Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

Bata. Felsö Bata. Magyar | megyében, lakosai katolikufalu Gömör Vármegyében, sok. Határja jó termékenylakosai katolikusok, és re-ségü, rétrye, legelője elég formátusok. Határja jó gabo- hasznos, másodikOsztálybéli. nát termỏ , piatzozása Rima Batál. Tót falu Ugocsa szombatban közel, fája, lege- Vármegyében,lakosai katoliTôje elég, malma helyben, kusok, fekszik Nevetlen falukonyhakertyei terméke-nak szomszédságában, melly nyek, második Osztálybéli. nek filiája, földes Urai kü

Bata. Magyar falu Gyõr lömbféle Uraságok. Bátár viVármegyében, lakosai kato- ze határjának károkat okoz, likusok, fekszik nem mesz- de mivel földgye minden féle sze Györ Városátol, a' Du- gabonát boven terem, legenának alatsonyabb partyánál

. lộje elég, fája a mennyi Nevezetes arról, hogy a Gyö- kell, malma szomszédságban, ri Káptalannak Nemesei mi-Nagy szöllősön, 's Halmi velik', a' kiket Prédiálisták- Mező Városokban jó módgya nek hívunk, 's részek va- a keresetre, második Oszgyon a' Vicze Ispánnyoknak tálybéli. választásában is, mint Vaj BATARCS. Elegyes oláh károl, Posuny Vármegyében, falu, Ugotsa Vármegyében, Verebélyröl Bars Vármegyé- lakosai katolikusok, de többen e tulajdonság esmére- ben ó hitüek, földes Ura Bátes. Határja jó termékenysé- ró Berényi Uraság, fekszik gủ, nagy pusztáibol a' szom- Királyházának szomszédságászédságban lévöknek is én-ban, mellynek filiája. Szángednek,

tó földgyei termékenyek, és Bata. Krassó Vármegyé- azon része, mellyet a víz mos, ben, birtokos Ura a' Királyi trágyázás nélkül búzát, ro. Kamara.

zsot, zabot, kukoritzát, kös Bataháza. Szabad puszta lest böven terem, rétryei is Gömör Vármegyében. a' víznek mentében jók, le

Batál. Termékeny falu gelője minden marháinak Somogy Vármegyében, vi- elég, malma helyben , fája dékjének gyönyörű szánto mind a két féle, második földgyei, és szólöi vagynak, Osztálybéli

. első Osztálybéli.

Bár. Batasicza. Bánátbéli Batár: Fekete Batár, ele- falu Temes Vármegyében gyes magyar falu Bihar Vár- az Almási kerületben.

Bár.

3

Bát. Frauenmark. Batu-| to földgyei termékenyek, szőcze. Elegyes falu Hont Vár- lö hegyei jó bort termők, vímegyében, lakosai katoliku- zen is kereskedhet, réttyeit sok, fekszik tót Bakának Sár vize néha elönti, a' másoszomszédságában.

dik Osztályba számláltatott. Bathár. Folyó Víz Ugo

Bár. Frauenmarkt. Batsa Vármegyében, a' Gödén- tovce. Hont Vármegyében, házi hegyekkel völgyesedett földes Ura Herczeg Eszterháhegyek között ered, a' hon- zy, elegyes lakosú régi Menan sebes futásával először zö Város, hajdani lakosai Gidát majd Bathurt bé ér- németek voltak, 's leg invén, ennek napkeleti részén kább bányászok, mellyekfoly, további folyásával pe- nek még most is lehet szemdig határozza Ugotsa, és Szat- lélni nyomait, most leg inmár Vármegyéket egy mástól kább tótok, katolikusok, 's egy jó mértföldnyire , míg evangelikusok, és kevés maUgocsa Vármegyében három gyarok is laknak benne, rémértföldnyi folyamattya után gi ősi szabadságaikat elveszSzatmár Vármegyében Tisza tették. 1774: esztendőben peBötsnél, midőn az erdőség- dig tůz által emésztetett meg; böl ki zuhanna öszve foly aöt országos vásár esik benne, Tiszával; árvizei egész lefoly- mellyek elég népesek; hatában károsak, mivel sokszor tárja kiváltképen termékeny, az egész környéket elönti. 's a' természetnek sok javaiBATASZÉK. Mező Város

