Obrázky na stránke
PDF
ePub

meszsze.

szernek sok javaival bővelke- gaihoz képest második Oszdik, szoló hegye is van, nerálybéli

. vezetes vagyonnyaihos, 'ster AGTELEK. Magyar Mező termésbéli jó tulajdonságai- Város Gömör Vármegyében, hoz képest első Osztálybéli. földes Ura Fáy Uraság, la

AGRIS. Oláh falu Arad Vár-kosai katolikusok, és remegyében, földes Ura a' Ki- formátusok, fekszik Csóltó. rályi Kaniara, lakosai orosz hoz nem meszsze, határbéli bol egyesület' katolikusok, földgye középszerû, piatzofekszik Borosjenötöl nem zása hasznos ugyan, de két,

Határbéli földgye 's három mértföldnyire, letermékeny, makkja, fája, gelője elegendő, fája mind szilvássa elég, szöleje közép- a két féle elég, kertyei gyüszerů, meszet is égethet; de möltsösök, 's káposztássai is elegendő legelője nem lévén, jók, pénzt keresnek lakosai a második Osztályba szám- néha só hordás, néha pedig láltattatott.

szóló munka altál, szenet is Agris. Oláh falu Bihar égetnek, mellyet egy oráVármegyében, földes Ura a' nyira eladhatnak, bóltya is Nagy Váradi Püspökség, la- van, malma közel, de víkosai ó hitüek, fekszik a Bélize nintsen marhákat itatni, kerületben. Mint hogy vi- melly miatt a' második Oszdékje, és termésbéli tulajdon- tályba számláltatott. ságai nem leg jobbak, a' har AGTELEKI BARLANG. Gömadik Osztályba tétettetett. mör Vármegyében, nem

AGSTERNÖ. Elegyes lako- meszsze van Agtelektöl, nape sú falu Zemplén Vármegyé- kelet felé egy kopasz, és más ben, földes ūra Klobusiczky felől igen meredek kô szikla, Uraság, lakosai katolikusok, mellynek alapjánál, mint egy fekszik Battyántol nem mesz-, har lábnyi szélességi nyilas sze. Jeles szép kertyei, 's van, de olly allatsonyan algyümöltsössej vagynak, mel- kotva a' természettöl, hogy lyeket a nagy körtvély fák legörnyedett hajlással férkezfedeznek, határbéli földgye hetni belé; minekutánna már jó, kivévén e' fogyatkozá- az ember benne mint egy200. sát, hogy néhol vizenyős, lépésnyire haladt, akkor ötés az árvíz néha elnyomja lik szemébe, igen szép boltermését, mind az' által tozati hasonlatosságban az egyéb középszetů tulajdonsá- egész barlang, mellynek mél

B.

tóságos

[ocr errors]

tóságos magossága van, ke-Királyi Kamara, lakosai rcrilete mint egy ötven ölnyire formátusok, határja megleheterjed. Az üreg boltozattyá- tos, a'lakosoknak szabad fápak közepén láttatik egy öreg ja, 's makkja van, kézi munemberhez hasonlító tsepegett kával is fábol dolgozgatnak, köszirt, tovább menvén pe- malma helyben, földgye jó, dig úgy tetszik, mint ha 'va- dohányt is termesztenek lalami templomot szemlélne az kosai, határjának kis részét ember, és ebben oltárt, 's néha a' víz árja bolygaitya, külömbféle templomi készů- melly okra nézve a' második leteket látna, ismét tovább Osztályba számláltatott. pedig észákfelé, ha megy az AGYAGOS. Magyar falu Soember lefelé, pintze forma- pron Vármegyében, földes nak látszik, mellyet megha- Ura Hertzeg Eszterházy Uraladván félemlítőleg zuhogó ság, lakosai katolikusok, fek. hangzattal tsergedez, egy szik Kapuvártol fél mértföldhárom ölnyi szélességû víz nyire, mint hogy termő földbenne, melly, ha tsekély, gye agyagos, onnat vette ne: még több's több, 's neveze-vezetét is, tsekély vagyonbéli tesebb ritkaságok szemlélbe- tulajdonságaihoz képest hartök benne, víze kiváltképen madik Osztálybéli. kedves ízů; nehány eszten AGYAGOS. totól Alinatz. dökkel ez elött küldettettek Elegyes falu Zemplén Vármeide, a' Londoni természe- gyében, földes Ura Dezsőfy tet visgáló Tarsaságnak, két Uraság, lakosai katolikusok, tagjai, a hazánkbéli termé- fekszik Sókúthoz, mellynek szeti ritkaságoknak fejtegeté- filiája nem meszse; vas háse végett, akik ambár har- morán kivül határja három mad napig valának a bar- nyomásbéli, melly ha trálangban, de sem végét nem gyáztatik, minden féle galelék , sem pedig ki nem me- bonát terem, réttye jó, lehetének belőle vezetőknek gelője elegendő, fája mind segedelme nélkül, egy Ha- a két féle, piatzozása Gálzánkbéli Nemes Farkas N. szétsen, Varannón, és Eper. Ur ellenben, azt egészen bé- jesen malma is vagyon, járván szerentsésen felfedezte vágással, 's szén égetésböl jó 1794.

