Obrázky na stránke
PDF
ePub

2

sze.

sok, fekszik a felső járás-ben, földes Vrai Gróf Haller
ban, Nagy Tevel, Tapol- Uraság, és mások; lakosai re-
tzafo, Mezöszég, Simaháza, formátusok, fekszik az Ér-
Debrits, Sayoly, Gyimót, mellyéki

. kerületben, régi
Bödöge faluknak szomszéd- erőségje is vala, határją gaz-
sagjokban, határja tágas, és dag, 's a' természetnek kü.
közép termékenységů. lömbféle jeles tulajdonságai.

ADDA. Tót, és magyar val megáldattatván, második
falu Báts Vármegyében, föl- Osztálybéli.
des Ura a' Királyi Kamara,

ADONY Tisza Adony.
lakosai katolikusok, és oro- Elegyes lakosú falu Bihar
szok, fekszik Petroyoszello, Vármegyében, lakosai ka-
és Szenta között, Batshoz, tolikusok, és többnyire re-
mellynek filiája nem mesz- formátusok, határja' termé-

keny, rétrye, legelője elég, * ADELSTEIN. Tót, és né- 's más egyéb jeles tulajdonsámet falu Szepes Vármegyé- gai is lévén, első Osztálybéli. ben, birtokosa Guldenfinger Adony. Magyar falu BeUraság, lakosai katolikusok, reg Vármegyében, birtokoés evangelikusok, határja sa Lónyai Uraság, lakosai meglehetos,

reformátusok, fekszik a' Ti, ADERJás. Népes falu Ba-szaháti járásban, ámbár e' ranya Vármegyében, lako- helységnek határja igen szosai katolikusok, fekszik Pécs-ros, és a Tiszának vize gyatöl egy és 4. mértföldnyire, korta elönti, őszi vetése sem határbéli nagy erdeji mind terem, de mivel legelője tüzi, mind épületre való fát minden féle marháknak jó, szolgáltatnak, szántó föld és elegendo, 's Kis Várdai, gyei termékenyek, szóló he- és Madai piatzozása sem gyei is vagynak, 's mint mesze, ezen kivül fája elehogy a természetnek neve-gendő, mind az eladásra, zetes javaival bővelkedik, mind épületre, mind tûzre első Osztálybéli.

saját határjában, 's mivel a' Puszta Aderjás ugyan ot- Tisza e' falunak partyát mostan, rátzůl Zánka Tarana. şa, talpakkal, vagy szálakADIDOTZ. AGYIDOTZ. Ne-kal is kereskednek lakosai,

egyéb középszerů tulajdonAdony. Ér Adony. Ma- ságaihoz képest, a' második gyar falu Bihar Vármegyé-Osztályba tétettetett.

ADONY,

[ocr errors]

vezet alatt.

Adony. v. Adon. Ele | Adrián. Magyar falu Szargyes lakosú Mező Város Fe- már Vármegyében, birtokojér Vármegyében, birtokos sai Szétsi, és más Uraságok, Ura Gróf Zichy, és Gróf Sza- lakosai katolikusok, de többé páry Uraságok, lakosai ka-nyire reformátusok, fekszik tolikusok, fekszik a' Duna Szinyer Várallyához, mellymentében az Ország úttyá- nek filiája nem meszsze Szatban, határbéli földgye ho- mártol három mértföldnyire, mokos, és egyéb fogyatko- Túr folyó víze mellett; szántó zásai miatt, a második Osz- földgyei három nyomásbétályba tétettetett.

liek, 's gazdagon teremnek Adony. Nyir Adony. Ma- tiszta buzát, és rozsot is, piagyar, és oláh falu Szabolts tzozó helye két órányira , itaVármegyében, lakosai ó hi-tója határjában alkalmatos, tűek, fekszik

Sámsontol és közel, tüzre való fája is egy, Debretzentül pedig két elegendo, makkoltatása in mértföldnyire. Határja há- gyen, néha só hordással is, rom nyomásbéli, és trágyá- és szoló munkával is kereszás nélkül is meglehetõs ro- hetnek pénzt, vízi malmok zsot terem, legelője saját helyen, fogyatkozásai ellenmarháinak elég, itatója al- ben, hogy szántó földgyeikalmatos, Királyi dézmátnek két nyomása víz áradánem ad; de mivel földgye sok alkalmatoságával néha homokos, 's határjában búza, elboríttatik, réttyei is illyenés zab nem terem, réttye kor tsekélyek, legelőjök, tsekély, malma iger távol, sásas piatzozások helyére harmadik Osztálybéli. néha roszsz útakon járnak,

ADORJÁN. Szent Adorjdn. mindazáltal több jó tulajMagyar falu Szala Várme-donságaihoz képest, első gyében, birtokosa Berta Ura- Osztálybéli

. ság, lakosai katolikusok, fek.

