Obrázky na stránke
PDF
ePub

Condere nonnullos, hilaris modulamina Phaebi

Demus, in undenos verba coacta pedes;
Mittimus, Herois, quosdamve sonare cothurnis,

Historiisque alios invigilare suis;
Alter amet Themiden, sit nauta, aut caelifer Atlas,

Vel tonet Urbano verba diserta foro :
Sed tuus, his cunctis, praebet 'liber indice certo,

Pabula propositis, materiamque suis.
Lumine perfundes multorum scripta Virorum :

Magnus eris serae pofteritatis honos.
I, modo camporum, consignes nomina rerum,

Et fer olympiacas per tua Regna rotas;
Perfice, VALYI, tuos Patriâ 'precor auspice Libros

Ilias Hungaricis vivat ut ifta plagis !
Dum juga Carpathii, Dominae dum Maenia Budae,

Pisce, Tibisce, frequens navibus, Ister, eris;
Dum Segetis, Pecorum, Tokaensis plena Falerni

Jure sub Austriadum Patria nostra manet; Dum Sale , dum ferro, variis tumeatque metallis;

Chrysius auriferas dum cumulabit aquas ; Semper eris Patriae charus ; tum nomina rerum

Semper erunt operis nomine juncta Tui.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Magyar Országról írtt Lekszikonnyához.

VALYI, neved fénnyét Anya nyelvünk drága Reménnyét

Hajdani talpra teszed, köz folyamatba veszed; Gyöngy szemeket hoztál, köd alatt Tengerbe hajóztál,

Tsónakod üzni mered, part menedékre vered; könyv Kamarád áldjuk, eszedet dítsekedve tsudáljuk,

Illy munkát keverő, hogy jöve néked ero? jok leseken által vala míg arany érre találtal;

Lássa meg ezt nap, 's hold Esz műhelyedbe kohóld! lertedet ültessed, koszorúd zöldébe szedessed Melly telekítve magát tartsa örökre szagát; zép eszed értekjét küldgyed könyvbéli rémekjét Szűz Múzsákhoz elé bölts sereg úttya felé, ár ha kilentz Szűznek, valakik Tudományokat úznek, Tárgyokat egybeveszik Tiszteletekre teszik, ÁLYINAK ez dolgát, kérdem, melly múzsai Szolgát Illeti? arra tejét Múzsa nem adgya fejét: ert az Melpomenét, tudgyuk, jádtzodja szekernyét, *) Cliót, a' történtt dolgod idője szerént; árrogató sípját Euterpe nyelve Zsilípját Vig játékba Hevét mártya, Thalia, nevét; rpsicore Hárfát indít zengésire nyárfát; Földet mér Erató, Verse szívekre ható; liope higgatt ereken szót_edgyöve raggat Tündérségi korán hát nyoma lábnyi során; Av szava töltt mézzel mutogat Polyhymnia kézzel ; Uranie' ki derül tsillagos égre kerül,

Így 1 $) Cothumus Tragicorum juxta Szabó - David.

tgy de tehát kintsét VALYINK hol vette kilíntsét

Mellyel részre akadt Könyv kiadásra fakadt?
Tizedik ez számbann Anyanyelvünk Múzsa karámban;

VALYI kiüzve halált Persephonéra találtt;
Érje, betses Tzélját, az irigy hadd rágja atzéllyát;

VALYIT ölünkbe vegyük hír szekerére tegyük,
Jöjj ide közénkbe Marosúnkhoz VÁLYI -Megyénkbe.

Mert Könyved tettze jöjj Magyar Euriditze !
Már sokan örvendnek Könyvéről írt vala Rendnek,

Fárradozása körül két Haza népe örül;
VÁLYI keresménnyén Anyanyelvünk titka Szekrénnyén,

*: Jázon arany gyapját, nézdd Berenítze haját;
Melly kies Almáját Nyelvünknek Honnyai fáját

Hesperián kifedé Hercules öszve szede;
I!!yen Aristoteles természeti Könyvibe tellyes;

Ez vala Pandóránk már ma világra hozánk.
Mert, Hegyek, és Ferdö kényeskedik a vadon Erdő

Hogy neve VALYI feles Könyvibe téve jeles; Árnyékos kútak kérkedriek sok gyepes útak,

Néma tavakba halak, puszta mezökbe falak; Már vizeink ronțyák tzölepes hídiábjait ontyák,

Pártyai közt nem fér a' Maros árja kitér; Föld üregén értzek, Várok, rogyadékjai Bértzek

Voltak mellybe Hadak járnak alatta vadak; Városok, és térség falu közt a?. pusztai vérség,

Dombra emelte Halom, tó rekedésbe Maiom, VALYI felől szólnak, jó Hír, neve, töllek omóinak

Mondván:, VALYI Hazód', szép mivelésre hozád.

