Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

16

IK

[ocr errors]

ja nints, szőlős kertyei szo- | falu Szala Vármegyében, fölrossak, legelője is, második des Ura Gróf Eszterházy UraOsztálybéli.

ság, lakosai katolikusok, fekApáti. Szabad puszra Nyi-szik a' Tapoltzai járásban, tra Vármegyében, fekszik Hegymagashoz, mellynek fiMerasitzhez közel, mellynek liája nem meszsze. Határja filiája.

homokos, sem fája , sem leApáti. Nemes Apáti. Ma- gelője elegendő nem lévén, gyar*"falu Szala Vármegyé- harmadik osztálybéli. ben, birtokosa Besenyei Ura Apáti. Monostor Apati. ság, lakosai katolikusok, Magyar falu Szala Vármegyéfekszik Egerszegtöl egy mért- ben, birtokos Ura a Veszföldnyire. Határja közép ter- prémi Püspökség, lakosai kamékenységi, hegyes, és völ- tolikusok, fekszik a' Tapolgyes, fája nintsen, szőlője tzai járásban, határja terméelég, piatzozása Szala Eger- keny, fája, legelője elég,

;K szegen, és Kanizsán, eladás- 's más javai is lévén, első

Sa ra meglehetős módgya lévén, Osztálybéli. második Osztálybéli.

Apáti.

Puszta Apdti. MaApátı. Szala Apáti. Mező gyar falu Szala VármegyéVáros Szala Vármegyében, ben, birtokosai több Urasá

aks birtokosa a? Szalavári Apát gok, lakosai katolikusok Urság, lakosai katolikusok, fekszik a' Kapornaki kerületfekszik Szala vize mellett Sz. ben. Határja elég tágas, de Gróthoz

egy, és 3. mértföld- hegyes, legelője alkalmatos, nyire. Lakó helye vala a' és elég; makk termo erdeje Szent Benedek Szerzetének, szép, fája tûzre elegendő, ya's jeles Klastromával díszesít- gyonnyainak eladására módtetik, és Sz. Adorjánról ne- gya, tsekély földgyei sováveztetik. Határbéli földgye nyok, rétryeivel együtt; miközépszerû, legelője elég, vel a'záporok elszokták mosszőleje jó termékenységů, ni, mellyek miatt harmadik borainak eladására meglehe- Osztálybéli. tos módgya, fája tûzre, és

Apátı. vagy Adamovits. épületre, a' határban malma; Magyar falu Somogy Vármede nivel berkes réttyeit az gyében, birtokosa Tányi Uraáradások néha eltöntik, má ság, lakosai katolikusok, fek. sodik: Osztálybéli.

szik Kis Bárhoz, mellynek fiApátı. Kis Apáti. Magyar liája nem meszsze, Szigettöle

fél

1157

[ocr errors]
[ocr errors]

nem meszsze.

fél mértföldnyire. Hatátjában és a mi házi, 's mezei gazszóló hegye nintsen, másként daságoktól idejek marad, fa minden javai vagynak, el. szerszámok készítésére fordítadásra is jó alkalmatossága tyák; földgye középszerű, lévén, első Osztálybéli, javai külömbfélék, második

Apáti. Másként Kis Bár. Osztálybéli. Magyar falu Somogy Várme

Apáti. Dobrats Apáti. gyében, birtokosa a' Vesz- Magyar falu Szatmát Vármeprémi Püspök, lakosai kato- gyében, birtokosa Cseh Uralikusok, fekszik Koppantolság, lakosai katolikusok, és

Határjában reformátusok, fekszik Sza. minden javai vagynak, szó- mos vize mellett, Szatmár lô hegyekkel együtt, 's jeles Németitöl, mellynek filiája tulajdonságai szerént, elsõ egy mértföldnyire. Határbéli Osztálybéli.

szántó földgyei közép termé: Apáti. Kapots Apáti. Ma- kenységüek, mellyek tiszta, gyar falu Szabolts Vármegyé- és ketszeres búzát teremnek, ben, birtokosai Ördög, és nagyobb része rétryeinek kétKaposi Nemes Urak, lako- szer kaszáltatik, Szatmári sai katolikusok, és reformá- piatza egy órányira van, hol. tusok, fekszik a’ Kisvárdai ott jó módgyok a' pénz kerejárásban, mintegy 4. órányi- setre , legelője jó, Szamos ra Tisza vizétöl, "határja, vizén alkalmatos itató belye, melly a' Tisza felöl van, rész fája rüzre, és épületre. Vanszerént kaszálókból áll, melnak almássai is, mellyekböl lyeken jól épület fák, és gya- még nagyobb hasznot veszkran nagy hasznú gyümöltsö- nek, mint más gazdagságbol, sök találtatnak, rész szerént szöld hegye kettő, Szamápedig szép nagy szálas erdök- ron, és Erdödön, malma böl; más része pedig határjá- helyben, és a' szomszédsának, szántó földekböl, és jó gokban.Fogyatkozasai, hogy gabon termő helyekböl áll; szántó földgyei nagy áradásvagyon határjokon egy nagy kor csekélyek, alakosok. Merotya, vagy halastó is. La hoz képest, nem külömben kosai halászattal, ol, és szálfa legelőjök is, második Oszkészítéssel, 's más mestersé- tálybéli. gekhez való fa eszközöknek Apáti. Otsya Apáti. Makészítésévelo

, 's ezeknek el gyar falu Szatmár Vármegyé. adásával szoktak kereskedni, ben, birtokosa Gróf Károlyi

Uraság,

Uraság, lakosai reformátu- / béli tulajdonságaihoz képest sok, fekszik Ótsva nevű hely- első Osztálybéli. ségnek szomszédságában,''s Apáti. Szabad puszta Tole az otsvai Uradalomhoz tarto- na Vármegyében, birtokosa zik, határbéli szántó föld-Cserneky Uraság. Határja jó gyei három nyomásbéliek, termékenységû. mellyek mindenféle gabonát Apáti. Nyárs Apáti. Sza. teremnek, réttyei is a' mar- bad pászta Pest Vármegyéháknak hízlalására való szé- ben. nát hoznak, 's némelly része Apáti. Jász Apáti. Népes kétszer is kaszáltatik, piatzo- szabad magyar Jász Város, a' zása nints meszsze, és jó úra- Jászságban, fekszik Jászbekon, legelője ambár nem rénytöl két, Gyöngyöstöl hánagy, de mindenféle marhái- rom, Szolnoktol négy, Egernak alkalmatos, fája elég, töl öt, Pestöl tíz mértföldnyiBajos nevezetû erdón, sza- re , lakosai katolikusok. Habad makkoltatások van, hasz- tárbéli földgye kiváltképen nos gyümöltsös kertyeik is termékeny, nevezetesíti a' vagynak, néha fuharozások- többek között e helyet bólsa is adatik módgyok, 's ken- dogúl kimúltt, Makó Pál dert áztató víze elég, és ita- Úrnak itten lett születése, a' tója alkalmatos, malmok kö- ki is jeles tehetségeihez kézel, első Osztálybéli. pest, külömbféle tisztes hi

Apáti. Tót falu Trentsén vatalokat viselt vala. KüVármegyében, földes Ura a' lömbféle munkái esmereteKirályi Kamara , lakosai ka-sek, mellyeknek tzimjéit lásd tolikusok, fekszik Trentsén- Fö tisztelendo Pray György töl nem meszsze Vág vize Kanonok Úrnak hálálára írtt mellett, Turnának szomszéd- gyászoló beszédgyében. Ez ságában, mellynek filiája. a megbóldogúltt jó Úr, neHatárja jó termékenységû, 's vezetes eszköz, és előmozdí. külömbféle javakkal bövel- tó vala a' magyar Nyelvet, és kedő, első Osztálybéli. Literaturát tanító székek fel

Apáti. Magyar falu Tol- állíttatásában, sốt személyena Vármegyében, birtokosa sen is dolgozott, a magyar Gróf Aponyi Uraság, lakosai szó tárnak készítésére tartozó katolikusok, fekszik Czikó- közmondásoknak, és példa hoz közel, Tolnától 1. mért- beszédeknek deákra való álföldnyire, nevezetes termés, tal fordításában. Határhéli

földgye

[ocr errors]

földgye gazdag termésů, 's I geltetni, 's rész szerént otta' természetnek külömbféle hon tartani, kukuritza szárajavaival megáldatatván, első kon, 's szóló leveleken, melly Osztálbéli.

fogyatkozásai miatt harmaApáti. Szabad puszta Ko- dik Osztálybéli. mátom Vármegyében, birto Aptz. Mező Város Heves, kosa a’ Stent Mártoni Apat és Külső Szolnok VármegyéUrság, határja jó.

ben, földes Ura Hertzeg GraApátin. Német mezővá- salkovits Uraság, lakosai karos Báts Vármegyében, bir- tolikusok, fekszik Zagyva tokosa' a' Királyi Kamara, folyó vize pártyán, határbéli lakosai katolikusok, fekszik szántó földgyei, ha trágyázSz. Iván puszta, és Új Szon- tatnak, jók, szölei nevezeteta között; lakosai leg inkább sek, fája tûzre, 's épületre, kézi mesterséggel élnek; a' szüken vízi malma a' határá város rendesen építetett; több ban, legelője is elegendő, útszai között kettő leg neve- rétryè meglehetős, földgyeizetesebb, épületyei között nek egy része homokos, és pedig a Királyi Élésház, aʼzáporok ártalma alatt van melly három emeletre (Con- a' második Osztályba tétettetignatio) épült. Szántó föld- tett. gyeinek harmadrésze sovány, APONY. Nagy Apony. Tót 's mezeinek tsak egy része falu Nyitra Vármegyében, 's hasznos, kereskedése mine Püspökségben. Az Uraságnak hogy Duna mentében fek- nagy, 4 szegů Kastéllya irten szik, lehetne, de mivel itten nevezetes. Birtokosa Aponyi hajók nem rakodnak, semmi Uraság, lakosai katolikusok, hasznot sem hajt a' lakosok fekszik Nagy Tapoltsántól nak, legelője Majusnak vé-egy, és 1. mértföldnyire, Vigéig elegendő, marha itató- dékje termékeny, 's igen vija meglehetős, fája szüken, dám, valamint azon egész szólói is vagynak, de keve- völgy, melly, Nyitra völgyések, nádassa elég, Királyi nek neveztetik. Szóló hegye Fábrika is volt benne; vásár- selejtes, mind a' kétféle fája jai is vannak, 's fél eszten- elég, legelője is, rétrye hadobéli kortsmáltatása, lege- sonlóképen, piatzozása szomlöjök a’sálétromos források szédsághan Nagy Tapolcsátol kiégettetvén, marháikat nyon, malma is helyben lékéntelenek az Ugarokon 1e vén, első Osztálybéli

. APONY,

APUNY. Kis Apony. Tótt, Apova. Elegyes tót falu. falu Nyitra Vármegyében, Hont Vármegyében, a' Csábirtokosai több Uraságok, brági Úradalomban, fekszik lakosai katolikusok, fekszik | Csallhoz, mellynek filiája Nagy Tapoltsánhoz egy niért- nem meszsze, birtokosa Gróf földnyire. Vidékje, és termo Koháry Uraság, lakosai kaföldgyei az elöbbenihez ha- tolikusok. Legelője elegensonlók lévén, ez is első Osz- do, 's mind a kétféle fája; tálybéli.

de mivel szóló hegyei nintseAPORKA. Magyar falu Pest nek, földgyei is soványok, Vármegyéb. földes Ura Vat- harmadik Osztálybéli. tay Uraság, lakosai katoliku

APRITS. Elegyes falu Arad sok, fekszik a' Ketskeméti Vármegyében, lakosai ó hijárásban Pereghez közel, tüek, fekszik Borosjenðtöl mellynek filiája. Határja kö- egy, és 1. mértföldnyire. Hazép termékenységů. tárja közép termékenységů.

APOSTAG. Magyar, és tót APSA. Alsó Apsa. Oláh fafalu Pest Vármegyében, bir- lu Máramaros Vármegyében, tokosa Fáy Uraság, 's több birtokosai több Nemes Urak, nemesek, lakosai katoliku- lakosai 6 hitűek, fekszik Szisok, 's Plébániája is van, gethez közel, mellynek filia.evangelikusok, és reformá- ja közel Apsa vizének a’ Titusok, fekszik a' Sólti kerů- szába való befolyásához. Viletben, kies térségen, nem dékje jó termékenységû, tumeszsze a' Dunatól. Széless lajdonságai Alsó Rhona falu mezősége van, de a' vízára- határjához hasonlítók, első dások artalmára vagynak, Osztálybéli. szőlei ollyanok, mint Akasz APSA. Felső Apsa, totul tó helységének, nádassa elég, Apso. Oláh falu Máramaros Duna folyása körül, szántó Vármegyéb. birtokosai több földgyei termékenyek; de nemes Urak, lakosai katoliréttyeit elszokta önteni a víz, kusok, és oroszok, fekszik és töltésekkel kell határját ol. Apsa, vagy Apsitza folyó vize talmazni, második Osztály- mellett, Kobolya Polyanábéli.

hoz közel, mellynek filiája. Apostag. Kis Apostag. Botskotól egy mértföldnyire, Szabad puszta Fejér Várme- határja az elöbbenihez hagyében, határja közép ter- sonló, első Osztálybéli. mékenységů.

Apsa. Közép Apsa. Olába

« PredošláPokračovať »