Obrázky na stránke
PDF
ePub

E S S A Y

Ο Ν Τ Η Ε

RIGHT OF CONQUEST
Kam

Στὺξ δὲ τέκ', Ωκεανός θυγάτηρ, Πάλλαντι μιγεῖσα.
ΖΗΛΟΝ. καὶ ΝΙΚΗΝ καλλίσφυρον ἐν μεγάροισι·

Καὶ ΚΡΑΤΟΣ, ἠδὲ ΒΙΗΝ, ἀριδείκετα γείνατο τέκνα,
Τῶν ἐκ ἔτ ̓ ἀπάνευθε Διὸς δήμος, ἐδέ τις έδρη,
Οὐδ' ὁδὸς, όππη μὴ κείνοις Θεὸς ἡγεμονεύει,

Αλλ' αἰεὶ τὰς Ζηνί βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται,

HE S..

Florence

MDCCLXXXIII..

·270. f. 141.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

A Ling's pais: What wey I to subdue

Right bas one mun, vi

[ocr errors]
[ocr errors]

another? and it is no wonder it should perplex them, for the words a Right and no Right cannot enter into the folution of it, pro or contrà. A Right of Superiority is a term of Society, and expreffive of ideas to which men who are strangers to fociety must be for ever ftrangers. Now, in examining the peculiar Rights of men in Society, we constantly find that they derive their origin,

A 2

« PredošláPokračovať »