Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

la Vármegyében, birtokosai BARACs. Szabad puszta FeSzetsödi, és más Urak, la-jér Vármegyében, birtokosa kosai katolikusok, fekszik Daróczy Uraság. Csesztregnek szomszédságá BARACSKA. Magyar falu ban, mellynek filiája. Határ- Fejér Vármegyében, birtoja jó termékenységű, vagyon-kosai reformátusok , fekszik nyai is nem utolsók, máso- a' Váli völgyben Szent Péterdík Osztálybéli.

hez fél órányira, határos MárBARABASHEGY. Bort ter- tonvásárjával, és a' Pettendi mo szóló hegy Vás Várme- pusztával

. Határja jó termégyében.

kenységü, erdeje ugyan ninBARACZA. Magyar falu Gö- tsen, sem szõleje, de egyéb, mör. Vármegyében, birtoko- aránt buzával, szénával, és sai több Uraságok, lakosai legelővel bővelkedik. katolikusok, fekszik a' Sajon BARACSKA. Elegyes lakosú túl Gömörtöl fél mértföldnyi- falu Báts Vármegyében, birre, a' Bátkai völgyben, melly tokos Ura a' Királyi Kamara, völgy három felé oszlik, egy lakosai katolikusok, fekszik része délröl Vanka, más ré-a' Duna mellet. Határja fásze északrol Batka, harma- radságosan miveltetik, kudika pedig, napkeletrül Füge koritzáját, káposztáját, gafelé. Határbéli földgye, ga- bonáját melly Gyuriti puszbonát boven terem; de a' zá-tán, szükségén felül terem, porok járják, piatzozása helyben szokta eladni, miRosznyon öt mértföldnyire , vel a' dunában lévő tökék legelője elég, 's mind a két miatt ritkán mehet oda keresféle fája, gyümöltsös kertyei kedő hajó olcsón, tûzi fája az hasznosak, második Osztály- Uraságtól engedtetik, szölei béli.

tsekélyek, nádgya, ha az idő, BARACs. Szabad puszta Pest és vizek kedveznek szükséVármegyében , birtokosai gére elég. Marháit vagy Gyutöbb Uraságok,ugy mint Gróf riti pisztán, vagy a' Mohácsi Ráday, 's M. Darvas Uraság. szigetekben legeltetik; harHatárja jó termékenységi. madik Osztálybéli.

BARACS. Magyar falu Ba BARACSKA. Elegyes falu ranya Vármegyében, lakosai Bars Vármegyében, birtokokatolikusok. Határja külömb- sai több Uraságok, lakosai féle javakkal megáldattatott, katolikusok, fekszik a' Veelső Osztálybéli.

rebélyi járásban, ambár ha

tárjában

[ocr errors]

H 4

tárjában erdeje olly nagy sai katolikusok, fekszik Ganints, mint más helységek- lantához közel , mellynek finek; de mivel sziikségére liája, határja soványas, 's tsefája elég, epäletre való is az kély vagyonnyai szerént, har-. Uraságnak engedelmével, 's madik Osztálybéli. más javakkal is bövelkedik, BARAKONY. Tót falu Tore : első Osztálybéli.

na Vármegyében, birtokosa BARADNA. Tót falu Gö- Gróf Gyulai Uraság, lakosai mör Vármegyében, birtoko- katolikusok, fekszik TornásaGróf KoháryUraság,lakosaitól más fél mértföldnyire , evangelikusok, fekszik Do- Borsod Vármegyének szélén. brapatakhoz, és Sztrizshez fel Határja néhol soványas, rétórányira Kis Hont Vármegyé- tyei jók, 's középszerű vanek szélén. Határja közép ter-gyonnyai szerént, második mékenységii, fája elég, réttye Osztálybéli, legelője jó, rétekje nevezetes. BARAKONY. Tót falu Trenmásodik Osztálybéli. tsén Vármegyében, földes Ura

BARákony. Elegyes oláh Gróf Gyulai Uraság, lakosai falu Arad Vármegyében, bir- katolik, és á hitiek, fekszik tokos Ura a' Királyi Kamara, erdőkkel, és tserjés ligeteklakosai 6 hitüek, fekszik Bo- kel környül vétetett helyen. ros Jenőtöl egy, és mért- Szántó földgyei alkalmatos földnyire, földgye termékeny, miveléstiek 's jók , réttyei is fája makkja szabad, mind az jó szénát termök, második által vagyonnyainak eladás- Osztálybéli. béli fogyatkozása miatt, má Baran. Nagy hegy Zósodik Osztálybéli.

lyom Vármegyében Sz. JaBARAKONY. Beretyin. Oláh kab nevű falu mellett. Arfalu Bihar Vármegyében, föl- rol nevezetes hogy az idő des Ura a' Nagy Váradi Káp- valtozását ködös párolgása általanbéli Uraság, lakosai ka- tal ki jelenti, mikor pedig tolikusok, és többen ó hitüek, ellenkező, az az rajta fekszik fekszik a' Szalontai járásban, a' köd, essős időt mutat. termékeny 's jó tulajdonsá BARANCS. Elegyes lakosú gaihoz képest, első Osztály- falu Zemplén Vármegyében, béli,

birtokos Urai Püspöki BarBARAKONY. Elegyes falu kóczi , Klobusitzky, Ura, Poson Vármegyében, birto- ságok kiknek lakó helyeivel kos Ura Ambró Uraság, lako-) díszeskedik, lakosai katoli

kusak,

kusok, fekszik a' Terebesi nyaságnak neveztetett, melly kerületben , sik mezőségen, nevezet régi volt méltóságát mellyett Hermetz folyó vize jelenti , mert míg ez Baraáztat, 's jó termékenységü; nyaságnak, valamint Somogyde al nagy áradások ártalmá- ság, Szilomság, Liptóság,'s a' ra vannak, határja kivált ké- t. addig Hertzegségnek mél. pen termékeny, réttyei jók, róságával kerkede. Mikor valegelője elég, mindenféle la ez az idő pontya bizonytagabonát boven terem, széná- lan; de hihető, hogy akkor, ja jó, malma a szomsédság-midón a' Királynak sok fiai ban, eladásra való piatzozá- lévén, az igazgatáshoz szoksa alkalmatos, első Osztály- tattatták. A' Vármegyének béli.

egész vidékje , mint egy háBaránd. Magyar falu Bi- rom szegelet forma, pap kehar Vármegyében, földes Ura letrül szüntelen a' Duna váa' Nagy Váradi Káptalanbéli lasztya el Bárs Vármegyétöl, Uraság, lakosai katolikusok, valamint tót Országtól; nyufekszik a' Sárréti járásban. got felé Dráva vize, Somogy, Határjának jó termékenysé- és Tolna Vármegyék; észak géhez, 's vagyonnyainak gaz- felöl pedig, és dél felé öszve dag voltához képest, első szoríttatván, szüntelen MerOsztálybéli .

set hegyével kerittetik. EzekBARÁND. Szabad puszta töl vévén Dombó váráig ir Fejér Vármegyében. mértföld hoszszasága; széles

BARANDA. Elegyes oláh sége pedig hét, ha Mohátstöl falu a' Bánátban, fekszik a' Sziget felé vétetik az útnak Pántsovai kerületben. hoszsza. E' Vármegyének

Baránd. Alsó, és felső Ba- fekvése olly gyönyörű a heránd szabad puszták Szala "gyeknek, és térségeknek egy Vármegyében, fekszenek mással való nagy megegyeSzala Apátihoz nem meszsze. zése által, 's olly tetzhető,

BARANYA VÁRMEGYE. Ne- hogy Magyar Országnak a' vezetét vette Baranya Várá- leg szebb Vármegyéivel vetól, ambár némellyek a' bor- tekedik, az elsőségért, 's azť nak sokaságától eredtetik, másnak nehezen engedi.Mert mint hogy e' Vármegyének sem a' hegyeknek kietlensém vidékje borokat gazdagon ge, nem darabosittya és tseterem, és innen bor annyó-kélyiti vidékjét; sem igen nak nevezik, Hajdan Bara- tágas térsége unalmassá nem

válik,

válik, és ha

egy
darab
egye-

BARANOVA. Irtvány Nyines tért mutat, hegyekkel tra Vármegyében. változtattya az egyenlőséget; BARANYA VÁR. Mezô Váhegyeit, és halmait pedig ros Baranya Vármegyében, gyönyörködtetőleg elegyi- lakosai katolikusok, és ó hitette a' természet, szép, és tűek, fekszik Siklóshoz két gazdagon termô kies térségé- mértföldnyire. Az itt lévô vel

. Nevezetesebb hegyei a' Vártól vette nevezetét e’néMetsetó, Merset, Šiklós, pes Mező Város; az elõtt tsak Baranya'hegyei 's a' t. , fo- magyarok, és tótok, most pelyó vizei a Duna, Draya, dig németek is lakják, nagy Karaszitza , Csele, és Hidas majorságai, és sok barmokfolyó vizek; levegô ege igen nak tartásokhoz alkalmaztajó, kenyérrel, borral, hal- | tott földgyei vannak, jó rétlal, 's a' természetnek sok tyein kivül, minden némü gaféle javaival valóban bövel-bonát bőven teremnek szántó kedik. Az egész Vármegyé- földgyei; első Osztálybéli

. nek bővebb leírását lásd e' BARANYA. Alsó Baranya. munkában. Geographica De- Baranyitza. Elegyes lakosú scriptio Comitatus Baranyen- falu , Ungvár Vármegyében, sis &c. &c. per Georgium lakosai katolikusok, fekszik Papanek. Quinque Ecclesiis

. Kis Ráthnak szomszédságáin

quarto 1783. Lakó helyei, ban, mellynek filiája, birmind öszve 420. mellyek kö- tokosai több Uraságok, ámzött egy Püspöki Város, és bár a' víz áradások néha árhét Mező Városok vagynak, talmára vannak; mind azon 's a' Pétsi Püspöki Megyéhez által szénával, gabonával bőtartozik.

velkedik, első Osztálybéli. BARANYA HEGYE. Fekszik BARANYA. Felső Baranya, a' Siklósi hegyektől nap ke- Baranicze. Szép lapos heletre

egy jó mértföldnyi lyen épült falu, Ungvár Vármeszszeségre, Derdanal kez- megyében, lakosai katolidödik, és Damh felöl két kusok, fekszik az elöbbenimértföldnyire tartya bértzes- nek szomszédságában, makk ségét, míg Daros, Kis Fa- termo erdeivel bővelkedik, lud, és Bán faluknál a sík. Latorcza vizének kiöntése némezőséggel egyenessé lesz; ha kárt okoz ugyan jó földerdei sürüek, és sok vad ál- gyeinek, mind az által első latoknak lakó helyei.

Osztálybéli.

BARA

[ocr errors][ocr errors]

BARANYA. Boronyova.Sza-vezető Ország úttyán, Metsérbad puszta Máramaros Vár- nek szomszédságában, mellymegyében.

nek filiája, szép KápolnátsBARát. Kis Barát. Bara- ka van nem meszsze hozzá, tovcze. Elegyes magyar falu | 's szölös kertyei is vannak, Györ Vármegyében, lakosai az itt lévő kevés lakosoknak. katolikusok. Fekszik Héder Barátház. Baratia. Elevártól nem meszsze. Határ- gyes falu a' Bánátban Temes béli földgye gazdag termé-Vármegyében, lakosai katokenységü, fája, réttye, le- likusok, fekszik Temesvárgelője, szénája elég, vagyon-hoz három órányira. Határja nyainak eladására jó mód- jó termékenységű, gya, 's szölös kertyei is gaz Baráti. Baratoycze. Eledagon termök, elsô Osztály- gyes magyar falu Hont Várbéli.

megyében, lakosai katolikuBARÁTFALVA. Mjinchof. sok, fekszik Kementzének Német falu Moson Várme. szomszégságában, mellynek gyében, lakosai katolikusok. filiája. Határja jó teçmékenyHatárbéli földgyei középsze- ségů. rủek, réttyei jók, fuharozás Baráti. Szabad puszta Szasal is pénzt kereshetnek la- la Vármegyében, fekszik Hakosai, legelője, fája van, hotnak szomszédságában. és Leudorf pusztáját is adó

Baráti. Szabad puszták által birják; Kereszti Urasá- Somogy Vármegyében,egyik goktól, második Osztálybéli. az Esztergomi Káptalanbéli

BARÁTFALVA. Ollersdorf. Uraságnak birtokában van, Fraterosello. Vas Vármegyé- melly Szobb, és Bolházhoz ben.

közel fekszik; másodig pedig BarátFÖLDE. Vartfeld. Jankovics Uraságnak birtoMniszke. Szabad puszta Po- kában van. sony Vármegyében, fekszik

BARÁTMAJOR. MünchmayrNagy Szombathoz közel , hof. Horvátfalu, Vas Vármemellynek filiája; vidékje jó gyében, lakosai katolikusok, termékenységů.

fekszik Marosnak szomszédBarátFÖLDE. Nevezetes ságában, mellynek filiája , vendégfogadó, és majorság, Szalonak Mező Városhuż te mellyhez az idén dizses nyári mértföldnyire. Határja, ha lakó ház építtetett, Gyõrtöl szorgalmatosan miveltetik, bárom órányira a' Posonyba és jól trágyáztatik közép ter

mékeny

« PredošláPokračovať »