Obrázky na stránke
PDF
ePub

falu Máramaros Vármegyé-l des Ura Rédey Uraság , lakoben, birtokosai több Urasá- sai reformátusok, fekszik az gok, lakosai leginkább oro- előbbeninek szomszédságászok, fekszik nem meszsze aż ban, határbéli szántó földelöbbeni helységtöl. Határja gyei jó nemiek, tüzre való az elöbbenifalukhoz hasonló, tája szabad, épületre való pe's valamint azoknak, úgy en- dig az Uraság erdejéböl ennek is jó keresettye van a' gedtetik, gyümöltsós kertyei Bányákban, és Sziget mező termékenyek, Tisza vize haVárosban; de ennek legelő-tárját keresztül follya, 's azon je szoross lévén, 's mivel rét szoktak gyümöltsel, és fával tye is tsekélyes, második Osz-kereskedni ; van a' községtálybéli.

nek esztendőbéli kortsa Apsitza. Oláh falu Mára máltatása, és 16. emberre vamaros Vármegyében, lakosai ló kaszálló réttye, itatója aló hitűek, fekszik Kobolya kalmatos határjában; malma Polyanához, mellynek filiája helyhen, rétrye szoross, lenem meszsze , Botskotól más- gelőjét is a' vízáradások néha fél mértföldnyire, nevezetes elboríttyák, 's Tisza, és Túr az Apsitza vizének itt való vize ellen töltéseket nagy fáeredetéröl. Határja jó termé- radsággal tartanak; mindazálkenységů.

tal más javaiért első Osztálya APSItza. Folyó víz Márå- béli. máros Vármegyében, melly ARABO. Hajdani név, most nem hoszszas folyása után a Rabtza vize, cred Sopron Tiszába szakad.

Vármegyében, 's a' kis VeszAr. Kis Ar. Magyar falu prémi tartományt meghaladSzatmár Vármegyében, föl- ván, Gyor Vármegyében Mardes Ura Gróf Károlyi Uraság, rzal vizével egyesittetik, Tsulakosai reformátusok, fekszik kákkal, és más halakkal is a' Tisza mellett, Gyarmattól bövelkedik. egy mértföldnyire. Határja ARATs. Magyar falu Szagazdag, legelője, réttye elég, la Vármegyében, birtokosai fája mind a kétféle , itatója Gróf Eszterházy, és más fölalkalmatos, 's egyéb jeles va- des Uraságok, lakosai katogyonnyai is lévén, első Osz- likusok, fekszik Füredtöl tálybéli.

nem meszsze,

a' híres furedi AR. Nagy Ar. Magyar falu savanyú kúthoz pedig még Szatmár Vármegyében, föl- közelebb, mint maga Füred,

harár

[ocr errors]

D

[ocr errors]

határja homokos, fája, le-/ségektöl neveztettek, mel. gelője van, de szőlője keves, lyek között leg magossabb melly miatt harmadik Osz- Kladova hegye, fekszik észak tálybéli.

felé Sólymos hegyének elleARATS. Horvát falu So- nében, mellyhez nagyságára mogy

Vármegyében, földes nézve majd hasonló, 's régi Ura Vég Uraság, lakosai ka- Váráról nevezetes. Ezek után tolikusok, fekszik a' Szigeti következnek Barzov, Utoni, járásban, Baboltsához közel, és Roschi hegyek, 's valamellynek filiája, határja kö- mint Erdély Ország felülszünzép termékenységü, réttye, telen való hegyek választyák legelője elég, vagyonnyai határját, úgy Zaránd Vármekülömbfélek, második Osz-gye felől is hegyekkel kerittálybéli.

tétik. Maros vizének partyáARAD VÁRMEGYE, Comi- tél fogva pedig a' Tisza felé tatus Aradiensis, Arader Ge- egészen puszta, és erdőség spanschaft, Aradszke Szto- nélkül való, térségböl áll. litze. Nevezetét vette Arad a) Decad. 1. Libr. 1. p. 26. Várától, melly hajdan Orod 19. Conf. P. Ranzani Epinak hívattatott; lásd Bon tome Rer. Hungaricarum fint felöle a). Hajdan Békes p. 208. 34• Vármegyének nagy részét Folyó vize Maros, melly magában foglalta. Felallíttat-e' Vármegyébe Petrichnet ván pedig a Banat , melly- szakad, honnan napnyugot hez a Maroson túl való rész felé lefolyván e' helységeket kaptsoltatott, nagyon meg- mossa : ugymint Szelestye, kitsinyíttetett; napkelet felál Illyłyo, Tok, Ohaba, SzarCsanád Vármegyétöl terjed vasin, Vinyesd, Tótyarad, Erdély Országnak széléig, Gyulicza, Kovasdia; Kaprumintegy nyoltz mértföldnyi- cza, Konop, Odvas Sólymos; re, dél felé Maros, és Teme- és Radna Városának széleit. si Bánát mellett. Szélessége Minekutánna pedig a hemintegy másfél mértföldet gyek közzül kifolyt, Paulis, tesz. Erdély Ország szélén Monderlak, Csitser, Szompedig vele határos faluk. Pe- bathely, Orod, Glogovecz, trisch, Roschia, Csanád, Arad, és Bodrog mellett Békes felől pedig , Peske Si- foly el, az után pedig Csanád mánd, Komlós, Fejéregyház. Vár.negyét választya el TeHegyeiaz alattok fekvő helyal mestöl, öble börséges, mi