ADORJÁNHáza. Magyar szik a' Kapornaki kerületben. falu Veszprém Vármegyében, Határja nagyobb részént he- birtokosai külömbféle Urak, gyes, és néhol közép termé- lakosai katolikusok, fekszik kenységü, szõleji ugyan nem Külsô Váthoz, mellynek finevezetesek, de boraikat al- lája nem meszsze, Pápátol kalmasint eladhattyák, har-egy, és mértföldnyire, kömadik Osztálybéli.

zel Martzal vízéhez. Határja Adorján. Sz. Adorján, Itsekély, melly körül vannak

Banda

[ocr errors]

Bånd, és Egedföldi szabadnyire, a felső Lendvai Uras
puszták, napkeletre pedig dalomban, nevezetes tulaj-
a Szalóki határ, délre mint donságai vagynak ugyan e'
egy jó puska lövesnyire helységnek, mellyek miatt
Egerallya. Híresek valanak az első Osztálybéliek közzé
hajdan itten Tsomászi, és számláltathatnék; de mivel
Szakalyi nemesek a' törökök határja soványos, a máso-
ellen gyakorta vitézül forga- dik. Osztályba tétettetett.
tott katonaságjókért, 's mi ADVASK HEGYE. Vesz-
dön a' Haza szenyvedett, ezek prém Vármegyébéli hegy,
is kihajtattak fegyvereikkel Bakony Ujvár mellett, te-
nyert örökségjekböl, most töje magos, és széles, 'nevét
megszaporodván hajdani hí- költsönözte a tövében nyi-
res nemzetségeknél kevesebb ló, nagy barlangjátol, melly-
vagyonnal bírnak. Földgye nek belső üregje tágas, 's
e' helységnek hol jó, és fe- azt beszéllik felöle, hogy
kete földů, hol pedig fövé- hajdan a' sok vérengezések-
nyes; búzát is terem mind nek idejekor, menedék he-
az által, ha jól miveltetik, lye vala a' körül, belöl lakó
rozsot pedig könnyen, és jó embereknek.
időkben gazdagon, erdeje is Ag. Nagy Ág. Magyar fa-
yan, 's vize kiváltképen jó, lu Arad Vármegyében, la-
második Osztálybéli.

kosai katolikusok, határbé-
ADRIÁNTZ. Tót falu Sza- li földgye bồ termékenységű,
la Vármegyében, földes fája, makkja elég, fábol kij-
Ura Gróf Csáky, Uraság, lömbféle edényeket készíte-
lakosai katolikusok, fekszik nek, meszet is égetnek la-
a Belatintzi Uradalomban, kosai, eladásra középszerű
Belatintzhoz, mellynek filája alkalmatossága; de mivel a'
nem meszsze, határja közép víz, néha elönti, második
termékenységů, legelője, Osztálybéli.
réttye is elég; de más fo ÁG. Nagy Ág, Okur. Ma-
gyatkozásaiért harmadik Osz-gyar falu Baranya Várme-
tálybéli.

gyében, lakosai katolikuADRIANTZ. Tót falu Vasvár-sok, határbéli szántó földmegyében, birtokosa. Gróf gyei nehezen miveltetnek, Nádasdy Uraság, lakosai ka- egyéb javai ugyan vagynak; tolikusok, fekszik Sz. Got- de mivel vagyonnyainak elhárdtol mértföld-ladására jó alkalmatossága

nintsen,

egy, és

nintsen, második Osztály- (mellett, Tolnátol egy jó mértbéli,

földnyire, harárbéli földgye ÁG Szent PÉTER. Szabad közép termékenységû; tserpuszta Fejér Vármegyében. jéböl tüzelnek, mint hogy

Agárs. Tót falu Nyitra minden erdei fák nélkül vani Vármegyében, földes Ura Gr. nak, termô földgyeit; és rét

Károlyi Uraság, lakosai ka- tyeit pedig, mivel a víz
tolikusok, fekszik a' Me- áradások gyakorta soványít-
gyeri Uradalomban. Határtyák, második Osztálybéli.
ja középszerű, rétrye, lege AGÁRD. Magyar, és{tót
lõje, fája szükségére ele- falu Zemplén Vármegyében,
gendő; középszerű vagyon- földes Ura a' Leleszi Prépost-
nyaihoz képest, második ság, lakosai katolikusok, fek-
Osztálybéli
.

