Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

gelője, rétye, avagy széná-ben; de a' közel valók

mego ja, nádgya elég, fája mind lehetősek. Fogyatkozásai, a' kétféle, gyümöltsös, és hogy a száritó földgyeinek konyha kertyei jók, káposz- felét gyakorta nagy vizek jártas földgyei is, vize kendertják, 's illyenkor legelője is áztatni alkalmatos, az úgy szoross, fát'is vagy szolgáneveztetet Vargede tavában; latért, vagy pénzért szerez's folyó vizében hala, és rák-nek, a szomszédságokban, ja elég ván, sót is hordhat harmadik Osztálybéli. Tokajból Gáts felé, második BALOSAJ. Elegyes lakosú Osztálybéli.

falu Vas Vármegyében, laBALOG ÚJFALU; az U. be- kosai katolikusok, fekszik tüben.

Rumnak szomszédságában , Balog Puszra. Csongrád mellynek filiája. Határja köVármegyében, Maty tava zépszerû, valamint vagyonöntözgeti, Szeged 'Városa nyai is, második Osztálybéli. határjában.

BALOTA. Szabad puszta a' BALOG TÓ. Nem igen nagy Kis Kúnságban, fekszik Ha, Szegednek külső Váro- lasnak szomszédságában.Tersai alatt, meglehetős mély- mö földgye kövér, és a'földségů, és tiszta vize van. mivelésre kiváltképen alkal

BALOTA FALU. Atsuva, v. matos. Acsuha. Oláh falu Szatmár BÁLPATAKA. Tót falu SáVármegyében, földes Ura ros Vármegyében, birtokoGróf Károlyi Uraság, lakosai sai több Uraságok, lakosai R. katolikusok, és egyesült- katolikusok, fekszik Ternyétek, fekszik Új Barlafalunak nek szomszédságában, mellyszomszédságában, mellynek nek filiája, Eperjestöl mintfiliája, Veres Mártonyon fe- egy két mértföldnyire. Halil, fél mértföldnyire. Kö- tárja középszerű termékenyzépszerűek földgyei, réttyei- sega, rétrye, legelője, fánek egy részét a víz nem jár- ja van, de piatzozása meszja. Misztótfalvai piatzozásá- sze lévén, második Osztálya tól fél órányira van, a' hol béli. vagyonnyait, valamint nagy Balsa. Magyar falu Szabólts Bányán is könnyen eladhat- Vármegyében, birtokosa a' rya, egy része határjának jó, Királyi Kamara, és más Ura-`' és hasznos legelője van, mal-ságok, lakosai többnyire remai ugyan nintsenek hely. I formátusok, fekszik a? Ti

sza

sza mellett, Zalkodnak szom- nek szomszédságában, melly

szédságában , mellynek filiá- nek filiája, jó határja van. ,: ja, Kis Várdától fél mértföld BALYOK, vagy Bolyk. Ma

nyire. Határbéli két nyoma- gyar falu Bibar Vármegyésú, földgyeiben búza, rozs, ben, lakosai katolikusok, és másféle gabona is jól te- fekszik Várkonynak szomrem, legelőjök elég, itató szédságában, mellynek filiáhelyek is van, fájok mind a'ja. Határbéli földgye gazdakétféle szükségjekre, makk- gon termô, 'skülömbféle jajok is a' hízlalásra elég, Ki- vai szerént első Osztálybéli. rályi Dezmát sem adnak, BALVASNITZE. Orosz faelsố Osztálybéli.

lu Temes Vármegyében. BaltavÁR. Magyar falu Bámra. Elegyes falu MoVas Vármegy., 's Gróf Feste- son Vármegyében. tich Uraságnak szép Kastel Bán. Német, és rátz falu lyával díszesíttetik, lakosai Baranya Vármegyében, birkatolikusok, határja jó termé- tokosa F. Királyi Fő Hertzeg kenységű, réttye, legelője , Aszszony Kristina, lakosai kövér, második Osztálybéli. katolikusok, és egyesülttek,

BALTYELE.VBALTHELYE. fekszik Krassó vize mellett Nem nagy falu Arad Várm. Baranya Vártól egy mértföldbirtokosa a’ Kir. Kamara, la-nyire. Határja a természetkosai katolikusok, határja jó nek, minden javaival bőveltermékenységü, rétrye, le-kedik, 's nem lehet nem az gelője kövér, második Osz- első Osztályba számlálni. tálybéli.

BÁN. Banovetz, Mexổ VáBálványos. Magyar falu ros Trentsén Vármegyében, Somogy Vármegy.birtokosa birtokosa GrófIllésházy UraPerneszy Uraság, lakosai ka-ság, lakosai katolikusok, tolikusok, és reformátusok, épålt Bán vize partyán, a' hefekszik Körös hegy mellett, gyen túl lévő kerületnek kömellynek filiája,

Koppantol zepében, egy partos helyen , egy mértföldnyire. Vidékjé- Trentséntöl harmad fél mértnek minden javai vannak, földnyire. E' népes Városba, makkja sok, szőlő hegye, szokták a' körül fekvő helyföldgye jó, első Osztálybéli

. ségek, minden eladni való BÁLVÁNY SZAKÁLLOS Ko- terméseiket öszve hordani, márom Vármegyéb. lakosail's itt szokták pénzé tenni. katolikusok, fekszik Ekets- Épülettyei jók, és erőss ké

szüle

születűek, nagyobb része lehetős módgyok yan, -vamindazáltal paraszti házak- gyonnyainak eladására, mából áll. Két templomja van, sodik Osztálybéli

. egyike a Sz. HÁROMSÁG

BAND. Elegyes német faNAK, másika pedig Sz. Mi- lu Veszprém Vármegyében, hálynak emlékezetére szen- birtokosai Somogyi, és más telve. Az első néhai Illéshá- Uraságok, lakosai katolikuzy István Nádor Ispánynak, sok, fekszik Markó, v. Meés kedves élete párjának Pál- sterinek szomszédságában,

fy. Katalinnak költségével mellynek filiája, Palotától i építtetett, a' kiknek e' Vá- más fél mértföldnyire. Pia

ros akkori birtokokba vólt, tzozása Veszprémben, szánÉkeskedik e’ Város még fa- tó földgye, legelője elég, lakkal, és sántzokkal, ke- réttye is a' mennyi szükséritetett Kastéllyal is, melly-ges, malma, és szoló henek magas tornyából a Törö-gye nintsen, harmadik Oszkök, és Tatárok jövetelére tálybéli. vigyáztak, az arra rendelte Bandaraszó. Elegyes fa tett nappali, és éjjeli orzók. lu Bihar Vármegyében. Az e' Városhoz tartozó fa BANDOLY. Veiden. Horvát luk ím ezek valának: Nagy falu Vas Vármegyében, birHradna, Kis Hradna, Koh-tokos Ura Gróf Erdödy Uranács, Dubotziel, Petsenyét, ság, lakosai katolikusok, Bohothi, Lehota, Brezolub, fekszik a' Köszegi járásban, Nagy Chliton, Szyina, és Ozi- földgye homokos, és kövemena. Termő földgyei jók, tses, fája elég, tehetősebb fája ugyan kevés, de egyéb lakosai kereskedéssel élnek, nevezetes tulajdonságaihoz második Osztálybéli. képest, első Osztályběli. BÁNDORF. Bondorf, Von..

Bána. Magyar falu Ko-dorf. Német falu Sopron márom Vármegyében, bir-Vármegyében, birtokosa Sotokosa Gróf Szapáry, és más pron Városa, lakosai katoUraságok, lakosai katoliku-likusok, fekszik Soprontól fél sok, fekszik Gönyätöl más mértföldnyire. Határja, 's tufél mértföldnyire. Középsze-lajdonságai is középszerűek, rů határjában, réttye, lege- vagyonnyainak eladására jó lõje marháiknak elég, sző- móágyok lévén, második ieji tsekélyek, és selejtes Osztálybéli

. borokat teremnek; de meg- Bánra, Elegyes lakosú fa

[ocr errors]
[ocr errors]

JANEDA.

[ocr errors]
[ocr errors]

*SION

lu Baranya Vármegyében, munkával kereshetnek, ler birtokos Ura a' Pétsi Kápta- | geloje elég, fája tûzre, és lanbéli Uraság, lakosai ka-, épületre az Uraságnak engetolikusok, fekszik a' Pétsi já- delmével, Királyi tizedet rásban. Vidékje termékeny, nem adnak, malma helyszőlei nintsenek, középsze- ben, mint hogy a' vizáradárů tulajdonságaihoz képest, sok szántó földgyeit, és rétmásodik Osztálybéli

. ryeit is rongállyák, második Bánya, Szabad puszta Sza- Osztálybéli. la Vármegyében.

BÁNFALVA. Trentsén VárBÁNFALU. vagy Bánfalva. megyében, totúl Banoya , Apetlán. Elegyes német falu lakosai katolikusok, fekszik Moson Vármegyében, földes Rajetz vize mellett, ZolnáUra Hestzeg Eszterházy Ura- hoz fél mértföldnyire; határság, lakosai katolikusok, béli földgye termékeny, lefekszik közel a' Moson Vár- gelője, fája elég; vagyonmegyei nagy tóhoz. Szántó nyainak eladására piatza a' földgyei termékenyek; de az szomszédságban, első Oszáradott tó vize gyakran elön- tálybéli

. ti határját, réttye nevezetes

BÁNHALMA. Szabad puszszénát terem, legelője szo- ta Heves Vármegyében, birross, melly miatt az Uraság-tokosai Gróf Forgách, Báró tól pusztát bérben birnak, er- Orczy, és Borbélly Urasádeje nintsen, 's fa helyett gok, lakosai katolikusok, náddal tüzelgetnek, malma fekszik Kenderesnek szcm alkalmatlan, harmadik Osz- szédságában, melynek fitálybéli.

liája. Vidékje termékeny, és BÁNFALVA. Magyar falu hasznos füvet terem; mind Borsod Vármegyében, bir- a' juhoknak, mind másféle tokosa Platy Uraság, lako- barmoknak nevelésére. sai katolikusok, többen re BÁNHALMA. Szabad puszformátusok, fekszik Bán- tá Borsod Vármegyében. horvátnak szomszédságában,

Bánháza. Szabad puszta mellynek filiája, Putnoktól Szatmár Vármegyében, feknem meszszc. Határja ki- szik Nyír Bátornak szomszédtsiny, de elég termő, ha trá- ságában, Szabólts Vármegye gyáztatik, Miskóltzi piatzo- szélénél. zásától három mértföldnyire BÁNHEGYES. Szabad puszvan, szölô hegyeken kézita Csanád Várm gyében.

Bán

Bánaída. Középszerû fa- | azok a két folyó vizetskék, lu Békés Vármegyében. mellyek ezekböl a' hegyek

Bánhída. Elegyes lakosú böl erednek, 's az említett falu Komárom Várnegyé- falunál öszve folynak. Rében, földes Ura Gróf Eszter- genten a' Felsô Vizsolyi he. házy Uraság, lakosai katoli- gyekhez tartozott, a' nevezett kusok, fekszik Tatátol egy hegygyel egyetemben. mértföldnyire, legelője, 's BANJOVA. Elegyes falu a'. réttyei, saját szükségjekre Bánátban, lakosai katolikuelég, de határja homokos lé-sok, és ó hitűek, . fekszik vén, második Osztálybéli. Lippától egy mértföldnyire.

Bánhorvát. Magyar falu Határja jó termékenységû. Borsod Vármegyében, bir Bank. Magyar falu Vesztokos Ura az Egri Kis Papság, prém Vármegyében, birtolakosai katolikusok, és re- kosai Gróf Szapáry Uraság formátusok, fekszik Bánfal- és mások, lakosai katolikuvától nem teszsze egy völgy- sok, és evangelikusok, fek. ben. Földgyei ha trágyáztat- szik napkelet felöl közel nak, gazdagon termök, pia- Szombathely faluhoz, mellytza Miskoltzon három mért-nek filiája, délröl Rédéhez, földnyire , fája tûzre, és épů- napnyugot felül Lázyhoz, letre ingyen, szőlő hegyei északra pedig Nyék pusztáközépszerû bort teremnek, nak szomszédságában. Hamalma a' mellette folyó vi-tárbéli földgyei termékezén, legelője szoross, 's szőnyek, réttyei jók, malmai leinek a földgye nehezen tar- helyben, legeloje, 's fája tarik épségben, hogy a víz tüzre elég, vagyonnyainak el ne hordgya, melly miatt eladására jó módgya Papan, második Osztálybéli.

és Györben, fuharozással, 's BANITZA. Magas hegy Aba- kereskedéssel is pénzt szerezúj Vármegyében, hajdan hetnek lakosai, elso. Oszarany, és ezüst bányái vól- tálybéli. tak, a' mint ezt Orosz neve BANK. Elegyes falu Nózete bizonyítıya; napkeletre grád Vármegyében, birtokofekszik, Felső Vizsolynak sa Gyurtsányi Uraság, lakoszomszédságában, észak felé sai katolikusok, és evangepedig a' Szászoknak itt volt likusok, fekszik Retsagnak hajdani mühelyek, még most szomszédságában, mellynek is megtartyák emlékezetét, filiája, Vadkertöl nem mesz

H

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PredošláPokračovať »