Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

ABRAHÁNY.

ABRÁNY.
tolikusok, határbéli földgye | de mivel legelőjök szoross,
jó gabonát termo, rétrye , fájok keves, a második Osz-
legelője elég, és fája is, melly tályba tétettettek.
jó tulajdonságaihoz képest Ábrány. Felsö Ábrány,
első Osztálybéli.

jó magyar falu Bihar Várme***** ADRARÁNT. y. Ábrahám- gyében , földes Urai külömb

falva, Abrahámoytze. Orosz féle Urak, lakosai ó hitüek,
falu Sáros-Vármegyében, bir- és reformátusok, fekszik az
rokosa a’ Királyi Kamara, la- Érmellyéki járásban, határ-
kosai katolikusok, fekszik béli földgye kiváltképen ter-
Sóvártol mellynek filiája, mékeny, 's nevezetes javak-
nem meszsze, minden napi kal bövelkedik, első Osz-
keresetre jó módgya Eper- tálybéli.
jesen, 's Sóváron; legelő Ábrány. Vedrés Abrány
je, és fája elegendo; de mi- de Szusz. Magyar, és oláh
vel a hátárbéli szántó föld-falu Bihar Vármegyében, bir-
gyei soványok, noha fája, tokosa Ditrichstein Uraság,
réttye, legelője elég, máso- lakosai 6 hitüek, és reformá-
dik Osztálybéli.

tusok; határbéli földgye, mint
ÁBRAHÁM. V. Ábrány. az elöbbeninek nevezetes ter-
Alsó Abrány, és Felső Ab- mékénységü, első Osztály-
Tány, két egy más mellett béli.
fekyo
magyar helységek

ÁBRAHÁMháza. Abriház
Borsod Vármegyében; aman- elegyes falú Bihar Várme-
nak birtokosa az Egri Kápta- gyében,
lan, e' pedig külömbféle ÁBRÁNKA. Kis Abranka,
Urak birtokokban van, la- Kusnicza, Nagy Abrúnka.
kosai katolikusok, és refor- Négy orosz faluk, e' neve-
mátusok, fekszenek felül zet alatt Bereg Vármegyében,
Nyarádon Sály falutol lefo- mindeniknek földes Ura
lyó patakotska mellett, ha- Gróf Schönborn Uraság,
tárja hegyes, és völgyes; lakosai többnyire ó hitủek,
dél felé apródonként na- ketteje fekszik N. Ábr. Lo-
gyobbra terjesztetett, szántó kotihoz, niellynek filiája
földgyei termékenyek, Mis- Kis Abr. pedig Kusniczához
koltzon piatzozások két mért nem meszsze, 's a' Munká-
földnyire, szőlő hegyeik kö- tsi, és Szent Miklósi Urada-
zépszerű borokat teremnek, lomhoz tartoznak, más Kis,
Királyi dézmát nem adnak; l és Nagy Ábránka pedig fek-

Szik

[ocr errors]

szik a' Versodi kerületben. lömbféle nemes lakosain kiA' két elsöbb falunak határ-vül, a' közönséges emberek ja nagyon sovány, úgy hogy föld miveléssel, és szeketrágyázás után is zabnál egye- reskedésböl élnek, mind bet nem terem, rozsot tsak Buda, mind pedig Gyõr Váritkán; a' hegyek, és kö- rosa felé; határja közép tervek miatt, legelőjök megle-mékenységů, réteye, 's lebetos , fájok mind a’ kétfé-gelője tulajdon marháinak le , Munkátson piatzozások elegendő, vagyonnyainak elközel; de tsekély.. vagyon- adására Ország úttyában lényaik szerént negyedik Osz-vén; jó alkalmatossága; de tálybéliek.

mivel kaszállójának egy réAcz. Szabad puszta Vesz-sze

a' Duna kiáradásának prém Vármegyében, fekszik kártékonysága alatt van, más Csóthoz nem meszsze.

sodik Osztálybéli. , ACZNÊ. Elegyes lakosú Ács. Szabad puszta Heves falu Arad Vármegyében, la- Vármegyében. kosai katolikusok, fekszik Acs-Teszér. Veszprém Mamo hegyénél, Bibar Vár- Vármegyébun a' v. betûe megyének határja szélén, ben. Halmagytol két mértföld Ács. Szabad puszta Pest nyire.