szik közel Dámótzhoz, és N. AGADISCH. Termô falú a' Tárkányhoz is, mellynek fiBánátban Temes Vármegyé- liája nem meszsze. Határja ben, fekszik az Újpalánki minden féle gábonát, sốt még kerületben, Oravitzától tiszta búzát is boven teşem, mértföldnyire. Határja gaz- trágyázás nélkül is, hanem dag termékenységủ, 's va- az árpa megkíványa; réttyeigyonnyai nevezetesek lévén nek harmadrésze jó, és haszelső Osztálybéli.

nos szénát hoz, fája mind a' AGÁRD. Magyar falu No- két féle elegendő, vízi, és grád Vármegyében, birto- száraz malmai helyben, vakos földes Urai Jeszenszky,és gyonyait eladhattya UjhelyGyurtsányi Uraságok, lakosai ben, Ungváron, és Zemkatolikusok, fekszik Nö- plénben, makkja ingyen, tétstöl, mellynek filiája nem dohányt is termesztenek, 's meszsze Naszály hegye alatt, kapával is kereshetnek valabuzával, borral bovelkedik, mit lakosai, közönséges rétnevezetes vagyonnyaihoz, 's sye van a' helységnek nyoltz termésbéli jó tulajdonságai- kaszás emberre való, földhoz képest első Osztálybéli. gye pedig, 84. posonyi me

AGÁRD. Magyar, és rátz rõ alá, melly szép tulajdonfalu Tolna Vármegyében, ságaira nézve, az első Oszföldes Ura volt a Szekszárdi tálybéli helységek közzé Apát Uraság, most a' Királyi számláltatott. Kamara, lakosai katolikusok, AGARU. Agarev. Horyát és ó hitúek, fekszik Sár vize falu Somogy Vármegyében, u

birto

B

birtokos földes Ura, Gróf Gróf Eszterházy Uraság, laFestetich Uraság, lakosai ka- kosai katolikusok, fekszik tolikusok, fekszik Torány- Lévátol három mértföldnyire. hoz, mellynek filiája nem Mivel e' helységnek határbéli meszsze, a Kanizsai kerület- földgye, síkos, és termékeny, ben, szoló kegyein kivül min- legelője saját marháinak alden javakkal bővelkedik, kalmatos, és elegendő, némelly szép tulajdonságaihoz melly gyümöltsös kertyei is képest első Osztálybéli. vagynak, minden féle va

AGAROS. Szabad puszta gyonnyaiknak eladására jó Somogy Vármegyében, fek- módgya, de mivel fájok nin-szik Gadány, és Ebde között. tsen, sem szölejek, másoAGASEGYHÁZA. Szabad | dik Osztálybéli

. puszta a Kis Kúnságban, fek Agostyán. Elegyes lakoSzik Ízsákhoz nem nieszsze.

sú falu Komárom VármegyéÁGENDORF.Ogendorf. Szép ben, birtokos Ura, Gróf Esznémet falu Sopron Várme- terházy Uraság, lakosai katogyében, földes Ura, Sopron likusok, fekszik Szomodtol Városa, lakosai katoliku- nem messze , határja jó, rétsok, és evangelikusok, fek- tye, és legelője magok szükszik Sopron Városához nem ségjekre elegendő, noha hameszsze, a' hegyek tövében, tárjának nagyobb részét, a' jeles épülettyeivel; Kords víz járja, és szénáját is néha hegye szöleinek alkalınatlan, iszápositeya, mind az által mivel borait megtsipõsíti, egyéb jó tulajdonságaira nézgyümöltsöt hozó fáji termé- ve, első Osztálybéli. kenyek, és jók, kivált szil Agó. Szabad puszta a' Jászvássa, kedves ízü gyümöl- ságban, fekszik a' Szent Antsöket terem, gabonája bô- drási pusztához, 's a' Milleri ven van, gesztenyés erdeje tsárdához is közel. is, melly szép tulajdonságai Agot. Szent Agot. Szabad hoz képest méltán első Osz- puszta Fejér Vármegyében, tálybéli.

birtokos földes Ura a KiráAGERHIDA. Szabad pusz- lyi Kamara, határja jó terméta Szala Vármegyében, fek- kenységü, 's legelője is kiszik Novához közel,

váltképen alkalmatos. Aguo.vagy Agko, Agoy. Agrád. Magyar falu TolElegyes magyar falu, Bars na Vármegyében, lakosai kaVármegyében, földes Ura , tolikusok, határja a termé

szetnek

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »