Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small]

.

[ocr errors]

falu Máramaros Vármegyé- | nyire. Határja jó termékeny-
ben, birtokosai külömbféle ségû, legelőjök elég, fájok
Urak, fekszik Tarász vize mind a kétféle , keresetre jó
mellett, melly itten a' Ti- módgyok a szomszéd sző-
szába foly, Tetsönek szom- lökben, és kô bányákban;
szédságában, 's ennek filiá- de mivel határját "Szernyé
ja , határbéli földgye jó, le- vize néha elönti, második
gelője elég, és hasznos, pia- Osztálybéli.
tzozásai is vagynak közel,

Bécény. Nagy Bégány.
Szigeten, és Tetsön a' bá-
nyákban is pénzt kereshet- Magyar falu Bereg Várme-
nek, mellyek ide három gyében, birtokosai külömb-

féle Urak, lakosai reformá-
mértföldnyire esnek, máso-
dik Osztálybéli.

tusok, fekszik, az elöbbeni

nek szomszédságában. Ha-
* Bégh. Elegyes falu Vesz-tárbéli földgyének tulajdon-
prém Vármegyében, lakosai ságai az elöbbenihez hason-
katolikusok, fekszik Bozsók lítanak, 's ez is második Osz-
hoz nem meszsze, mellyhez tálybéli.
termésbéli tulajdonságaira

Bege. Hajókázható folyó
nézve hasonlít, második Osz-, víz, vagy földi ásott tsator.
tálybéli.

na Torontal Vármegyében, Bega vize; igen halkal melly Temesvártól folyván foly, Marsilius fedezte fel Nagy Becskerek felé ketté kútfőjét, melly Loger ne

basittya a' nevezett Várme-
vezetű helységtöl, egész bar- gyét, 's Ecskétöl nem mesz-
mintz mértföldnyire elfoly- innen pedig Titelnél a' Ti-

sze, foly bé a' Fejértóba;
ván, végre két ágra osztó-
dik, mellynek egyike a' Ti-

szába foly; 's az egész emlí-
szába, másika pedig a' Du- tett gazdag termésů Várme-
na mellett lévő motsáros he gye yagyonnyainak elárúlha-
lyeken szivárodik bé a' föld-tására, 's a' kereskedésre néz-
be.

ve is igen hasznos.
Bégáný. Kis Bégany. Ma Begecs. Elegyes tót, és
gyar falu Bereg Vármegyé- német falu Bács Vármegyé-
ben, birtokosai külömbféle ben, fekszik a' Duna mel-
Urak, lakosai reformátusok, lett, Futaktol nem meszsze
fekszik a' Kaszonyi járásban, mellynek filiája, földes Ura
Beregszázhoz két mertföld- Gróf Hadik Uraság, lakosai

ka

[ocr errors]
[ocr errors]

katolikusok, szántó földgyé- vannak, 's jó termésbéli tunek nagyobb része jó, mc- lajdonságain kivül eladásra is zeje hasznos, Újvidék Váro- jó alkalmatossága lévén, elsától piatzozása helyétöl, két số Osztálybéli. órányira fekszik, első Osz

Behintz. Alsó Behintą, tálybéli. Begécs. Begitsii., Elegyes Nyitra Vármegyében, föl

Dolne Behincze. Tótfalu falu Bihar Vármegyében.

des Ura Gróf Berényi Uraság, BEGENGYA Pásztely. Tót és mások, lakosai katolikufalu Ungvár Vármegyében, sok, fekszik Radosnához köföldes Ura a' Királyi Kamara, zel, mellynek filiája, ugyan szántó, földgye közép termé- Rados vize mellett, mellye kenységû, második Osztály- nek vize soha bé nem fagy, béli.

és számos malmokkal van BEHARocZ. Beharovce. Tót megrakva, határa középszefalu Liptó Vármegyében, bir- rü termékenységi, de bora tokosai külömbféle Urak, nem terem, második Oszlakosai katolikusok, fekszik tálybéli. Tarnótznak » szomszédságában, mellynek filiája, Nagy Behincz. Tót faluk Nyitra

BEHINTZ. Felső, és közép Bobrótztól sem meszsze, sok Nemesek is lakják, határbé- Vármegyéb. birtokosai Gróf li földgyei, és réttyei meg- lakosai katolikusok, feksze