módgyok van a pénz kereAGYA. Magyar falu Arad setre, elsö Osztálybéli

. Vármegyében, földes Ura a' AGYALIK, Szabad puszta

fa

Veszprém Várnegyében, bira , möltsös fákkal, tüzi fája elég, tokosai valának a Szent Pál vad gyümöltsöknek szedéséSzerzetesei, most a' religy. böl is pénzt keresnek némelKintstár, Pápa Városa határos | lyek lakosai közzül; helybex sele észak felől, Hantai pusz-malma, terméseinek, 's egyéb ca napkelet felöl, derék mal- vagyonnyainak eladására alma van magában Tapolcza kalmatossága a Bánya, és vizén, szõlei egybe ragasztva szomszéd mező Városokban vagynak a? Hantai szolós ker- melly nevezetes javakkal bőtekkel, jólegelője,szántóföld- velkedvén, az első Osztályba gyei

, jeles vendég fogadója helyheztettetett. az Ország úttyában, melly a' ÁHA. Esztergomi VármePápai P. Paulinusokhoz tar-gyében. tozott vala, vidékjének ter Aảáp. Magyar falu Heves mékeny, voltához képest el- Vármegyében, földes Urai $Osztálybéli.

Gróf Forgárs, és Báró OrAGYIDOTZ. Tót falu Zem- czy Uraságok, lakosai katoplén Vármegyében, lakosai likusok, fekszik közel Tisza katolikusok, fekszik Felsõ Szalókhoz, 's azt a' partyát Körtvéllyesnek szomszédsá- foglallya a' Tiszának, mellygában. Határja közép termé- nel általmenetel vagyon. Hakenységü, 's ha trágyáztatik, tárja néhol jó, de néhol sováminden féle gabonát terem, nyabb, és követses, középfája épületre elég, rétrye, 's szerû termésbéli tulajdonsálegelőle meglehetős, itatója gaihoz, 's vagyonnyaihoz kéalkalmatos , piatzozása Ho-pest második Osztálybéli. monnán, de mivel földgye AJ. Magyar falu Torna soványos, második Osztály- Vármegy. földes Ura Gróf. béli.

Keglevits Uraság, lakosai kaAna. totúl Ohaj. Elegyes tolikusok, fekszik Tornátol tót Falu Bars Vármegyében, 1. mértföldnyire, vidékje a' földes Ura az Esztergomi Ér- helységnek gazdagon terem, sekség, lakosai katolikusok, mind buzát, mind rozsot, e fekszik a? Verebélyi Urada- mellett réttye elegendo, 's allomban, közel a Városhoz kalmatos itató helye,fájamind belyheztetterve, határja síkos, tüzre , mind épületre a' menjó, és termékeny, elegendő nyi kívántatik, makkjával is legelője saját határjában, sző- számos sertéseket hízlalhat, ló hegyei kövelkednek gyü- gyümöltsöse kiváltképen jó,

[ocr errors]

fa vágásbol is kereshetnek zsony faluknak szomszédsá-
pénzt, ezen kivül a' falunak gok között. Határbéli föld-
van közönséges 13. kaszás alá gyei soványok, de legelője
való réttye, malmok mind elegendő, réteyei, 's szóló
helyben, mind közel a' szom- hegyei nintsenek, más közép-
szédságban, melly szép tu- szerů tulajdonságaira nézve,
lajdonságaihoz képest, első második Osztálybéli.
Osztálybéli.

