Obrázky na stránke
PDF
ePub

rókákat, és farkasokat, ha APA. Magyar, és oláh falu nem sokszor még szaryaso- Szatmár Vármegyében, földes kat, és özeket is szoktak ki- Urai külömbféle Urak, lakokergetni télben , a' tůz erejé- sai katolikusok, és ó hitüek, vel; e' pusztában a' lakosok- fekszik a’Szatmári útban Szinak számos lakó hazai, és ma-nyer Várallyához, mellynek jorjai is vagynak.

filiája közel

. Hajdan, melly ANT. Magyar falu Bihar nagy, és népes helység vala, Vármegyében, földes Ura Ré- a' történetekböl olvasható; dey Uraság, lakosai reformá- három nyomásbéli szántó tusok, fekszik a Szalontai já- földgyei nagyok, és gazdarásban, Békes Vármegyének gok; kertyei termékenyek batárja szélén, Gyulától nem külömbféle gyümöltsökkel meszsze. Mint hogy e' hely- tsak nem minden esztendő. ség a természetnek külömb-ben, szőlő hegyei jó bort terféle javaival boven megáldat- mök, kivált a' fekete hegyen, tatott, első Osztálybéli. réttye két osztálybéli, melly

ANTALUTZ. Tót falu Ung- nek némelly része kétszer kavár Vármegyében, birtokosa száltatik, és jó szénát terem, a' Királyi Kamara, lakosai piatzozása tsak fél mértföldoroszok, fekszik délfelé Ung- nyire van, meglehetős úton, vártól három mértföldnyire, fája mind tûzre mind épületre. magos hegyek között. Határ közel, makkoltatások ingyen, ja középszerű, fája elég, rét- számos vize határját mossa, tye, 's legelője is meglehetős első Osztálybéli. lévén, második Osztálybéli. Apátza SZAKÁLLOS. Az Sz.

ANTAU. Népes német falu betüben. Sopron Vármegyében, bir APÁT A KÖRMESD. Poson tokosa Hertzeg Eszterházy Vármegyében 1795. esztenUraság, lakosai katolikusok, döben Jánosházának nevezfekszik a' felső járásban. Ko- tettetett, a' J. betûben. rabinszky Matyás Úrnak Le APADIA. Meglehetõs oláh xikonnya szerént 1773. esz- falu Krassó Vármegyében, tendőben ötven háznál több földes Ura a' Királyi Kamara, elégett itten a lakosoknak lakosai katolikusok, és többnem kevés kárával. Patakja nyire ó hitüek, határja jó van, szántó földgyei jók, szó- termékenységü, rétrye, lelộ hegye nintsen; második gelője elég. Osztálybéli.

Apágy. Magyar falu Sza

bolts

C

bolts Vármegyében, földes kos Ura Báró Péterfy Uraság, Urai Apagyi,

és Zoltán Ura- | lakosai katolikusok, és reforságok, lakosai reformátusok, mátusok, fekszik a' Jenői jáfekszik Kallótólkét mértföld- rásban. Vidékje jó, szabad nyire. Vidékje tiszta búzát, fája, makkjá elég, szőlő heés jó főzeléket terem, réttyei gye boven termo, második tsekélyek, nagy vízáradások Osztálybéli

. alkalmatosságával; fája mind Apátfa. Magyar falu Szaa' kétféle elegendő, legelője la Vármegyében, birtokos hasonlóképen, de egy nyol- Ura a' Kapornaki Apát Uratzad része határjának, homo- ság, lakosai katolikusok, kos lévén, második Osztály- fekszik alsó Bagodhoz,mellybéli.

nek filiája nem meszsze. HaAPAJ. Opaj. Népes tót, és tárbéli földgye jó termékenymagyar falu Poson Várme ségû, de fåja kevés, makkja gyében, birtokosai Ernyei, hasonlóképen, legelője eleSzászy, Nedetzky, és Turotzi gendő, mint hogy határját a' Uraságok, lakosai katoliku- víz járja, második Osztálysok, fekszik Majtény, melly- béli. nek filiája, és Farkashida kö- APÁTFALVA. Magyar falu zött. Harárja a' gazdáskodás- Borsod Vármegyében, birtora igen alkalmatos, és termé- kosa az Egri kis Papság, lakeny földel bír, de a' vízára- kosai katolikusok, fekzik egy dásokról nem szabados, tu-völgyetskében, Szilyástól lajdonságaira nézve hasonló sok bértzekkel külömböztetFarkashida faluhoz, második ve, Bélkő hegye alatt. HaOsztálybéli.

tárbéli földgye nem utolsó, Apår. Magyar, és rátz fa- innen neveztetik Abbatia lu Tolna Vármegyében, föl- triilm fontiam de Bell, piades Ura Gróf Aponyi Uraság, tzozása Egerben két mértlakosai katolikusok, fekszik földnyire, fája tűzre , és épûa' Völgységi kerületben, letre elég, meszet is égetnek, Mutsfa, Hant, és Varasd kö- malmai helyben. Fogyatkozött lapályos helyen. Vidék- zásai hogy legelője nem eleje termékeny, külömbféle jó gendő, szántó földgye, melly tulajdonságaihoz képest, első dombokon vagyon homokos, Osztálybéli.

tetője a záporok által gyaAPATELEK. Magyar falu korta elhordattatik, második Arad Vármegyében, birto- | Osztálybéli.

APÁT

Apátfalva. Magyar falu ( termékenyek, erdeje, és leCsanád Vármegyében, bir- gelője elég, piatzozása közel tokosa a' Királyi Kamara, la- lévén, elsõ Osztálybéli. kosai katolikusok. Határbé APÁTFALVA. és Szent Kalli földgye kiváltképen jó, és kd meszse terjedő népes helytermékeny, 's más egyéb ne- ség Trentsén Vármegyében, vezetes tulajdonságokkal is birtokosa a' Királyi Kamara, megáldattatván, első Osztály- lakosai katolikusok, határja béli.

meglehetős, fája, legelője ApátfaLVA. Losontz A- elég, harmadik Osztálybéli. pátfalya. Magyar falu Nógrád ApátźraĻU. Szabad pusze Vármegyében, totúl Opato- ta Szatmár Vármegyében, ya, birtokosa Báró Prónay fekszik Alsó Homorodhoz Uraság, lakosai katolikusok, közel. fekszik Losontztól, mellynek Apáti, és Széplak Apáti. filiája nem meszsze, határja Tótfalu Abauj Vármegyében, középszerû, fája keves, rét- birtokosa Szent István Szers tye, legelője elég, vagyon- zetebéli Kis Papság, vagy a' nyainak eladására jó alkalma- religyiới Kintstár, lakosai ka , tossága, második Osztály- tolikusok, fekszik a' Cserebeli.

háti járásban. Ambár egy réAPÁTFALVA. Karants A- szét házainak, és belső fünpátfalya. Magyar falu Nó- dusainak is Hernád vize négrád Vármegyében, birto- ha elönti; de mivel más minkosai Gróf Koháry, és Kubi- den kívántató javai vannak, nyi Uraságok, lakosai kato- és Kassa Városához is közel likusok, fekszik Fülektöl van, ahol vagyonnyait jól egy mértföldnyire, határja eladhatrya, az első Osztályba középszerű, valamint más va- tétettetett. gyonnyai is, második Osz Apáti. Szilvás Apati.. Matálybéli.

gyar falu Abauj VármegyéApátfalva. Népes tót fa- ben, birtokosa a’ Királyi Kalu Trentsén Vármegyében, mara, lakosai leg inkább rebirtokosa a' Nyitrai Püspök, formátusok, fekszik a' füzélakosai katolikusok, fekszik ri járásban, határbéli földVág vizéhez közel, Trentsén- gye soványos, a' vízáradás, töl fél mértföldnyire. Neve- és a' tavas helyek miatt; fázetes majorok vannak benne, ja, makkja elég, fából koVidékjének szántó földgyei csikat készítnek a lakosok,

mellye

mellyeket elárúlgatnak; a' Aranyos Maróthoz 4. mérthol a vizek nem bolygattyák földnyire. Határja középszeföldgyeit, termékeny, és mi- rů, tulajdonságaira nézve havel Kassához is közel van, el- sonló Kutsits faluhoz, máső Osztálybéli.

sodik Osztálybéli. Apári. Elegyes magyar fa

Apáti. Garam Apeti. lu Arad Vármegyében, fek (Opatovce) Tót falu Bars Várszik Boros Jenőtöl egy jó megyében, birtokosa az Eszmértföldnyire.

tergomi Káptalar.béli Uraság, Apáti. Felsö Apáti. Hor- lakosai katolikusok, fekszik ne Opatovcze, tót falu Bars a' Lévai járásban. Mivel el Vármegyében, birtokosa az helységnek más javain kivul EsztergomiKáptalanbéli Ura- szóló hegye is van, mellyekság, lakosai katolikusok, nek allyán kaszálhatnak is fekszik a' felső járásban. Ter- esztendőnként, első Osztálymô földgye síkoson jó, rét- béli. tye gazdag, és nagy, lege