val megáldattatott, első Osz

. Tolna Vármegyében, lakosai tálybéli

. katolikusok, birtokosa a' Ki BATE. Elegyes lakosú marályi Kamara, fekszik a' Du- gyar falu Somogy Vármegyénától nem mesższe, Baranya ben, birtokosa Gáll Uraság, Vármegyének határa szélén, lakosai katolikusok, fekszik német, és magyar lakosaival, Taszárnak szomszédságában, bövelkedő Mező Város, me- mellynek filiája. Határja igen zője kies, és termékeny; a' | jó, szőleje ugyan nints, Báthai Apáturságnak helye más javai boven lévén, első vala , a'kinek vezéri Szállást Osztálybéli. is adott; a' hadak viszon Bátra. Magyar falu Szala tagságai által lete lerontatása Vármegyében, földes Ura után ismét felépíttetett. Szán- Gróf Erdödi Uraság, lakosai

kato.

[ocr errors][ocr errors]

de

[ocr errors]

katolikusok, fekszik Palló BATIEst. Elegyes falu Krasfán túl, az ország úttyában só Vármegyében, birtokosa kies vig helyen, határja jó a' Királyi Kamara. termékenységü, rétrye , le Batiz. Magyar falu Szatgelõje jó, 's más tulajdonsá- már Vármegyében, birtokogai is jelesek,első Osztálybéli. sa Szubányi Uraság, lakosai Bátfa. Magyar falu Ung- hoz mértföldnyire. Szántó

reformátusok, fekszik Botiz. vár Vármegyében, birtokosai több Uraságok, lakosai földgyei, 's rétryei is jók, reformátusok, határjának jó nyira van, legelõje elég al

Szatmár piatzozása fél órátermékenységéhez képest, kalmatos tűzre , és épületre első Osztálybéli.

való fája szabados a' határBATIKOVA. Pod Batikoya. Irtvány Nyitra Vármegyében. Szamos vize tsak fél órányira

ban, makkja elég, és közel; BÁTKA. alsó Bátka. Elegyes falu Gömör Vármegyé- foly tôle, első Osztálybéli. ben, birtokosai több Urasá

Batiza. Boticz. Elegyes gok, határbéli földgye ter- oláh falu Máramaros Vármemékeny, de tsekély legelő- gyében, földes Ura Gróf Teje van, Rimaszombat piatzo- leky, és Patay Uraságok, lazásának helye, egy mértföld- kosai katolikusok, és ó hinyire , fája tűzre kevés, ka- tûek, fekszik felső Visónak posztája, gyümöltsös kertyei szomszédságában, mellynek jók, második Osztálybéli. filiája. Réttyei jók, és elegenBárka. Felsö Båtka. Ma- dok, legelője is elég, fája falu Gömör Vármegyé- ket tsinálnak leginkább la

mind a kétféle, zsendelyegyar ben, Cziko, és más Urak, nak' birtokában , lakosai ka- kosai, második osztálybéli. tolikusok, és reformátusok, BATiszFALVA. Botzdorf, kies helyen fekszik, közép- Botisovcze. Tút falu Szepes szerû tulajdonságai szerént, Vármegyében, lakosai katomásodik Osztálybéli. likusok, fekszik Gerlakfalvá

Batina. Elegyes falu Ba- tól nem messze, földes Ura ranya Vármegyében, fekszik Márjásy Uraság, hajdani töla' Duna partyán , két neveze- des Ura Gróf Botis vala a' ki. tes búza tartó házak vannak nek nevezetét sokáig viselbente, határja jó termékeny- te e' Helység, 's az Uraságségů.

nak kastéllyaival díszeske

[ocr errors]

azt a nagy Bátori Nemzet

dik, mellyeknek egyike haj- | fogytával külömbféle ágakdani mód szerént, az újjabb ra nem szállott. Halas tója pedig díszessebb móddal é- | elég nagy, és a' mint lakosai píttetett

. Folyó vizében ked- | állítryák feneke igen mély, ves ízű pisztrángok vannak, mellynek egész környéke fortermésbéli

tulajdonságaira rásbol áll, szántó földgyei nézve Gerlachfalyához ha- középszerűek, réttyei halas sonlít, második Osztálybéli. tóján alol, egész a' Kará

Batony. Magyar falu He-tsondi pusztáig ki terjednek, ves, és külső Szolnok Vár- délre, és északra fekvö er megyében, lakosai katoliku- dei makk hozó fákkal bővelsok", földes Ura Almásy Ura- kednek, második Osztálybéli

. ság, fekszik Gyöngyöstöl há Bátor. Magyar falu Herom mértföldnyire, Zagyva ves, és külső Szolnok Várvize, és Mátra hegye között

, megyében, földes Ura az Eg termésbéli tulajdonságaira Káptalanbéli Uraság , lakosai nézve, hasonló Bátorhoz, katolikusok, fekszik Eger Vámásodik Osztálybéli.

rosátol nem igen meszsze, : Alsó BATONY. Szabad pusz- vízi malma vagyon a' Bakta ta Heves Vármegyében. folyón, szántó földgyei kö.

zépszertek, réttyei" kétszer és oláh falu Csanád Várme- kaszáltatnak, piatzozása Eger. gyében, lakosai katolikusok, ben, és Gyöngyösón, legeés ó hitúek, fekszik Tornyá-| loje , fája tûzre, és épáletre hoz közel, mellynek filiája, elég, makkja is saját határmivel határjá magossan fék- jában; de rétryeit a' víz gyak. szik, piatzozása Aradon és

ran elönti, második Osztály

béli. Szegeden, mellyektöl távol fekszik, termékenysége kö Bátor. Nyír Bátor. Me. zépszerű, második Osztály- 20 Város Szabolts Vármegyébéli.

ben, földes Ura Gróf Ká. BÁTOR. Gagy Bátor. Ma- rolyi Uraság, nevezetes vala gyar falu Abauj Vármegyé- hajdan, mellyet ha semmi ben , birtokosa Jakabfalvy más nem híresített volna is Uraság, fekszik az ország út- valóban nevezetessé tehetné tyában Gagyhoz nem meszsze, örökös birtokosa Bátori ség. Leg első cselekedetei : vala, míg a férfi magnak el- | ket, 's vitézségjeket Bátorjak

naka

az رو

[ocr errors]

nak SALAMON Magyar Ki- tori István a havas allfölrály történeteinek leírásában dieknek fő Vezére Kinisivel Bonfiniusnál láthatni': az után együtt számtalan török ellenpedig vak Bélának viselt ség ellen menvén, halhatatdolgaiban. Emlékezik Turo- lan nevének emlékezetét éra tzi is a' Bátoriakról, azon demlő győzedelmével tért hadban, ugy mond, legin- vala viszsza. Ugyan akkor a' kább víttak Myksa Gabb, nyertt prédákból építtete egy és Buthár; sokakat meg- Klastromot az abban lévő ölvén's elfogván az ellen- Kriprával egyetemben , 's ség közzül, emberi vérrel meg nagyobbította Bátor Váfestették pánczéllyokat, rcsát is, melly_1493. esztenMyksa Thyodort mint döben történt. Testének tsen

minden zúrzavarnak indí- des nyugodalmat engede e' » tóját megfogta; Bathár pe- hely; mellyet, minek

utánna » dig Endrét ,. Már ekkor, az oláhok által feldúlattatott és ezek ellen is fő Vezér vala vala, Bátori András belöl a' Bátory, a'kinek nagy vitéz- Városba vitete, 's maga kölségei, és jó erköltsei méltán tségével építtetett Temploérdemeltették a' Bátori nevet. mába rejtettet

. Sokszor puszMaga Bonfinius is

meg val- tította, 's égette a Török lya, hogy ez ütközetnek al- Bátor Városát, sốt el is ronkalmatosságával, sok faluk- totta, ezen kivül az Erdély kal, és Városokkal meg aján- Országi Fejedelmeknek, hadékoztatott, amint hogy dakozásai által is gyakran saBÉLA nagyon megörülvén nyargattattak, midön tudniszokása szerént minden Ha- illik Magyar Ország ellen zájához hív, vitéz Vezérjeit fegyvert fogván, e tartokülönösen megdítsérte, és a' mányra üttöttek bé. Az után nyertt Zsákmányokon kivül, is elég hadi környül állások helységekkel, és Városokkal nyomták e' Várost ; elöbbeni is meg ajándékozá őket. Fő-szabadságait elvesztvén, moképen Bátori Istvánnak nagy stani lakosai mesteremberek, vitézségei tévek híressé é és földmivelők, katolikusok Várost, valamint a' Bátori és reform., 's a' t. A'T. Min Nemzetséget is. Kiváltképen norita Szerzetebéli Atyáknak Koryinus Mátyás hadako- Klastromjok is vagyon itten; zásaiban, midön tudniillik határbéli földgye három nyoMátyás igazgatása alatt Bá- másbéli, mellynek egy nyol

tzad,

« PredošláPokračovať »