Vámegúében, fekszik AkaszÁcs. Nevezetes helység, tóhaz nem meszsze. Komárom Vármegyében,

Acsa. Német, és magyar földes Urai külömbféle nemes falu, Fejér. Vármegyében, Urak, Gróf EszterházyUraság- földes Ura vólt a'Sz. Pál Szer nak jeles Kastellyával díszes- zetebéli Atyaság, most pedig kedik. Nevezetesíti e' helysé- a' religgiói Kintstár, lakosai get a' földes Uraságnak án- katolikusok, fekszik az Orgolý ízléssel készülte igen szág úttya mellett, határszép, és megjegyzésre mélo béli földgye gazdag termé. tó kertye, melly az érzé- kenységů, legeloje tágas, keny, szemlélőnek nem ke-1 és gazdag, fája maga szükyes megelégedést szolgál- ségére elég, vagyonnyaiktar, 's Posta is van benne, nak eladására Budára járnak, mellyet maga az Uraság bír. Szép tulajdonsagaihoz képest Lakosai katolikusok, és re- első Osztálybéli. formátusok, fekszik Gönyi ACS.A. Tót falu, Pest Vártöl, két mértföldnyire, kü- megyében, földes Ura Báró

Pró.

Próray Uraság, lakosai kato-les ritkaságok; a' mint írja likusok, és evangelikusok, Korabinszky Mátyás, Tót fekszik Püspök Hatvanhoz, lakosain kivül vannak itten mellynek filája nem mesz- Német mester emberek is. sze, Pest Varosátul öt, Vátz- Határbéli földgye termékeny, tol pedig négy mértföld- bora középszerű, piatzozása nyire, Nógrad" Vármegyé-jó, fája elég, réttyeit a víz nek szélénel egy völgyben, ugyan elboríttya; de jeles hegyek, és halmok között vagyonnyaira nézve, tsak kellemetes helyen; 's két ugyan az első Osztályba tarÚri kastéllyal 'díszesíttetik; tozik. egyike mellyben az ifjabb, Acsa. Magyar falu, S0-?. helységnek földes Ura lakik, mogy Vármegyében, birtomár régi épület, négy tor- kosa a' Veszprémi Püspök. nyokkal, és közepén egy ség, lakosai katolikusok, verð órával készíttetve; az fekszik Koppantol két mértújjabb-kastéiy-pedig, mel- földnyire, termo földgye igen lyen e felirat vagyon. La-jó, 's minden megkivántató DIsLaVs Pronal, et Rosa-dolgokkal, és szőlő hegyekLIa De Rad DVanszki Con- kel is bövelkedik, első OszIVges pos Vere. Az idősebb tálykéli. Bárónak lakó helye. Neve Acsa, Szabad puszta Csazetesek ez épületeken ki- náď Vármegyében. vül az Uraságoknak jeles Acsád. Magyar, és tot kertyeik, és az a' kies erdo- falu Bihar Vármegyében, ség, melly a' helységet fe- birtokos Ura Báró Vécsey, és dezi, holott néha salétrom több Uraságok, lakosai katois égettetik; a' tégla égető likusok, fekszik Debretzenházban pedig állandoúl foly- töl két mértföldnyire a' Sárrétattyák a tégla vetok mun- ti járásban, termô földgyei kájokat. Vízi és száraz mal- meglehetősek, de egyéb foma van, mint hogy a hely-gyatkozásaira nézve, a' hara ségtöl nem meszsze foly Ka- madik Osztályba tétettetett. lya víze, délfelől való olda Acsád. Nevezetes falu lán pedig büdöskő, kövek is Vas Vármegyében, birtokosa találtatnak, az ennek ellené- Szegedy Uraság, akinek ben lévő hegyen pedig me- szép kastéllyával díszeskedik, szes kövévált tengeri tsigák- lakosai katolikusok, fekszik nak tekenöji, 's egyéb je-Köszegtöl két mértföldnyire,

határja

határja sík térségböl áll, (nintsen, sem nádgya; lcgemellynek a' földgye termé- lésre való mezeje is vékony keny, réttye elegendő, nem lévén, a harmadik Osztálykülömben legelõje marhái- ba szamláltattatott. nak legelésére gazdag, fája a' Kıs Acsán. Szabad puszmennyi szükséges, szoló heta Veszprém Vármegyében. gyei kevesek ugyan; de e' fo Acsalog. Magyar falu gyatkozását a földeknek jó- Sopron Vármegyében, birtosága megelőzi, vagyon ke- kos Ura Hertzeg Eszterházy reskedések is a szomszéd Uraság, lakosai katolikusok, Köszegi piatzon, melly szép fekszik Kapuvártol két mérttulajdonságokra nézve az el- földnyire , határja nem leg ső Osztálybéli helységek közt jobb termékenységü, 's tsezé számláltatott.

kéllyes tulajdonságaiért, a' Acsán. Magyar falu Vesz- harmadik Osztályba tétetteprém Vármegyében, birto- tett. kos Urai külömbféle Nemes Acso. Hoszszú Airso. MaUrak, lakosai katolikusok, gyar falu Bihar Vármegyéfekszik Pápátol, mellynek fi- ben, lakosai katolikusok, liája nem meszsze, Tapolcza fekszik a' Szalontai járásban, vize mellett, melly a'leghide- határja gazdag, réttye sok, gebb télben sem fagy bé, és a' legelője elég, 's más szép birtokos

Uraknak vagyonnyai is lévén, első malmait, szüntelen való for- Osztálybéli. gásban tartya; vidékje na ADẢts. Szabad puszta Pest gyon kitsiny, kivált Juhászi Vármegyében, birtokosai küszabad puszta felé a' napke- lömbféle Uraságok, fekszik leti oldalon, Matyásházi Kún Szent Miklóshoz a' Jápuszta felé sem nagy; Me- szágban nem meszsze. Határzölak pedig olly igen közel (ja jó. van hozzá, hogy a ludak is Apáts. Magyar falu Heáltaljárkálnak, egy másnak ves, és Külső Szolnok Var határjain, 's néha mind a megyében, földes Ura Gróf két fél között versengezo Koháry Uraság, lakosai katoa perlekedésekre szolgáltattak likusok, fekszik. Árokszálásalkalmatosságot, az Újfalu- tol . inértföldnyire , határsi puszta sem messze fek- béli szántó földgyei termém szik tôle; termő földgye kenyek, réttyeik jók, malszük, és-követses, e:deje ma helyben, és szomszédsága

ban

nemes

[ocr errors]

ban; nem meszsze piatzozá- | feküsznek itten egy más melsok, legelője az igas mar- let a' faluk azon az úton, háiknak elegendő, fogyat-a' melly Vágujhelyről, Trenkozásai ellenben, hogy semtsénbe vezet. Nem meszsze fája, sem szöleje nintsen, Adamócztol három savanyú mellyek miatt a második víz forások vagynak, azon az Osztályba számláltatott

úton a szabad ég alatt, 's az ÁDÁMFÖLDGYE. Mosorov. út mellett. Határja nagy, és Tót falu Sáros Vármegyé- | jó termékenységû, fája

elég, ben, lakosai katolikusok, mind růzre, mind épåletre , fekszik Ternyéhez, mellynek szóló hegyei is vagynak, 's filiája közel, Şzeben Városá- egy üveg hurája tulajdon hatol egy mértföldnyire, Bárt- tárjában, melly okokra való fa felé vezető Ország útban nézve, az első Osztálybéli hegyek között, ámbár a' belységek közzé tartozik. helységnek erdeje tilalmas, Adánd. Magyar falu Somind az által másunnan az mogy Vármegyében, birtoUraság rendeléséböl cüzi fája kosai Pernészi, és más Uraelegendő, és határjais, ha ságok, lakosai katolikusok, szorgalmatosan miveltetik, és reformátusok, fekszik Kilegazdagon fizet, legelője a' tihez, mellynek filiája nem mennyi szükséges, piatzozá- meszsze. Igál mező Városátol sa sem meszsze, melly tu- három és į mértföldnyire, lajdonságai szerént első Osz- határjának termésbéli tulajtálybéli.

donságai meglehetősek, legeAdamo. Adamshof, Ada- | lôje nagy, 's szóló hegye termócz, Adamov, tótfalumékeny, fa helyett náddal Nyitra Vármegyében, lako- élnek a' lakosok, melly ele

katolikusok, fekszik gendő van határjában , Jó tuBroczkónak szomszédságá-lajdonságaihoz képest első ban.

Osztálybéli

. ADAMócz. Adamoyce. Né ADA. Meglehetős falu Báts pes, és jó termékenységü Vármegyében, birtokosa a talu Trentsén Vármegyében, Királyi Kamara, lakosai kabirtokosai Ambro Rajmány, tolikusok. és több Uraságok, lakosai ADÁSZTEVEL. Elegyes makatolikusok, fekszik Kocha- gyar falu Veszprém Vármenótzhoz, mellynek filiája gyében, földes Urai külömbnem meszsze. Igen sûrxenféle Urak, lakosai reformátua

sok ,

sai

« PredošláPokračovať »