Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

Dobránynak, 's fényes Litké-re ingyen, szoló hegyei ternek szomszédságában , 's en-mékenyek, és nagyok, ternek filiaja, határbéli földgye méseit könnyen eladhattyák, két nyomásbéli, 's négy mar- Királyi dézmát nem adnak, hával miveltetik, rozs, árpa, malmai is közel vagynak; záb, terem földgyében, de fogyatkozásai ellenben, hogy rétrye elég jó, piatzozása két legelője kevés, és abban is órányira, legelője van, ha a hegyről lefolyó ár vízek, a víz által elnem boríttatik, és kis semlyékes patakotsitatója alkalmatos , fája růzre, kája gyakorta nagy károkat és épületre elég, makkja nem tész, szóló hegye is némelly külömben, vízi malma hely- helyen meredek, és földgye ben. Fogyatkozást okoz el nehéz a' megtartásra. Másolenben határjának a' gyakor- dik Osztálybéli. ta való víz áradás, elöntvén ALAG. Szabad puszta Pest legelőjét, melly midôn tar-Vármegyében, fekszik Dutós Dobrányban árendálnak, nakeszihez közel. legelöt marháiknak, mind az ALAP. Felsö és alsó Alapa által egyéb vagyonnyaira igen népes szabad puszta Fenézve, az első Osztálybéli jér Vármegyében, birtokohelységek közzé. szamlálta- sai külömbféle Urak, lako

sai katolikusok, földgye köALATSKA. Meglehetős ma- zépszerű lévén, második gyar falu Borsod Vármegyé- Osztálybéli

. ben, hajdan az Alatskai nem ALAP. Püspök Alap. Szazetségnek születési helye, 's bad puszta Gyor Vármegyébirtoka vala, elenyészése ben, birtokosa a' Szombatután pedig, több Uraknak helyi Kis Papság. Vidékje birtokában jutott, most Lo-elég jó termékenységü. sontzy Károly Úr bírja , lako

ALAP. Rét Alap. Magyar sai többnyire reformátusok, falu Gyõr Vármegyében, birfekszik Miskoltzhoz egy tokosai külömbféle Urak, mértföldnyire. Határja nem lakosai katolikusok, fekszik annyira gabonát, mint jó Györtöl két mértföldnyire. bort terem, 's ez táplállya la- Határja közép termékenykosait, mind az által, ha trá- ségủ. gyáztatnak fölgyei terméke ALASON. Nagy, és Kis nyek, Miskoltzi piatza egy Alasony. Magyar faluk Veszmérföldnyire van, fája tüz- prém Vármegyében, földes

tott.

Urai Gróf Nádasdy, és más falu Poson Vármegyében, Nemes Urak, lakosai kato- birtokosai Grof Illésházy, likusok, és reformátusok, Gróf Amade, és mások, lafekszik Dobronyhoz, melly- kosai katolikusok, fekszik nek filiája nem meszsze Ha- Felbár mellett úgy, hogy tárbéli földgye termékeny, tsak egy út választya el tolegelője , réttye, fája elég, le. Szélesen terjedett mezemalma helyben, vagyonnyai- je van, melly a gazdáskonak eladására jó alkalmato- dásra minden természet ajánsága Pápán; elsô Osztálybéli. dékjaival bővelkedik. István

ALATKA. Szabad puszta fi Miklósnak lakó helye vaArad Vármegyében. la, és itt írta amaz esmére

ALATYÁN, Magyar falu tes Magyar Ország' HistoriaHeves Vármegyében. Birto- ját; Fiának halálára írtt Deák kosa a' Királyi Kamara , la- Versei, most is látszatnak a' kosai katolikusok, fekszik templomban, jeles vagyon• Jászberénytöl más fél mért- nyaihoz, 's tulajdonságaihoz földnyire. Földgyei tragyá- képest első Osztálybéli. zás nélkül is termékenyek, ALBERTI. Tót, és elegyes száraz malmai helyben, méző Város Pest Vármeszomszédságban pedig vízi gyében, földes Ura B. Szeletzmalma, réttye jó; fogyat- ky, és más Nemesek, lakokozásai ellenben, hogy pia- sai katolikusok, és evangetzozásai távol esnek, fája, likusok, 'fekszik Irsátol, nádgya, és sássa nints, de ele- mellynck filiája nem meszsze, gendo legelője, szõlei sin- Pestől hét mértföldnyire; nétsenek, melly fogyatkozá- hai Báró Szeleczky Márton sok miatt a negyedik Osz- Úr, plántálta bé e' helyet tót tályba számláltatott. lakosokkal, kik is szorgal

