Obrázky na stránke
PDF
ePub

gyedikben: Nydrad, Majts, ság' Tisztyein kivül számos
Szabár, Udyar. Az ötödik- külömbféle mester Emberek
ben: Villán Lipova, Sarok, is laknak itten, úgy hogy a'
és Szent Márton. A' hato- Mező Városi nevet is méltán
dikban: Baranyavár, Mo- megérdemlené. Határja gaz-
nostor, Lucs, Szent István, dag termékenységů, 's a'
Bon, Kisfalud, a Bucsik- természetnek külömbféle ja-
liczári, és a' Kis Lippovi- vaival bőven megáldattatván,
czai Vendégfogadók, cze- első Osztálybéli.
ken kivül Hennye Horonya,
Kipovicza, Lajtka, Gotsa,

1; Béztek. Nagy Béltek: Maszabad puszták.

gyar falu Szabólts VármeBELYE. Elegyes nagy falu gyében, földes Ura Kállay Baranya Vármegyében, föl- Uraság, lakosai - katolikudes Aszszonya F. K. Hertzeg szik Nyír Bátornak szomszéd

sok, és reformátusok, fekAszszony KRISZTINA, lakosai katolikusok, és reformá- ságában, mellynek filiája , tusok, fekszik a Dunától

határbéli földgye három nyo

másbéli , 's búzát , és rozsót nem messze Laska mezőtöl egy mértföldnyire, Dárda,

is jót terem, rétrye elegenés Eszék között; hajdan kis- dó, legelője nagy, piatza ded falu vala, mellyet na- és alkalmatos , fája elég, 's

nem meszsze, itatója közel, gyobbított. Hertzeg Eugenius, 's Vár forma erössémakkja is van, száraz mali gů Kastéllyal, melly négy mértföldnyire ketto; de mi

ma helyben, vízi pedig fél szegletre épült, 's díszesen felékesíttetett, négy bástyái

vel a’ vízáradások károsíttyák val köről vévén azt, mel- határját, második Osztály

béli. lyeknek húsz lépésnyi szélessége, téglákból készíttetett, Béltek, Mező Város Szata és közepében földel meg- már Vármegyében, földes, vertt sántzai, olly mesterség Ura Gróf Károlyi Uraság, lagel keríttetrek, hogy azokosai katolikusok, fekszik kat mindenkor, ha szüksé- Szatmártól két mértföldnyia ges, vízzel tele ereszthetik. re, Szántó földgyei mind a' Ă’ közepében vagyon négy három nyomásban termékeszegeletre épülve a Tisztek nyek, réttyei jók, piatzoháza, 's szép tornyával éke-zások két mértfoldnyire Szatsíttetett. A' leirtt földes Ura- máron, mind épületre, mind

tűzre

1

[ocr errors]

nevez

[ocr errors]

tett.

tiizre szabad fájok van, szó- den javakkal bôvelkedik, el.
lo hegyei is jók, és közel ső Osztálybéli.
a' határban; a' hamú zsír

BELVEDÉR. Régi erősség ház is tsak egy órányira van vala Nyitra Vármegyében. hozzájok, a hol fagygyút , Béna. vagy Bene. Omlott fát, és hamut jól eladhat- Vár Heves Vármegyében, ván, első Osztálybéli. Gyöngyös Városa felé haBély. Magyar falu Zem-, nyatló kékes Mátra hegyé

nék bérczein látható omladoplén Vármegyében, lakosai katolikusok, és reformátu- zásában; erdós helyen épült sok, fekszik a Zempléni yala, elpusztultt omladékjárásban, határja mindenfé- jait Bene Várnak mondják le veteményt boven hoz, szé- még ma is a' körül lévô la

kosok. nája jó, de mivel elegendő legelője nintsen, sem fája ,

Béna. Folyó víz Heves a második Osztályba tétette- Vármegyében, a Mátra he

gyek között veszi eredetét, Belyék. Középszerű falu abból a' meredek hegyböl, des Ura Gróf Festetich'Ura- terik. Tél mérttöldnyi meszság, kies helyen fekszik, 's szeségre lett folyásáig, nagazdag termékenységû.

