Obrázky na stránke
PDF
ePub

egyik a' másiknak oltalmára 1 mes, S. C. Regiaeque Majes, lehessen, az alsó crösség alatt statis intimus Consiliarius; foly Árva vize, melly, a' Vár- et per Hungariam Locumtenak nevezetes hasznára vala. nens sumptibus propriis eriHárom erôs kapui az örző ka-gi curavit MDLXVI. tonáknak lakó helyet adó Nihilyalet humánus labor, nagy véd helyel egyesítet- excubiaeque inanes tek; a harmadik kapu pe Nos Deus omnipotens ni dig, mellyböl egyenesen esik regat atque tegat. a' várba való felmenetel, to Neni tsak e' kaput építtet: ronnyal ékesítetett. Az alsó te vala Turzó György; hakapu felett semmi emlékezte- nem a' közepsô Várat is, yagy tö írat sem találtatik; máso- ujítotra, vagy pedig egészen dik felett ellenben ezek a'be- építtette. Nevezetesítik a' tûk szemleltetnek J. 2. G. várban lévô Szentegyházat, MDXXXXIII. egy különös Turzó Imrének, és Tokölyi hajdani tzímerrel, melly a'Istyánnak ide helyheztetteT.' betűhöz néminémūképen tett tetemei; továbbá nevehasonlít; a' harmadik kapu zetes a’várban lévő mély kúr pedig kettős tzímerrel díszes- is, mellynek vize jó ízů,

és kedik; jobbról van Turzó, kiváltképen egésséges, 's olly és Czohoriak tzímere, balra gazdag, hogy hosszas ostropedig e' felül írat: Optima moltatásnak idejekor, neni custodia pietas. Az után kö- tsak az embereknek; hanem vetkeznek ezek az emlékez- a' benn lévő állatoknak is eletető sorok. Sacratissimo gendô italt szolgáltathat. Leg Principe ac DD. Mathia Dei fellyebb a magas köszikláGratia electo Romanorum nak tetőjén vagyon a' régi Imperatore, semper Augu- omladozott vár, mellynek sto, Germaniae, Hungariae, hajdani avúltt épülete, régiBohemiaeque Rege feliciter ségét nyilván bizonyíttya; fa regnante.

lajtorjákon esik vala ide a' Opus hoc recents Illustris- felmenetel, 's hogy ha az elsimus Comes, ac DD. Geor- lenség az alsóbb erősségeket gius Turzú de Bethlenfalya elfoglalná, még itt is oltal

Regni Hungariae Palatinus, mazhatnák magokat annak et Index Cumanorum NN. Örzői; annyival inkább, mide Arva PP. eius Comitatus vel az ellenségnek visższa Supremus, et Perpetuus Co- nyomattatására ágyúkkal, és

egyéb

[ocr errors]

egyéb hadi eszközökkel meg- Arva vára egész Borskainak lévén erőssíttetve, kiváltké idejéig, az az 11s esztendőig, pen való alkalmatos módot a'kinek egy serege,, még a' szolgáltatott a'védelemre. E' Bétsi békeség kötés után felső régi Várban, kúthelyett

, sem szürit vala meg a' prédáessố vizet tartó láda van al- lástól, Zavodszkinak állítása kotva, melly elég nagy, és szerént. Mert MDCVI. eszalkalmatosan intéztettetett. tendőben Hajdić Gergely,

Midón hajdan a' Királyok- első Hajdúk Kapitánnya, és nak birtokokban vala, neve- Vátzi Nagy Istyán második zeces ostromlásokat kiállha- Kapitányoknak vezérlések tott, mellyet azért tartottak alatt bérohanván, nyár kezvala jó karban, mivel a' Len- dete táján Árva Vármegyébe, gyeleknek határ szélén lévén, keservesen pusztították azt, azoktólvélletlenül meg netá- míg 23. Decemberben Árva madtassék. Kiváltképen meg- Vármegyének lakosai, elöbb erðssíttette e' Várat Elsô KX-a' neyezett Kapitányokat, az RULY, és ennek fia LAJOS. után pedig azoknak mintegy Nevezetes erősítéssel öreghe- 400. embereit leöldösvén, az dett Árva Vára MCCCCXX. Arvá vizébe nem hányták. < esztendő körül, midón Ma- Így bűntették meg e' Megyegyar Országnak északi részén béli lakosok a' rajtok méltata Huszsziták kedvek szerént lanúl kegyetlenkedő Hajdúpusztítottak; melly mintegy kat. Meghódította az urán hatvan esztendeig tartott va- Betlen mind a'Várat, mind la, míg Korvinus. Mátyás- pedig annak akkori birtokoNAK vezérlése, és segedel- sát, Turzó Imrét, a' kitöl mei álta!, a prédálok rész megfosztattatván e' vár, mik szerént kiűzettettek, rész sze- történtek vala annakutánna rént pedig engedelmességre Rákotzinak első felzendülés hajtattak. Emlekezetessé tet-sekor nem könnyű előadni. te e' Várat Matyás idejében Siralmas állapottya vala az PÉTER Érseknek itt volt töm- után Tökölyi alatt, kinek halötze, melly helyet a felső lála után, ínre fia itt tartózvárban még ma is szemlél- kodott ugyan; de kevés idő hetni. Az időben midon Ha-múlva öszve szedvén mozdítzánkat az Ozmanok, és Tatá- ható vagyonnyait Lengyel rok emésztették, minden sé- Országba költöze által. Szerelem nélkül maradott vala, rentés elöinenetellel hódít

