Obrázky na stránke
PDF
ePub

gyek szerént készíttetnek;, mindazáltal a' Hazár nám pedig az újjabb jeles épületeknek, a' gazdaságbéli jobbíttatásoknak, a nevezytesebb új történeteknek, és a' termések mivoltoknak tudósításaikat, leg inkább e' * tsillagotskával kijegyzett Helységek eránt, mellyek felöl épen kételkedem.

A’ kik ellenben e' munkának hasznos, és szükséges voltát, vagy által nem láttyák, vagy nem akarják, vagy az illyen igyekezetekhez ked. vetlenek; kérem, leg alább ne akadályoztassák; eddig valóban tapasztalni kénteleníttettem, hogy a' kiktöl segedelmet várhattam volna, külömbféle színek alatt akadályokat hintegettek elömbe. Az irigység is sokféle fortélyok alatt ártogatott; de 'az illyen álnokságoknak terhét leg jobb békével szenyvedni; mert méltatlanságaik egyéb aránt is buborék módgyára elenyésznek. Megtsökkennek ugyan ezeknek agyarkodásain a' kissebb lelkek; de a bátor szívű férfi, mint a kemény köszikla a' tsapdosó habok között ingadozás nélkül marad, szánakozva mosolyog az ártatlan gyengeségeiken; mert épen az illyen tövises kissebbítések által tétetik állandóvá a' meg. sértetettnek jó emlékezete

Örömest szerettem volna Érdemes Olvas sóimnak könnyebbségekre, egyszersmind a' Vár megyéknek magyar földképeikkel is, mellyek Bétsben olly jelesen készülnek, egybe kaptsoko ni munkámat; de még azok fontos okok miatt el nem készülhettek, 's nem is a' betüknek rende

ban számos helyeken, 's általam is niegszerez: hetök: én ellenben munkámnak kiadását tovább ra nem halaszthattam. A' mi pedig a? Városoknak, Kastélyoknak, 's a' t. képeit illeti, már tizen nyoltz képek felöl bizonyossá tétettem:

[ocr errors]
[ocr errors]

is megvallom, nem is volt idom, és módom eddig úgy sürgetni, és esedezéseimet széjjel küldözgetni, mint kellett volna: de reménylem, hogy Hazánknak, 's Nemzetünknek híréért még sokkal számosabb. JÓTÉVÖK lesznek, ha e' szép tzélnak valóságos folyamatyát látni fogják. An. nyival inkább, mivel mind ezeket a' tsinos, és nem közönséges képeket, egy nagyra menendo jeles Magyar Ifjú Orosházi Czetter Sámuel készíti Bétsben, a' kinek szép tehetségét, ímé Felséges JÓZSEF Királyi Fő Hertzegnek képe, 's nehány Városoknak, már elkészített díszes képeik bi. zonyíttyák.

Látni fogják ezekböl az idegen külső Nemzetek is, a' Hazánkbéli nevezetesebb épületeket, látni fogják, hogy a' Magyarok is kedvellik a szép mesterségeket, látni fogják azokat a’ Méltóságokat, Uraságokat, és Városokat, kik a’ Nemzeti hírért nemes szívvel adakoznak; látni fogják egyszersmind azt is, mennyire segéllik a Magyarok a köz haszonra, 's díszre intézett igyekezeteket. - Az egész képeknek gyüjtemé. nye, egy különös köftben fog köz kezekre bo. tsáttatni; minthogy a könyvben alkatmatlan, söt kár is volna olly tsinos munkákat öszve hajtogatás által díszteleníteni. Légy jó egésség. ben Erdemes Olvasó! 's feltett tzélomnál ha. marabb készültt munkámnak vedd hasznát, a' melly hibákat imitt amott találsz, tudósítts felö. lök; és én jó akaratodat szívesen fogom tellyesí. teni. Egyébaránt is légy meggyőzettetve felőle, hogy e' munkának öregbítése, tisztogatása, is helyesebbítése fô gondom, gyönyörűségem, és kötelességem lessz.

[ocr errors]

ABA.

[ocr errors]

AA

19A v. Ahba. Szabad pusz- | elég van, épületre való fát ta Abauj Vármegyében. is a tiszán könnyen szerez

Aba. Magyar falu Fejér hetnek, szöleje elegendo, Vármegyében, bírtokosai kü- piatzozása Egerben, és Mislömbféle Uraságok, lakosai koltzon esik, de mivel hatöbbnyire katolikusok, és ke- tárját tisza vize gyakran elves reformátusok; fekszik Fe-lönti, 's nehéz járások van, jérvártol napkelet felé há- söt a' víz áradások miatt marom mértföldnyire; termo gok is gyakran káros alkalföldgye jó, réttye hasonló- matlanságokat szenyvednek képen, legelője elég, ga-l a második Osztályba tétetbonával bõyelkedik, 's va-tetett. gyonnyait jó móddal elad

ABAD. Szabad puszta Kúnhattya Fejérváron, első Osz-hegyes felé, határja termé tálybéli.

keny, 's kivált gabona terAba. Szabad puszta Komá-mesztésre igen alkalmatos rom Vármegyében, fekszik helyen fekszik. Ó Gyallához nem meszsze. ABAFALVA. Tót, és ma

Abad. Magyar falu Heves gyar falu Gömör VármegyéVármegyében, földes Ura ben, bírtokosai több UrasáBáró Orczy Uraság,, lakosai gok, lakosai katolikusok, reformátusok, fekszik a' Tisza fekszik Putnok Varosától mentében, napnyugot felé, nem ineszsze. Születése heKis Körossel által ellenben; lye az Abafi nemzetségnek, Tisza Szalóknak filiája, határ- melly külömböző az erdélyi béli földgyei trágya nélkül híres Abafi nemzetségtől, is, két szántás után termé-l's jeles kastéllyával, és szép kenyek; száraz malmai vagy- kertyével díszesíttetik. E' fanak, erdeje közönségesen | lunak meszsze terjedő szánfüzfa, melly könnyen gya- tó földgyei vagynak a' Sarapodik, nádgya, és sássa ljú felé, 's mind búzát, mind

