Obrázky na stránke
PDF
ePub

sze, Nógrádtól pedig két, mótzon, 's Prividjén, mámértföldnyire. Határja közép- sodik Osztálybéli. szerü, 's különös tava van,

BANKA. Tót falu Ungvár mellyet a' lakosok Tenger; Vármegyéb. birtokosai több szemnek neveznek, mivel a' tengerrel közösnek állíttyák; sok , és reformátusok, fek

Uraságok, lakosai katolikuaz bizonyos, hogy mérhetetlen mélységű, formája ke

szik a hegyek alatt alkalmarek, 's mintegy öt száz öl- tos helyen, Zemplén Várnyi kerületű, soha meg nem

megyének szomszédságában.

Szántó földgyei termékeapad, és nem is árad, ambár egy patak fogyhatatlanul lesek lévén, első Osztálybéli.

nyek, 's vagyonnyaik is jefoly belé, a' halat nem szenvedheti. Szoleje, legelője Bánkeszi, Kesza. Tót faelég, földgyei jók, réttyeik lu Nyitra Vármegyében, birhasznosak, malma helyben, tokosai Gróf Károlyi, és más piatzozása középszerů, má- Uraságok, lakosai katolikusodik Osztálybéli.

sok, fekszik Nyitrától két Banka. Tót falu Nyitra méréföldnyire. Határja terVármegyében, birtokos Ura mékeny, legelője elég, malGróf Erdödy Uraság, lakosai ma helyben ; de fája, piakatolikusok, fekszik Divék- tzozása nintsen , földgyeiket nek szomszédságában, melly- négy marhával mivelik, és nek filiája, Bajmótztól egy arató részt is többet adnak, mértföldnyire.Határbéli föld- mint más helységekben, melgye második Osztálybéli, lyek miatt harmadik Osztályszóló hegye középszeri, pia- béli. tzozása Csejtan, és Újhely BANKháza. Szabad puszben, malma helyben, máta Pest Vármegyében, birtosodik Osztálybéli.

kosa Beleznay Uraság, tekBanka. Tót falu Nyitra szik Peregnek szomszédságáVármegyében, birtokos Ura ban. Határja jó termékenyBáró Splényi:Uraság, lako-ségű. sai katolikusok, fekszik Vág BÁNLAKA. Oláh falu Bihar vize partyán, hegyek tövé- Vármegyében, birtokos Ura ben helyheztetve. Rétryei el- | Gróf Battyáni Uraság, lakoső Osztálybéliek, tizre való sai egyesület katolikusok, fája, 's legelője elég, mal- fekszik a' Váradi járásban. ma helyben, piatzozása Baj- | Határja sovány, 's tsekély

1

tulaja

tulajdonságaihoz képest ne- ját, és a szomszéd Uraság gyedik Osztálybéli.

határjában, malma közel, elBántok. Bánátbéli falu, ső Osztálybéli. fekszik Temesvárhoz mint BÁNRÉVE. Szabad puszta egy két mértföldnyire. Békés Vármegyében, földes

Bánócz. Tót, és magyar Urai több Uraságok. népes falu Zemplén Várme Bánszka. Tót falu Zemgyében, birtokos Ura Gróf plén Vármegyében, birtoa Smidek, és más Uraságok, kos Ura Bernát Uraság, lalakosai katolikusok, ó hiti- kosai katolikusok, fekszik ek, és többnyire reformátu- Varannótól egy mértföldnyisok, fekszik Ondoyához, kö- re. Termésbéli tulajdonságaizel, Pazditsnak is szomszéd- ra nézve Aranyos patakoz ha• ságában. Határja közép ter- sonló, harmadik Osztálybéli. mékenységû, fözelékje jó, BÁNOTA. v. Banuta. Mafája elég, második Osztály- gyar falu Szala Vármegyébéli.

ben", birtokosa Hertzeg EszBánók Sz. György. Szala terházy Uraság, lakosai kaVármegyéb. az Sz. betűben. tolikusok, fekszik Alsó Lend

Bános. Magyar falu Bara- yához közel, inellynek finya Vármegyében, birtoko- liája, Lendva folyó, és álsa a' Pérsi Kis Papság, lako- ló vize között. Határja megsai katolikusok, fekszik a' lehetős termékenységů, keHegyközi járásban. Határja belében szőlő hegye nintsen; középszerű, 's javai is olly de vagyonnyainak eladására, formák, másodík Osztály meglehetős alkalmatossága , béli.

