Obrázky na stránke
PDF
ePub

meszsze.

módgya, második Osztály-szoló hegyei számosak, és béli.

nagyok, mellyek középszerű Kıs BÁBOLNA. Szabad pusz. bort teremnek, malmai szomta Komárom Vármegyében, szégságban, K. dézmát nem fekszik az elöbbenitöl nem adnak. Mint hogy pedig va

gyonnyaikat a' Miskoltzi piaBÁBOLNA. Valk Bábolna. tzon jól eladhattyák, első Magyar falu Borsod Várme- Osztálybéli. gyeben, birtokos Ura az Egri

BÁBONY. Szabad puszta a? Káptalanbéli Uraság, lako- Kis Kúnságban, fekszik Kún sai reformátusok, fekszik E- Szent Miklóshoz nem meszgertöl három mértföldnyire. sze. Határjában legelője elég , BÁBONY, Magyar falu Somalma közel, halászattya az mogy Vármegében, birtokoa. Uraságnak engedelméböl; sa Lengyel Uraság, lakosai fogyatkozása', hogy szántó evangélikusok, és reformáföldgyei többnyire soványak, tusok, fekszik Vámosnak fája nints, melly hellyett nád- szomszédságában, mellynek dal tüzelnek, szēleje sints, 's filiája Koppanhoz más fél mivel a' Tisza áradásai határ- mértföldgyire. Határja min

károkat okoznak, den javakkal 's szőlőkkel is harmadik Osztálybéli. kövelkedik, első Osztálybéli.

Bábony. Magyar falu Bor. BÁBONY. Babina, Babisod Vármegyében, birtokos necz. Elegyes magyar falu Ura a' Királyi Kamara, la- Ugotsa Vármegyében, birtokosai katolikusok, és refor- kosa Gróf Haller Uraság, lamátusok, fekszik hegyek kö- kosai katolikusok, és reforzött Miskoltztól egy mért-mátusok, fekszik Halmitól földnyire, szántó földgyei kö- nap keletre fél mértföldnyizépszerűek, malma határjá- re, Túr Terebesnek szom , ban nintsen, 's a' Záporok szégságában, mellynek filiámiatt gyakorta károkat szeny-ja. Ambár szántó földgyei vednek lakosai, mind rét- megkivánnyák a' trágyầztatyeiben, mind pedig termo rást, mellyeknek nagyobb réföldgyeiben, sőt néha a' bel- szét, és réttyeit is Tur víze só kertekben is; szárazság szokta elönteni, 's néha Eger idején pedig vízre vagyon vize is károkat tesz; de mie? szükségjek, legelője elég, vel szántó földgyei gazdafája tûzre, és épületre ingyen, 1 gon teremnek, ha trágyáz

tatnak;

jának nagy

tatnak; ezen kivül legelője, staracta. Hernavetz nevi vízrétryei jók, szölö hegye, böl fakad, egy meredek hegymakkja, fája elég, Halmi ben, mellynek oldalán heVárosában pedig vagyon- gyes, 's darabos kösziklányainak eladására jó mód- kon rohan alá, 's Besztercze gya, második Osztálybéli. vizébe szakad.

Babor. Magyar falu Györ * Babsa. Középszerű helyVármegyében, birtokos Urai ség Temes Vármegyében, több Nemes Urak, lakosai birtokosa a' Királyi Kamara. katolikusok, fekszik Rába Baczuk. Nem nagy falu Szent Mihálynak szomszéd-Zólyom Vármegyében, birságában. Gyõrtöl Rába vize tokos Ura a' Bányászi Királyi mellett három, Csornától pe- Kamara, lakosai katolikudig két mértföldnyire. Harár- sok. Határja közép" terméja jó termékenységü, réttye, kenységü, fája, réttye,

lelegelője meglehetős, de mi- gelője elég van. vel a' víz járja, második Osz BACZUKI FORRÁS. Zólyom tálybéli.

Vármegyében, hasznos vol* Babot. Magyar falu So- tára nézve az egész Vármepron Vármegyében, földes gyében elsőnek tartatik; az Ura Hertzeg Eszterházy Ura- benne különös, hogy a jua ság, lakosai katolikusok, fek- hokat gyakorti ptrüszentésre szik Kapuvárhoz nem mesz- ingerli, és mindgyárt lagy sze. Határja jó termékenysé- széket okoz bennek, egy megü, dohánnya nem utolsó , redek kösziklából fakad, föréttye gazdag, legelóje elég, venye veres, vize pedig tiszelső Osztálybéli.

BABOT. Tót falu Trentsen BACZUK. Igen magos hegy Vármegyében, földes Ura Liptó Vármegyében, sőt háGróf Hllésházy Uraság, lako- rom Vármegyének a határsai katolikusok, fekszik he- jáig terjed, úgymint Liptó, gyek között Ugrócztol egy Zólyom, és Gömör Vármemértfölgnyire, papiros mal- gyének határjok széléig. máról nevezetes. Határja jó

Baczúr. Baczuru, Baczutermékenységû, fája mind'aroya. Tót falu Zólyom Várkétféle, réttye, legelője elég, megyében, birtokosai több itatója alkalmatos, első Osz- Uraságok, lakosai katolikutálybéli.

sok, fekszik Selymetz BáBABOTA. Ugró patak. Ca-nyához másfél mértföldnyire,

Hont

ta ízů.

[ocr errors]

Hont Vármegyének széle fe- dónak Érdemes kiadóji kelé. Legelője jó nemů, földszítrettek 1795. Kivévén e' gye, ha trágyáztatik, megle- Vármegyének Pest Várm. Kis herósen terem, fája tűzre va. Kúnsag, és Csongrád Várló ingyen; de mivel épület- megyék felöl lévő részét, egy re való nintsen, és víz dol- felől Duna, más felől pedig gában is szűkölködnek, 's a' Tisza vize határozzák. Szép Selmetzi piatzok két mért- erdei vagynak a Duna melföldnyire fekszik, második lyékén, mellyek a mezőkOsztálybéli.

nek kiessége, és az élő fákbács Vármegye. Comi- nak gyönyörködtetésére néztatus Bacshiensis. Batscher ve méltán kedvelhetők. 'A' Gespanschaft. Nevezetét vet- messze terjedő egyenes térte e Vármegyének hajdaniség magas felemelkedett, híres Bács Városától, noha cserfákkal ékesíttetett, melnémellyek Bata helységtöl is lyek nem olly régiek ugyan; akarják azt lehozni. Hajdan de a’ föld termékeny voltáaz egész Megye, Bács, és tól tápláltatván kitetsző nagy, Baja között vála határozva, ságra nevekedtek. Termo azután pedig Tételig terjedt, réttekkel, és mezőkkel is bővége szakadván MDCCXXI. velkedik. Folyó vizei egy a' hoszszas perlekedésnek, felöl a' Duna, más felöl peBács, és Bodrog Vármegye dig a' Tisza; amaz Bajánál egygyesíttettek, melly egye- kezdvén, nedvesíti Barats sülés előtt tizen két mértföldkát, Dantoyát , Szántovat, nyire terjedette' Várme- Bereget, Kollútor, Köszegyének hoszszasága; öszve get, Monostorszeget, Kukaptsoltatván pedig huszon pusindt, Apatit, Bagojoyát, négyet is felül haladt; szé- Karavukovát, Vaiszkát, Bolessége Bél Mátyás szerént gy.int, Playndt, Novoszellót, alig tett hat mértföldet; sốt Bukint, Ó, és Új Palankát, néhol, sokkal kevesebbet, Keresztúrt, Begetset, Futaaz alsóbb része felé. Vin- kot, Péterváradot, Kátyot, disch ellenben kevéssel állít- Kovilt, 's Gardipoyátzot. tya hoszszabbnak e' Várme- Mellyek a' Duna kiáradásagyét, mint a' mennyire ter- kor mint még annyi szigejed szélessége. Valóságos ké-teknek látszatnak. Napkelet-, pét lásd a' föld képen, (map- röl való részén pedig foly e' pa) mellyet a Bécsi Hírmon- Vármegyének a Tisza vize,

széles

[merged small][ocr errors]

