Obrázky na stránke
PDF
ePub

4. Gennadii absurda existimatio in propo- ut alia littera habet. Erant ergo jam Angeli, sito. Rejicitur. — Addi etiam solet a non- quando Deus corpora creavit. Secundus est nullis Gennadius, l. de Ecclesiast. dogmat, Job 40, ubi de Behemoth dicitur: Ipse est princap. 10, alii vero non recte citari contendunt. cipium viarum Dei, id est, creaturarum, ergo Ille tamen, judicio meo, singularem, et valde Lucifer, qui postea factus est Behemoth pecabsurdam habuit sententiam. Non enim posuit cando, fuit principium creaturarum : ergo Angelos creatos ante omnia corpora, imo sen- ante mundum hunc factus : eademque ratio tit, terram, et aquam tenebris coopertam ante est cæteris Angelis , nam totus Angelorum Angelos factam esse, et nihilominus indicat, exercitus a capite nominatus est. Tertius est Angelos per multa sæcula ante lucem corpo- ad Tit. 1 : Quam promisit, qui non mentitur ream factos esse : ac subinde sentit, inter illud Deus, ante tempora sæcularia, nam aliquem principium, in quo Deus fecit coelum et terram, esse oportuit ante omnia tempora, cui Deus et punctum, in quo dixit : Fiat lux, multa promitteret, non potest autem aliquid excogisæcula interposita fuisse. Verba Gennadii tari præter Angelos. Quarto additur ratio, sunt : Et cum adhuc tenebræ ipsam aquam oc- quia videtur a divina bonitate, et gloria aliecultarent, et aqua terram absconderet, facti num, quod per infinita sæcula sine ulla comsunt Angeli, et omnes cælestes virtutes. In qui- municatione ad extra, et sine laudentium bus verbis satis indicat, factos fuisse Angelos creaturarum consortio quasi solitarius exispost prædicta corpora, et existentibus tenebris teret. in mundo corporeo, ac subinde ante materia- 6. Vera sententia Angeli creati sunt simul lem lucem. Quod autem hæc antecessio fuerit cum mundo corporeo, Refellitur ratio Theoper multa secula, declarat, reddendo rationem doreti. — Nihilominus dicendum est, Angelos creationis Angelorum his verbis : Ut non esset non fuisse creatos ante mundum corporeum, otiosa Dei bonitas, sed haberet, in quibus per sed simul cum ipso. Hanc sententiam theologi multa ante spatia bonitatem suam ostenderet. communiter amplexi sunt. D. Thomas 1, Quæ ratio frivola esset, vel potius locum non quæst. 61, art. 2, et ibi Cajetanus, et omnes haberet, si lux paulo post tenebras fuisset moderni, reliqui scholastici cum Magistro in 2, creata : nam tunc licet non crearentur Angeli, d. 2, Alensis, Altissiodorensis et alii, qui de hoc durantibus tenebris, non esset otiosa Dei bo- disputarunt. Eamdem tradiderunt antiqui Panitas per multa spatia. At vero utraque pars tres, ex Græcis, Epiphani, hæres. 65, ubi ait, hujus sententiæ improbabilis est. Prior qui- clare indicare Scripturam, Angelos non fuisse dem, quia nullo fundamento nititur, quia po- ante cælum, et terram : Cum palam (inquit) tuit Deus creare Angelos ante lucem, et nihil- intransmutabile sit verbum hoc, quod ante ceominus creare simul illos cum mundo tenebris lum et terram nihil erat ex creatis. Consentit operto : nec est, cur dilata fuerit Angelorum Theodoretus, quæst. 3, in Genes. Debili tamen creatio. Verum est, Gennadium non expresse utitur ratione, scilicet, quia Angelus indiget id affirmare, nam posset exponi, factos esse loco, in quo reciperetur; Quia si non sit (inAngelos, cum adhuc tenebræ essent, quia cum quit) in rerum natura , quod comprehendat, illis creati sunt, nam particula adhuc, licet quomodo erit, quod comprehendatur ? Sed nunc minus proprie, hunc sensum permittit. Alia de ratione non curamus, nam Angelus per se vero pars de duratione tenebrarum per multa corporeo loco non indiget, ut est notum. Prosæcula, seu spatia ante creationem lucis, re- copius item, Præfat. in Genes., utramque repugnat narrationi Gennadii ut ex professio in ferens sententiam, hanc præfert, dicitque sequenti tractatu dicetur, et ideo si Angeli Moysen nomine cæli comprehendisse Angelos, simul cum cælo, et terra creati supponantur, cum dixit : In principio creavit Deus cælum certum est, non potuisse ante lucem per multa et terram, ubi continens pro contento etiam spatia temporum existere.

ponitur. 5. Suadetur ipsa prima opinio ex Scriptura. 7. Qui latini Patres cam docuerint. — Ex - Suadetur ratione. —Dicta vero sententia de Latinis vero hanc sententiam docuit AugustiAngelorum creatione suaderi solet aliquibus nus, lib. 11, de Civit., cap. 6, 9 et 33. Dicit Scripturæ sacræ locis. Primus est Job 38: tamen in 32, si quis aliter sentiat, non esse Ubi eras, quando ponebam fundamenta terræ? cum eo contendendum , dummodo Angelos Et infra : Cum melaudarent simul astra matu- coæternos Deo esse non dicat. Et idem signifitina, id est, Angeli, de quibus subditur, et cat, lib. 22, cont. Faust., cap. 10, et in Imperjubilarent omnes filii Dei, id est, Angeli Dei, fecto, super Genes., cap. 3, et 1. 2, Genes. ad litter, cap. 8, et in id Ps. 89: Priusquam mon- significat, non in ipso temporis initio cum coelo tes fierent,aut formaretur terra, etc. Unde quod et terra fuisse creatos, sed paulo post in primo in l. de Deit. et Incarnat., t. 6, num. 4, dicitur, die ex aere crasso et humido, qualis jam erat, quando Angeli creati sunt, vel quales, aut quo- cum tenebræ erant super faciem abyssi. Sed in modo sint, non satis in manifeslo distingui, li- hoc erravit, quia de substantia Angelorum cet liber non sit Augustini, tamen ab ejus quoad corpora, quæ illis tribuit, non bene senmente non discrepat. Tenuit enim Augusti- sit, ut infra videbimus. Et nihilominus dicere nus istam sententiam ut probabiliorem, non potuisset, Angelos simul cum cælo et terra, ut certam. Et illum secuti sunt Gregorius 32, aqua et aere fuisse creatos, etiamsi corpora Moral., cap. 9, alias 10, ubi dicit, Deum simul haberent aera, quia non erat necessarium, ut spiritualia, atque corporalia condidisse. Et idem ex jam creato aere formarentur, sicut corpus significat in c. 18, alias 24, magisque in l. 26, hominis ex terra fuit formatum, sed posset sicap. 7, alias 14, ubi de natura rationabilium mul cum spiritibus Angelicis creari. Denique spirituum credi ait, primam in tempore fuisse bene confirmat eamdem sententiam Hugo de conditam, ubi pondero, particulam in tempore, Sancto Victore 1, 1. 1, de Sacram., p. 1, c. 5, loquitur enim aperte de tempore nobis noto et p. 5, per quinque prima capita. et vocat primam vel dignitate, vel negative, 9. Probatur jam ex Scriptura. - Locus quia nulla prior creata est, quamvis illa cum Scripturæ adductus rem non conficit. — Ex aliis in tempore creata sit. Unde in lib. 27, Scriptura solet hæc sententia præcipue procap. 24, alias 25, exponens verba illa Job 37: bari testimonio Sapientis Ecclesiast. 18 : Qui Tu forsitan cum eo fabricatus es cælos, per vivit in æternum, creavit omnia simul. Propter ccelos intelligit Angelos, cum tamen Job lo- quod testimonium docuit Augustinus, lib. 4, quatur de tempore primæ creationis. Unde ad- Genes., ad lit., cap. 33 et 34, Deum in uno dit Gregorius, etiam Moysen, cum dixit, fe- momento universas res mundi tam spirituacisse Deum cælum et terram in principio, per les, quam corporales creasse. Sed quod attinet cælum Angelos intellexisse.

