Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small]

nak; kiváltképen gazdagít- mindenféle vagyonnyaikar, tya lakosait szántó földgyei- legelője elég, és jó ; itatója nek termékenysége, mivel alkalmatos Szamos vizén , fáa’ leg szebb tiszta búzával fi- ja épületre, és tûzre elegenzet, legelője nagy, réttyeido, Királyi dézmát nem adjók, elsö Osztálybéli

. nak, belső gyümöltsös kerAszár. Magyar falu Komá- tyeik is vagynak. Ezen kivál tom Vármegyében, birtoko- a Királyi réz Bányákhoz két sa Gróf Eszterházy Uraság, mértföldnyire lévén jó módlakosai katolikusok, fekszik gyok a' keresetre, elsở OszKis Bérnek szomszédságá- tálybéli

. ban, mellynek filiája Vesz Aszórz. Nagy Aszótz. prém Vármegyének szélén, Asdú nevezet alatt. egy tavarskája is van, melly Aszód. Mező Város Pest nek a' Posonba, és Bétsbe Vármegyében, földes Ura útazó halászok jó hasznát ve- Báró Podmanitzky Uraság, szik, halaiknak megfrissíté- lakosai katolikusok, és evansére. Határja tágas, réttye, gelikusok, fekszik Pestöl legelője szükségjekre elég, négy mértföldnyire. Hajdán de mivel földgye homokos, Oszthmáknak neveztetett, és réctyeinek egy része mo- ZSIGMOND Király ajándékozá tsáros helyen fekszik, harma- nemesi jussal együtt Pochuk dik Osztálybéli.

Uraságnak, Aszúnak is neASZEND. Elegyes lakosú veztetett, a régi íratokban. falu Abauj Vármegyébe, la- Most népes Város, fekszik kosai katolikusok, határja egy kies halomnak oldalán, termékeny, és jó, 's mivel lakosai magyarok, németek, vidékjének semmi fogyatko- és tótok, 's a' birtokos Urazása sints, első Osztálybéli. ságnak szép kastéllya, 's je

Aszó. Farkas Aszó. Far-les : épületei ékesítik, melkasa. Magyar falu Szatmár lyen e' felül írat van: Non Vármegyében, lakosai ka- nisi hospitium mortalibus, in tolikusok, fekszik Uj Barla-Coelo domus est, jobb fefalunak szomszédságában, lol Dispone domui tune, quia mellynek filiája. Határbéli certo morieris, bal felül peszántó földgyei jók, terméke- dig Mortalibus. Az egész nyek, két piatzozások van, épület méltóságos; belső kénagy, és kis Bányán, a' hol születei pedig figyelmetessékönnyű móddal eladhattyák get indító ízléssel alkalmaz

E 3

tattak.

[ocr errors][ocr errors]

tattak. Lakosai között jó me- í réttye , legelője elég; de mia
ster emberek találtatnak, vel földgyének egy része ho-
's híresek kék gubáik, a' mokos, második Osztálybéli.
Város is napról napra öreg AsszonyFA. Magyar falu
bíttetik. Leg újjabb útszája Gyôr Vármegyében, birto-
Neustiftnek hívattatik; szóló kosai több Uraságok, lakoa
hegye, 's mezői középsze- sai katolikusok, fekszik Táp-
rû termékenységgel bírnak, nak szomszédságában, melly-
pusztája is van határjában, nek filiája Szent Márton he-
melly a' barmok’tartására ki- gyétöl fél mértföldnyire. Ha-
váltképen alkalmatos; Ga- tárja jó termékenysénů, fá-
lya vizének patakja foly alat-ja, réttye, legelője elég, 's
ta, melly sok malmok hajta- egyéb vagyonnyai is lévén,
sárol nevezetes. Országos első Osztálybéli.
vásárok is meglehetősek es-

Aszszony. Bóld. Aszszony, nek benne; tája keves lévén, Frauenfeld, Sveticza. Elegyes második Osztálybéli. falu Sopron Vármegyéb. bir

Aszód. Szabad puszta Ko-tokosa. Hertzeg, Eszterházy márom Vármegyében, fek- Uraság, lakosai katolikusok, szik Ekecshez közel.

határja három nyomásbéli, Aszófő. Magyar falu Sza- 's közép termékenységü, de la Vármegyében, birtokos mivel réttyeit soványságjok Ura Tihanyi Uraság, és a' miatt szántó földekké változKirályi Kamara, lakosai ka- tatták, rétrye elég nintsen tolikusok, fekszik Füredtöl legelője sem elegendő vonó nem meszsze, Tihanyhoz is marháinak; ezen kivül sem egy kis fél mértföldnyire. Ha- erdejek, sem keresetre módtárja elég nagy, és jó, lege-gyok nem lévén, 's mivel löi gazdagok, szóló hegyei malomban is liárom órányi is vagynak, 's kivált gyü- földre járnak, harmadik Osze möltsel bövelkednek, erde- tálybéli. je elégséges, szántó föld AszszONYFA. Bóldog Aszgyei, és réttyei is jók lévén, szonyfa Magyar falu Szala első Osztálybéli.