ra

vel a hegyekböl lefolyó pa-megyének határja mind bútakokkal szaporíttatik, 's ez zával, mind borral eléggé az oka, hogy az esőzések meg áldattatott; gyümöltse után, olly szélesen terjed, 's kevesebb mint természthetnéhol külömbbféle folyások- ne, hamvas almája neveze

szakadozván, kies szigete- tes; de még jobbak kedves ket formál; vize nagyon egés- izû dinnyéi, barmai kitsínyek. séges, és Erdély, Országhan ugyan; de mind hasznokra; aranyos is a' fövénnye, mel-mind húsokra nézve, mind lyet az Erdélyiek, vagy egé- pedig a munkára alkalmatoszen ki merítenek belőle, sak lévén kedveseki Lovai is vagy

eszélen lévő Hazánk- kisdedek, de serény futók, és béliek vele foglalatoskodni frissek, vadászattya kiváltkénem akarnak, halai kivált-pen való, mind a repülő maképen dítséretesek, pontyai darakra , mind pedig más még a tiszabélieket is felül külömb féle vadakra nézve: haladgyák, 's szinekre nézve Az egész Vármegyében mindis külömbözök, mert a' ti- öszve 126. Lakóhelyek vagy: szabéliek barnák, ezek pedig nak, és a Csanádi 's Aradi fejérellök; húsok is kemé- Püspöki megyékez tartozik. nyebb, mint a tiszabélieké. ARAD. Ó Arad építtetett Egyéb féle 'nevezetes halak- a közönséges véllekedés szekal is bôvelkedik. Vidékje rent Arad, vagy Örod Vezér az egészVármegyének termé- által, a kitöl vette nevezekeny, ki vévén némelly he-tét is. Igen régi vár vala gyes helyeket, hol a' lakosok ez, a' Maros vize pártyán; kivált képen oláhok, 's leg nevezetesítette hajdani az itt inkább kukoritzát termesz- volt Káptalan, a) és IIdik tenek; mások felett terméke- BéLA Királynak itteni tårtanyek pedig Koydtsint?, és tott Ország gyülése. b) MellyKubin. Határjai, 's borai is ben HELENA Királyné, Férkülömbfélék, közöttök néjének szeme világátol lett mellyek középszerűek; di- megfosztatásáért olly hathatséretesek ellenbeni al Mine-tósan beszéllet vala az Orsiek mellyek utáni következ-szágnak Rendgyei clött, nek a' Kovátsintzi és Gyoro-hogy a vétkesek azonnal ki borok; ezek után a' ħad- hatvanan megölettettek. Sajnai , 's majd a Solymosi és nálta e kemény büntetést Paulisi borok; holott a Vár Béla; de a' felgyúlladott

sokaa

BÉLA

sokaságnak haragját nem en- szárnak hátalma alá hódolt gesztelhette. Eltöröltetett an- vala. Az időtöl olta szüntenakutánna a Tartárok ál- len közelít végső elenyészétal, de ismét még sokkal in séhez; mert már ma alig lekább megerősíttetett. Meg- het omladékain kivül belöle győzetetvén pedig a Keresz. valamit szemlélni. Leg intények Temesvár alatt, nem kább nevezetesíti e' helyet sok idő alatt Arad is jármok Ildik. BÉLA Királynak itten alá jutott; de a' mieinkröl lett eltemettetése ; noha már ismét viszsza vétettetett c). annyira eltsekélyedett, hogy Minekutánna pedig Magyar inkább vélnéd azt valami faOrszágnak Királyai, és a' Tö- lunak, mint hajdani neverökök által felingerlett Er- zetes erősségů Városnak. dély Országnak Fejedelmei a) In ritu explorandæ veközött a' versengezések ural

