Obrázky na stránke
PDF
ePub

határja jó termékenységå, mds, Nagy Almds, Két fala vagyonnyai is meglehetősek, Bereg Vármegyében, birtomásodik Osztálybéli.

kosai külömbféle Nemes Almás. Magyar, és rátz Urak, lakosai egyesültt kafalu Báts Vármegyében, bir- tolikusok, fekszenek a fel tokosa a' Királyi Kamara, la- videki kerületben, Munkosai katolikusok, fekszik a' kátstól nem meszsze,

határfelső járásban. Határja két béli szántó földgyei tsekényomásbéli , szántó földgyei- lyek, és soványak, 's hogy nek egy része szép tiszta bú- ha minden esztendőben bőzát terem, kaszállói jók, mel- ven nem tragyáztatatnának lyek egyszer kaszáltatnak épen señit sem termenének; ugyan, de a' marháknak híz- rétryei, 's legelőjei is szoroslalására jó szénát teremnek, sak, és a' Munkátsi Urasággabonája bövebb esztendők- nak esztendônként adót fizetben házi szükségén felül te- nek, fájok tsupán tûzre, és sem, mellyet Bajdra öt órá- így ambár vagyonnyaiknak nyi járó Városba szállítanak; eladására jó módgyok volna; legelője elég, mivel a' Ra- de sovány javaikhoz képest donyi pusztát , marhák neve- negyedik Osztálybéliek. lésének, és hízlalásoknak kedvéért árendályák a'lako

Almás. Magyar, és oláh

falu Bihar Vármegyében, birsok, itatója meglehetős, szőleje úgy saját határjában, lakosai katolikusok, és ó hi

tokosa Gróf Csáky Uraság, mint az említett pusztának tüek, fekszik a' Váradi járás

egy részében szükségeikre bani, földgye jó, középszerů * elegendő, de utolsó rendbéli

bortteremnek, mellynek ki- vagyonnyai szerént második mérése bizonyos ideig, vala- Osztálybéli. mint más Kamerális helység-Almás. németül Halmds. ben itt is szabados. Fajok e Szabad puszta Baranya Várnádgyok nem lévén, kéntele- megyében. nek szalmával tüzelni, épn Almás. Magyar Almás. letre való fátis négy, vagy öt Magyar falu Fejér

Vármegyéórányi járó földröl szereznek, ben, földes Ura Gróf Eszterszáraz malma helyben, de a' házy Uraság, lakosai katoliDunai malmoktói öt órányi- kusok, és reformátusok, fek, ra van, második Osztálybéli

. szik Fejér Vártól egy jó mértAlmás. Zaluska, Kis Alföldnyire, nem messze az

elpusz

[ocr errors]

elpusztúlet hajdani Csókako ladgyák, az első Osztályba téVárához. Határja jó termé- tettetett. Felső Almás is olly kenységû, réttye , legelője forma természeti javakkal, 's elég, 's középszerű vagyon- tulajdonságokkal bír, Bátnyaihoz képest, második hoz, és Selmetz Bányához köOsztálybéli .

zel lévén, vagyonnyainak elAlmás. Rátz Almás. Rátz adására jó alkalmatosága, falù Fejér Vármegyébèn, bir- mellyhez képest ez is első tokosai több Nemes Urak, Osztálybéli. lakosai katolikusok, fekszik Almás. Magyar falu Koa' Duna mentében, Fejérvár- márom Vármegyében, föltól öt mértföldnyire, határja des Ura Gróf Zichy Uraság, jó termékenységü, réttye, lakosai katolikusok, és relegelője elég, itatója alkal- formátusok, fekszik az Ormatos, második Osztálybéli

. szág útrya mellett, NeszmélyAlmás. Alsó Almds. Fel- töl nem meszsze, nevezetes, Almás." Tót helységek márványkő bányája, és meHont Vármegyében, Felső leg kútfôje, mellynek vízét Almásnak földes Ura Hertzeg természeti véltához képest Eszterházy Uraság, Alsó Al- Do&or Torkos Úr megvisgálmásnak pedig a Zólyomi ván, tulajdonságait nyomtaKáptalan, lakosai katoliku- tásban nyilvanítá. Hajdan pesok, és Augustai vallásbéliek, dig itten Romai régiségek is fekszenek Pukantztól egy jó találtattak, mellyekböl néhai mértföldnyire: Filiálissa a'| Vály István Predikátor Úr, Báthi Plébániának. Földgye a' Romai Imperatorok tzima'mi Alsó Almást illeti, né- jét viselő könyvének szerzője, hol soványas, és a'zápor esso maga is gyûjtött vala öszve: által károsíttatik; de mivel ez Vidékje meglehetős termétsak egy részét illeti, más ré-kenységü, rétrye, és mezesze pedig földgyének elég je szükségjekre elegendő, termékeny, legelője alkalma- szölei nevezetes bort teremtos, 's mind a kétféle fája, nek; de némelly hegyei a? nagy szóló hegyei vannak, zápor essók által rongáltatmellyek középszeri bort te- nak, melly miatt a másoremnek, piatzozása sem mesz- dik Osztálybéli helységek sze, Esztergom is közel fek közzé számláltatott. szik hozzá, mivel jó tulajdon

Almás. Szabad puszta ságai, fogyatkozását felülha- Komárom Vármegyében,

fekszik

sze.

fekszik Almáshoz nem mesz- | bỏvelkedik, kiváltképen,

pontya, tsukája igen sok van. Almás. Farkas Almas. Almás. Tót Almás, totul Szun Almás. Szabad puszták Jablonov, elegyes falu SzéNógrád Vármegyében. pes Vármegyében, földes Ura

Almás. Tót Almás. Meg- a' Királyi Kamara, lakosai lehetos falu Pest Vármegyé- katolikusok, fekszik Kirchben, birtokosa Báró Prónay dorftól nem meszsze. HatárUraság , 's az Uraságnak ka-jának egy harmad része sostéllyával ékesíttetik, lakosai vány, rétrye hasonló képen, katolikusok, határbéli föld- tekéntyén azonban két hargye termékeny, belől a' falu- mad részének termékenyséban homokos, kivál fekete, gét, 's elegendő legelőjét, 's jól termö, tava's folyó ví- mind a két féle fáját, és pénzt ze is van, malma mind szá- szerezhető szomszédságait, raz, mind vizi; szöleje veres első Osztálybéli. bort terem; de mivel nintsen Almás. Magyar falu Torelegendő fája, második Osz- na Vármegyében, nevezetét tálybéli.

Almássaitól vette , földes Ura válmás. Tót'Almás, meg- Hertzeg Eszterházy Uraság, lehetos falu Poson Vármegyé- és más Nemes Urak, lakosai németül Apfelsbach, totúl katolikusok, fekszik TornáJablonoy, foldes Ura Gróf tól egy mértföldnyire, egy Pálfy Uraság, lakosai katoli- völgyben gyönyörű helyen. kusok, fekszik bértzek tövé- Határbéli földgye mindenféle ben Malaczkától nem mesz- gabonát terem, réttye sarsze, a' Detrekói Uradalom- jút is hoz, vagyonnyainak elban. Kies mezeje, és termé- adására jó alkalmatosága, lekeny határja van, 's jeles tu- gelője elegendő, fája mind a' lajdonságai szerént első Osz-kétféle, első Osztálybéli botálybéli.

ra ,-makkja, 's gazdag gyüy Almág, FOLYÓ víz, So- mölcsös kertyei a határban, mogy Vármegyében, ered a a' szólok alatt pedig káposzSzigeti hegyek között, 's Zi- tás földgye, ezen kivül a közlitzetöl, foly alá, melly Szi- ségnek 12. kaszás alá való rétgetnél sok felé ágazván, több tye,

első Osztálybéli

. szigetetskéket kerít; meszsze Almás. Szabad puszta Tola terjedvén az után Dráva vízé- na Vármegyében, fekszik be foly, külömbféle halakkal Szekszárdhoz közel.

AL

1

Almás. Fertos Almás. Ma- 1 re, az Érmellyéki járásban. gyar falu Ugotsa Vármegyé- Vidékje, és termo 'földgyei ben, földes Ura Gróf Haller igen jók, legelője nagy, rétUraság, lakosai reformátu- tye gazdag, más jeles vasok, fekszik Kökényesdhez, gyonnyai is lévén, első Oszmellynek filiája közel, Szat- tálybéli. márnak szomszédságában, ALNAGY. Magyar, és tót Halmi Varasától délre mint falu Gömör Varmegyében, laegy

két ezer lépésnyire. Ha- kosai katolikusok, fekszik tárja közép termékenységû, hegyek, és erdők között , solegelője, ''s rétrye tulajdon ványos helyen; de mégis marháinak elegendő,vagyon- szorgalmatos szántó vetőinek, nyainak eladására jó alkalma- gondos fáradozásai után, meg tosága, első Osztálybéli. lehetős terméssel fizet, sová

ALMASZEG. Ráz falu Arad nyos határja , réttye szoross, Vármegyében, lakosai ó bi- legelője, 's fája elég. Másotűek, nagy töltésekkel, vagy dik Osztálybéli. a' mint az oda való nép neve ALPÁR. Középszerű mazi foszátákkal van körül vém gyar falu Abauj Vármegyétetve. Határja közepszerů. ben, birtokosai több Nemes

ALMASZEG. Elegyes ma- Urak, lakosai reformátusok, gyar,

és oláh falu Bihar Vár- fekszik Tzekeházához nem megyében, birtokosa Bara- meszsze. Határja termékeny, nyai Uraság, lakosai katoli-\'s jó szóló hegyei vagynak; kusok, és o hitüek, fekszik de legelője szoross, 's épüaz Érmellyéki kerületben. letre való fája sem lévén, máHatárja gazdag, réttye, lege- sodik Osztálybéli. lõje nagy, 's más nevezetes Alpár. Orosz, és oláh fatermésbéli tulajdonságaihoz lu Bihar Vármegyében, birképest, elsố Osztályběli. tokosai több Uraságok, la

AlMatz. Elegyes falu Szar- kosai ó hitûek, fekszik a' Vámár Vármegyében, földes radi járásban, Sebeskörös, Ura Gróf Teleky Uraság: és Ujfalutól nem messze.

ÁLMOSD. Népes 'magyar Határja jó termékenységû, 's falu Bihar Vármegyében,

bir- szép tulajdonságaihoz képest, tokosai Gróf Teleky, Csaná- első Osztálybéli

. dy, és Pécsi Uraságok, lako Alpár. Magyar falu Pest sai reformátusok, fekszik Vármegyében, földes Ura a' Dioszegtöl egy mértföldnyi-Váczi Püspökség, lakosai ka

tolikusok,

tolikusok, fekszik Pest, és | net is égethetnek, az UraságCsongrád Vármegyék határ- nak erdejében vadászattya jainál. Már 1075 ben van em- igen szép, gyümöltsös kerlékezet róla. Geiza Király tyei gazdagok, kendert ázLevelében, 's a' Vátzi Püs- tató víze alkalmatos, melly pökséghez tartozott

. Határ- tulajdonságaihoz képest, má. béli földgye elég termékeny sodik Osztálybéli

. volna, hogy ha a' Tiszának AĻSOK. Alsó, Felső AL áradásaitól nem háborgattat- sok .Glasovetz, tót faluk Hone nék, de e' fogyatkozását a' Vármegyében, földes. Ura Tiszából eredő javak néminé Bozoky Uraság, lakosai katomüképen helyre hozzák, szó- likusok, fekszenek Bozók. leje nem nevezetes, de ná-tól, mellynek filiáji mint egy dássa , gyékénnye, füzesse, kis mértföldnyire, Vidékje sássa elég van; legelője min- nem nagy, épületre való fája denféle marhákra nézve ele- elég, de tüzi nints, szöleje gendő, homokos határja lé- tsekély, legelője is szoross yén, második Osztálybéli. úttya köves, melly okok

Alpár. Felső Alpár, Sza- miatt harmadik Osztálybéli. bad

puszta Pest Vármegyé Alsok. Szabad puszta Heben, más jeles majorság is ves Vármegyében, fekszik van e'nevezet alatt Futaktól Szent Erzsébethez közel.

AĻsok. Magyar falu So. * ALSINKÓ. Orosz falu Zem-mogy Vármegyében, birtoplén Vármegyében, birtoko- kos Ura Gróf Festesics Urasa Bernát Uraság, lakosai 6 ság, lakosai katolikusok, fekhitüek, fekszik Kutakról 4. szik Csurgóhoz közel, mellyórányira. Határja középszerů. nek.filiája. Határbéli földgye,

Alsó Falu. Polyna. Ma- és réttye jó, fája, és legelőgyar falu Gömör Vármegyéje elég, mivel szóló hegye ben, birtokosai több Nemes nintsen, második OsztályUrak, lakosai reformátusok, béli. fekszik Gömörtöl nem mesz

ALTGEBÜRG, Magos hegy sze. Határbéli földgye három Zólyom Vármegyében, totul nyomásbéli, két része elég | Sztare Hori. Szép értz terem termékeny; de a' harmad re- benne, sze sovány, legelője elegen ALTGEBÜRG. Egy kis falu dô, mind a két féle fája, Zólyom Vármegyében, totul piatzozásai nem meszsze, sze- Sztare Hori, lakosai katoli.

C

kusok

nem meszsze,

1

« PredošláPokračovať »