ad corporalia, non oportet intelligi de omnibus 8. Beda etiam consentit. Ruperti excessus speciebus eorum formaliter et in seipsis, ut ita in hac sententia. — Consentit Beda, tom. 4, in dicam, quia non omnia mixta simul creata Examer, dicens, Angelos in principio cum coelo sunt, ut est evidens et in tractalu sequenti diet terra conditos esse, et ideo Moysen de terra cetur, sed dicuntur omnia corpora creata sidixisse, in principio fuisse inanem et vacuam, múl, vel quoad illa, quæ per propriam creaquia fructibus et habitatoribus carebat : non tionem fiunt, ita ut prædicatum determinet dixisse autem id de coelo, quia mox creatum subjectum, id est, quia omnia corpora, quæ suis incolis, hoc est, beatissimis Angelorum immediate sunt ex nihilo producta, simul facta spiritibus repletum est. Et tom. 8, lib. Quæs- sunt: vel virtute dicuntur omnia creata simul, tion. in Genes., per modum dialogi interro- quia simul facti sunt coeli et elementa, in quigante discipulo de ordine rerum factarum in bus alia virtute et quasi in semine continebanprincipio, respondet : In ipso quidem principio tur, et ex illis postea facta sunt. Ut exponit conditionis facta sunt cælum, terra, Angeli, Gregorius 32, Moral., 29, D. Thomas, 1 p., aer et aqua. Et nihilominus, 1. Variar., quæst. q. 74, a. 2, ad 2. Uterque autem videtur parin 9, dicit in principio ante creationem mundi ticulam simul de duratione intelligere et ita Angelos esse creatos. Sed intelligendum ne- simul spiritualia cum corporali mundo fuisse cessario est, vel quod prius dicantur creati creata. Et quia res spirituales non fiunt una ex ordine prælationis, non temporis quantitate, ut alia, vel ab alia, in illis non habet locum illa ipse statim subjicit, vel quod dicantur creati expositio, sed intelligenda necessario est de ante creationem mundi, utique consummati omnibus Angelis, sive genere, sive specie, sive et formati, sicut per sex dies formatus est, non numero distinctis, omnes enim et singuli sienim est sibi contrarius, præsertim quia in mul cum mundo corporeo creati sunt. Aliter discursu ejusdem quæstionis Angelos cum coelo vero solet exponi, ut dicantur omnia facta sicreatos fuisse sæpe insinuat. Allegari etiam mul, non mathematice, id est, in eodem indipro hac sententia solet Rupertus, lib. 1, in visibili momento, sed humano modo, quia Genes., cap, 11, qui sine dubio docuit, Angelos brevi tempore, scilicet, sex diebus, omnia sunt non fuisse creatos ante mundum et significa- facta. Sed imprimis quando nec necessitas, tos esse putat nomine lucis, cum dixit Deus : nec ratio urget, non oportet a proprietate verFiat lux et facta est lux. Sed excedit, quia bi recedere. Deinde ex hoc etiam sequitur, Angelos non fuisse multo tempore ante mun- comprehendisse : quia cum in illo libro et sedum corporeum creatum, quod tamen vult quentibus sæpius Angelorum mentionem facprior sententia, et loquitur consequenter : nam turus esset, oportebat, eos aliquo modo sub superfluum et omnino sine ratione, vel con- creatione mundi comprehendere, ne res ingruentia est, antecessionem brevis temporis creatæ esse putarentur, de qua re iterum in fingere. Ac denique in illo sensu Sapiens per sequenti tractatu, capite sexto, sermo redibit. particulam simul ad sex dies primæ creationis Nunc solum addo, quod Moyses implicite dixealludit. Unde etiam sentit, Angelorum crea- rat, videri exponi a Davide, Ps. 148, ubi pritionem intra illos dies fuisse factam, etiamsi mum coelestia in generali ad laudem Dei innon cogamur ex vi illorum verborum in pri- vitat, dicens : Laudate Dominum de cælis, laumo instanti creationis factum fuisse. Nihilo- dale eum in excelsis. Deinde declarat, quid nominus tamen, ut ibi notat Jansenius, hic locus mine coelestium comprehendat, dicens: Launon cogit, ut particula simul de duratione di- date Dominum omnes Angeli ejus, laudate Deum catur, ita ut prius, vel posterius ab illa exclu- omnes virtutes ejus, laudate cum sol et luna, dat, quia potest optime significare collectio- laudate eum omnes stellæ et lumem, laudate nem, vel communitatem : nam vox Græca illi cum cæli cælorum et aquæ omnes, quæ super respondens civâ hoc significat et verti pos- cælos sunt, laudent nomen Domini. Ac tandem set pariter, vel per negationem, quæ exceptio- subdit : Quia ipse dixit et facta sunt, ipse mannem excludat, scilicet, omnia, nulla redempta, davit et creata sunt, alludens profecto ad verba seu pariter omnia. Et in hoc sensu dicitur Genesis : In principio creavit Deus cælum et etiam Psal. 13 : Omnes declinaverunt, simul terram, quia non aliter creavit, nisi dicendo inutiles facti sunt, et Psal. 48: Simul insipiens et imperando, ut per verbum fiat in eodem et stultus peribunt.

Genesi declaratur. Ergo in his locis simul junc10. Prima probatio. — Secundo probari tis et inter se collatis satis indicat Scriptura, solet hæc sententia ex illo Genes. 1: In prin- omnia illa sub nomine coeli et terræ fuisse cipio creavit Deus cælum et terram. Nam pe- comprehensa, ac subinde simul fuisse creata, rinde fuit dicere in principio, quod ante omnia, vel (quod perinde est) ante illam creationem ergo ante creationem coeli et terræ nihil Deus non fuisse Angelos creatos. . creavit. Ita inducit testimonium hoc Augusti- 12. Tertia probatio. - Quid Ferrariensis nus 11, de Civit., cap. 6, dicens : Si litteræ de citato textu sentiat, quid item Vasquez. sacræ maximeque veraces ita dicunt, in princi- Tertio probari solet assertio ex Concilio Latepio fecisse Deum cælum et terram, ut nihil an- ranensi, in capite Firmiter de Deo dicente: Qui tea fecisse intelligatur, quia hoc potius in prin- sua omnipotenti virtute simul, ab initio tempocipio fuisse diceretur si quid fecisset ante - ris, utramque de nihilo condidit creaturam, tera cuncta, quæ fecit, procul dubio non est spiritualem et corporalem, angelicam videlicet, factus mundus in tempore, sed cum tempore, et et mundanam, et deinde humanam, etc., per in virtute infert, nihil antea fuisse factum. quæ verba non solum prædictam veritatem Dices, hoc testimonium non cogere, tum quia docere, sed etiam dicta Scriptura testimonia particula illa in principio multas habet expo- in dicto sensu interpretari videtur. Nam cum sitiones, ut tractatu sequenti videbimus, et una prius dicat simul, et postea addat, deinde huesse potest in principio temporis, utique cor- manam, indicat plane particulam simul excluporalis et coelestis, quod absolute vere vocatur dere successionem, et opponi ad postea, seu principium temporis, sive res aliæ et alterius deinde. Addendo vero in initio temporis ita indurationis prius creatæ sint, sive non; tum telligendum esse locum Genesis, et in illo inietiam quia illud in principio refertur ad coelum tio Angelos fuisse creatos, significat. Propter et terram, quæ tunc creata dicuntur, unde li- quod testimonium Ferrariensis, 2 cont. Gent., cet neget antecessionem aliarum rerum, com- c. 83, in fine, docet, veritatem hanc nunc permode posset de corporalibus intelligi, de quibus tinere ad fidem, quia jam est ab Ecclesia deMoyses ibi locutus est. Sed licet verum sit, tes- finita. Vasquez autem, 1. p., dip. 224., c. 3 et timonium hoc non facere rem certam, est ni- A, docet, non solum definitam non esse, sed hilominus maxime probabile.

neque potuisse definiri ab Ecclesia, quia nec 11. Moyses Angelorum creationem non om- in Scriptura, nec in traditione fundamentum nino omisit. -- Præsertim quia verisimillimum talis definitionis invenitur; Ecclesia autem non est, Moysen non omnino prætermisisse rerum definit per novas revelationes, sed per Scripspiritualium creationem, sed illam sub cælis turam sacram, vel traditionem, aut evidentem ex illis deductionem. Imo addit, senten- illam tanquam probabiliorem locutum fuerit. tiam hanc nullam ex illo decreto accipisse Ita sumitur ex D. Thoma, 1. p, q. 61, art. 3, certitudinem , sed intra ordinem opinionum ubi sententiam priorem dicit, suo tempore probabilium, vel probabiliorum permanere. non fuisse erroneam, cum tamen jam tunc Quia existimat, particulam simul in dictis ver- Concilium Lateranense fuisset celebratum. Et bis Concilii non excludere successionem, nec licet Ferrariensis supra verbis eludat hoc dicdicere durationis simultatem, sed communita- tum D. Thomæ, distinguendo inter ea, quæ tem, collectionem, et parilitatem (ut sic dicam) sunt de fide directe, vel indirecte, frustra lain dependentia a Deo per creationem. Et simi- borat : tum quia ut propositio sit erronea, satis liter existimat, Concilium, cum dixit, in ini- est, quod si contraria veritati fidei sive directe, tio temporis, non fuisse locutum de hoc nostro sive indirecte, tum etiam, quia si hæc assertio tempore, seu duratione sive angelica, sive esset a Concilio in se definita, jam esset dihumana, ita ut perinde dictum fuerit, in ini- recte de fide : utrumque enim in materia de tio temporis, ac dicere, non ab æterno. Fide ostendimus. Alii dicunt, D. Thomam non

13. Rejicitur Vasquez. – Ergo vero impri- habuisse notitiam illius Concilii. Sed hoc gramis censeo, posse Ecclesiam hanc veritatem tis, et divinando dicitur, et incredibile est, definire, quia licet non sit evidens, in Scrip- quia non solum Innocentius III, sed etiam tura contineri, nihilominus est evidens secun- Gregorius IX, cujus auctoritate Decretales dum aliquem sensum verbis Scripturæ con- compilatæ sunt, per aliquot annos D. Thomam sentaneum in ea contineri, ut ex dictis circa præcesserunt. Unde incredibile est D. ThoScripturæ testimonia manifestum est. Post mam non habuisse Decretalium notitiam, aut autem Ecclesia, si oportuerit, quando sensus primum earum titulum non legisse, eo vel intentus a Spiritu sancto in aliquo loco Scrip- maxime quod D. Thomas, opusc. 23, Decretaturæ dubius est, nos docere, et definire, quis lem illam exposuit, et tamen ibi nihil de hac ille sensus fuerit. Ergo etiam in præsenti definitione dixit. Atque ita partem hanc secuti puncto cum illa particula simul dubia sit in sunt Cajetanus, dicto art. 2, et ibidem alii mopriori testimonio, et in posteriori particula in derni, et Xistus Senensis, libro 5, Biblioth., initio, potuit Ecclesia certum aperire sensum, annot. 5. Et ratio est, quia Concilium, non vel ex collatione cum aliis Scripturæ locis, vel ex instituto ad id definiendum, sed obiter, et etiam ex communi sensu Ecclesiæ, quæ a Spi- quasi aliud agens id dixit. Non enim in eo caritu sancto paulatim de pluribus rebus edoce- pite intendebat Concilium, nova dogmata detur, et quod in uno tempore fuit dubium, finire, sed antiqua profiteri, et ita illud explipostea paulatim clarescit, dum tota Ecclesia in cuit D. Thomas, in dicto opusc. 23, et ita etiam aliquam partem unanimiter paulatim conspi- est communi sensu Ecclesiæ receptum.' rat. Deinde in verbis Concilii intelligo, parti- 15. Contra propositam sententiam opinari, culam simul durationis simultatem significare, temerarium. Addo vero, ex illis verbis Conet ducor valde ponderatione supra facta , et cilii non parum auctoritatis accessisse huic comparatione ad subsequentem particulam sententiæ, atque adeo non carere temeritate deinde, quæ posterioritatem temporis signifi- contra illam nunc sentire. Ita censent Valencat, et illi particula simul opponitnr. Nec re- tius, tom. 1, quæst. 12, punct. 2, in fine, et fert, quod Concilium sub particula deinde solum Bannez, dicto art. 3, dicens, esse communem humanam naturam addat : nam potuisset qui- sententiam modernorum theologorum. Ita ergo dem etiam alia mixta recensere, quia vero illa de hac assertione judicandum est, sicut de asnon sunt composita ex corpore, et spiritu, sertione, quod Angeli sint incorporei, omnes sicut homo, ideo illum tantum commemora- censent. Nam licet illud idem Concilium tracvit. Et simili modo opinor, cum Concilium tando doctrinam fidei, vocet Angelos incorpodixit in principio temporis, de tempore com- reos et spirituales, quia non ex instituto, sed muni, et noto, quo ut communi mensura uti- obiter id dicit, non censetur illam veritatem mur, fuisse locutum, quia verba accipienda definivisse, quamvis ita illam approbaverit, ut sunt in sensu usitato, et communi, nec est ve- infra videbimus. Unde cum in illa controverrisimile Concilium de tempore angelico nobis sia utrumque Vasquez concedat, disp. 168, satis ignoto cogitasse.

cap. 3, non video, cur dicat in præsenti, si 14. Refellitur Ferrariensis. - Et nihilomi- dicta verbi Concilii de simultate et initio nosnus judico, non fuisse mentem Concilii hanc tri temporis intelligantur, necessario sequi, ut sententiam definire de fide, etiam si secundum non de fide definierit : et cum etiam fateatur

[ocr errors][merged small]

temerarium nunc esse contradicere illi Con- dicit esse administratorios spiritus in ministecilio in priori sententia de incorporeitate An- rium missos propter eos, qui hæreditatem cagelorum, non est, cur in præsenti hoc neget, piunt salutis, cum tamen certum sit, antea quia modus ille loquendi Concilii ostendit sen- fuisse creatos, quia non propter homines, sed sum Ecclesiæ valde communem, cui postea propter se creati sunt. concors sententia scholasticorum et posterio- 17. Ratio ostensita ex D. Thoma. A posrum Patrum accessit, et ideo merito temerita- teriori confirmatur. — Ratio ergo propria est, tis argueretur, qui nunc oppositum doceret. quam attigit D. Thomas, quia Deus creavit hoc Neque per hoc fit injuria antiquioribus Patri- universum per modum unius perfecti artificii, bus, quia illis temporibus res erat magis con- ex variis partibus constantis: hoc autem unitroversa, minusque declarata. Potestque uno versum, ut perfectum sit, ex corporalibus et tempore propositio aliqua non esse temeraria spiritualibus rebus constare debet, ergo utraset postea esse, interveniente Ecclesiæ auctori- que produxit Deus ut partes universi, ideoque tate et communi conspiratione, ac consensu. non produxit unam partem ante aliam, sed