ritatis L. Q. 2. kodtak volna, felsegíttetvén b) Bonfin. Lib. VI. Dec. Bátori Gdhor az Ozmanok II. p. 255. 8. tól, az Erdélyieknek hatal c) Istvanfi Libr. XXIX. p. mokba jutott; élvén azonban 669. 26. a' jó alkalmatossággal a' Tö d) Istvánfi Libr. XLVI. p. rökök ismét jármok alá kerítették, és az alatt nyöge ARAD. Új Arad , fekszik egész 1686. esztendõig, míg 6 Aradtól majd egy mértMertz, és Hájszter Tsászári földnyire ugyan azon a'

parVezérek, nagy számú O2-ton, mellyen O Arad fekmanoknak megölettetése, és szik, napnyugot felé, a Váhárom száz Törököknek el. radtól, Temesvárra vezető úfogattatásával szerentsésen ton. Némellyek azt állíttyák, vissza nyerék (lásd felöle d) hogy 6 Arad az Ozmanok Ifyánfit) nevezetes nyere- által e' helyre tétete által séggel. E' nem vélte nagy hogy a' Kerezstények által nyereséggel megelégedvén történhető ellenséges megtáa' Keresztények, örízet nél- madásnak fedezésére lehetkül hagyák a Várat, és így nének, mint hogy a' Töröa' Törökök ismét viszsza fog- kök Maros Vizētol Komlós lalták, 's hatalmok alatt is falu felé, egész a nagy hemaradott, míg 1688. eszten- gyekig széless sántzokat ásdöben Lippåt elfoglalván, tak, az Erdélyieknek ajánKaraffa által, ismét a’ Tsá-lote minden lehető segede

599. 6.

1

lemnek ,' 's oltalomnak szol- modott, és általok fel is see gáltatása végett. Sôt a' hol gittetett. A' Várnak két kamost Új Arad fekszik oda pui vagynak, egyik dél feegy Kastélyt építtettek, ne-lé, melly a' Bánáti Temesi vezetes erősséggel körül vé útra vezet, másik észák fevén azt, 's hachatósan oltallé a' Városba. Levegője megmazák, és hatalmok alatt is lehetos, vize pedig mint tartottákè egész a’ Szentesi hogy Maros vizével élnek hartzig. Megvervén pedig egésséges. A' Váron kivül itten EUGENIUS' Hertzég az fekszik a' Ratz Város,

, melly Ozmanokat, vissza térésekor Rákótzi hada elött meglehe: é helyet fekvésére nézve, tösen fel vala épülve; de nevezetes, és erősségnek e- ezek által háromszor hamulég alkalmatos vidéknek tavá tétettetett. Megújjíttalálván, a' megujjításra mél- tott annakutánna a’ németek tónak ítélte, 's hogy mosta- által, és innen német Váni épülete szerént ujjitassék, rosnak neveztetett, ambár egyszer'smind meg is paran- elég rátzok, és magyarok is tsolá. Az új erősség négy sze- lakják. Szépen épült az 1763. gelet formán van építve, 's esztendőben kezdetett mód olly szeless föld sántzokkal mutatás szerént. Mellyben a' körül vétettetve, hogy két Szent FERENTZ szerzerebéli kotsi, üregében, egy más Attyáknak Klastroma van,'s mellet bátorságosan járhat; Templomjok 1981. szenteloldalai kö fal helyett, han- tetett fel. Jeles épület az említokkal erőssítettek. Nevezetett szerzetes Atyáké után, ami tesen oltalmazá e' várat Rd- Város Fő Kapitánnyának háat korzi serege ellen Löffelholtz za, az ördlló ház, a ser ház, akkori Arad Várának Fo Ka-és-némelly kereskedők', 's* pitánnya, olly érõvel, és vi- nem különben Lovász Ura-} tézséggel álván ellent a' Rá-ságnak házai. Különös kekótziak ellen, minémült fe- gyelmessége vala 0 Felségé-* löle nem is véllhettek volna: nek, hogy a kik az új városMert mindenfelöl körül "vé-ban, a' ki mértt mód szerént tettetvén, 's élelmek sem lé-lépítének, és itt letelepedévén a’Várbélieknek, drágább nek, minden hazánkbéli szavagyonnyát, és ezüstyeit ösz- badságoknak megnyerésével, ve szedé, 's a szomszéd Te-Wörvén esztendeig szabadók mesvári Törökökhöz folya-1 az adónak fizetésérõk, sőt még

épûe

[ocr errors]

D3

« PredošláPokračovať »