Obrázky na stránke
PDF
ePub

1

kusok, fekszik az előbbeni- | falu Szatmár Vármegyében,
nek szomszédságában. Népes lakosai ó hitűek, és reformáš
bútsú járások esnek itten, tusok, fekszik Szatmár Né.
melly e' helyet nevezetesíti, metihez, mellynek filiája
hajdan a' réz Bányák között nem męszsze. Határbéli szán-
ez a legrégibb volt, de már tó földgyei száraz esztendők-
ma igen kifogyott, föld alatt ben termékenyek, rétrye ele-
való úttya nevezetes, mel- gendo, piatzozása tsak fél
lyen most is járnak némelly mértföldnyire van rôle , a’hol
emberek. Határja meglehe- könnyű módgyok vagyon-
tos termékenységů. nyaiknak eladására , legelő-
- Aluta. magyarúl (ÓLT) jének ugyan egyik része so-
vize, Magyar Országnak szé- vány, de más részén elegen-
lén lévő folyó víz, melly kö- do, itató helye a' határban
rül hajdan az Ozmanokkal alkalmatos, tûzre való fája
elég baj történt. Nándor Fe- közet, Királyi dézmát nem
jérvárnál, és Pétervárnál, adnak, némelly lakosoknak
határt választó víz a' Romai, hasznos káposztás, és gyü-
és az Ozmán Birodalmak kö- mölcsös kertyeik is vagynak,
zött, eredetét veszi Tarkó az ollyan lakosok pedig, a'
hegyéböl, Maros vizével kik Kézi munkával keresik
egyetemben, 's egyesülvén élelmeket, egy órányi járó
Fekete vizével, azutánn ma- földön kereshetnek kapával,
gába fogadván, Bartzelt is, alkalmatos kendert áztató vic
és ezekkel öregbülvén, sőt ze, 's nyári időben Szatmá-
a' veres Toronynak kapujá- ron pénz keresetre jó mód-
nál Gurtz, Lakutqa vizeket is gyok, első Osztálybéli

.
magába vévén, hatvan mért AMADE KÁRTSA, A'K. be-
földnyi futása után Turm mel- tüben.
lett egybe szakad a' Dunával. AMBRUS Háza. Szabad

ALTSVINITZA. Elegyes fa- puszta Borsod Vármegyében,
lu a'Bánátban, lakosai kato- földes Ura Szatmári Király
likusok, fekszik a' Karanse- Uraság, 's más Nemes Urak,
besi kerületben. Határja jó. fekszik Lak helységen alól,

ALTRINGEN. Svab falu a' Alsó Vadász, Tomor, 's Lak Bánátban, népesíttete 1771. helységek szomszédságjokesztendőben, fekszik Lippá-ban, szántó földgyei, réthoz egy mértföldnyire. tyei kevesek, de jók; erdei AMatz. Elegyes magyar | makk hozó fákkal gazdagok,

melly

[ocr errors]

fája tó Vármegt Went

mellynek közepét egy folyó röngyös, 's nehéz mivelésü, patak hasítrya.

de legelője meglehetős, Amade. "Középszerű falu tütre elég, második OsztályPoson Vármegyéb.lakosai ka-béli. tolikusok, nevezetesíti hogy AND. Ant , Andidomb egy Grófi Nemzetségnek ne- Anyidom. Szabad puszta Bars vet szolgáltatott. Videkjé- Vármegyében. ben tsapán szántó földgyei ANDATS. Tót falu Nyitra vannak,' 's azok is tsekélyek Vármegyében,

birtokosai lévén, harmadik Osztálybéli. több Uraságok, lakosai ka

ANARTZ. V. Anarts. Ma- tolikusok, fekszik Lakátsigyar falu Szabolts Vármegyé-hoz, mellynek filiája közel, ben, földes Urai Czobel, és Nyitrától sem igen meszsze. Vay Uraságok, lakosai ka- Vidékje soványos, de lakotolikusok, és reformátusok, sai szorgalmatosak lévén köfekszik a’ Kisvárdai járásban, zépszerűen teremnek, réttyei Ajaknak szomszédságában, jók, piatzozásai Galgótzon, mellynek filiája jól termó, egy órányira, malma a' szomhatárbéli földgye három nyo-szédságban, fája nints, sem másbéli, fája mind a kétféle, szoló hegye, legelője is hitermésbéli tulajdonságai olly bás lévén, harmadik Osztályformák, mint Ajak falujá-béli. nak, első Osztálybéli. ANDATS. vagy Andos.

ANTZIKFALVA. Antzikoya. magyar falu Somogy VármeTót falu Liptó Vármegyében, gyében, földes Ura a Veszföldes Ura Okolitsányi Ura- prémi Püspökség, lakosai kaság, lakosai katolikusok, tolikusok, fekszik Igalhoz fekszik Nagy Palugyától fél fél mértföldnyire. ASZENT mértföldnyire, lakosai faze- FERENTZ Szerzetebéli Atkakkal kereskednek, 's ku- tyáknak itten Klastromjok is limászt fördögélvén, ezekböl van. Határja termékeny, erélösködnek. Határja sová- deje jó, 's külömbféle jó tuayos, harmadik Osztálybéli. lajdonságain kivül, szőlô heAncsikovány. Tot falu Lip- gyei is vagynak, első Osztolikusok, 's leg inkább faze Andaháza, vagy Anditze. kakat égetnek, 's szeker ke- Két egymás mellett lévô tóc nộvel is kereskednek. Határ- faluk, Liptó Vármegyében, béli földgye soványos, és gö- jegyiknek birtokosa Andahá

zy,

[ocr errors]

IN

zy, masiknak pedig, Platy, ANDÁNY. Tartsa. A' T.
Uraság , lakosai katolikusok, betüben.
fekszenek Nagy Palugyától ANDAHELY. Középszerů fa-
nem meszsze, egy folyó víz lu Györ Vármegyében, föl-
választya el e’ két helységet des Ura Hertzeg Eszterházy
egymástól. Határjai közép- Uraság, lakosai katolikusok,
szerûek, legelői; hasznosak fekszik Raba, és Szent Mi-
piatzozásaik nem meszsze, hálynak szomszédságjokban.
Szent Miklóson, a' hol sze- Határja jó termékenységü.
kerezésekkel is pénzt keres ANDOCS, y. Andos. So-
hetnek; de mivel igas mar-mogy Vármegyében Andats
háiknak élelmeiket szerzik, nevezet alatt.
és fájok sints elég, második ANDÓD. Tót falu Nyitra
Osztálybéliek.

Vármegyében, földes 'Ura
Andaháza. Elegyes falu Gróf Károlyi Uraság, lako-
Bihar Vármegyében. sai katolikusok , fekszik Ér-

ANDALITS. Nevezetes tó sek Ujvártól nem meszsze, Csongrád Vármegyében, mezeje ugyan elegendő, 's honnan származik, és hová jó módgya a' fuharozásra, és foly viszsza, bizonytalan; kereskedésre a szomszédságmint hogy tsendes, és lap- ban lévő Vág vizén; földgyei, pangó folyása van, úgy tet- és rétryei első Osztálybéliek; szik, mint ha Hód tavából de mivel mind a' két féle fa származnék; és annakutánna nélkül szűkölködik, szóló két felé szakadván, egyikét hegye sints, 's szántó földKelemen fokának, a mási- gyeik négy marhával mivelkát pedig Pogány foknak ne- tetnek, a negyedik Osztályvezik; amaz Szigetben egy ba számláltatott. hajdani kastélynak alapja ANDORNAK. Magyar falu látszatik, melly körül lévén Borsod Vármegyében, fölsántzolva, oda vonták bé des Ura Motsary Uraság, lamagokat a' lakosok, a' Tö- kosai katolikusok, és reforrökök, és Tatárok dühössé- mátusok, fekszik Eger folyó gei ellen. A' másik részében vize partyán. Vagyonnyaipedig, melly Pogány foknak nak eladására Egerben pia- , neveztetik, igen sok hal van, tzozása leg közelebb, ahol 's tilalmas is a' halászat ot- szőlő hegyeken is bért szetan, a' Tiszába szakad Tápi rezhetnek, legelője elegenkelység alatt.

do, szõleje meglehetős, Kia

2

rályi dézmát nem ad, malma Ondrasoya, földes Ura a' Kia' határban. Fogyatkozásairályi Kamara, lakosai katoellenben, hogy szántó föld- likusok, fekszik Sz. Györgygyei, ha szorgalmatosan nem höz közel, mellynek filia ja tragyáztatnak, soványak, fá-Znió Várallydtól sem meszja sem tûzre, sem épületre nin- sze. Határbéli földgye közép tsen, második Osztálybéli. termékenységû, rettye két

ANDRÁSFA. Magyar falu szer kaszáltatik, legelője keVas Vármegyében, birtoko- ves, de meglehetős; cüzi fásai Gróf Forgács, és más Ura- ja szabad, épületi pedig az ságok, lakosai katolikusok, Uraság? engedelmével malfekszik hegyek között Mór mát Polreka vize hajtya, kövize mellett, maga a' hely- zépszerű vagyonnyai szerént ség sikos helyen fekszik, második Osztálybéli. földgye középszerű, szõleje And ASFALVA. Szabad puszelegendő, réttye, legelője, ta Nógrád · Vármegyében, és fája is elég lévén, első Osz- birtokosa Gróf Toroczkay tálybéli.

Uraság, fekszik Tarjányhoz ANDRÁSFALVA. Tót falu nem meszsze, határja jó térLiptó Vármegyében, totúl mékenységů. Andrésoya. Birtokosa Pon ANDRASFALVA Vize. Kis grátz Uraság, akinek ka-folyó víz Liptó Vármegyéstéllya is van itten; más ne- ben, melly Jalovetzen felül mes házakkal, egyetemben, fakad, és Vág vizével egye: lakosai katolikusok, fekszik sål. nem meszsze Vág vizétöl, Andráshida. Magyar faFüzesse hajdan a' késértetek- lu Szata Varmegyében, birröl vala híres. Ambár e' hely- tokosai több Nemes Urak, ségnek határja lejtős helye- lakosai katolikusok, fekszik ken fekszik, mind az által jó Szala vize mellett, Alsó Batermékenységü, elegendő le- godhoz közel, mellynek figelője, fája hasonlóképen; liája Szala Egerszégtől fél Szent Miklós mező Várostól, mértföldnyire. Földgye meg.

órányi járásra lévén, fuha-lehetős termékenységü; de rozással , és kézi munkával is mivel makkja nints sem fája; keresnek, 's más javai is lé- 's határja is szoross, második vén, első Osztálybéli. Osztálybéli.

Andr ÁSFALVA. Tót falu ANDRÁSocz. Orosz falu Turotz Vármegyében, totúl Ungvár Vármegyében, bir

C 3

tokosai

tokosai külömbféle Urak, la- | jának két harmad része nem kosai ó hitüek, fekszik Ung- terméketlen, legelője, és fávártól négy és 4. mértföld- ja elegendő; de egyéb fonyire, Bereg Vármegyének gyatkozásaiért, a harmadik szomszédságában. Szõlei, és Osztályba számláltatott. makk hozó fái, nem külöm Andriántz. Magyar falu ben tüzi fája is kevés lévén, Szala Vármegyében, lakosai tsekély vagyonnyai szerént katolikusok. Vidékjének terharmadik Osztálybéli. mékenységéhez,'s jeles tulaj

András vágás (Andrés dunságaikhoz képest', első soytze.) Tót falu Sáros Vár- Osztálybéli. megyében. Birtokosai kü

ANGYALOS. Magyar falu lömbféle Urak, lakosai ka-Szatmár Vármegyében, birtolikusok, fekszik Sz. Ke tokosai több Uraságok, lakoreszthez közel, mellynek fi- sai katolikusok, és reformáliája , Bártfától egy mértföld- tusok, fekszik Szamos vize nyire. Határja, ha jól mivel mellett, Tsengertöl, mellytetik, elég termékeny, lege- nek filiája fél mértföldnyire. lõje, 's mind a' kétféle fắja Határja három nyomásbéli,'s elég, piatzozásától sem mesz- száraz esztendőben tiszta , és sze, melly okokra nézve a kétszeres búzát terem, malma második Osztályba tétette- helyben, réttyei vizenyős he

lyeken lévén, sásos szénát teANDREJETZ. V. Andrés, An- remnek, nagyobb piatzozása drejtzi. Tót falu Vas Várme- Szatmáron két órányira; de gyében, birtokosai több Ura- rosz útakon, legelőjök szoságok, lakosai katolikusok, ross, negyedik Osztálybéli. fekszik a' hegyek között Mór Anyás.

Szabad puszta vizénél, ambár némelly ja- Csongrád Vármegyében, lavakkal båvelkedik; de mi- kosai katolikusok, 1788.eszvel földgye sovány, harma- tendőtől fogva helységbéli dik Osztálybéli .

Káplány ügyel az Isteni tiszANDREJOVA, Andrinovka. telet tételre. Tartozik a' F.K, Tót falu Sáros Vármegyében, Kamarához, fekszik Tisza birtokosa Gróf Szirmay Ura- vize, és Puszta Ször között, ság, lakosai 6 hitüek, fek-'s vízzel vagyon körül véteteszik Palocsához közel, melly- tetve; bô széna termó hely, nek filiája Bártfától mintegy nádassai olly nagyok, hogy más fél mértföldnyire. Határ- azokbol a' lakosok nem tsak

rókakat,

tett.

« PredošláPokračovať »