Apáti. Oláh Apáti. Oláh, lõje mindenféle marháinak és magyar falu Bihar Vármeelegendő, erdeje makk ter- gyében, birtokosa a’Varadi mô, a'honnan mind a’ kétfé- Püspök, lakosai ó hitiek, le fája szabad, malma hely- fekszik a Szalontai járásban ben, vagyonnyainak eladá- Határja gazdag, réttye, legesára jó alkalmatossága, a' loje elég, elsô Osztálybéli. ' szomszéd Bánya Várasokban, Apáti. Keresztszeg Apaelső Osztálybéli.

ti. Magyar, és oláh falu Bi. Apáti. Vieszka dpáti. Tóthar Vármegyében, birtokosa falü Bars Vármegyében, föl- Fekete Uraság, lakosai többdes Ura az Esztergomi Kápta- nyire 6 bitüek, és keves relanbéli Uraság, lakosai ka formátusok, fekszik B. Bötolikusok, fekszik az előb- szörménynek szomszédságábenitöl nem meszsze. Határ- ban, Margitától hat mértföldja közép termékenységů, 's nyire. Határja jó termékenyvagyonnyai is olly formák ségů, legelője nagy, erdelévén, második Osztálybéli. je jó, és tágas, réttye a'mar

Apáti. Kis Apáti. (male háknak hízlalására alkalmaOpatovce,) Tótfalu Bars Vár- tos szénát terem, elsô Oszmegyében, birtokosa az Esz- tálybéli. tergomi káptalanbéli Uraság, Apáti. Magyar, és cót falakosai katolikusok, fekszik lu Vas Vármegyében, birto

kosa

L

[ocr errors]

kosa Péchy Uraság, lakosai Apáti, Bajmótz Apáti. katolikusok, fekszik. Köszeg- (Bojnitze, Opatoytze.) Tót töl egy, és mértföldnyire , falu Nyitra Vármegyében, Szombathelyhez is egy mért- földes Ura a’ Nyitrai Káptaföldnyire. Határjok termé- lanbéli Uraság, lakosai katokeny, földgyei, réttyei jók, ( likusok, fekszik Bajmótztol fája nintsen, de e' fogyatko- fél mértföldnyire, Nyitra via zást meghaladgya, földgyé- ze mellett. Határja közép ternek termékenysége, keres- mékenységű, rétrye elsô oszkedésre, 's vagyonnyiaknak tálybéli, fája růzre, és legeeladására való jó módgyok- lõje is elegendő, malma helyért, első Osztálybéli. ben, piatzozása Bajmótzon,

Apáti. Opatulze. Elegyes Prividnyén, és Német Prótór, és magyar falu Hont nán; de mivel szóló hegye Vármegyében, birtokosa Vaj- nintsen, 's termő földgyei is da, és más Uraságok, lako- középszerűek, a második sai katolikusok, és evange- Osztályba tétettetett. likusok, fekszik Házas Ne Apáti. Nyitra Apáti. (Ninyéhez, mellynek filiája kö- transzka Oparovcze.) Tót fazel, Bozóktol mintegy két lu Nyitra Vármegyében, birmértföldnyire. Határbeli föld- tokosai több földes Uraságok, gye jó, fája tűzre elég, épi- lakosai katolikusok, fekszik letre való kevés,legelője bôv- Nyitrától egy és 1. mértföldséges, és szőlő hegye is kö- nyire. Határja jó termékenyzépszerű borokat terem, első ségű, földgyé, réttye első Osztálybéli.

osztálybéli, malma, piatzoAráti. Úri Apdti. Szabad zása mint Pereszlénynek; de puszta Hont Vármegyében, mivel szölője, és egyikféle fekszik Rimaszombathoz fája sints, második Osztálymértföldre, lakosai tótok, béli. evangelikusok, és reformá Apáti. Livina Apáti. Litusok, fája mind két rendbé vinszke Opatoycze. Tót faluz li elég, valamint rétrye is; Nyitra Vármegyében, birtoszántó földgyeinek termé- kosa a’Nyitrai Káptalanbéli kenysége középszerű, bora Uraság, lakosai katolikusok, nem terem, második Osz- fekszik a' Bodóki járásban. tálybéli.

Határja közép termékenyséApátı Marót. Az M. be- gů, rétrye első osztálybéli. tůben.

malma belyben; de mivel fá

ja nints,

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »