Obrázky na stránke
PDF
ePub

Vármegyében, birtokosa a' | sok, lakosai katolikusok, fek-
Nyitrai Káptalan, lakosai ka- szik Szebentől fél mértföld-
tolikusok, fekszik Galgótz- nyire. Szántó földgyei jók,
tól egy, és mértföldnyire. réttyei kétszer kaszáltatnak
Határja meglehetős, fája mind legelője szükségére elég,
a' kétféle elegendó, szőlő erdeje alkalmatos; sok tse-
hegyei termékenyek, ezen resnyét termesztenek, mel-
kivül abrontsokat készítenek lyet más helyeken haszonnal
lakosai, meszet is égetnek; elszoktak adni , Szebeni pia-
legelője elegendő, rétryei el tzozása sem messze, melly
số Osztályběliek, piatzozása jó tulajdonságaiért, első Osz-
közel, a Radosnai malom- tálybéli.
ban alkalmatos örlések, első Ardó. Fekete Ardo. Ma-
Osztálybéli.

gyar, és tót falu Ugotsa VárArdó. Beregszáz vég Ar- megyében, birtokosa Báró do. Magyar falu Bereg Vár- Berényi Uraság, lakosai oromegyében, birtokosai több szokból egyesültt katolikuUraságok, lakosai reformá- sok, és reformátusok, fektusok, fekszik Beregszásztól szik Királyházához közel, nem messze, nevezetes Szipa mellynek filiája, kies hefolyó vizének eredetéröl. Ha- lyen, Bátor, és Tisza között. tárja közép termékenységü. Határja nagy, és termékeny

Ardó. Pelsőt? Ardo. Ma- térségû az út mellett, melly gyar falu Gömör Vármegyé- Halmi Várossától nagy Szoben, birtokosai több Nemeslösre vezet, legelője, 's rétUrak, lakosai reformátusok, tye elég, fája mind a kétféle, fekszik Pelsőtztöl nem 'mesz- második Osztálybéli

. sze, földgye homokos, de ARDÓ. Szölós vég Ardó, közép termékenységů, rét- Elegyes magyar falu Ugotsa tyeit az áradások járják, le- Vármegyében, birtokosai gelője elég, fája mind a két- több Uraságok, lakosai egyeféle, piatzozása kettő, egy sültt katolikusok, és reformáegy mértföldnyire, Vas ha- tusok, fekszik NagySzölöshöz morjai közel, mellyek mel- nem meszsze. Határbéli szánlett jó módgyok a keresetre, tó földgye, többnyire köveharmadik Osztálybéli. tses; de jó termésű, réttye ke

Ardó, Nyárs Ardó. Tót vés, földgyeinek egy része falu Sáros Varmegyében, bir- tiszta búzát , rozsot 's más vetokosa Semsey Urasáġ, 's má- tést is középszerûen hoz, le

gelője,

[ocr errors]

1:

[ocr errors]
[ocr errors]

gelõje, fája elég; Szölös me- veteményt boven hoz. réttye ző Városnak szomszédságá- ljó, legelője elegendő, fája ban, 's az ország úttyában is mind a kétféle, malma a lévén vagyonnyait eladhat- szomszéil helységekben, szőtya, második Osztálybéli. lô hegye jó, kivált a' kerek

Ardó. Szölös Ardó. Ma- hegyen, halászattya, itatója gyar falu Torna Vármegyé- alkalmatos, eladásra is jó alben, birtokosa Cróf Csáky kalmatosága, első Osztálybéli., Uraság, lakosai reformátu ARDUS TELEK. Bihar Vársok, fekszik. Jolsya fötöl egy megyében, fekszik Magyar mértföldnyire. Határbéli'föld- Csikéhez közel, gye mindenféle gabonát te Arka. Járka. Elegyes larem, rértye sarjút is hoz, va- kosú magyar falu Abauj Várgyonyainak eladására jó mód- megyében, birtokosa Péchy gya, legelője elég, fája tüz- Uraság, lakosai katolikusok, re, és épületre, makkja, szo- fekszik Boldogkötöl fél mértleje is van, mellyeknek két földnyire, határbéli földgye harmadrészétől dézmát nem közép termékenységû, réttyei adnak, első Osztálybéli. meg lehetösek, szoló hegyei