ALAPSA. Szabad puszta Tol- matos gazdák, különös, és na Vármegyében. illyes helyen ritka Funddtziot

ALATKA. Szabad puszta He- szerzett itt a' nevezett Úr, mives Vármegyében, fekszik vel 12. megélemedett öreBoczonadhoz, mellynek fi- gek tápláltatnak közönséges liája nem meszsze.

költségjén, olly törvény alatt, Albánus. Poson Várme- hogy midon már nem dolgozgyében Fejéregyház, neve- hatnak, bizonyos órákon zet alatt. Weisskirchen. imádkozzanak. Jó, és elég

Albár. Elegyes lakosú szõleje terem, 's némelly ré

SZE

tott.

[ocr errors]

sze szántó földgyeinek meg- Szent Miklóstól nem messze lehetős, de nagyobb része a? Bánátban. Határja jó terhomokos, legelője szoross, mékenységű, réttye, legea' fának fogyatkozása , 's ne- löje elég van. héz itató helye miatt, a' har-x Alcsut. Elegyes falu Femadik Osztályba számlálta- jér Vármegyében, földes Ura

a' Religy. Kintstár, lakosai ALBERT. Kis Albert. Ma- katolikusok, fekszik Felgyar falu Somogy Várme- csútnak szomszédságában, gyében, lakosai katolikusok, Bicskéhez közel. Határja köfekszik Gesztihez, mellynek zépszerű, 's külömbféle tufiliája nem meszsze. Határja lajdonságaihoz képest, máminden javakkal, 's neveze-sodik Osztálybéli. tes termékenységgel megál ALÉOS. Oláh falu a' Bádattatván első Osztálybéli. nátban, Temes Vármegyé

ALBESTI. Oláh falu Bihar ben, lakosai ó hitüek, feka Vármegyében, birtokosa a' szik Lippától egy mértföldKirályi Kamara, lakosai egye- nyire. Határja középszerű. sältt katolikusok, fekszik a' ALGYÔ. Magyar falu CsonPap mezoi kerületben. Föld- grad Vármegyében, földes gye elég termékeny ugyan, Vra Gróf ErdödyUraság, most de más fogyatkozásai miatt a' Genuaiak bírják; lakosai második Osztálybéli. katolikusok, fekszik a Tisza

ALBIX. Olibinov. Elegyes mellett, Szegedtöl egy mérttótfalu Zemplén Vármegyé- földnyire, révje Vásárhelyre ben, birtokosa Hertzeg Di- vezető útban hasznos; de mitrichstein Uraság, lakosai vel határját a víz gyakorta reformátusok, fekszik az Ér- elboríttya, sőt néha a' magot mellyéki kerületben, Bo- is elhordgya róla, ambár gyiszlótol nem meszsze; De-szőleje is van, mind az által. . bretzentül pedig mintegy hat a' harmadik osztályba számmértföldnyire. Határbéli föld-láltatott. gye kiváltképen termékeny, ALGYESTI. Oláh falu Arad és az első Osztályba tétecte- Vármegyében, földes Ura a'

Királyi Kamara, lakosai á ALBREKTFLUR. Német fa- hitüek, fekszik hegyek kölu Torontál Vármegyében, zött a’ Jenõi járásban. Határ. földes Ura Bakó Uraság, la- ja jó termékenységű, mind kósai katolikusok, fekszik a két féle fája, makkja elég,

de

tett.

de a' víz áradások miatt gya- 1 katolikusok. Határja termégorta károsíttatik, második keny, 's azon kivül alkalmaOsztálybéli.

tos helye van a' pénz keresetAlha. Alhai. Népes né- re , első Osztálybéli. met falu Vas Vármegyében, Alistál. Elegyes falu Poföldes Ura Gróf Battyáni Ura- son Vármegyében, lakosai ság, lakosai katolikusok, katolikusok, és reformátués evangelikusok, fekszik sok, fekszik a Csalóközben. Magyar Országnak szélén, Határbéli földgye ollyan mikeresztül folyes helységen némåségû mint Felistálnak, Stéger, y. Steiger víze, ma- harmadik Osztálybéli. ga pedig a helység két hegy ALLESZGRÁBEN. Német faközött Stájer Ország mellett lu Vas Vármegyében, földes egy szép hegyen épültt; szóló Ura Gróf Battyáni Uraság, hegyei megleherosek, mel- lakosai katolikusok. Határja lyel a' lakosoknak

egy

része középszerû. foglalatoskodik; mások el Arlhó. v. Arló. Magyar lenben Ruszt, és Sopron fe- falu Borsod Vármegyében, lé, 's Poson Vármegyébe földes Ura Vécsey Uraság, járnak szóló munkára, né- lakosai katolikusok, fekszik mellyek pedig marhákkal ke- a' hegy, vagy Csere háton. reskednek; Határja síkos, Szántó földgyei elegendők, és termékeny, réttye kövér, 's közép termékenségüek, erdėje elegendő, kereske- réttye legelője is meglehetős. désre jó módgya, első Osz ALMA. Szép Alma. Szatálybéli.

bad puszta Veszprém VármeALIBÁNFA. Magyar falu gyében. Szala Vármegyében, birtoko ALMApi, v. Kis Berény. sai külömbféle Nemes Urak, Jeles puszta majorság Veszlakosai katolikusok, fekszik prém Vármegyében, fekszik Szent Iványhoz, mellynek fi- Veres Berényhez közel. liája nem meszsze, Vidékje ALMA. Veres Alma, Jan középszerů, borain kivül, blonoy. Elegyes falu, Sáros mellyek a szomszéd Henyei Vármegyében, lakosai katohegyeken gazdagon terem- likusok", fekszik Szeben Vá nek, több javai nem lévén, rosához nem meszsze. Határmásodik Osztálybéli. ja minden féle gabonát boven

ALISLEN. Elegyes falu Ba- terem, rétrye, legelője a' ranya Vármegyében, lakosai mennyi szükséges, mivel er

deje

2

sze,

deje tilalmas, fája nem igen ALMA Mező. (Jablonov.) van, piatzozásai nem mesz- Tốt," és magyar falu Bereg

's keresetre jó módgyok Vármegyében, földes Ura Szebenben, mind kézi, mind Gróf Schönborn Uraság, lapedig szekerezési munkával, kosai katolikusok, és ó himelly vagyonnyaihoz képest tüek, fekszik a' Versóvi keelső Osztálybéli.

rületben. Mivel e' belység. Almagy. Magyar falu Gö- nek alkalmatos legelőjén, 's mör Vármegyében, birtoko- tüzi fáján kivál semmi más jasai több Nemes Urak, lako. va nintsen, szántó földgyei, sai katolikusok, fekszik Egy- hegyes, követses, helyen házas Bástól, mellynek filiá- fekszenek, 's soványak, sem ja nem meszsze. Határbéli közel piatza nintsen, hogy földgye, hegyes, és völgyes, kézzel, vagy szekerezéssel de meglehetõs búzát terem, kereshetnének, ötödik Oszkárosítyák vidékjét a nagy tálybéli. záporok, mivel gödrös fek Almás. Rátz Almás. Rátz vése miatt nem tragyáztattat- falu Arad Vármegyében, birhatik, legelője szoross, mind tokosa a Királyi Kamara, laa' két féle fája van, malma is kosai 6 hitüek. Határbéli földhelyben, kendert áztató víze gye meglehetős volna, ha a' alkalmatos,'melly tulajdon- víz áradás nem rongálná, ságaihoz képest a harmadik makkja, fája, gyümöltsös Osztályba tétettetett. kertyei vagynak, eladásra is

ALMA. MELLYÉK. Magyar jó módgya, második Oszfalu Somogy Vármegyében, tálybéli. földes Ura Gróf Battyányi Almás. Rátz Almás. Rátz, Uraság, lakosai katolikusok- és orosz falu Arad Vármefekszik Mosgóhoz, melly- gyében, birtokosa a’ Királyi nek filiája nem meszsze; szán- Kamara, lakosai ó hitűek, Tó földgyei könnyen mivelhe- fekszik erdők között, Boros tgk, és termékenyek, szolo Jenötól két mértfólnyire, hegyein kivül van fája, le- mivel földgye a' víz áradásai gelõje, 's szénája is elég, miatt soványíttatik, a' másoSziget mező Város piatzához dik Osztályba számláltatott." közel, földgyének termé ALMAMEZŐ. Hegyesellukenységéhez, 's jeles va- desotz. Oláh falu Bihar Várgyonnyaihoz képest első Osz- megyében, lakosai ó bitüek, tálybéli .

fekszik a' Belényesi járásban;

határja

« PredošláPokračovať »