[ocr errors]

24dik Martiusban 1796.

írta NAGY LAS:

[ocr errors][merged small]

Imé akaratom ellen is hamarabb kénteleníttettem kibotsátani e' munkát, mint szándékoztam vala. Vegyed jó szívû Hazámfia ollyan indulattal, a' millyen szíves készséggel, 's bajos fáradozással hasznodra lenni igyekeztem. Valóban nem az én gyenge erömhöz hasonló vállakat kívánt vólna e' munka: de mit tudtam tselekedni? hírem, és tudtom nélkül nyomtattatott vala ki nehány esztendökkel ez elött a'magyar Orfeusban, hogy Korabinszky Mátyáş Úrnak Lekszikonnyát fordítom, 's kötelességképen vettem fel. - Igaz, hogy kedo vem vala a' Tárgyhoz, mit is tehettem volna hasznosabbat, szükségesebbet Hazámnak e' szolgálat nál? de féltem a terhes munkának súllyától, 's annak akadállyaitól; és így függöben maradott szándékom. Szívesen kértem vala némelly Tudós Hazafiakat, hogy velem magokat ez igyekezetben egyesítenék; senki sem ajánlotta magát; söt kedvemet is fontos okokkal eloltani igyekeztek. Mindazáltal fellábbadozván gyengélkedő állapatomból, viszont munkára gerjesztett Hazám, 's nemzeti nyelvünk. Hathatósan segéllett Fö Méltóságú Hertzeg BATTYÁNI JÓZSEF Cardinális, és-Primás Ö Eminentziájának betses kegyessége; mert a' halhatatlan érdemű Bél Mátyásnak kézírásait. (némelly más íratokkal egyetemben) velem közleni méltóztatott.

XX

Szép

[ocr errors]
[ocr errors]

Szép reménységet szolgáltattak a' Felséges Királyi Helytartó Tanátsnak igen kegyes Rendelései is, mellyek szerént, nem tsekély segedel. mekhez lehetett méltó bizodalmam, és minden Vármegyékhez intézett esedezéseim: de megvallván az igazat, sokkal kevesebb tudosításokat nyertem, mint reménylettem, avagy az illyen köz hasznú igyekezet érdemlett volna. Háládatos tisztelettel köszönöm minden Méltóságoknak, 's kůlömbféle karban helyheztetett papi, és világi Uraságoknak szívességeiket, a' kik feltételemet jóté. teményeik, segedelmeik, és tudosításaik által előmozdítani '

méltóztattak: 's azon leszek, hogy mind azokat a' Vármegyéket, Uraságokat, Tudósokat, és Hazafiakat, kik a' Magyar Nyelvnek, 's Literaturának elömenetelét eszközlik, tetteikkel egyetemben, annak illendő helyén idővel nyilvánít. hassam. Háládatlanság volna tölem, ha Tekintetes Ráth Agoston Úrnak különös szívességétis nyilyán meg nem köszönném, a' ki a' Felséges Királyi Helytartó Tanátshoz tartozó nagy munkával készített tíz kötetből alló Catastrumot velem az idén közleni nem terheltetett.

Hogyha immár, igyekezetemnek minémûségét látván, e' munka a' Hazának tetszik, 's tökél. letesítését kìvánnya; ímé jelentem, hogy az egész Országbéli Helységeknek első munkáját úgy vé. geztem el, hogy mindenikhez beiktathassam, a' mi szükséges lejénd: a' jobbításokat pedig némelly kimaradott Helységekkel egyetemben, mellyeknek kikerülhetésére, és a' megvizsgálgatásra ez után több időm engedtetett; mindazáltal, ha re, ménytelenül megtörténnék, egy toldalékban fogom egyszersmind kibotsátani, olly formán, mint e' Kötetnek végén látható. Kiváltképen ohajta.

nám

« PredošláPokračovať »