Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

AVAS

lakosú oláh falu Bihár Várme- és reformátusok, fekszik az
gyében, birtokosai Ugrai, és elöbbeninek szomszédságá-
más Uraságok, lakosai egye-ban. Határjának tulajdonsá-
sület katolikusok, és ó hitiek, gai is ollyanok lévén, mint
fekszik a' Szalontai kerület-az elöbbéni falanak, ez is
ben. Határja köszépszerű első Osztálybéli.
termésbéli tulajdonságokkal AVASHEGYE. Fekszik Zem-
bír, második Osztálybéli. plén Vármegyében Imreg he-

*Atyi. Fekszik Darának gye mellett, nevezetes azért, szomszédságában, mellynek mert mind jó épületre való fáfiliája.

kat terem, mind sertések AZAR. Nagy Azar. Ele- hízlalására alkalmatos, mind gyes lakosú magyar faluZem- pedig külömbféle vadaknak plén Vármegyében, birtoko-lakó helye. sa Márjásy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátu-ben Miskoltz Városa felett sok, fekszik Gálszét stől nem lévő hegy, melly rakva van meszsze. Határja jó termé- külömbféle pintzekkel, és jó kenységü, tulajdonságaira Miskoltzi borokkal, 's kednézve hasonlít Barantshoz, ves menedék helye, sok bor első Osztálybéli.

árosoknak, és bort szeretőkAZAR. Kis Azúr. Elegyes nek. lakosú falu Zemplén Várme

AVAS ÚJPALU. Szatmár gyében, birtokosa Temasich Varmegyében, az Ú. betůUraság, lakosai katolikusok, ben.

[ocr errors]

B.

Bás. Kis Báb. Tót falu Nyi- Galgótzon; a' második Osztra Vármegyében, birtokos tályba tétettetett. Ura Majthényi Uraság, lako BÁB. Nagy Bab. Tót falu šai katolikusok, fekszik Nyi- Nyitra Vármegyében, földes tra Városától mág fél mért- Ura Gróf Zichy Uraság, laföldnyire. Határja középsze- kosai katolikusok, fekszik rü , fája tűzre szûken, tágas, az elöbbeninek szomszédés termékeny szõlei vagynak, ságában, tulajdonságai mint legelője elég, malma hely- Kis Bábnak; második Oszben, piatzozása egy órányira | tálybéli.

Bár:

Bás. Szabad puszta Heves I's legelője is szoross lévén, Varmegyében.

negyedik Osztálybéli. BABA. Magyar falu Borsod BÁBAFALVA. Babits. Tót Vármegyében, birtokosai falu Sáros Vámegyében, birBikk, és Bay Urak, lakosai tokos Ura Mélt. Semsey Urakatolikusok, és reformátu- ság, lakosai katolikusok, és sok, fekszik Hejó vizének evangelikusok, fekszik a he- , túlsó részén. Határbéli szántó gyek között Karátson mezoföldgyei termékenyek, 's va- nek szomszédságában, melly gyonyaikat a' Miskoltzi pia- nek filiája , 's Tapoly fotzon két órányira jól eladhat- lyó vizétöl sem meszsze; kò tyák, legelője elég, fája épů- bányájáról nevezetes. Határlétre, és tüzre az Uraságnak béli földgye középszerű, fáengedelméböl : nádgya ele- ja, és legelője van, piatzogendő, K. dézmát nem ád, zásától sints meszsze; de mimalma egy órányira, szõlö vel réttyei kevesek, második hegye nintsen, 's néha a' Hejö Osztálybéli. vize károkat okoz réttyeiben, BABAGURANA. Zacsinkoya. második Osztálybéli. Magos erdős hegy Árva Vár

Bába. Beits. Élegyes ma- megyében, fekszik Rabsiczagyar falu Vas Vármegyében, hoz közel. birtokosa Györfi, és másUrak, BABALUSKA. Babintz. Tót lakosai katolikusok, és evan- falu Gömör Vármegyében, gélikusok. Határbéli földgyei birtokosai több Uraságok, középszerû termékenységgel lakosai katolikusok, fekszik bírnak, 's vizenyős határja Liptó Vármegye szélénél. Halévén, második Osztálybéli

. -tárbéli földgye, ha trágyázBába. Kis Bába. Szabad tatik közép termékenységü puszta Somogy Vármegyé- legelője elég, 's mind a' két ben, fekszik Gámasnak szom- féle fája van, piatzozása a' szédságában.

szomszédságban, egyéb eránt BÁBFALVA. Babje. Ba- tserép, és fa edények készíbitst. Orosz falu Bereg Vár- téséböl is pénz keresnek, megyében, birtokos Ura második Osztálybéli. Gróf Schönborn Uraság lako BABANYISTIE. Bánátbéli sai ó hitůck , fekszik a mun- falu , lakosai katolikusok kátsi uradalomban. Határbéli és ó hitüek, fekszik Pántsoszántó földgyei soványak, he- vától nem meszsze. gyes, völgyes, és homokos

BABAR

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

BABARTZA Szöllös. Az Sz. BABINA. Szabad puszta Szebetüben.

pes Vármegyében, fekszik BABartz. Elegyes lakosú Márkusfalvához nem messze. falu "Baranya Vármegyében, BÀBINDAL. Középszerű tót birtokos Úra a' Királyi Ka- falū Nyitra Várnegyében, mara lakosai katolikusok , hajdan virágzott Babindal és evangélikusok , fekszik a' Uraságnak életekor, akié Baranyai járásban, határja vala; most külömbféle Uraktermékeny, és külömbféle tu- {nak birtokokban van, lakosai lajdonságaihoz képest, első katolikusok, fekszik NyitraOsztálybéli.

tól egy jó mértföldnyire. HaBABASZÉK. Totiil Babina. tárja középszerû termékenyTót falu Zólyom Vármegyé-ségû, fája mind a két féle, ben, birtokos Ura Abda Ura- rétrye legelője elég, másoság, lakosai katolikusok; dik Osztálybéli. fekszik a Zólyomi uradalom BABKOV. Tótfalu Trenban, Korponától egy mért- tsén Vármegyében, birtokos földnyire, kies helyen, föld- Urai Gróf Balassa, és más. gye termékeny, Temploma Uraságok, lakosai katolikuerősség formára van építve, sok , fekszik Lyetavának a' mint hogy belső had ide- szomszédságában, mellynek jén, katonai örízet is vala filiája. Ambár legelője, és fábenne, àmbár mind azokkal ja bőven van; de mivel földa a' tulajdonságokkal bővel- gye középszerû , második kedik, mellyekkel a többi Osztálybéli. męző Városok; de mivel vi BABLYUK. Baluk. Orosz ze nintsen, második Osz- falu Bereg Vármegyében, birtálybéli.

tokos Ura Gróf Schönborn BABI. Szabad puszta Nó- Urasag, lakosai 6 hitűek, fekgrád Vármegyében, fekszik szik a' Versovi kerületben Rappnak szomszédságában. mivel e' helységnek alkal

BABIN. Tót falu Arya Vár- matos legelőjén, és tüzi fámegyében, birtokosa a' Ki- ján kivül, más tulajdonságai rályi Kamara , lakosai katoli- nintsenek , szántó földgyei kusok, fekszik a Lokczeni hegyes, követses helyen lékerületben. Határja közép- vén soványak , piatrozása szerů, réttye jó, legelője hasz- nintsen,negyedikOsztálybéli. nos, és nagy, fája mind a' két

BABOCZA. Szabad puszta féle', második Osztálybéli. Békes Vármegyében.

BABOD.

puszta So

mogyv

BABOD. Elegyes lakosú fa- | Ispánnya , a' Magyaroknak lu Sopron Vármegyében, bir- nagy munkában lett kerülétokos Ura Hertzeg Eszterházy sével; mert Achomatnak e' Uraság, lakosai katolikusok, Vár akkori Fő Igazgatójáfekszik Kapuvártól, nem nak segedelmére küldettetett. meszsze , jó gabonát termo Alys Ēunuchus Ozman Vea földgye, és szép gyümöltsös- zér, ki is nem kevés munkát se van, 's egyéb középsze- adott sok népével a' mieinkrů tulajdonságaihoz képest, nek; de végre tsak ugyan második Osztálybéli. nagy erejeket megtörvén, BABOD. Szabad

viszsza tolatrattak; bé men

vén a' katonák az üres Várármegyében, fekszik Szent Andrásnak szomszédsá

ba, azt vélték vala, hogy gában.