gyon sok forrástól kell vizé

nek nagyobbíttatni, mivel BÉLZERÉND. Elegyes falu eredetétől nem meszsze már Arad Vármegyében, lakosai malmokat hajt; mind télben, katolikusok, határját Körös midón más vizek befagynak, vize elszokta önteni; egyéb, mind pedig nyárban malmoaránt földgye jó termékeny- kat haje, mélly tulajdonsáségü, fája, makkja, lege- ga, Tarna, és Zagyva viloje elég, 's külömbféle ja- zektöl méltán megkülömvai, vagyonnyainak eladá-bözteti. Egy negyed részsára is középszerű alkalma- mértföldnyi meszszeségů mes' tossága, második Osztály- redekségen sier le felé cser-, béli.

gedező folyása, az egyeneBELVARD. Magyar falu Ba- sebb térségre, holott Sári ranya Vármegyében, földes hegytől akadályoztatván, eloUra Gróf Battyáni Uraság, ször napkeletre hajol, de vilakosai katolikusok, fekszik szont viszsza foly déli részére, a' Pétsi járásban, határja min-mig síkságot érvén egyenes

árkás

1

LB

árkában megtartya folyását; reshetnek lakosai , elsö Osznoha kevés idõig, mivel vi- tálybéli

. szont más völgybe befoly- Bene. Szabad puszta Hes ván, Tsiktó parakjával egye. ves Vármegyében. şül, végre pedig Tarna via BENE ENTE. Elegyes falu zével is egygyé válik; ha Poson Vármegyében. meg árad, nagy zuhogással fut le a' völgyre, és sok par - Jászságban , fekszik Kerske

Beng. Szabad puszta a' tyán nyőtt élő fáknak tövökból való kitsavárásával, 's mét, és Nagy Körös között, elvitelével károkat is tesz; tárja jó termékenységů.

a' Jászságnak széle felé. Hahalai kisdedek, és nem nagy számmal vagynak.

BENEDEK.Sz. BENEDEK,

Mező Város Bars VármegyéBéna, vágy Benna. Ele

ben, földes Ura az Esztergogyes magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai kö

mi Káptalanbéli Uraság, lalömbféle Urak, lakosai ka

kösai katolikusok, fekszik tolikusok, fekszik Serkéhez új Bányához más fél mértkét mértföldnyire , határbéli földnyire , Garam vize melföldgye közép termékenysé

lett. Hajdan a' Sz. Benedek

Szerzetebéli Atyáknak lakó gâ, 's vagyonnyai is ollyanok lévén, második osz helyek vala , kiket első Gera tálybéli.

ZA Király szállíttatott ide

1075. esztendőben. Jeles két Beng. Benya. Magyar fa- toronnyal ékesiltt Szentegylu Bereg Vármegyében, bir- háza Sz. Benedeknek emlée, tokosai külömbféle Urak, la- kezetére építtetett: mellye kosai többnyire reformátu- nek egy részében tartatnak sok, fekszik. Beregtöl fél a' régi örökségi , más hasz-, mértföldnyire, határja néha nos levelek: 1565. jutott az megkivánnya a trágyázást, Esztergomi Káptalannak birszőlei jó borokat teremnek, tokába. Látható itten a' Mom: és Vári, 's Beregszáz Me- hátsi veszedelemnek jeles lezo Városokhoz közel lévén festése; melly nem régen vagyonnyaikat eladhattyák, megújjíttatott. Határja jó terlegelője, és fája úgy épület- méssel fizet, bora jó, héti re, mint tüzre elég, megle- vásárjai is vagynak, vagyonhetős kó bányája is van, a nyai jelesek, első Osztály hol kézi munkával pénzt ke-béli.

BENE

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

BENEDEK. Szent Benedek. | Uraságtól ingyen fája mind Magyar falu Pest Vármegyé- tiizre, mind épületre elég, ben, földes Ura a' Kalotsai Szent Miklósi piátztól is 'tsak Érsekség, lakosai katoliku- *. órányira van, ahol ke sok, fekszik Kalotsához egy resetre jó módgya, az elsô mértföldnyire.", Határja kö- Osztályba számláltătott. zépszerű, vagyonnyai ha BENEDEK FALVI FORRÁs.' sonlítanak Bátyához, máso-Liptó Vármegyében", savadik Osztálybéli .

nyú víz, mellyel nem tsak 'BENEDEK. Szent Benedek. a lakosok; hanem szomElegyes magyar falu Somogy szédbéliek is haszonnal élVármegyében, földes Ura anek. Gyori Prépostság, lakosai BENEDEKFALVA vize. Fo. katolikusok, fekszik a' Ka- lyó víz Liptó Vármegyében, posi járásban. Határja gaz- más neve Irnovecz, Huyra dag, fája, makkja elég, 's felett fakad, és végre Vág. külömbféle javakkal megál- vizébe szakad, áradások idedattatott, de mivel réttyeit jén igen kártékony a' körünéha a víz járja, második lötte lévő lakosoknak. Osztálybéli.