Ardó. Hidvég Ardó. Ma- kevesek; második Osztálygyar falu Torna Vármegyé- béli. ben, lakosai katolikusok, Arki. Népes szabad pusza; fekszik Potranik folyó víze ra. Fejér Vármegyében, lamellett, Torndtól nem mesz-kosai katolikusok

birtosa sze. Határja mindenféle ga- Báró Lusinszki Uraság, habonát terem, réteye kétszer tárja jó termékenységü. kaszáltatik, eladásra jó mód ARKUS. Magyar, és oláh gya, fája tűzre, és épület- falu Bihar Vármegyében, birre, szőlei középszerűek, ki-tokosa a' Nagy Váradi Püs-. rályi dézmát nem adnak; ke- pökség, lakosai egyesület resetre jó modgyók , itatójok katolikusok, fekszik a Béli alkalmatos, első Osztálybéli. kerületben. Határja tsekéARDÓ. Szölös vég Ardó. lyes, harmadik Osztálybéli

. elegyes lakosú falu Zemplén Arkus. Magyar falu Sza. Vármegyében, birtokosa a' bolts Vármegyéken, birtoKirályi Kamara, lakosai ka- kos Ura Vay Uraság, lakosai tolikusok, fekszik Patakról fél katolikusok, és reformátiórányira. Határbéli földgye sok, határja közép terméa termékeny , 's mindenféle kenységű.

ARLÓ.

[ocr errors]

Arló. Elegyes lakosú ma- Vármegyében, földes Ura gyar falu Borsod Vármegyé- Gróf Szirmay Uraság, lakoben, birtokosai Baro Vécsey, sai leginkább evangvélikués más Uraságok, lakosai sok, fekszik Sajó vire egy katolikusok, fekszik Egertol erének pártyán, melly Eiö négy , és mértföldnyire, érnek neveztetik, nem meszvidékjének szántó földgyei jó sze felső Zsoltzától, Miskoltztermékenységüek, fája, túz-, hoz pedig egy órányira. Hare, épületre, és kereskedésre tárbéli szántó földgyei megis szabad; legelője elég, mal- lehetősen termok, piatza Misma saját, és vidéki is a szom- kóltzon, és Szikszón, szóló széd határokban; de mivel hegye tsekély, mellyböl Kisem szóló hegyei, sem közel rályi dézmát nem adnak, mallévő piatzozása nintsen, má- ma helyben, legelője, fája sodik Osztálybéli.

szüken, második Osztálybéli. ARMA. Szabad puszta Bars ÁROK. Orosz falu Ungvár Vármegyében.

Vármegyében, birtokosa a' Armád. Elegyes falu a' Királyi Kamara, lakosai ó Bánátban.

hitüek, fekszik Ungvár VároARMÉNIS. Oláh falu a' Bá- sán felül, nap kelet felé manátban, lakosai ó hitäek, gos, és öszve nyott hegyek - fekszik Szadovának szom- között, azért is inkább erdeiszédságában. Határja jó ter- vel, mint szántó földgyeivel mékenységû.

bövelkedik, földgye jó terARNIKOVA. Elegyes falu mékenységü, fája sok, réta' Bánátban, fekszik a Lip-gye, legelője hasznos, vapai kerületben.

gyonnyainak eladására jó alARNOLDFALVA. Habchen. kalmatossága, első OsztályHarmutoytze. Tót, és német béli. falu Szepes Vármegyében, -ÁROK szállás.Népes szabirtokosa a' Királyi Kamara, bad mező Város a'Jászságban, lakosai katolikusok, fekszik lakosai katolikusok, fekszik Lethánfalvához, mellynek Gyöngyösi patak mentében, filiája közel , Lötsétöl sem az Ország úttyában, Gyönmeszsze. Határja közép ter- gyöstöl, és Jászberénytöl két, mékenységü, legelője jó, Egertölöt, Pestöl nyoltz rétrye elég, fája mind a két- mértföldnyire. Határbéli földféle', második Osztálybéli. gye kiváltképen termékeny, Arnór. Tót falu Borsod mellyböl, és szarvas marhák

nak

[ocr errors]
[ocr errors]

nak neveléséböl élnek szá- kosai katolikusok, fekszik mos lakosai.

Raba yize mellett, mellyen ÁROK Tộ. Népes magyar hídgya is ván, Csornától másfalu Borsod Vármegyében, fel mértföldnyire. Határja jó birtokosa az Egri Káptalan, termékenységü, réttye, lelakosai katolikusok, és re- gelője elég, második Oszformátusok, fekszik a Tisza tálybéli. pártyán Csát Varosától egy Árpás hegye. Esztergom mértföldnyire. Vidékje ter- Vármegyében, melly a' Dömékeny, Miskoltzon piatza, mösi térségről leginkább látnégy mértföldnyire, nádgya, szatik, mint hogy más heés sássa elég, helyben mal- gyek felett emelkedik, dama, halászattya az Uraság' rabos derekával; tetőjén ko engedelméböl; legelője alig falaknak alapjai, és' omlaelegendő, fája nintsen, "sem dékjai látszatnak, melly épå. szóló hegye, második Osz- let hajdan vagy vár, vagy petálybéli.

