Obrázky na stránke
PDF
ePub

; szőlő kegyei nagyok, gyü- dakozásának alkalmatossác

kosai katolikusok, fekszik lyát a helységgel együtt az kies halmon helyheztetve Bo- Ozmanokkal való viszontagdóktól nem különben Tapol- ságok elpusztították a 16. tsántol is egy mértföldnyire. századnak eleivel pedig KuLakosai inkább a' gazdásko- nyingi Török István e'tartodási munkával, mint mester- mánynak birtokosa, újj -laségeknek üzésével foglala- kosokat szállítatott ide,''s isés épületre való fája elég, elpusztíttatott, Rákotzi ha

[ocr errors]

möltsös kertyei szépek, le- gával, kivált képen midön, gelőjök, 's hasznok piatzok Nyerges Ujfalu Vára ostrohelyben, külömbféle kézi moltatott, a' rátzok kitsapámunkával is kereshetnek , saikor felgyujtogattatván, meglehetős héti, és országos nagy kárt tettek e' helység vásárjok lévén, vagyonnyai- akkori lakosajnak, mert mind kat jól eladhattyák, termô házaikrol, mind pedig házi földgyeik középszerűek, de bútoriaktol megfosztattattak, rettyeik kiváltképen jók, el-'s illy gyászba vala e' helyső Osztálybéli.

ség, mint egy három esztenBAJNA vize. Nyitra Vár- deig pusztán, míg viszontag megyében, kis folyó Víz felépíttethetett. Szép, temforrása hasonló nevű hely- plomjok az Uraságnak kölben van, melly Bajna Váro-tségjével építtetett, harárja sa mellett elfolyván, Nyitra hegyes, 's közép termékenySzerdahely mellett, Nyitra ségü, legelője elég, fája tüzVizével egyesül.

re, és épåletre, szölei niegBAJNA. Elegyes lakosú lehetösek, vagyonnyainak magyar falu Esztergom Vár- el-adására közel alkalmatosmegyében, földes Ura Gróf sága Dunán, és Esztergoms Sándor Uraság, lakosai ka ban; első Osztálybéli. tolikusok, fekszik Sáp falu Bajom. Kis Bajom, és nak szomszédságában, 's az Nagy Bajom. Két elegyes Uraságnak szép kastéllyával, lakosú faluk Somogy Váris jeles vadas kertyeivel é- megyében, birtokosai kükesíttetik. Nevezetesíti szép lömbféle Uraságok, kis Bavidékjét Jósef F. K. Fö Her-jomnak lakosai Rátzok, nagy tzegnek az idén itten tett víg Bajomnak pedig Magyarok, vadászattya. Régi vólt katsel- és többnyire nemesek lak

ják,

ják, 's katolikusok, feksze- Határbéli földgyei nehéz minek Szegesvártól nem mesz- velésűek, mint hogy földgye sze. Határjainak egy része jó hegyes; mind azon által kötermékenységi, más részei zépszerûen terem, ha jól mifövényesek, legelőjök elég, veltetik, rétrye jó, legelője és réttyeik is jók; de szölös elég, fája růzre, piatzozásátol kertyeik nem lévén, máso- sints mcszsze. Második Oszdik Osztálybéliek.

tálybéli. BAJOM. Nagy Bajom. Me

BAJOR vágás. Bajerovtze zở Város Bihar Vármegyé- tót falu Sáros Vármegyben, ben, birtokos Ura Hertzeg birtokos Ura Gróf Szırmay Eszterházy Uraság, lakosai Uraság, lakosai katolikusok, magyarok, és reformátusok, fekszik Palotsától egy mértfekszik a Sárréti járásban, földnyire. Határja a hegyeBerettyó vize mellett, Békes ken sovány, de réttyeik jók, Vármegyének határja szé- és legelőjök hasznos, 's marlén, termő földgyei ugyan ha kereskedéssel élnek, mind középszerűek; de más fo- a' két féle fája elég, harmagyatkozásaiért, harmadik dik Osztálybéli. Osztálybéli.

Bajót. Magyar, és tót faBajom. Kis Bajom. Ma- lu Esztergom Vármegyében, gyar fau Bihar Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Érbirtokos Ura Hertzeg Eszter- sekség, lakosai katolikusok, házy Uraság, lakosai katoli- fekszik Nyerges Újfaluról, kusok, fekszik az elöbbeni- egy mérdföldnyirę. A' falu töl nem meszsze; határja közepén lévő völgyben van Nagy Bajoméhoz hasonlító, egy kevesé felemelkedett he's ez is harmadik Osztálybéli. lyen a magyarok Templo

BBJOnta. Elegyes falu Bi- ma. Szántó földgyei a helyhar Vármegyében.

nek, hegyes, és erdős fekBAJOR. Tót falu Sáros Vár- vése miatt kevés vala; de lamegyében, birtokosai Bajor kasai nagy irtványokat tisztíUrak, lakosai katolikusok, tottak, mellynek nagyobb fekszik a hegyek között, részét szántó földeknek, más Szedlitzének szomszédságá- részét pedig szóló hegyeknek ban, mellynek filiája Epe- fordították. Legelője elég, rjestöl egy mértföldnyire , - fája tűzre és épülerre, megleszakra a Szepességi útban hetõs szölei, földgyei középGölnitz, és Szomolnok felé. szeriek, eladásra alkalmatos

helye

helye a' Duuán, és Eszter- 1 gyonnyaihoz képeft, első Osze gomban, ambár termo föld- tálybéli. gyeit a' víz mosások sová Bak. Magyar falu Szala nyítryák, 's erdós, és nehéz Vármegyében, birtokos Ura úttyai vannak, mind az által Gróf Szetsényi Uraság, és más első Osztálybéli.

Urak, lakosai katolikusok Baysa. Řátz falu Bács Vár- fekszik a Kapornaki járásmegyében, birtokosai Zako, ban, Csatár mellett, mellyés Vojnits Urak, lakosai ka- nek filiája. Határja nagy, tolikusok és rátzok, fekszik földgye elég, de középszerű, Kulától egy,

és į mértföld- réttye hasonlóképen, borai nyire. Szántó földgyei jók, meglehetősek, legelője elég, és minden féle gabonát bộ- szomszéd szöló hegyei terven termenek, de a' földgye mök, 's gyimöltsökkel gazkemény, és sikeres, réttye dagok , erdeje minnentele is jó, de kevés; két száraz szükségjekre hôvséges, kimalmai is vagynak, fogyat- vált a hozzá tartozandó Nékozásai, hogy földgyei keve- naji Pusztával egyitt vévén. sek, legelője szoross, határ- Helyben malma, mivel Vajának kitsinsége miatt, gya- litzka vize elszokta önteni kran béhajtatnak marháik a' réttyeit, 's a' Záporok is sok szomszédoktól. Eladás végett helyeken károkat okoznak, Bajára, Szegedre, Ujvidékré második Osztálybéli. hordgyák gabonájokat: er BAKA. Magyar falu Szadeje, és nádassa nintsen, 's bolts Vármegyében, birtokos mind épületre, mind tûzre Vrai Baro Döry, és Czobel való fát, ritkán szerezhetnek; Uraságok, lakosai reformáa' Dunán lévô malmoktol öt, tusok, fekszik kis Várdától és hat mértföldnyire vannak, mellynek filiája fél, Bátormelly fogyatkozásai miatt, tól pedig két mértföldnyire. harmadik Osztálybéli. Három nyomásbéli földgyeik

Basta. Tótfalu Hont Vár- négy marhával szántatnak megyében, földes Ura az Esz- mellyekben szép búza, és jó tergomi Érsekség, lakosai ka- rozs terem, réttyei jók, letolikusok, fekszik a Bári já- gelője elég, fája tûzre, és rásban. Határja termékeny: kissebb szükségbeli épületlegelője elég, fája tûzre, és re, kender földgyeik a traépületre, szőlő hegyei jó bo- gyáztatást megkivánnyák, elsokat teremnek , jeles va- số Osztálybéli.

* BAKA.

1

* BAKA. Elegyes falu Arad | hegyekböl ered, és a' GaVármegyében.

ram vizének egy ágába szaBAKA. Alsó tót Baka. Un- kad, 's nevét is elváltoztat-. terprandorf. Tót falu Hont tya, és Szikintzének hivattaVármegyében, birtokos Uratik, áradásai sok kárt okozHertzeg Eszterházy Uraság, nak a' mezőkön, és az útalakosai evangelikusok, fek- kat járhatatlanokká teszik. szik Pukantztól nem meszsze. BAKABÁNYA ORVOSI víz. Határja termékený, réttyeit Hont Vármegyében, olly tuértzes vizek follyák, de rit- lajdonsággal bír, hogy a' sokán ártanak, legelôje tágas, káig véle élőknek gelyvájó's mind a kétféle fája elég, kat eloszlattya, melly erőt az szóló hegyei jók, elsố 'Osz- értz köveknek tulajdonítyák tálybéli.

az Orvosok. Baka. Felső túť Baka. BAKA. Alsó Baka. Elegyes Oberhraudorf. Elegyes lako- lakosú falu Poson Vármegyésú tót falu Hont Vármegyé-ben, birtokosai több Urasáben, birtokos Urai Hertzeg gok, lakosai katolikusok, Eszterházy Uraság, és Bárð fekszik Böstöl nem meszsze Hellenbach, az itt való Bá- Tsilíz patakja mellett, hasznyáknak miveltetője, lakosai nos malmai vagynak a' Duna evangelikusok, fekszik Báth vizén. Határja középszerű, inellett, mellynek filiája, Pu- vagyonnyainak eladására jó kantztól sem meszsze, neve-alkalmatossága,második Oszzéres e' hely a'birke bárá- tálybéli. nyoknak jó neveléséröl, és BAKA. Felső Baka. Elebányáirol, mellyböl a' lako- gyes magyar falu Poson Vársok szép hasznot vesznek bé, megyében , birtokosai küfolyó vizében kiváltképen jó, lömbféle Urak, lakosai katoízů rákok vannak, határbéli likusok, fekszik az elöbberéttyeit az értzes vizek sová- ninek szomszédságában,helynyíttyák ugyan; de ritkán, ben fürész, és száraz malma és tsak egy kis részének árta- van, vízi pedig a Dunán jó nak, legelője elég, fája mind távol; határja tzín mosó fúa' ké fèle, szőleji nevezete- vel bôvelkedik, réttye, lesek, első Osztálybéli. gelője jó, második Osztály

BAKABÁNYA VIZE. Hont beli. Vármegyében, nem nagy fo Baka. Magyar, és tót falu lyó víz, melly a szomszéd | Nógrád Vármegyében, bir

toko

G

tokosai külömbféle Urak , ja hegyes, mellynek némelly lakosai katolikusok, és évan részét a' vizek szokták kimosa gelikusok. Határja közép ter- ni, és néhol soványas is, szőmékenységů.

lo hegye középszerű, eladásBakán, Baykein, Bukan. ra módgya a' távolabb való Elegyes falu Vas Vármegyé- helységekben, harmadikOszben, lakosai katolikusok. tálybéli.

Bakó. Magyar falu Nógrád BAKONAK. Magyar falu Vármegyében.

Szala Vármegyében, birtoBakk. Szabad puszta Tólna kos Ura a Királyi Kamara Vármegyében, fekszik Sza- lakosai katolikusok, fekszik kátsnak szomszédságában, az elöbbeninek szomszédsámellynek filiája. Határbéli gában. Határbéli földgye, ha földgye jó termékenységü. szorgalmatosan miveltetik

BAKÓTZA. Magyar falu Ba- középszerű, legelője elég,szóranya Vármegyében, birto- lô hegye, erdeje', gyümölkosa Meltzer Uraság, lako- tsös kertyei, gesztenyésse, és sai katolikusok, fekszik a szilvássa is lévén, második Hegyközi járásban. Határja Osztálybéli. a' természetnek tsak nem BAKONY. Nevezetes erdo minden javaival bir, első Osz- Veszprém Vármegyében, tálybéli.

hoszsza mint egy 12. mértBako. Elegyes tót falu Nyi- föld, szélessége pedig néhol tra Vármegyében, lakosai ka kettő, néhol három, néhol tolikusok. Határja közép ter- pedig ôt mértföld; külömbmékenységů.

féle szép élő fáiról, vadgyaiBakop. Szabad puszta Pest ról, és a' sertéseknek alkalVármegyében.

matos hízlaltatásáról híres. Bakóra. Elegyes falu Vas Nem külömben a'Bakonybé. Vármegyében, lakosai kato-li Apáturságról. Irtogattatván likusok. Határja középszerû. pedig kebele némelly helye

BAKONAK. Elegyes lakosú ken, sok külömbféle ide szálhorvát falu Szala Vármegyé- litott lakosoknak termékeny ben, birtokos Ura Herczeg földet szolgáltat. Eszterházy, Uraság, lakosai BAKONYA.Magyar falu Bakatolikusok, fekszik a kis- ranya Vármegyében, birtosebb Kopornaki járásban , kosa a' Pétsi Káptalan, lakoBagonyának szomszédságá- sai katolikusok, fekszik a' ban, mellynek filiája. Határ-Pétsi járásban. Határbéli föld

gye

« PredošláPokračovať »