szélessen terjedve, 's tsen- italt szolgáltatnak, mind al des folyással. Nevezetes Mar- tsordáknak; mind a' juhoksiglius ( Operis Danubii nak, és méneseknek; 's nem Tom. I. p. III. pag. 85.) vél- külömben több motsáros helekedése szerént, hogy a lyei is vagynak külömbféle föld alatt Bácsnál a' Duna, és nevek alatt. Halászattyai neTisza vizének a körül lévő vezetesek, 's a' külömbféle tavakban egyestilést állít, óltsó halakon kivül gödémellyet onnan tapasztalt va- nyekkel is bövelkedik. Lela az említett író; mivel gelője elég nagy, de közép1693. esztendőben a Tisza szerû; termő földgye többhirtelen nagyra dagadván, nyire gazdag, és trágyázás tavai is egészen eltelve valá- nélkül is terem , kivévén nak, a' Duna pedig tavaival homokos részeit ; gyümöltsekély vala, a’ Tiszának ára- tse, cserhajú almája, 's gödásához képest, és ebből a' rög dinnyéje boven terem. nagy halak által költözének; Marhái szépek, és a' munkára 's a víznek nagysága is válto- kiváltképen alkalmatosak. E' vala. III.Vize az a' tó, mel- Megyében hajdan, mineklyet Cserna Barának, vagy előtte a' Török haborúk által Fekete motsárnak neveznek, nem sanyargattatott, nagy, már most az egész Vármegyé- és nevezetes Férfiak is voltak; nek nagy hasznára a' Tisza, illyen vala a' Bácsi Gróf és Duna vizével folyóva té- Mogh, vagy Moch, Magyar tettetvén, Ferentz tsator- Országnak 1588. esztendő-, nájának neveztetik, 's az héli III. Béra alatt vólt. égész Vármegyén keresztål Nádor Ispánnya, és István foly. A' Tisza felöl való ré- ugyan a' Bácsi Grófok közzül szén több tavai is vagynak, II. András alatt MCCVI. úgymint Alimaska Bara, esztendőbéli Nádor Ispány, Csik Bara, Ostroya Bara, sõt még más Bácsi Grófról is 'sa' t. IV. A' Bács alatt Du-t. i. Lászlóról vagyon ugyan na áradásainak alkalmatossá- e' Király alatt emlékezet. gával folyó tó, mellyet Mar- Ulászló alatt is ugyan e' siglius Mosztunka Barának tzimmel bírt Gara Janos. nevez, az az hidat viselhető Mind öszve 164 lakó helyek tónak, vagy motsárnak. V. vagynak benne, 's 'a KaloA’ réteken szerteszéjjel lévô tsai Érseki Megyéhez tartótavak, mellyek a térségeken | zik.

Bács

[ocr errors]

Bács OMLADOZOTT vár. vóle pedig egy nagy ko, Bács Vármegyében. Bácshoz, mellyre Szent Pál Apostolépíttette ez erősséget Sz. Ist- nak képe, kardgyát kezében ván Király, 's az után a' Bá- tartva vala kivágattatva. csi Püspöknek ajándékozta Bács. Városa Deákul Baa’mint a régiek bizonyságai chia. Mezö Város Bács Várállittyák. Meszsze terjedő, megyében, földes Ura a' Ki's magos körakásain belől rályi Kamara, lakosai katokét templomai voltak, egyi- | likusok, fekszik Zombortól ke, és a' nagyobb az köz öt mértföldnyire. Hajdan soknépnek Isteni tiszteletére, kal nagyobb, népesebb, és északról pedig másika a' kis- pompásabb volt, Bonfinnak sebb, a' Püspöknek tulajdon írásai szerént. a) Fo papi laimádságaira; ez napkeletre kó hely is vala, és Magyar vala épalve közel a' Püspöki Országnak nevezetes Városa lakó helyhez, de már most volt; térségen fekszik, 's hamind a' kettőnek tsak omla- tárja mindenféle barmoknak dozásait is alig láthatni, a' nevelésére igen alkalmatos , nagy régiçéget mutató Vár- és jó lakóhelyet szolgálmegye házával egyetemben. tar Német, Rátz, és egyéb, A’ többị épålettyei a' Ma- lakosainak. Nagy hírt tulajgyarok által elégettetvén, 's donított, e' Városnak II. LAelrontattatván porrá lettek, JOSNAK idejében MDXVIII. midón Rákoczynak pártüté- esztendőben, tartatott Ore se alkalmatosságával a' párt-szág Gyülése, és MDXIX. ütők által több napi ostrom- esztendőbéli is, mellyböl képlások után megvététett yala; zelhetni, hogy e' Város hajkiket, midőn a' Németek dan, mind a? Királynak, mind ostrommal kiyánának a vár- pedig az Ország Nagyainak, bol kiküszöbölni, az egész méltó, és illendő szállást várat elpusztították, erőssé- ada. Mihelyt pedig a'siralge árkokkal vétete körül, mas Mohárs alatt Hazánk LAmellyekbe régi lakosai titkos vosától megfosztatott, Bács folyással a'Dunát szokták va- Városa is szemlátomást hala béereszteni. A' sántznál nyatlani kezde.. Elvesztvén: vólt kapunál vagyon egy for- Fő Papját Tomori Palt a? rás kút, mellynek e' környék-Törökök rabságába esett, és ben leg jobb ízű,' 's hívessé- annak igája alatt elég sokáig gå vize van; az úton felül sínyledczett; sôt annyira el

F2

enyé

« PredošláPokračovať »