Vármegyében, birtokosai SaAszond. Kis Aszszond. lamon, és más Uraságok, lam Magyar falu Somogy Várme- kosai katolikusok, határja. gyében, birtokosa Sárközy közép termékenységü, amUraság, lakosai katolikusok, bár szõleje nints; de mivel határja. jó termékenységů, szép javai között Eszéken is

hasznos

hasznos piatzozása van, első | Vármegyében, földes Ura Osztálybéli.

Hertzeg Eszterházy Uraság, AsZSZONYA. Kis Asz- lakosai katolikusok, fekszik szonyfa. Magyar falu Bara-J a' Kőszegi Uradalomban. Hanya Vármegyében, földes tárbéli földgye termékeny, fáUra Gróf Battyáni Uraság, ja, legelője elég, eladása lakosai katolikusok, fekszik Köszögön, és Szombathea Pétsi kerületben. Határja lyen, réttye szûken, első jó termékenységů.

Osztálybéli. ASZSZONYTA. Szabad pusz AszszonyFA. Osztfi Bólta Vesprém Vármegyében, dog Aszszonyfa. Elegyes lafekszik Nyaradnak" szom- kosú falu Vas Vármegyében, szédságban.

birtokosa Kisfaludi Uraság, Aszszony Szállása. Sza- lakosai katolikusok, fekszik bad puszta a' N. Kúnságban. Raba vizétöl nem messze,

ÁSZSZONYVÁRI. Szabad hajdan kastéllya is vala, egy puszta Somogy Vármegyéb. tole nem meszsze lévő dom

AszszoNYFA. Boldog Ass-bon. Határbéli földgye jó szonyfa. Elegyes falu Vas termékenységi, erdeje nagy, Vármegyében, földes Ura fája mind a kétféle , réttye Gróf Szétsényi Uraság, la- elegendő, legelője hasonlókosai katolikusok, fekszik képen, szõleje is van, első Szala Vármegyének szélénél. Osztálybéli. Határja jeles termékenységű, Aszszonyra. Bóldog Åszfája, réttye, legelője elég, és szönyfa, Bacovce. Elegyes más javainak jó minémûségei- lakosú falu Somogy Vármehez képest , 'elsä Osztálybéli, gyében, birtokosa Igmándi

AszszonyFA. Kis Asz-. Uraság, lakosai katolikusok, ezonyfa. Magyar falu Vas Vár- fekszik a Szigeti kerületben. megyében, birtokosai Rosti, Határja külömbféle javakkal és más Uraságok, lakosai ka- bővelkedik, legelője középtolikusok, fekszik az elöbbe- szerů, dohánnya jeles, elsö nitöl nem meszsze. Határbéli Osztálybéli. síkon fekvő földgyei termé Aszszony vására. Népes kenyek, réttyei jók, fája magyar falu Bihar Vármeelég, eladásra is jó módgya, gyében, birtokosai külömbelső Osztálybéli.

féle Urak, lakosai katolikuAszszonyfa. Nagy Asz- sok, 's többnyire reformaszonyfa. Magyar falu Vastusok, fekszik az érmellyéki

ke.

E 4

1

kerületken, Székelyhídján fe- nádassa is elegendő, tüzi fája
lül. Határja gazdag, kedves helyett, első Osztálybéli.
ízű boraival híres, pintzei ÅTTAD. Kis Attad. Népes
erdős helyen vagynak, ne- falu Somogy Vármegyében,
vezetes tulajdoságaihoz ké- birtokosa Jankovits Uraság,
pest, első Osztálybéli

. lakosai katolikusok, fekszik AsszúvÖLGYE. Szabad pusz

Szent Királyal által ellenben, ta Szala Vármegyében.