második Osztálybéli. Bánréve. Magyar falu Gö Bánya. Bonya, Burgersmör Vármegyében, birtoko-dorf, Giringsdorf. Német sa Szent Miklósi Uraság, la- falu Sopron Vármegyében, kosai katolikusok, és refor- földes Ura Hertzeg Eszterhámátusok, fekszik Sajó Püs-zy Uraság , lakosai katolikupökinek szomszédságában, sok, fekszik Nagy, és Kis mellynek filiája, Putnoktól | Baromhoz más fél mértföldegy mértfóldnyire. Határbé- nyire. Határja soványas, harli földgye jó, és termékeny, madik Osztálybéli

. piatzozása három mértföld BÁNYA. Stainĝrahen. Bonyire hasznos, fája mind a' nyancze. Horvát falu Vas Várkétféle, legelője elég, sa- megyében, birtokos földes

H 2

Ura

[ocr errors]

Ura Gróf Battyáni Uraság, la- gyében, birtokosa a' Petsi
kosai katolikusok, fekszik Püspökség, lakosai katoli-
Köszegtöl mintegy jó mért- kusok, határja közép-termé-
földnyire. Határbéli földgyei kenységů.
középszerű termékenységü BÁNYA. Új Bánya. Ele-
ek, Vidékje hegyes, melly- gyes magyar falu Baranya
nek a' vizek kiáradásai árta- Vármegyében, birtokosa a'
nak, borai meglehetősek, Pécsi Püspökség,' lakosai ka-
fája tűzre , és épületre elég, tolikusok, fekszik az előb-
legelője hasonlóképen, gyü- beninek szomszédságában.
möltsös kertyei szépek, és Határja középszerű, máso-
termékenyek; de termô föld. dik Osztálybéli.
gyének mivoltához képest, Bánya. Nagy Bánya. Szat-
második Osztálybéli.

ír Várm. az N. betuben.
Bánya. Zlata Banya. Tót BÁNYA. Ruda Bánya. Mac
falu Sáros Vármegyében, bir- gyar falu Borsod Vármegyé-
tokosa Kaszonyi Uraság, la- ben, birtokosa Gróf Csaky
kosai katolikusok. Határja Uraság, lakosai katolikusok.
középszerů, fája mind a két
féle, réttye, legelője elég,

Bánya. Rima Bánya. Elemásodik Osztálybéli.

gyes falu Kis Hont Várme

gyében, birtokos Ura Gróf BANYOKA. Elegyes falu Te-Ráday Uraság, lakosai katomes. Vármegyében. likusok, fekszik Rima Szom

Bánya. Telki Bánya. Ma- batnak szomszédságában. Hagyar falu Abaúj Vármegyé- tárja középszerű, legelője, ben, birtokosa a' Királyi Ka- 's fája mind a kétféle elég mara, lakosai többnyire re-Rima Szombatnak szomszédformátusok, fekszik S. A. ságában lévén, alkalmatos Újhelyhez mintegy más fél piatzozása, második Osztálymértföldnyire. Határja körbéli. zépszerü piatzozása távol

Bánya. Lónya Bánya: Maesik, szõlõs kertyei a' hegy gyar falu Nógrád Vármegyéallyai híres borokhoz képest ben, birtokosai több Urasáselejtes borokat teremnek; Igok, lakosai katolikusok fözelékje jó, második Osz- és reformátusok. Határja kötálybéli.

zépszerü, 's vagyonnyai is BÁNYA. Ó Bánya. Ma- hasonlók lévén, második gyar falu Bạranya Várme- Osztálybéli

.

Bán

[ocr errors]
[ocr errors]

Bánya. Znió Banya, Czi-| Városa, lakosai katolikuBánya. Elegyes falu Nó-sok, fekszik Felsô Bányagrád Vármegyében, birto- tol nem meszsze, határja kökosa Sándor Uraság, lakosaizépszerů. katolikusok. Határja gazdag Bánya. Remete Bánya. tulajdonságaira nézve hason. Mező Város Szepes Vármeló Berzentzéhez, elsö Osz- gyében, 'lakosai katolikutálybéli.

sok, határja soványas, de BÁNya. Miszt Binya. Ma- mivel legelője elég, 's fája gyar falu Szatmár Várne- mind a kétféle, és piatzozó gyében, földes Ura Gróf Ká-helyén keresetre jó módgya , rolyi Uraság.