dig másféle jeles épület leÁrpád. németül Orpad. hetett. Elegyes falu Baranya Várme Ártánd. Magyar falu Bigyében, birtokosa a' Pétsi har Vármegyében, birtokoPüspökség, lakosai katoliku- sai több Uraságok, lakosai sok, fekszik a’ Pétsi járás- reformátusok, fekszik a' Sárban. Határja igen termékeny, réti kerületben, N. Váradhoz a' Pétsi piatzon mindenféle egy mértföldnyire, Debrevagyonnyait pénzé fordíthat- tzentöl pedig hét mértföldtyák a' lakosok, első Osztály- nyire. Határja gazdag, dobéli.

hánnya az egész országban Árpád, Magyar falu Bihar igen nevezetes, 's külömbféVármegyéb. birtokosa Kor- le termései jelesek, ambár kis nis Uraság, lakosai reformá- Körös néha károsíteya, mind tusok, fekszik a Szalontai az által első Osztálybéli

. járásban, B. Böszörményhez ARTOLEST. Oláh falu Teo nem meszsze. Határja közép- mes Vármegyében. szérů, 's vagyonnyai is olly

ÁRVA VARMEGYE. Neve. formák lévén, második Osz-zetet vette Árva vizétöl, meltálybéli .

lyet a tótok Oravának neArpás. Magyar falu So- veznek, mert régebbek a' fopron Vármegyében, birto- lyó vizek a váraknál; ambár kosa a' Királyi Kamara, la- sok helyeken amazok is ezeko

töl

töl neveztettek. Némellyek ( sain kivül, nevezetes 1. Årvéllekedése szerént ellenben, ya vize, melly Kralovány, e szarmata szótól Oraya, és Sztankoyán, faluk között mellyet nem a hegyeknek, Vág vizében foly. 2.

2. folyó 's folyó vizeknek; hanem az vize Parnitza, melly Tertsoaratható térségnek tulajdoní- va felett ered. 3. Jelesnya tottak, mert tutúl Oraya an- Cserna, és Bela. 4. Sztudenyit tesz, mint Szántható, na. 5. Reka. Eredetei, és Arabilis; Orani, megszán- folyasai, neveik alatt fordúltatott, innen, totúl Árva Vár- nak elő. Kútfökkel az egész megye, Orava, vagy Oray- Vármegye kiváltképen bôszka Sztolitze. E' Vármegyé- velkedik, sós kútfője is vanek nagyobb a' hoszsza, mint la Babagura hegye alatt, de szélessége, mert hoszszasá- a' F. Kamarának parantsolatga nyoltz, szélesége pedig cyára, több vizet eresztvén tsak 6. néhol si néhol 4. mért- oda, már most nyoma sem földnyire terjed. Határos nap- látszik. Savanyú vize is van; kelet felöl Galitzidyal, nap- Djerova majorságnál, melly nyugotról Trentsén Várme- gyenge széket okoz, levegogyével, és felsô Szilezidyal, je kiváltképen jó, de hives; délről Liptóval, északrol pe- földgye ellenben a sok hedig Turotz Vármegyével. Szé- gyek miatt soványabb, mint lei e' Vármegyének minden Hazánknak más tartományaifelől a'(Karpat) Tátra hegyé- ban; vadgyai külömbfélék, és , böl terjedett nagy hegyek ál- elegendők, mellyekböl a' vatal kerítetnek bé, úgy hogy dászatban gyönyörködő mehadakozásnak idején észak- gyebéli Uraságok kények ról, kevés fegyveres nép, szerént lövöldözhetnek. Mind sok számú ellenségnek ellent öszve 105 Lakó helyek vagyállbatna: napkelet felől is nak benne, 's a' Szepesi Püsnagy hegyei vagynak; úgy- pöki Megyéhez tartozik. mint a Babagura, Beszked, Árva vára. Fekszik ára mellyek nagy, és mohos fe- va Vármegyében. Földes Ura nyû fákkal gazdagok; nap- Gróf Zichy Uraság, egy menyugot felől pedig Rova, Bu- redek kösziklának tetôjén, boy, Rozudetz, Chots, Pil- hajdan háromféle kerített szko, Szeszerts. Folyó vizei erősségekkel épülve, mellyek között, a sok hegybéli kút- olly nióddal valának intézve, főkön, és azoknak kifolyá, hogy az ellenséges időkben,

egyik

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »