Obrázky na stránke
PDF
ePub

jugare et ligare, Deum autem id non permit- ergo etiam in angelica natura hic prælationis tere) apud me non urget; quia juxta veram ordo est consentaneus ordini naturalis perfecPhilosophiam opinor, multitudinem agentium tionis, habetque in illo primarium fundameninferiorum conducere quidem posse ad fortius, tum. Probatur consequentia , quia cum illa et citius vincendum contrarium, non tamen ad natura sit intellectualis, consentaneum illi est producendum intensiorem, vel perfectiorem in unam societatem politicam congregari; uneffectum, quam a tota multitudine agentium, de cum Angeli mali ratione status a bonis divel ab eorum perfectissimo fieri possit ; ac visi sint, quasi naturaliter inter se aggregantur proinde non posse impedire efficaciam unius modo accommodato intellectuali naturæ, ac agentis habentis perfectiorem virtutem acti- subinde in ordine ad actiones liberas et moravam intensive, et præcipue si sit altioris spe- les; ad hujusmodi autem conjunctionem neciei, seu ordinis.

cessaria est unio moralis sub uno capite : quia 16. Multitudo Angelorum inferiorum non sine tali ordine summa esset confusio, et non potest retardare impetum unius superioris. — esset propria unio, sed quædam aggregatio per Unde existimo omnes Angelos inferiores in accidens; ergo cum tale caput debeat cæteris naturali perfectione intelligentia motrice unius præesse, valde consentaneum naturæ, ut qui orbis, licet simul conentur, non posse illi re- naturaliter cæteris excellentior est, principasistere ne moveat illud, nec impetum ejus re- tum etiam inter eos obtineat; hoc ergo modo tardare, quia si Angelus movet imprimendo dicitur hic primatus in naturali perfectione impetum, impetus superioris Angeli est alte- fundari. rius rationis ab inferioribus, et ideo inferiores 1 8. Ostenditur secunda pars.--Quia vero ossimul nec possunt conjungi ad imprimendum tensum est solam perfectionem naturalem non unum impetum superiorem, vel æqualem, nec sufficere, addimus in secunda parte, concuretiam si singuli suos inferiores impetus impri- risse consensum ipsorum Angelorum malorum mant, possunt quidquam resistere superiori. inter se, quod etiam sentit D. Thomas, in dict. Si vero Angelus sua efficaci voluntate imme- art. 2, ad 2, et late Guillielmus Parisiensis ubi diate movet sine impetu, multo minus pote- supra, et declaratur imprimis ex modo pecrunt inferiores voluntates propter quamcumque caudi Angelorum supra declarato. Peccavemultitudinem illi resistere. Sic ergo in præ- runt enim omnes inferiores consentiendo susenti dico, secundum eam violentiam, quam premo, per quem consensum virtute illum in unus Angelus superior potest inferiori facere, principem elegerunt. Præsertim juxta nostram non posse virtutem superioris a multitudine sententiam, qua diximus , peccasse Angelos superari inferiorum. Ac proinde ex hac parte contra Christum se rebellando, ejusque primanon posse Luciferum suo principatu a subditis tum et excellentiam suæ naturæ, seu gradui per vim privari ac deturbari; nihilominus appetendo ; unde consequenter fit, Luciferum tamen aliæ rationes sufficienter ostendunt,' sibi, alios vero ipsi Lucifero, primatum illum hanc subordinationem omnium Angelorum appetivisse. Sic ergo omnes inferiores Lucifeinferiorum, ac malorum ad unum principem rum sibi in principem elegerunt; et quia in non esse per solam tyrannicam violentiam, ut illa electione firmiter adhærent, voluntarie illi magis ex sequenti puncto declarabitur. ut principi subduntur. Ex quo etiam factum

17. Assertio tertia trimembris concilians est, ut in odio Dei, et Christi perseverantes, in primam opinionem D. Thomæ de prælatura illius odii prosecutionem , honorem et exalLuciferi. - Dicendum ergo est hunc principa- tationem Luciferi tanquam sui principis protum dæmonis fundatum quidem esse in natura curent. Accedit etiam , quod illum modum ipsorum Angelorum, consummari autem, et regiminis et subordinationis convenientem sicompleri partim ex communi consensu volun- bi judicant ad humanum genus efficacius pertario eorumdem Angelorum, partim ex oruine sequendum, et ad agendum bellum contra divinæ sapientiæ ac providentiæ; in hoc sensu Deum et Christum , et ob hanc etiam causam intelligendam esse censeo D. Thomæ senten- illam unionem cum tali capite mordicus retitiam, prout ipse non obscure illam explicat, in nent, et sic dixit D. Thomas, illam concordiam dicta quæst. 109, art. 2; et declaratur per sin- dæmonum non esse ex vero amore inter se ; et gulas partes: nam imprimis valde consenta- consequenter, nec ex justitia, vel honesta obeneum est naturis rerum, ut in rebus ejusdem dientia, Sed ex nequitia, qua homines oderunt, generis inferiores superioribus subdantur, in et Dei justitiæ repugnant, et Guillielmus simieo genere subordinationis, cujus sunt capaces; liter dixit, duo esse in dæmonibus consideranda, scilicet, odium et iram, quibus in Deum, luntatibus præbet. Alius est ordo, quo totum et homines inardescunt : nam inde ita inter se bellum ad hunc, vel illum finem ordinatur. Et afficiuntur, ut se invicem non impugnent, sed hoc modo licet ordinatio ad suum privatum potius adjuvent ad destructionem nostram ; et finem a malis Angelis intentum sit ab ipsis, et uterque id ostendit humanis exemplis : nam non a DEO : nihilominus DEUS totam hanc inter latrones, vel assasinos similis concordia, impugnationem, et omnia ejus ministeria, et et obedientia invenitur.

eorum distributiones ad altiorem finem gloriæ 19. Ostenditur tertia pars. — Denique ad- suæ, et salutis hominum electorum ordinat, et didimus Dei providentiam et aliqualem ordi- sic dicitur ordinatio impugnationis esse a DEO. nationem, quia et omnia, quæ ab inferioribus Eodem ergo modo principatus Luciferi, et orcausis fiunt, quantumvis prava sint, divinæ do subjectionis cæterorum ad ipsum, quatenus providentiæ subsunt: et quamvis in malis ip- ab ipsis ad impugnationem ordinatur, non est sis aliquid ordinis servatur, participatio est a Deo nisi permissive ; nihilominus tamen divini ordinis, seu ab ejus ordinatione aliquo etiam illum principatum DEUS ad suum bomodo descendit, et sic addit D. Thomas, in num finem ordinat, et sic dicitur esse aliquo dicto articulo, in fine corporis, contenire hoc modo ex ordinatione divina, ac denique addi divinæ sapientire, quæ nihil in unirerso inor- potest ex D. Thoma et Guillielmo supra, vodinatum relinquit. Declarariqne amplius hoc luisse DEUM permittere hunc principatum Lupotest ex eodem D. Thoma, dicta quæst. 114, ciferi in poenam ipsius, et cæterorum Angeloart. 1, dicente : Impugnationem dæmonum ab rum. Aliorum quidem, ut sævissimo et neqniseorum malitia procedere, et non a Deo, nisi, ut simo principi subsint, et ita superbia eorum permittente: ordinationem autem impugnationis confundatur , qua DEO et Christo subjici noesse a Deo ordinante, et positive providente. Ex luerunt:ipse vero Lucifer ut malis præsit, quod quibus duabus partibus prior satis est a nobis ad miseriæ augmentum pertinet: Quia cum in superioribus declarata ; et juxta illam con- mala facere (ait D. Thomas) maxime ad misesequenter dicendum est, hunc principatum Lu- riam pertineat, præesse in malis est esse magis ciferi, quatenus ex consensu omnium dæmo- miserum. num constitutus est ad Christi ac cæterorum 2 1. Assertio quarta de prælatura dæmonum hominum impugnationem, suæque superbiæ infra Luciferum. Atque ex his, quæ de suexecutionem (quatenus sibi possibilis est), ex premo principatu Luciferi diximus, optima omnium consensu ordinatum esse, tantumque conjectura fit, etiam inter Angelos satanæ esse fuisse ex permissione divina, quia intrinsecam aliquos intermedios principes, et quasi duces malitiam et deordinationem a recta ratione habentes sub se milites, et in eis etiam esse includit; unde fit etiam, ut ordo hujus impu- posse gradus amplioris vel minoris potestatis; gnationis, quantum ad distributionem minis-, item esse quosdam ad privatam impugnatioteriorum et actionum, quibus a diversis malis nem, et infimas actiones ejus, alios ad minisAngelis talis impugnatio fit, tantum etiam teria universaliora, vel graviora destinatos. De permissive sit a Deo : quia includit eamdem qua assertione multa scripsit Guillielmus Papravitatem.

risiensis, distinct. 2, parte secunda, part. de 20. Quo sensu dicat D. Thomas ordinem im- Universo, cap. 5, 8, et sequentibus, et ab aliis pugnationis dæmonum esse a Deo. — Ideoque plura in particulari referuntur, quæ, vel fabualtera pars illius sententiæ D. Thomæ de or- losa, vel incerta sunt, ut notavit Binsfeldius, dine impugnationis, quod a DEO fit, intelli- lib. 6, de Maleficiis, prælud. 10; solum ergo in genda est de ordine finis, seu intentionis, non generali probabiliter asserere possumus, esse de ordine quasi formali, seu distributionis mi- inter Angelos malos gradus et ordines munenisteriorum ; necessarium est enim ad tollen- rum et ministeriorum, quod uno verbo signidam hanc æquivocationem hos duos ordines ficavit D. Thomas, d. quæst. 109, art. 2, dum distinguere ; unus est secundum varia munia in plurali loquens, dicit, quod sicut inter illos ad talem impugnationem pertinentia, ut est in Angelos est naturalis ordo perfectionis, ita et bello, verbi gratia, quod milites sint in tali actiones eorum sunt sub actionibus superiorum, situ, et quod isti has actiones exerceant, illi et ad secundum ait, quod alii aliis obediunt, et alias, etc., et hunc voco ordinem formalem, ad tertium, quod inferiores superioribus subseu distributionis, illumque assero esse a DEO duntur, idque non esse ad bonum superiorum, permissive tantum, non positive, nisi quoad sed magis ad malum. In quibus omnibus satis generalem concursum, quem deordinatis vo- indicat, in dæmonibus non esse tantum unum

supremum ducem, sed plures etiam subordinatos, qui superiores aliis sunt, et quæst. 114. A quonam, et quomodo distribuantur minisart. 6, dicit Luciferum deputare sibi ministros

teria dæmonum.. determinatos ad hominum impugnationem, sicut 23. Prælatura non competit inferioribus Angeli DEO ministrant in determinatis officiis dæmonibus a natura. Nec ex ipsorum elecad hominum salutem; et similiter Magister, in tione. - Bonaventura utrumque conjungit. 2, dist. 6, dixit: Sicut inter bonos Angelos alii - In hac vero congruentia nova insinuatur aliis præsunt, ita inter malos alii aliis prælati interrogatio , videlicet , a quo , vel quomodo sunt, et alii aliis subjecti. Et infra : Habent singuli Angeli mali ad sua ministeria, deputenenim secundum modum scientire majoris, vel tur : quod tractat Hieronymus ad Ephes. 6, et minoris, prælationes alias majores, vel minores. indecisum reliquit; sed imprimis quoad priQuidam enim uni provinciæ, alii uni homini mam partem a quonam sit prælatatura, certius præsunt, etc., et in hoc fere conveniunt alii est, hos inferiores gradus prælaturæ non conscholastici ibi.

venire talibus Angelis ex sola rei natura, quam 22. Suadetur probabiliter e Scriptura. — quod Lucifero suus primatus non sit omnino a Potestque dicta assertio probabiliter sumi ex natura, sicut diximus; nam rationes ibi factæ illo Pauli ad Ephes. 6: Adrersus Principes et hic a fortiori procedunt; et præterea, quia hæc Potestates, adversus mundi Rectores tenebra- ministeria, ad quæ tales potestates ordinantur, rum harum. Nam licet dicere quis possit, ma- non sunt a natura, sed ex libera voluntate, los Angelos sic vocari, non quia nunc habeant eaque prava, inordinata : et ideo principatus illas dignitates, a quibus illa nomina sumpta in ordine ad talia ministeria non potest esse sunt : sed quia in suo esse naturali sunt illius a natura fluens; ac denique, quia alias sicut ordinis, vel generis, cujus sunt sancti Angeli, Lucifer est princeps omuium, ita quilibet sub qui Principatus vel Potestates nominantur ; Lucifero esset princeps omnium sibi in perfecnihilominus probabilius videtur, etiam ita vo- tione inferiorum, quod dici non potest, cum cari secundum præsentem statum, quem ha- inter ipsos bonos Angelos hoc non inveniatur. bent, et ratione altioris ministerii, quod exer- Deinde cogitari verisimiliter non potest, hanc cent, quod licet pravum sit, in illo magis, et distributionem factam esse quasi communi minus, prælatio et subjectio invenitur. Pau- consensu, et electione ipsorum dæmonum : lum autem in hoc sensu loqui de Principati- hoc enim communiter theologi rejiciunt, tanbus et Potestatibus dæmonum colligi potest, quam non necessarium, et sine fundamento tum a simili ex aliis locis in quibus principa- excogitatum. Ait vero Bonaventura 2, dist. 6, tus, et regimen Beelzebub tribuitur, tum etiam quæst., ultim., ad argumenta, esse a natura, ex eo quod statim addit, rectores Penebrarum et a divina institutione. Intelligere autem viharum, quod munus in præsenti statu gerunt, detur a natura fundamentaliter, a divina auet per illud explicari videtur, quales sint illi* tem institutione completive, et (ut ita dicam) principatus; tum denique, quia 1, Corinth. 15, formaliter, et prior quidem pars placet, juxta Principatus, Potestas, et virtutes per Christum de Lucifero. dicuntur in fine mundi evacuandæ, quod de 24. Non placet ex parte. Verior sententia malis principibus, etc., intelligunt ibi Chry- ex dido Thoma sumpta. — Posterior autem sostomus,Theophylactus et Cassianus, collat.8, pars difficilis est, quia sicut illa ministeria non capit. 14, estque textui satis consentaneum; ordinantur ad bonum, et ideo in generali non denique duæ conjecturæ sunt. Prima, quia sunt a DEO volita, seu ordinata, sed permissa : hoc etiam est consentaneum naturali ordini ita nec particularis distributio tamen munemalorum Angelorum secundum varios gradus rum DEO tribui potest, tanquam ordinanti, perfectionis eorum. Secunda, quia et Angeli vel instituenti, sed tantum, ut permittenti; et tenebrarum Angelos lucis suo modo imitari ideo D. Thomas, dicta quæst. 114, art. 1, hanc desiderant, ut commodius cum illis præliari institutionem Lucifero tribuere videtur, cum possint : et ipse Lucifer ex superbia semper ait; Dæmones propter superbiam divinæ potesdivinitatem æmulatur; et ideo sicut Deus tatis similitudinem usurpant, deputando sibi varia distribuit ministeria ad custodiendos et ministros determinatos ad hominum impugnaservandos homines, ita etiam Lucifer sua mi- tionem ; ubi non DEO, sed ipsis Cæmonibus nisteria cum proportione ad impugnandos, et hanc deputationem tribuit; et quamvis loquaperdendos homines, inter satellites suos dis tur in particulari de Lucifero, sed quasi de tribuit.

communitate dæmonum : ut argumentum ab æmulatione Dei sumptum recte accommode- tuntum dæmon ad omnes homines de uno tur , intelligendum est illam distributionem vitio tentandos destinatus sit : alioqui non posesse in dæmonibus per supremum illorum ca- sent plures homines, distantibus in locis exiput. Præterquam quod supposita consensione stentes, simul de eodem vitio tentare : sed ita omnium inferiorum in Luciferi principalum, ut una vel plures legiones dæmonum sub uno ut explicuimus, magis consentaneum est, ut speciali duce curam promovendi unum vitium per illum quam per communitatem quasi per in hominibus acceperint, qui a suo duce per electionem factam existimetur.

varias nationes et regiones orbis ad illud 25. Quomodo accipienda sit proxima senten- munus distribuantur : et fortasse, qui versantia. — Et hæc fuit etiam sententia Guillielmi tur in una provincia, aliquem in eo munere Pariensis supra : Dico, ait, juxta verisimilitu- propinquiorum rectorem habeant; et ad hunc dinem, non juxta certitudinem, quod sicut om- modum sint tentatores per singula vitia disnipotens bonitas creatoris permittit hominum tributi. principes impios diversos ordines in principati- 27. Traditur hic modus a nonnullis.-Hunc bus, ac divisionibus suis collocare, etc. , ita modum tradit Origenes, hom. 15, Josue, circa permisit principi malignorum spirituum juxta finem, quem imitatus est abbas Serenus apud suæ perversitatis malignitatem alios sublimare, Cassianum, collat. 7, cap. 17, dicens : Nosse variisque operibus malis præficere, quod latius debemus non omnes dæmones universas hominiprosequitur. Est ergo hæc sententia verisimi- bus in ferre passiones, sed unicuique vitio certos lior, quoad ministeria malorum Angelorum spiritus invitare, etc., quod usque ad cap. 20, in hominibus impugnandis, inducendo eos ad prosequitur, et latius cap. 32, ubi varia loca mala culpæ : nam si sermo sit de ministerio Scripturæ ad hoc accommodat. Consentit Hiepuniendi homines peccatores, ad quod dæmo- ronymus, ad Ephes. 6, late, et Michæ. 2, circa nes etiam assumuntur, ut diximus : sic exer- principium, et Abac. 3, circa finem, ubi sic cere possunt tale ministerium ex divina ordi- ait, caput et princeps dæmonum est Beelzebub, natione et voluntate , vel immediate ab ipso et singulæ eorum turmæ habent capita, et prinDeo, vel, quod magis credendum est, per bo- cipes suos, verbi gratia, spiritus fornicationis nos Angelos intimata. Fortasse tamen non habet præpositum suum, item spiritus avaritiæ, sunt particulares dæmones, quasi ex officio, vanæ gloriæ, mendacii, infidelitatis, etc.; et et permanenter ad hoc minus destinati, sed hoc etiam significavit Magister supra, dicens, pro Angelorum bonorum arbitrio per occasio- quomodo aliqui spiritus mali uni vitio prenem huic, vel illi talis executio commendatur; sunt ; et latius Guillielmus Parisiensis ubi suquia supplicia hujus vitæ, qualia sunt hæc, de pra. Et plura de hac re congerit Binsfeldius, quibus tractamus, non sunt certa lege statuta, in d. Prælud. 10, ubi tamen fatetur, multa, quæ sed pro arbitrio Dei præcipiuntur; et ideo non de hac materia traduntur, incerta esse. videntur necessari peculiares ministri ad illa 28. Prædicta distributio, licet sustineri posexequentia destinati : nam omnes mali Angeli sit, non satis fundatur. - Et quidem dicti aucsunt apti ministri, et in particuliari arbitrarie tores nullum fundamentum istius modi dicendi designari possunt.

afferunt, nec ego illud invenio, quia licet in 26. Secunda pars hujus puncti secundi. — Scriptura quidam dicatur spiritus mendat, 3, De distributione materiarum ad tentandum. Reg. 22, et alii dicantur spiritus seductores, 1, Sed inquirendum ac explicandum restat , quo- Timoth. 4, et alii spiritus fornicationis, Oseæ 4; modo sint distributa hæc ministeria; in quo nihilominus necesse non est, ut isti spiritus duos modos hæc ministeria distribuendi tra- semper sint personaliter diversi, nam idem ditos a Patribus invenio : unus est ex parte poterit decipere, mentiri, et ad libidinem inobjecti, seu finis proxime intenti per actiones ducere diversis temporibus, et ab effectibus hujus ministerii, vel quod in idem redit ex variis nominibus appellari : nec in sanctis Anparte materiæ circa quam tales actiones ver- gelis similis distinctio a Patribus traditur. Sed santur : alius est ex parte personarum, quæ idem Angelus custos ad omnia bona promovet, per tales actiones exercentur, seu impugnan- et ab omnibus vitiis retrahit hominem suæ tur. Priori modo dicuntur dæmones designati curæ commendatum : diximus autem malos a suo principe ad tentandos homines, ac dis- Angelos æmulari bonos; ergo etiam unusquistributi secundum vitiorum diversitatem, quosque spiritus impugnator de omnibus vitiis tendam ad tentandum de superbia, alios de ava- tabit hominem sibi commissum, juxta occurritia, luxuria, etc.; non quidem ita ut unus rentes occasiones. Denique quilibet malus An

gelus eamdem scientiam et potentiam habet especiali peculiares modos hujus partitionis, vel ad tentandum de omnibus vitiis, et voluntatem subordinationis inquirere, nimis curiosum sit, habet in omnibus depravatam : et quantum in ac plane incertum. se est nullam occasionem tentandi prætermit- 30. An quisque homo habeat designatum tentit; ergo quilibet tentat de omnibus vitiis; tatorem ratio dubitandi.Assertio affirmans. unde Gregorius, lib. 32, Moral., capit. ultim., -Solet autem specialiter quæri ab scholasticis, uni Leviatham tribuit, quod alias superbiæ, an unusquisque hominum peculiarem habeat alias invidiæ, alias luxuriæ, alias avaritiæ Angelum impugnatorem, sicut habet custofacibus inflammat. Non videtur ergo multum dem, et ratio dubitandi esse potest ; quia non necessaria distributio illa diversorum spirituum sunt tot mali Angeli, quot sunt boni; et ideo per singula vitia tentantium ; hoc autem dico fortasse non sunt tot dæmones infimi ordinis, non ad impugnandam illam sententiam gravi vel ad deputandos singulos pro singulis homiauctoritate inuixam; sed ut ostendam esse in- nibus sufficiant. Sed nihilominus fere commucertam, quamvis, et possibilis sit, et facile de- niter receptum est, unumquemque hominem fendi possit.

duos habere Angelos, bonum et malum. Ita 29. De distributione ipsorum tentantium. — sentit Magister, in 2, dist. 6 et 11, ubi alii Alia distributio istorum spirituum est, ex parte scholastici; et sumi potest ex illo 2, Corinth. 12: personarum, quas impugnandas suscipiunt, et Datus est mihi spirilus satanæ , qui me colaita quidem censentur deputati ad singulos ho- phizet ; et multi putant hujusmodi fuisse satamines impugnandos, alii ad provincias, vel nam, qui ad tentandum Job specialem licenregna, vel communitates alias, et in utrisque tiam petiit. Item, quod dicitur Joann. 13, de possunt esse gradus : nam inter priores qui- Juda, cum diabolus jam misisset in cor; et in dam sunt infimi, qui pro vulgaribus hominibus Psalm. 108, et diabolus stet a dextris ejus, de designantur, alii pro principibus, et fortasse proprio dæmone ad illum impugnandum depro viris perfectioribus et sanctioribus, astu- pitato recte intelligitur. Aliqui etiam ex Patiores dæmones destinantur; et aliqui etiam tribus hanc sententiam tradiderunt, præsertim superiores esse poterunt, quasi superintenden- Origenes, homil. 35, in Lucam, ubi citat lites illis inferioribus; et similiter inter hos pos- brum Pastoris, et 3, libr. Periar., cap. 2, verteriores, pro ratione majoris, vel minoris com- sus finem. Gregorius Nissenus, libro de vita munitatis, inferiores, vel superiores deputa- Moysis, aliquantulum a principio. Idemque buntur: et plures ex istis poterunt esse uni significatur, in serm. 68, ad Fratres in Erem, principaliori subordinati. Hunc modum fre- nomine Augustini, et favet Tertullianus, libr. quentius tradunt scholastici cum Magistro, in de Anima, cap 57, dicens: Nullus pene homi2, distinct. 6, et illum insinuavit D. Thomas, num caret dæmonio, ubi particula, pene, aliin dicta quæst. 114, art. 1, cum æquiparatio- quid diminuere videtur, et fortasse propter alinem facit inter bonos et malos Angelos, dicens quam formidinem, vel incertitudinem addita de dæmonibus: Deputant sibi ministros ad ho- est; tamen, cap. 39, dixerat: Cui hominum non minum impugnationem, sicut et Angeli DEO adhærebit spiritus nequam, ab ipsa etiam janua ministrant in diversis officiis ad hominum sa- nativit lis animas aucupabundus? et infra : lutem. Sicut ergo custodia Angelorum ex parte Sic ig 'ur, et Socratem puerum adhuc spiritus personarum, vel communitatum, aut rerum dæmoniacus intenit, sic, et omnibus genii depuipsis commissarum, dividitur, ut supra dixi- tantur, quod dæmonum nomen est, ubi Pamemus: ita de impugnantibus Angelis credibile lus, num. 451, multa ex philosophis, apud est, et hunc etiam modum distribuendi hæc quos hæc fama viguit, refert, et plura Euguministeria insinuavit Hieronymus, Habac. 3, bins, lib. 8, de peren. Philos., et videri potest circa finem, ubi commemorat Angelis malos Plutarcus, in vita Bruti, et libr. de tranquillit. per nationes, quas subjectas habent fuisse dis- et serenit. Animæ., fol. 3, ad finem. tributos. Itemque Isaiæ 24, ubi de his Angelis 31. Probatur ratione. — Estque hæc assertio malis ad impugnandas diversas provincias dis- valde credibilis ex dictis : nam Lucifer æmutributis locum Danielis 8, intelligit, ubi de Jatur divinitatem, et cum DEO super salutem principibus regni Persarum, vel Græcorum hominum apertum bellum profitetur : ratione mentio fit, et similia habet in eumdem locum cujns dixit Paulus ad Ephes. 6, habere nos puDanielis; et Cassianus, dict. collat. 7, cap. 2, et gnam cum spiritualibus nequitiis cælestibus, in collat. 8, cap 13 et 14, et est res per se sa- id est, aeris hujus: et summo odio prosequitur tis credibilis, et in generali clara, quamvis in homines ; ideoque circuit, quærens, quem de

« PredošláPokračovať »