gatták

E

gatták azonban e' vidéket fegyver, vagy pedig kötél álPetrótzi Istyán, Szuhai Min tal õlettettek meg. Arva Vártyás, Szepesi Pál, Kendi Gá- megyének Historiája szeréno bor, és mások. 1672. eszten- pedig MDCLXX. esztendődöben,'s egész Patis, és Her-ben, Petróczy István, Sunád között való tartományo- hay Marya's, és Kendi kat, 's azoknak lakosaival, bornak, Árva Vára meghóSáros, Szepes, Liptó, és Ár- dola, 's Pika Gaspár rendelya Vármegyéket meghaladtetett a' Vár Kapitányának, ván, Trentsénhe hívta öket a ki Sparrius Vezér által olly zsákmányozásoknak kíván- keményen ölettete meg; sága; de megsejdítvén a' melly icobéli kegyetlen ölTsászári elejekbe közelítő döklésre mondhatni: Vezéreket Eszterházy Pált Quis fuit horrendos, priHáisztert, és Kopit, a Kasz- mus, qui protulit uncos (enszeni várba vonták bé mago- ses)? kat; melly akkor Petrótziak Quam ferus, et vere ferbirtokokban vala. Nem táma- reus ille fuit ! dák meg, ekkor a' Tsászáriak a) In Tabella Regni HunÁrva várát, hanem Liptó gariae p. 191. Vármegyén által a' felso Ma

A Tsászár birtokában vala gyar Országi részekre siettek; az után Árva Vára, és kemény mivel itt vala az újjabb kiütő Orízet alatt tartatott, öszve různek kezdete, és ekkor a' gyújtvén minden hadi eszköpártosok birtokokban vala zöket, mellyek e' Várnak olArva Vára, mellyet annyival talmazó erősségére lehettek. inkább igyekeztek megtarta- Megköttetvén pedig a' Karni, hogy a Lengyel Ország- lovitzi békeség, tsekély, és ban kiszököttekkel könnyeb- tsak nem minden örízet nélben tanátskozhatnának, míg kül vala. Darab ideig hívek MDCLXXIVben. Parchitius valának a várbéliek Safler Kristóf szerént a) a' várnak Lajossal a' Tsászárhoz; de megvétele után Sparrius ke- megtörvén az éhség, és nyoménykedő Vezér által a' ra- morúság erejeket végre febok kegyetlenül megbüntet- jet hajtottak a pártosoknak. tettek. Pika Gáspár, a' ki Bertsényinek tulajdonította az Árvabélieker fegyver fo- egyõzedelmet Vagner ") gásra unszolta által verette-de Zólyom felé nyomúlt tett, a' többiek pedig, vagy | MDCCIII, esztendőben 15.

Noyemt.