Berényi, és más Uraságok, lehetôsek vólnának, de nem

nek az elöbbeni faluktol nem elegendök, legelője is kevés, Szent Miklós piatzozásá- gazdag termékenységgel bír

határbéli földgyei sodik Osztálybéli.

nak, fájok ugyan kevés, le

gelőjök is szoross, középszeBeharótt. Beharovce, Be- rå mivoltokhoz képest mind hartz, Bikarfalya nevezet a kettő, második Osztályalatt.

béli. Beharócz. Tót falu Sze Béjánháza. vagy Bejtz. pes Vármegyében, földes Ura Magyar falu Vas VármegyéGróf Csáky Uraság, lakosai ben, birtokosa a' Genovai katolikusok, fekszik Zségre közönséges Társaság, lako falunak szomszédságában", sai katolikusok, fekszik a' mellynek filiája, mivel e' Keménnyes allyai járásban, helységnek minden javai határbéli földgye középszerű,

lege

meszsze,

12

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

legelője, fája elég, réttyei Balatonhegye falunak szomhasonlóképen, kereskedés, szédságában, határja jó terés fuharozás által is pénzt sze- mékenységű, vagyonnyai hereznek lakosai, elsố Osztály- lyesek, bora is jó van, elbéli.

số Osztálybéli. BEJE. Magyar falu Gömör

Békás. Magyar falu VeszVármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai ka prém Vármegyében, birto

kosa Békási, és más Urak, tolikusok, még többen re

lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Méhinek szomszédságában, melly- Laknak, és Mihályházának

formátusok, fekszik Mező. nek filiája , Sajó vize táján, szomszédságában, ''s NyáTurócz patakjához is közel, radtol sem meszsze, melly. alkalmatos, és termékeny he

nek filiája, határbéli földgyei lyen; gyengék, és kedves

boven teremuek, legelője ízűek borai, földgye mindenféle gabonát terméke- elég, réttye meglehetős, de

néhol vizenyos, malma könyen hoz, piatzozása két, és négy mértföldnyire , legelo- zel, piatzozása Pápán, elså je meglehetős, és elegen- Osztálybéli. dô, mind a' kétféle fája gyü

Békás MEGYER. Az M. möltsös, és konyha kertyei betûben. jók, malma helyben, első Békás Kıs TOKAF. A' T. Osztálybéli.

betüben. * BejnerINE. Tót falu Ung Békató. Krotterdorf. Névár Vármegyében, észak fe- met falu Vas Vármegyében, lé magas hegyek között so- földes Ura Gróf Battyáni Urai vány helyet foglalt, Új Ke-ság, lakosai katolikusok, mencze mellete, mész ége- fekszik Német Újvárhoz más to köveivel bövelkedik, a'fél mértföldnyire, középszemellynek kiégetésével tap-rů földgye van, réteyei, 's lálhatná lakosait, ha több ve- szõlei is többnyire meglehevời volnsnak.

tösek, erdeje , legelője elég, BÉKALLYA. Szent Békel

második Osztálybéli. lya. Elegyes magyar falu Békató. Szabad puszta Szala

. Vármegyében, birto- Tolna Vármegyében, fekkosai külömbféle Urak, la-szik Dombóvártol nem mesz, kosai katolikusok, fekszik sze, mellynek filiája.

BEKECS.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ros,

Bekecs. Elegyes falu Zem- perpetuns. in. Majorhdz. et. plén Vármegyében, földes Kirdlyfia. Ezen kivül küUra Almásy Uraság, lakosai lömbféle gazdasági jeles épükarolikusok, és ő hitűek, letek is vagynak itten,

hafekszik. Szerents Városától tárja meglehetős, gyümöltse nem meszsze az Ország úttyá- sok, második Osztálybéli. ban, a' Harangodi puszta mel

Bekeháza Elegyes malett. Határja mindenféle veteményt boven hoz, szénája jó, gyar falu SzalaVármegyében, legelője elég, szőlő hegyei Szala Egerhez nem meszsze

lakosai katolikusok,, fekszik is jók, itató helye alkalmaelső Osztálybéli.

mellyek filiája.. Határja jó

termékenységů, de mivel Bekera. Magyar falu Vas szoross, és legelője kevés, Vármegyében, földes UraGróf makkja fája 's szőlő hegyei Battyáni Uraság, lakosai ka- nintsenek harmadik Osztolikusok, fekszik Stajér Or- tálybéli. szág széle fele. Határja sová

BÉKÉS VÁRMEGYE Cominyas, fája tûzre elég, réttyei,

tatils Békésiensis, Bekescher

második legelője hasznos , Osztálybéli.

Gespanschaft. Nevezetét vet

te Békés Városától. NapkeBeke. Elegyes magyar fa- letre határos vele Bihar, és lu Poson Vármegyében, föl- Arad Vármegyék, délre Csades Ura Báró Jeszenák Ura- nád, és Csongrád; nyugotra ság, lakosai katolikusok, pedig rész szerént Bihár, rész fekszik Csalóköz Szigetében, szerént pedig Heves VármeCsötörtök Városához közel, gye, ez az egész Vármegye 's az Uraságnak kastéllyával tsupa térségból áll, némelly diszesíttetik, mellyen e' felhalmokkal ékesíttetve ,

viírat vagyon: Has. ædes. vir-dékje kivált Gyula körül natuti. ac. industriæ. domici- gyon kellemetes, folyó vize lio. perpetio. mentibus. Bo- három féle Körös, ( Crisii) nis. Delectamento. honesto. Fejér Körös, Fekete Körös et. suisque. quieti. Tempora- és Sebes Körös, a' Fejér Köriæ. A. R. S. MDCCXLVI. rös Gyula alatt foly, és mi. XLVII. in. agro. cituatum. don már ennek Vára allyát exstruxit. idque. in. marmo- nedvesítette Békés Városa fea re. Stomphensi. memoriæ. le foly ; mellyen keresztül prodidit. Paulus. Jeszenák. I menvén, Nemes Kerekest,

[ocr errors]

Tar

Tartsát, Gyomdt, Szarvast, ( vagynak benne, 's czek kö. Szent Andrást, és Öcsödöt zött négy Mező Városa van : nedvesíti. A' Fekete Körös a' N. Váradi Püspöki Megye pedig ered ZarándVármegyé- hez tartozik. ben, 's a' maga folyásából ki

BÉKÉS. Mező Város Békés fogyván, Békésnél a' Fejér Vármegyében,földes Urabá Körössel elegyedik; a’ Sebes ró Haruchker Uraság, lakosai Körös ellenben Bihár Várme- katolikusok,és reformátusok, gyéböl foly e' Vármegyébe. Békés Városának régiségét Gazdag térségů vidékje van bizonyíttya, az egész Vármeaz egész Vármegyének, 's bú- gyének töle költsönözött nezával, marhával, tejjel, vaj- vezete; sík helyen tavak közt, jal, szénával bővelkedik; fá- és a' körös vizeknek öszvefoja nem sok van, mellyet nád- jásainál épült, széjjel terjedett dal szalmával, és száraztott közönséges épületeivel. Néganajjal pótolnak ki, makkos mellyek a' békáknak sokaerdeje is van, Véri, és Dobol ságától gondolyák első elnekörül, nevendék erdei pedig veztetését, mellyek elég bô Belmegye, Fás, és Méhes ven tenyésződnek körül lévő körül. Szántó földgyei kövé. vizeiben; vagy talán a békés rek, és nyirkosok azért mond-helyről neveztetett Békésnek, gyák Békes Vámegyében. akár mint lett legyen nevez» Aki egyszer szánt , egy tetése; de leg népessebb, 's

kenyeret eszik; a' ki két- leg nagyobb Mező Város Bé» Szer kettől, aki három- kes Vármegyében, és a' föld » spor hármat., Görög din- mivelési munkához nem kenyéjei igen nagyok, és jó véssé alkalmato:, 's még jobb izūék, melly a' jó földnek, lehetne, ha lakosai nagyobb és melegnek bizonysága; vad. szorgalommal iparkodnának; gya sok van, mellyek között mert sokan vagynak e' hekiváltképen nyúlakkal bő- lyen, mint Magyar Országon velkedik, a szarvasok és ő-más sok helységekben is olzek is seregeltek néha vidék- lyanok, a kik tsak a' föld . There jein, fárzán, és más féle ma- nek jóságához bizakodnak, darakkal is bövelkedik, nem 's ha énni valójok van, a' jö

külömben halakkal, rákkal, vô esztendöröl, és a' szük : tekenos békával, egy szóval idõröl nem igen gondoskod

minden szükséges dolgokkal. nak. Veteményei kiváltkéMind öszve 95 lakó helyek pen jók, kivévén az ollyan

hel

« PredošláPokračovať »