A

gabo

egy,

gabonát termékenyen hoz;

AbaRA. (Tótúl Oborin) piatza három mértföldnyire, tót, és magyar falu Zemplén Iegelője elegendő, fája" tûz- Vármegyében, lakosai kare, és épâletre * mennyi tolikusok, fekszik Ondva kell, káposztás földgyei 'is víze mellett , Pazditstol termékenyek, pénzt keres- és 3. mértföldnyire, határja hetnek a lakosok só hor-három nyomásbéli, réttyei dással, és szölö munkával; meglehetősek, legelője eleelső Osztálybéli.

gendo, malma helybentosas Abaliget. Magyar faluját erdeje'is van, fája mind Baranya Vármegyében, föl- épületre, mind tüzre elég, des Ura a' Petsi Kapralanbéli szabad makkja a hízlalásra, Uraság , lakosai katolikusok, piatzozása Nagy Mihályon, fekszik egy nagy hegy mel- és Ujhelyben; só alatt is lett a' Baranyai járásban, ha- szekereskednek, 's kapával tárja középszerű, 's olly for- is keresik élelmeket, első ma termésbéli javakkal bô- Osztálybéli. velkedvén mint Bagdása, a' || Afatyan. Magyar falu Hemásodik Osztályba tétettetett. ves Vármegyében, az elött

ABANY. Füzes Abany, vagy a' Præmonstráns Szerzete. Abony. Magyar falu Hevessek birtokában vala, lakosai Vármegyében, a' Tarnai já- katolikusok, fekszik Zagyrásban, Eger Városához nem va víze partyán, Mihálytel meszsze, földes Ura az Egri ke, és Szent György helyKáptalanbéli Uraság, lakosai ségek között, szántó földkatolikusok, fekszik Szolnok gyei meglehetősek, de a' alatt a' tisza mentében, révje viz kiáradasai által soványit is van, a' Földes Uraságnak tatik, rétrye, legelője elég, birtokában; határbéli föld's más középszerű javai is gye, és réteye jó, Egri pia- vagynak, mellyekhez képest tzozása közel, legelője elég, második osztálybéli. itató helye alkalmatos, szil ARAU) VARMEGYE. Nevássa hasznos,- keresetre jó vezetét vette Abaujyártol, módgya, szölö hegyek szom- mellyet némellyek Abától szédságában lévén, malma magyar Országnak Királyáhelyben; a' községnek van ki- tol származtatnak; mások peszabott réteye, de mivel fája, dig ugyan Ahdtól, magyar makkja, nádgya, szöleje nin- Országnak hajdani Vezérjétsen, második Osztálbéli.

töl, és Nádor Ispánnyátol,

a' ki e' Megyének akkori lól pedig mind sík mezővel, oltalmazó erősségét jobb mind gazdagon termo föllábra állítván, vagy meg dekkel felékesíttetvén a' tere jobbitván, Abaújvárának ne- mészettöl, kies, és jó laveztetett; az elött pedig Aba- kást szolgáltat, leginkább várának. Néhány százado- Magyar, sokkal kevesebb kig vitézül kiállotta a' sze- német, és számos tót lakorentsének viszontagságait, sainak. míg 1556. esztendőben els Nevezetesebb napkelet ső FerdináNDNAK Vezérei- felé lévő hegyei, mellyek töl keményen ostromoltar- az egymástol, külömböző ván meggyözettete. Hosz- kies völgységek által ékesíte szásága Abauj Vármegyé- tettek, ezek : Regétz, Füzér, nek, a' Füzéri járástol kezd- Szalántz, és Búldogkö hevén Benyékig Sáros Vármegyei, mellyek hajdani vóle gye szomszédságában, nyoltz váraik által, híresek valámértföld; szélessége pedig nak; de már az időnek momint egy négy mértföldelstoha viszontagságai miatt kissebb, ha Torna Várme- elrongyollodtak. Ezek után gyének szélétöl, Zemplénig következnek, a Telki Toltsva Városának szomszéd-nyai hegyek, mellyek az előte ságában határoztatik. Szom- arannyal bővelkedtek; majd széd vidékjei napkeletrol, a' Kassai, és Bélai hegyek, és délröl többnyire Zemplén mellyek rézzel fizetnek; ezek Vármegyének szántó, és ter- után pedig a' Hilai, és Arae mô földgyei, napnyugotrol nyitkai hegyek;mellynek nem pedig Torna, és Borsod vezete régi arannyal gazdag Vármegyék; észak felol el- kintsü tulajdonságát bizolenben Szepes; de még in-nyíttya. Nevezetesek továbkább Sáros Vármegye kör- bá a Mettzenzéfi

, és Jászóż nyékezi. Kebelében lévô vi-hegyek is, mind magas vól

lömbbféle he-tokért, 's fákkal gazdag tugyek magassága, és a völ-lajdonságaikért, mind pegyeknek, 's térségeknek dig, az ezekből készíttetni kellemetességei által, kivált- szokott jó vasakra nézve. képen gyönyörködtetők. Ezeken kivül még több kisNapkelet, nyugot, és észak sebb hegyei is vagynak, felől a hegyek, és erdök mellyek mind cüzre, 's mind miatt keménykébb.; dél fe-l épületekre alkalmatos, óltsó,

« PredošláPokračovať »