már bátorságos helyben van

nak, azonban puska por álBABOLCSA vagy BABOTSA

tal szerencsétlenül felvettetVára. Somogy Vármegyé- tettek. Illy állapotban maraben, hajdan nevezetes eros, da egész Ferdinánd Tsászárség, ma pedig omladékja alá nak idejéig, míg azt Bátori temetterett, puszta Vár he- András meg nem erőssítetlye.

te, és örző katonákkal jó álElső ostromlója vala e' haj-lapotban hagyá, de sokkal dani nevezetes Várnak Toi- nagyobb, erővel nyomattata gon Ozman Vezér, a' ki is az Ozmanok által, Sziget azt alig kezdett ostromlásá- Várának meg vétele alkalval igen szerentsésen hatalma matosságával, s el is foglalalá hajtotta, az akkor örzö tatott az ellenségtöl, lásd feMagyaroknak figyelmetlen- lole h). Ismét viszszá vétetett ségek miatt. Lásd felöle a) vala e' Vár Zrinyi Györgytsak hamar kikergették in- nek vitézsége által, a' ki is nen ellenségeiket a Magya- kedves édes Attyának halárok, valamint ezeket is szün- lát, az Ozmánokon megbosztelen való bosszontásaik u- szülni akárván. Hebertstain tán, az Ozmanok. Második János Zsigmondot, és Heim ostromoltatásának alkalma-Kristóf Vitézeket düldötte, tosságával viszsza szerzette ez Babotsa Várának ostromlásáerősséget a' Keresztényeknek ra, akiknek vélletlen meg. Nádasdy Tamás, Magyar érkezéseken, az Ozmanok Országnak akkori Nádor megfélemledvén, felgyújták

1

[ocr errors]

a’ Várat: a' mieink pedig jó és evangélikusok, fekszik reménységgel belé mené- Dráva vizétől jobb felől nem nek, "s az elrejtett puska meszsze. Épålt e’ Város még pornak fellobbanása által e a' Várnak virágzásabéli idejeVárnak gyászos omladékjai kor. Minekutánna külömbféközzé temettetének. Ismét ha- le szer. ntsétlenségei után inmar felépíttetett ez után Ba- nen a' Törökök kiverettettek botsa Vára, 's orízetekkel is akkori, Tót, Rácz, és Horvát megerőssítetett, Fo Kapitány- lakosai megépítéséhez fognak ide rendeltetvén a' Ma- tak; de igen lassú elômenegyarok közzül Horvát Mi- tellel, mivel tsak egynehány KLÓS, a' Németek közzol pe- házatskák allíttattak fel, a dig Ulrmitter F6 Tiszt. Igye Vár helyének oldalán, most keztek ezeknek idejekor az sokkal népesebb, és lakosai Ozmanok e' Várat, a' Ke- is tehetösebbek, 's a' tolvaresztények keze közzül ki tsa- jok által sem ostromoltatnak varni, de haszontalan; nem mint az előtt. Hídgya is van külömben MDLXVI. eszten- folyó vizén készítve. Az döben a' Szigeti Várnak meg- elött a Sz. Benedek Szerzevétele után is,szerentsésebbek tén lévô Apáturságnak lakó valának ellenben' MDC, mi- helye vala. Szántó földgyci dön azt mintegy harmad napi középszerűek, réttyeit Dráva ostromlások után, megho- vize elszokta önteni, szóló doltatták 's birtokokban is hegyei tsekélyesek, fája elvala, míg 1664. Zrinyi Mi-lenben, és legelője is eleklos által onnan ki nem ker- gendo, 's vagyonnyainak el. gettettek. Már ma, hajdani adására jó módgya, másoeross épületeinek tsak elpusz- dik Osztálybéli. túltt omladozásai szemléltet

Bábolna. Elegyes magyar hetnek.

falu Komárom Vármegyéa) Istvánfit Libr. 29. pag. ben, birtokosa Gróf Szapáry 357. 38.

Uraság, lakosai katolikusok, b) Istvánfit Libr. 23. pag. fekszik az Ország úttyában, 493.48. Libr. 29. pag. Komáromhoz két mértföld

nyire, az Uraságnak szép kaBABOTSA. Eleges lakosú stéllyával díszesíttetik. HaMező Város Somogy Várme- tárja közép termékenységü gyében , földes Ura Végh réttye, legelője elég, vaVraság, lakosai katolikusok, Igyonnyainak eladására jó

módgya,

606.13

« PredošláPokračovať »