November táján; Árvát pe-1 Kosztka Venezelröl Miklós dig előre szagúldó seregei a' fiára ; ettől pedig Turzó Fe. paraszt sokasággal szerencsé- rentznek birtokába jutott. sen hatalmok alá hajtották. Most minden erősség, 's oriKezére kerítette az után Rd-zet nélkül van; 's két felsőbb kótay e' Várat, 's tészke vala része tsak az öszve omladominden elkövetendő tanáts- zástól oltalmaztatik, alsóbb kozásainak, sợt itt hozattak részét pedig a' földes Uraság bé Frantzia Országbol is a' egészszen lakhatóvá készíthadi segedelmek. Még Rd- tette. kotzy ellenségeskedésének b) Libro XVIII. p. 748. hanyatlása után is sokáig dol Aszórz, nagy Aszótz. got adott e várbélieknek Assáu. Középszerű német megszelídítése, melly tsak falu Vas Vármegyében, fölugyan Vinklernek vezérlése des Ura Gróf Battyáni Uraság, alatt szerentsésen megcörténe lakosai katolikusok, fekszik : MDCCIX. Aprilisben. Ezek a Pinkafeldi Uradalomban, Árva Várának hajdani bizo- jeles fekvése van, melly álnyosabb történetei; melly tal jó módgya a' kereskedésVár, második Lajos idejéig re; de mivel határja közép-. szüntelen a Királyoknak bir- szerů, 's vagyonnyai sem netokokban vala. Hogy pedig vezetesek, második OsztályFERDINAND a' hadakozás-béli. hoz megkívántató költsége Asgut. Alsó Asgut. Tót, ket mindenképen öregbíthes falu Sáros Vármegyében, birse, Tseh Országi Dubove Ja-tokosai Okolicsányi, és más nos, és Szedletzky Kosztka Uraságok, lakosai katolikuJánosnak adta ajandék színe sok, fekszik Posfalvához köalatt zálogba; úgy egyez- zel, mellynek filiája, 's Tulvén meg közöttök; hogy a' tsiktól sem messze, határja több várak Kosztkát illessék, középszerű, réttyei szorosArya pedig Dubove János- sak ugyan, de legelője, 's nak birtokában maradgyon fája szükségekre elég, más Meghalálozván pedig ez rö- javai is lévén, második Oszvid idő alatt , Árva Vára min- tálybéli. den hozzá tartozó joszágok Asgut. Felső Asgut. Tót kal a' Királyi Fiskusnak bir- falu Sáros Várnegyében, föltokába esett. Viszsza kerül- des Ura Körtvélyesi Uraság, yén idővel ismét Szedletzky lakosai katolikusok, fekszik

laz

[ocr errors]

5

az elöbbenitöl nem meszsze. lakosai katolikusok, és refore Határja hasonló Alsó Asgut- mátusok, fekszik e' népes mehoz, tulajdonságai is, má- 28 Város Bársonyos vize melsodik Osztálybéli

.

lett, Abauj Vármegyének ha-Ásvány. Magyar falu Győr tárja szélén, mellyhez tarVärmegyében, birtokosai tozott vala az előtt; de mivel Gróf Vitzay, és Gróf Sándor az időben, midőn Eger Várát Uraságok, lakosai katoliku- a' Török bírta, nem keves fások, 's az Esztergomi Megyé- radsággal nyerék meg a' Borbe tartozik, fekszik Györtöl sodiak azt a' tserét melly szekét mértföldnyire. Az elött rént Onga helységer Abauj Korchinszky Mátyds L. sze- Vármegyének által engedrént e’ falu alatt folyt a' Du- vén, ezt magának megtartna, és a' hajósok a templom hassa. Határja jó szántó földkerítése körül kiköthettek; gyeivel, és szóló hegyeivel most egy órányira fekszik a gazdag, bársonyos vize kiDana vizétöl, holott némel áradásakor sokszor elönti lyek nem minden haszont nél- határját, és a' lakosoknak is kül keresik, 's választyák az károkat okoz, földgyeinek arany fövenyet a Duna fo- ritkán szükséges a trágyáztavenyei közzül. Határja jó tás; piatza Szikszón közel, termékenységů.

Miskoltzon két mértföldnyiÁsvány, Elegyes lakosú re, legelője, szoló hegyei magyar falu Ungvár Várme- nagyok, mellyek jó borogyében, birtokosai több Ura- kat teremnek, malma a' ha, ságok, lakosai katolikusok, tárban, fáját mind tůzre, mind és reformátusok, fekszik er- épületre távol való helysér dôség között, Kis Ráth, és gekböl kész pénzen szerzi, felsö Lyikéhez Szabolts Vár- első Osztálybéli. megyében nem meszsze, La

Aszaló. Népes magyar

fatortza, és Tisza vizeivel bé- lu Somogy Vármegyében, kerített helyen, gazdag er- birtokosa Hertzeg Eszterházy dei, szántó földgyei vagy- Uraság, lakosai katolikusok, nak; de az áradások néha ka- és reformátusok, fekszik Merrokat okoznak lakosainak; nyéhez, mellynek filiája nem első Ostálybéli.

meszsze, Kaposvártól másfél Aszaló. Mező Város Bor- mértföldnyire. Határjában sod Vármegyében, birtoko- szülei ugyan nintsenek; de sa a' Nagy Váradi Káptalan, más külömbféle javai vagy,

nak;

1

« PredošláPokračovať »