BENEDEKFALVA. Elegyes BENEDEK. Szent Benedek. falu Külső Szolnok VármeElegyes falu Vas Vármegyé- gyében, lakosai nagyobb rében, lakosai katolikusok, szént Csehi birtokához számfekszik Tótkeresztúrhoz nem láltatnak. meszsze. Határja középsze

BENEDEKE, vagy

Benerå, vagyonnyai is, második dike. Tót falu Bereg VárOsztálybéli.

megyében, birtokosai küBENEDEK FALVA. Benedi- lömbféle Urak, határbéli koya. Tót falu Liptó Várme- földgyei rész szerént sovágyében, lakosai katolikusok, nyok, és hegyesek,, rész fekszik Sz. Andrásnak szom- szerént pedig a víz, és zászédságában, mellynek fia por mossa; réttyei pedig liája, saványú vizéröl neve- vagy kevés szénát hoznak zetes; egy harmadrésze föld- vagy ha hoznak is sasos, hargyének sovány, és két harmadik Osztálybéli. madrésze dombokon fekszik, Benesek. Élegyes falu Temelly miatt mind mivelése, mes' Vármegyében, földes mind trágyázása nehezebb;Ura a' Királyi Kamara, fekde mivel legelője jó, és az szik erdőség között, 's la

*

kosai fábol való tsinálmá- erre érdemessé; és ez az erenyáik által, és fuharozással dete, a' Beniczky régi famiélösködnek.

liának; egyéb aránt e' helyBenedikócz. Mezó Város ségnek határa elég terméSáros Vármegyében, földes keny, legelője is elég, máUra Desöty Uraság, lakosai sodik Osztálybéli.' katolikusok, és ó hitåek,

* BENETINE. Benetzina. Tót fekszik Stropkóhoz i, mértföldnyire Zemplén Várme- birtokosai külömbféle Urak,

falu Ungvár Vármegyében, gyének széle telé, határjá- lakosai többnyire 6 hitűek, nak két jnyomásbéli földgye fekszik Tybéhez nem mesztermékeny, és nagy; rétrye kétszer kaszáltatik, mivel

szé, mellynek filiája, határ

pedig legelője, és erdeje szü- ja soványas , harmadik Osz

tálybéli. ken van, második Osztálybéli.

Benge. vagy Benye. EleBENEDIKOVA. Benediko, gyes tót falu Baranya VármeTót falu Árva Vármegyében, gyében, földes Ura Gróf Eszlakosai katolikusok, fekszik terházy Uraság, lakosai ka

tolikusok, fekszik a' BaraMutne falunak szomszédságában, mellynek filiája. Ma-nyai járásban, határja, 's vagara hegye között, Alsó Ku- gyonnyai is középszerűek. bintól nem meszsze,

BENICI. Tót falu Turótz

határbéli földgye soványas, var likusok, fekszik Valtsának

Vármegyében, lakosai katogyonnyai sem nevezetesek, harmadik Osztálybéli.

szomszédságában, mellynek BENEFALVA. vagy Beni- filiája. Hatắrja meglehetős. cze. Tót falu Turótz Várme Benicze. Tót falu Liptó gyében, földes Ura Benicz- Vármegyében, földes Ura Beky Uraság, hajdan Benefalvaniczky Uraság, lakosai kavolt neve, IV. BéLA 1269. tolikusok, fekszik Nagy Paajándékozta Beneföldgyét lugyától mintegy mértföldThuróczy Imre fiainak; Zsig- nyire, Bodafalvának szomMOND Király 1413. Benicz szédságában, mellynek filiáMártonnak, és Jánosnak ad-ja, dombos helyen fekszik ta; ez ajándékot I. FERDI- határja mindazáltal közép nánd Beniczky Miklósnak termékenységü, tulajdonsámegújjította, ki is hadi je- / gai külömbfélék, második les viselete által tette magát Osztálybéli

.

« PredošláPokračovať »