az első Osztályba tétettetett. Bánya. Lapos Bánya. Ma

BányáTSKA. Ruda gyar falu Szatmár Vármegyében, birtokosa Gróf Kányátska. Tót, és magyar fa

lú Zemplén Vármegyében, rolyi Uraság, lakosai katolikusok, határbéli bányáik

földes Ura a Királyi Kama.

ra , lakosai katolikusok, fekban jó módgyok a keresetre,

szik Varannótól nem mesz's a munkásoknak nyaikat eladhatryák, rétryeit sze, 's a' Pataki Uradaloma' vizek el nem öntik, fajok

hoz tartozik, napnyugotra tûzre, és épületre az Uraság- völgyben, hegyekkel béke

Davidyagás felé nak engedelméböl, makkja ríttetve, Abaúj Vármegyének

, jek sints. Mivel értzet ol

határja szélén. Földgye kövasztó kementze van a hely- nyák is valának itten, és on

zépszerű, hajdan ertz báségben, a szenet hasznosan eladhattyák; malmok hely-nak, a' mellynek ma nyo

nan neveztetett Bányátskáben. Fogyatkozásai, hogy mát sem láthatni; mostani határjában síkság nintsen, 's tsupa hegyekböl, és erdék- vas bányái tsekélyesek, terböl all vidékje, szántó föld

mésbéli vagyonnyai hasongyei, és réttyei is igen tse- mivel töldgye soványabb,

lók Nagy Toronyahoz: de kélyek, legelője sovány, he

második Osztálybéli. gyes, és köves, mellyek szerént harmadik Osztálybéli. BAPSA. Elegyes falu a' Bá

BÁNYA. Kirtz Bánya. Ele- nátban, lakosai katolikusok, gyes falu Szatmár Vármegyé- és ó hitüek, fekszik a' Luben, birtokosa Felső Bảnya gosi kerületben, Szinerszeg

H 3

töl

egy mély

!

[ocr errors]

töl nem meszsze. Harárja kö- de, Báró Bornvill, és más xép termékenységů. Urak, lakosai katolikusok;

Bár. Elegyes német falu tsak egy út választya el, Kis, Baranya Vármegyében, la- vagy Albártól, nevezetesíti kosai katolikusok , fekszik e' helyet a' híres történet író Báta széktól más fél mértföld- Istvánfi Miklósnak, itten lert nyire. Határja jó termékeny- születése, a' ki bétses mune ségů.

káját e helyen készítette. BÁR, Kis Bár. Magyar falu Határja jó termékenységi, Somogy Vármegyében, lako- de más némelly fogyatkozásai katolikusok, 's plebániája sai miatt, második Osztályis van, fekszik Gerezd, és béli. Körmend falukhoz nem mesz BARA. Szabad puszta He$ze. Határja elég jó termé- ves Vármegyében, birtokosa kenységů.

Szeleczky Uraság, fekszik BÁR. Kis all Bár. Magyar Ross , és Tarkonya között. falu Poson Vármegyében, bir- Határja termékeny, vize , letokos Ura Gróf Amade, és gelője elég, 's erdeje szép. más Uraságok, lakosai kato BARA. Elegyes falu a' Bálikusok, fekszik Bðstöl egy nátban, lakosai katolikusok, mértföldnyire. Szántó föld- fekszik Lippától más fél mért: gyei meglehetősek, de egyéb földnyire. Határja jó terméjavai nem lévén, harmadik kenységű. Osztálybéli.

BARA Bás. Magyar falu BeBár. Modor all Bár, Ma- reg Vármegyében, birtokogyar falu Poson Vármegyé- sai több Uraságok, lakosai ben, birtokosai több Urasá- reformátusok, fekszik a' Tigok, lakosai katolikusok, sza háti kerületben Gelényes, fekszik az elöbbenitöl nem Mezőkaszony, és Csonka Pa

Határbéli szántó pi helységekhez fél órányira. földgyei termékenyek; de Határja hắçom nyomásbéli,'s más javai nem lévén, harma- közönséges miveléssel is min dik Osztálybéli.

denféle gabonát, 's leg in Bár, Fél Bdr. Etegyes ma- kább búzát terem,réttye mega gyar falu Poson Vármegyé- lehetős, legelője valamint ben, 's az Uraságnak jeles fája tűzre elég, de mivel haKastélyával diszesíttetik, ré- tárját a víz járja, második gibb nevezetességeit leírták Osztálybéli

. Irójnk, birtokosai Gróf Ama. BARABÁS, Magyar falu Szą,

la

meszsze,

« PredošláPokračovať »