16. Suadetur ultima ratione. - Theodoreti simul universum perfectum ex utraque conargumenta frivola in contrarium. — Ultimo stans. Et hæc sola ratio potest quasi a priori possumus ratione suadere hanc veritatem, quæ reddi ex parte intentionis Dei, ejusque omniponon potest esse demonstrativa, quia res pen- tentiæ. Potestque ad hanc rationem confirmandet ex voluntate DEI, et sine ulla dubitatione dam aliqua congruentia ex præcedentibus supotuit Deus Angelos ante corpora creare, si vo- mi, ut videre licet in Alense, 2 p., quæst. 19, luisset et hoc negare, erroneum, et contra Dei memb. 3, art. 1. A posteriori vero id ostendi omnipotentiam esset. Quia ex parte effectus potest, quia quando Angeli peccaverunt, jam nulla potest repugnantia cogitari, cum Ange- cæli creati erant, sed Angeli peccaverunt paulo lus a corporibus non pendeat, ut optime divus post suam creationem, ergo non fuerunt ante Thomas docuit, quæst. 3, de Potentia, art. 19. cælum creati. Consequentia evidens est, tenetEt ideo dixi supra, num. 6, frivolam esse Theo- que etiam de cæteris Angelis, qui non peccadoreti rationem, arguentis, Angelos non fuisse verunt, tum quia omnes simul creati sunt, ante corpora creatos, quia non habuissent loca, nulla enim est probabilis ratio ponendi inter in quibus reciperentur. Ac si indigeret Ange- eos successionem in sua productione, tum quia lus loco corporali ad existendum, aut sine illo primus Angelus inter peccantes creditur esse esse non posset. Quinimo etiam in corporibus primus et perfectissimus in naturalibus inter est invalida illa ratio, alioqui nec cælum em- omnes creatos, et ideo licet esset prius et postepyreum creari posset sine alio, in quo conti- rius in Angelorum creatione, non esset verisineretur. Neque est efficacior alia ejusdem Theo- mile, aliquem ante primum Angelum peccandoreti ratio, quod Angeli ante corpora non tem fuisse creatum, unde initium viarum Dei fuissent administratorii spiritus, quia non es- dicitur in Job: tum denique quia quando mali sent res corporales, quibus ministrarent, cum Angeli peccarunt, jam boni Angeli erant, quia tamen Paulus dicat illos esse administratorios illis restiterunt, et inter illos prælium ortum spiritus. Invalida (inquam) est ratio, quia est, ut juxta unum sensum probabilem in Aesse administratores actu (ut sic dicam) non pocalypsi dicitur. Minor principalis argumenti pertinet ad naturam Angelorum, sed ad sum-' supponitur ex infra dicendis de peccato Angemum aptitudine, quia natura sua sunt intel- lorum, ubi ostendemus, brevissimam fuisse lectuales, Deo subditi et homine superiores, morulam inter creationem et lapsum malorum ex quibus aptitudo ad illud ministerium con- Angelorum. surgit, in quo sensu dixit Chrysostomus, hom. 18. Post creatum cælum peccarunt Angeli. 8, in Gen., omnes Angelos esse ministros, et Major autem sumitur ex variis Scripturæ locis. homil. 28, in Matth., addit, hanc esse proprie- Nam Luc 10, ait Christus: Videbam Satanam tatem Angelicæ naturæ, utique aptitudine. tanquam fulgur de cælo cadentem. Quem locum Nam actuale ministerium pendet ex voluntate de ruina Angelorum, cum peccarunt, et de cælo Dei : et ideo potuit illos creare ante mundum, corporeo, a quo ceciderunt, exponit Hieronyquando necessarium, vel etiam possibile non mus, lib. 3, in principio, et l. 6, in Isa., circa erat eorum ministerium, quia et tunc poterant illa verba, cap. 14: Quomodo cecidisti de cælo, Deum laudare, et pro tempore a Deo definito Lucifer, quæ de eadem causa Angeli intelligit, ad ministrandum esse parati. Alioqui neque et de cælo ad terram fuisse dicit, tacite de cælo ante hominem fuissent creandi, quia Paulus corporeo ea interpretans, et de eodem ait,

« PredošláPokračovať »