AJNATSKó. Hajnatsko.
Ajak. Magyar falu Sza- Holott egy omlott vár is szem-
bolts Vármegy. földes Ura léltetik, elegyes magyar kis-
Hertzeg Eszterházy Uraság, ded falu Gömör Vármegyé-
lakosai katolik. és reformátu- ben, földes Urai külömbféle
sok, fekszik Kis Várdátol nem Nemes Urak, lakosai katoli-
meszsze, határja három nyo- kusok, fekszik Serkétól nem
másbéli, buzát, főzeleket, meszsze; e' kis helység leg
lent jót terem, réttye is jeles, inkább, az Uraságoknak ma-
és a'marháknak hasznos szé- jorjaibol áll, termô földgyök
nát hoz, piatzozása Kis Vár- kevés, középszerű tulajdon-
dán, egy mértföld, Madán ságaihoz képest, második
pedig más fél; jó úttyok van Osztálybéli.
mind a' két helyre, hova do Aka. Magyar falu Fejér
hányt, hagymát, sejtes, vagy Vármegyéhen, lakosai ka-
lépes mézet visznek, és jó tolikusok, fekszik Komá-
áron eladhattyák, kendert rom Vármegyének széle felé,
áztató, és itató víze alkalma- | Mórtól más fél mértföldnyi-
tos, fája tűzre van, nádgya, re, határja közép termékeny-
legelője elég, sót is hordhat- ségü, réttye, legelője elég
nak a Tárkányi letévő hely- második Osztálybéli.
ról; vízi malma helyben, el AKA. Elegyes falu Vesz-
ső Osztálybéli.

prem Vármegyében, földes AJKA. Népes magyar falu Ura Gróf Battyáni Uraság, és Veszprém Vármegy. földes Kisériek, lakosai katolikuUrai külömbféle Nemesek, sok, fekszik Zsirtztöl nem lakosai katolikusok, többen meszsze. Vidékje , 's termo evangelikusok, és reformá- földgye kevés, középszerű tysok, fekszik Torna vize termékenységü, de legelője mellett Veszprémtöl két mért- elegendő, jó szénás réttyei földnyire Devetser, Ajka, vagynak, fája is elég, sõr Rednek, Szent Gál, és -Jelis adhat, terméseit elárul

hattya

[ocr errors]
[ocr errors]

hattya Fejérváron; második rem, meglehetősek, szölö heOsztálybéli.

gyei, és tája elegendő, makk. AKALY. Magyar falu Szala termő erdeje is elég, határVármegyében, birtokosa aját néha a' víz elönti, 's rajta Fejérvári káptalanbéli könyv gyakorta sokáig állván azt örző Úr, lakosai katoliku- soványittya, réttyein pedig sok, fekszik nem messze Ba- néha alább való fû terem, laton tavához, Tapoltzától iszapossága miatt, melly 0. más fél mértföldnyire , határ- kokra nézve a' harmadik Oszbéli földgyének kiváltképen tályba számláltatott. való termékenységéért, az AKLI. Ménes Akli. Sza. első Osztályba tétettetett. bad puszta , 's majorság Vesz

Aralats. Szabad puszta prém Vármegyében, birtoTolna Vármegyében, birto- kosa Gróf Eszterházy Uraság, kosa Báró Rudnyánszky Ura- fekszik Zirtzhez nem meszsze. ság, fekszik Pakshoz, melly- Határja jó termékenységů. nek filiája nem meszsze. Ha AKNA RAHO. Népes falu tárja jó termékenységů,'s je- Máramaros Vármegyében, les tulajdonságaihoz képest lakosai katolikusok, fekszik első Osztálybéli.

a' Tiszának napkeleti parAkasztó. Magyar, és tót tyán, mellynek révje a' Tifalu Pesc Vármegyében, föl- szán nevezetes; itten szokták des Ura Gróf Battyáni Uraság, a' szálakat, és más gerendálakosai katolikusok, fekszik kat e' falunak lakosai öszvea' Sólti járásban, Kis Körös- szegezve, a Szigeti sóház- ; höz nem meszsze, Vidékje hoz leszállítani., a lakosokkies, földgye termékeny, nak jó keresetekhez képest melly nevezetes tulajdonsá- az első Osztályba számláltagaihoz képest első Osztály- tott. (A’ töbhí körülette fekbéli.

vô tartmány, melly FejérpeAkli. Magyar falu Ugotsa taktol, és Akná Rahotól, Vérmegyében, birtokos föl- egész Moldydig terjed, kides Ura Gróf Teleky Uraság, etlen hegyes hely; de-Tisza lakosai reformátusok, fek- forrásairol nevezetes.) szik Kökényeshez, mellynek Ákosta. Szabad puszta filiája nem meszsze. Földgyei Szala Vármegyében. két nyomásra osztattak, rét AKTELEK.Magyar falu tyei, mellyeken a’lakosok Szabolfs Vármegyében. laszükségjére elég széria te-kosai katolikusok, fekszik

Dobi ny

BA

« PredošláPokračovať »