Babotsától egy mértföldnyire,

Határja külömbféle javakkal Ar. Asztaj. Elegyes magyar falu Bereg Vármegyé- megáldattatott a' természetben, birtokosai több Urasá- töl, szőlős kertyein kivül, gok, lakosai reformátusok, vagyonnyait is jól eladhattya, fekszik a' Tisza háti kerületben, földgye termékeny,hasz

ATTAD. Nagy Attad. Nénos réttyei is vagynak, épí- pes Horvát falu Somogy Várletre, 's tűzre fája elég, pia- megyében, birtokosa Czintzozása Munkátson, és Be

, regszázon közel , a' hol va

kusok, fekszik az Igali kerûgyonnyait eladhattya, szõla letben, mint hogy szőlős kerhegyei is vagynak közel, teken kivül, külömbféle jade mivel legelője szoross, és

vakkal bővelkedik, első Oszmalma sintsen, földgyeit pe

tálybéli. dig a víz néha károsíttya, és Külső Szolnok Vármegyé

Atkár. Magyar falu Heves, második Osztálybéli.

ben, birtokosai több Urasás Ata. Elegyes falu Baranya gok, lakosai katolikusok Vármegyében, birtosa Gróf fekszik Gyöngyös Halásznak Battyáni Uraság, lakosai ka- szomszédságában, mellynek tolikusok, fekszik a'Pétsi ke- filiája. Határbéli szántó földrületben. Határja minden ja- gyei termékenyek, réttyeik vakkal bövelkedik, első Osz- jók, malmok othon, és a' tálybéli.

szomszédságokban, piatzozáÁTALA. Népes falu Somogy sok nem messze, legelője az Vármegyében, birtokosa a' igas marháknak elegendo; Goritzi Püspök, lakosai kato- de mivel fájok épületre ninlikusok, fekszik az Igali ke- tsen, sem szölejek, második rületben. Határjában szőlő he- Osztálybéli

. gye nintsen; de másként min ÁTÁNY. Heyes

. Åtány. Maden termésbéli javai vagynak, gyar falu Heves Vármegyé

ben,

ben, birtokosa Gróf Berényi pedig kevés, harmadik OszUraság, lakosai katolikusok, tálybéli. fekszik Erdötelekhez nem Atya. Vamos Atya. Mameszsze. Határja elég termé- gyar falu Bereg Vármegyékeny, 's külömbféle javak- ben, birtokosa Gróf Haller, kal megáldattatott

, rétrye, le- Lónyai, és Gúthy Uraságok, gelője elég, első Osztálybéli. lakosai reformátusok, fekszik

ATÓfalu. Szabad puszta a' Tisza háti kerületben. HaSzala Vármegyében, fekszik tárja jó termékenységi, rétNemes Apátinak szomszédsá- tye legelője nagy, 's más c. gában.

gyéb féle javaí is vagynak, ÁTÓKháza. Szabad puszta mind tûzi, mind épületre vaa'kis Kunságban, fekszik Do- ló fával a tiszán kereskedrosmának szomszédságában. nek; de mivel a víz járja ha

ATRAK. Alsó Atrak. Dol- tárját, második Osztálybéli. ne Otrokovcze. Tót falu Nyi ATYA. Magyar falu Szattra Vármegyében, birtokosai már Vármegyében, birtokoBertalanfi, és több Uraságok, sai Vay, és más Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik lakosai reformátusok, fekFelső Vásárdnak szomszédsá- szik a' Nagy Bányai kerületgában, mellynek filiaja Gal- ben. Földgyei bỏven teremgotzhoz egy mértföldnyire. nek, rétryei meglehetősek, Határbéli földgye sovány, fa- és némelly helyen kétszer is ja kevés , réttyei ják, 's lege- kaszáltatnak, Szatmári pialõje is meglehetős lévén, má-tzozásától egy mértföldnyire sodik Osztálybéli.

van, legelője elegendo, 'itaAtrak. Felső Atrak. Hor-tó helye alkalmatos, fája mind nye Otrokovcze. Tót falu tûzre, mind épületre elég, Nyitra Vármegyében, birto- makkja a' határban ingyen, öt kosa Bertalanfi, és más Ura- ember kaszálló réttye van a' ságok, lakosai katolikusok, helységnek, malmok két óráfekszik az elöbenitöl nem nyi földre a szomszéd helysé meszsze, 's Plébániája van az gek határjában, második ÓszEsztergomi FöPüspökségben. tálybéli

. Ambár fája tűzre határjában ATYA. Szabad

puszta Fejér elég, 's gyümötsös kertyei is Vármegyében, birtokosaGróf vagynak, de mivel földgye Amade Uraság. Határja jó sovány, és a' Záporok jár- termékenységữ. ják, legelője szoross, réttye Atyás. Atyies. Két elegyes

lakosu

« PredošláPokračovať »