar hegyes, 's nehéz miveltetéfalu Abauj Vármegyében, la- sů, és minden nyomásának kosai katolikusok. Határja jó negyed részét a' zápor járja, termékenységü , 's külömb-1 piatzozása nem messze, le

gelo

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »