Obrázky na stránke
PDF
ePub

INDEX RERUM

PRÆCIPUARUM, QUÆ IN HOC VOLUMINE CONTINENTUR.

A.

488

9.

9. Actus amoris et cognitionis Angelorum sanctorum ,

an duraverint in tota mora, quam mali peccando
ABRAHAM.

consumpserunt? lib. 5, cap. 11, a num. 13, et l. 6,
c. 3, n. 3.

621 et 641
1. Abrahamo in tribus Angelis Trinitas apparuit, 1. 6, 10. Actus voluntatis creatæ, vide voLUNTAS
cap. 20, num. 11 et 12.

769 11. Actus subordinati quando ad camdem potentiam
An cognoverit esse Angelos ? 1. 4, c. 38, n. 19. 558 s pectent, quando non? lib. 4, cap. 29, num. 5. 527

12. Acius omnis suspensio bona esse non potest, I. 3,
ABSTRACTIO.
cap. 3, num. 4 et 5.

374
1. Abstractivos universalium conceptus, an forment 13. Actus omnis quoad speciem necessarius natura-
Angeli, lib. 2, cap. 8, a num. 7.

143 lis dicitur, non tamen omnis qui dicitur naturalis,

est illo modo necessarius, lib. 3, cap. 4, n. 9. 377
ACCRETIO.

14. Aclus primo primi non dantur in Angelis, lib. 3,
1. Accretio, et decretio continuæ esse nequeunt, nisi c. 4, num. 16.

380
unio formæ ad materiam sit divisibilis, lib. 4, c. 17, 15. Actus omnes voluntatis possunt esse liberi, in in-
a num. 6.

tellectu autem saltem primus, et solus oportet ut sit
necessarius, lib. 3, cap. 4, num. 17.

380
ACTIO ET ACTUS.

16. Actus conditionatus, vide conditio.
1. Actiones vitæ qualiter exerceant Angeli in corpo- Actus internos an, et quomodo Angeli sibi invicem

ribus assumptis, lib. 4, cap. 38, per totum. 552 manifestent, vide LOCUTIO.
Actiones intellectus, et voluntatis exercent Angeli in- Actus interni an el cur suapte natura occulti, vide
dependenter a corporibus assumptis, ibid , a num. COGITATIO.

555

ÆTERNUM.
Quomodo nutritionem et augmentationem, n. 13. 556
Quomodo etiam comestionem, a num. 14. 556 1. Æternum esse dupliciter contingit, lib. 1, cap. 2,
2. Actionem creativam nunquam exercuisse Angelos num. 1.
de fide est, lib. 4, cap. 25, num. 1.

515 2. Æternos non esse Angelos ab intrinseco de fide est,
3. Actionem eductivam formæ substantialis nequeunt atque etiam evidens, num. 2.
Angeli exercere, ibid., a num. 4.

516
Nec ulli Angelo creabili esi connaturalis est talis actio,

AFFECTUS.
num. 9.

518 1. Affectus appetitus sensitivi quinam sint, et qualiter
Imo nec eductio materialis formæ accidentalis, c. 26, suo modo cernatur in Angelis, 1. 3, c. 1, n. 6. 369

num. 2, pag. 519, et cap. 35, a num. 4. 544 Affectus voluntatis, vide VOLUNTAS, num. 1.
Quod etiam verum est, esto sint qualitates intentio- 2 Agens et patiens requirere propinquitalem , vide
nales, eodem cap. 26, a num. 5.

520 DISTANTIA, num. 7.
De actione impulsiva quid dicendum? Vide impuLSUS,

num. 4, el MOTUS, num. 29.
4. Actio realis in alium quomodo non competat Ange- 1. Amor amicitiæ respectu sui, quomodo ab amore

lis, sed intentionalis tantum, 1. 2, c. 28, n. 2. 257 concupiscentiæ differat in Angelo ? lib. 7, cap. 9, a
5. Actio supernaturalis an terminari queat ad effec- num. 12.

830
tum naluralem ? lib. 2, cap 30, a num. 12. 305 Talis amor non est ex se malus, nec potuit esse pri-
6. Actio mala, ex eo quod non sit ad tinem ultimum mum Angelorum peccatum, a num. 13. 850

referibilis, non ideo est pejor, 1.3, c. 8, n. 10. 396 Quantumvis intensus sit, non ideo potest esse spe-
7. Primus actus gratiæ non fuit in Angelo ab habitu ciale peccatum nisi exir nscce jux:a speciem mali-

clicitus, 1. 5, cap. 8, n. 2, et cap. 9, n. 1. 605 el 607 tiæ, cujus forte est (ccasio, ibid., n. 15 et 16. 831
8. Actus intelligendi in Angelis ab eorum substantia 2. Amans se, et bona sua quadupliciter potest exce-
distinguitur, lib. 2, cap. 1, num. 3.
78 dere, eodem cap. 9, num. 19.

852
Idque realiier, num. 9.

80 3. Amor concupiscentiæ aliquando extenditur non
Etiam quando se cognoscunt, num. 10.

80 solum ad rem non possessam, sed etiam ad posses-
Distingui ur eliam ab ipsa eorum intelligendi poten- sam, ibidem, num. 20.

852
tia, num. 11

81 4. Amor amicitiæ et concupiscentiæ simul erunt, at-
Et ab existentia, num. 12.

que unius tanlum malitiæ, si quis se, et excellen-
Cætera vide verbo INTELLECTUS.

tiam sibi non debitum appetat, ibid., num. 21. 853

AMOR.

81

69

[ocr errors]

73

74

793

Talis fuit actus appetendi in malis Angelis, n. 22. 853 Oppositum verius, num. 3 et 4.
5. Amor sui quo pacto in Angelis dici possit super Non esse multiplicabiles, saltem de potentia ordinaria,
omnia, lib. 7, cap. 10, num. 21.

863 qui dicant? num. 5.
6. Amare sibi nemo potest bonum simpliciter appre- Opposi um certum videtur, a num. 8.

hensum, sed potius cognitum ut sibi bonum, lib. 7, Nec in hac re interest inter polentiam ordinariam et
cap. 12, num. 9.

873 absolutam, ibid., num. 8 et 9.
7. Amori simplici an sufficiat simplex apprehensio, 6. Quinam, et quibus conjecturis negent Angelos crea-
vide VOLUNTAS, n. 22. Cælera vide verbo DILECTIO. tos solo numero differre, esto non repugnaret ita

creari, eodem cap. 15, num. 13 et 14.
ANGELUS.

Contrarium verisimilius, a num. 15.
ANGELORUY NOMEN, NATURA, EXISTENTIA.

7. Angelorum multiplicatio non limitatur ex fine ali-
1. Angelorum nomen et nalura apud philosophos, in quo extrinseco, sicuti cælorum, vel aliarum rerum
præludio ante lib. 1, num. 1.

i nostri gratia creatarum, ibid., num. 19.
2. Nomen, Angelus, quibus accommodelur in Scrip- 8. Angelorum creatio, vide CREATIO,

tura et Patribus, ibid., num. 2 et 3, pag. 1, et lib. 1 Angelorum duratio, vide ÆTERNUM.
C. 13, num. 8.

54 Angelorum potentiæ, vide INTELLECTUS, VOLUNTAS, PO-
3. Angelos existere absolute, de fide est, lib. 1, initio, TENTIA MOTIVA.
et loto fere, cap. 1.

ANGELORUM DIVISIO 'N BONOS ET IALOS.
Non ita cerlum prout a theologis, pleraque de eis tra-
duntur, eodem cap. n. 1.

1 1. Distribuanturne sufficienter Angeli in bonos et ma-
4. Esse Angelos in gradu intellectuali de fide est, eo- los? lib. 7, cap. 1, a num. 8.

792
dem cap. 1, num. 1.

1 Qualis divisio Angelorum sit in cælestes et terrestres,
Sunt in eo gradu hominibus superiores, num. 3. 2 num. 16 et 17.
Contrarium est erroneum, ib., n. 2. Ab hoc errore Pa- Qualis item in dæmones, et Deos medios, n. 18. 795
tres eximuntur, a num. 9.

3 2. Natura angelica ex vi suæ originis non est mala,
6. Angelica substantia, nullam Deus potest concedere lib. 7, cap. 2, num. 16.
perfectiorem, lib. 3, cap. 2, num. 8.

372 Sed a libero arbitrio habent Angeli ut possint pec-
Completam esse et subsistentem, probatur, 1.1, c. 5, care, cap. 3, num. 1.

802
num. 1.

16 3. In Angelo an detur inclinatio naturalis ad delecia-
6. Angelorum simplicitas, vel compositio variis mo- bile rationi contrarium ? 1. 7, cap. 2, a n. 12, 799
dis cogitari potest, ibid , num. 2.

17 Vide etiam inCLINATIO.
7. Angelica natura an corporea? Vide CORPUS.

4. Ex omnibus Angelorum ordinibus, alii boni per-
8. Angelos animas dici, aut habere, non legitur in manserunt, alii mali effecti sunt, lib. 7, cap. 17 a
Scriplura, lib. 1, cap. 6, num. 8.

23 num. 2.
9. Angelis semel existentibus debetur perpetua con- Angeli mali, vide DÆMONES.

servatio, seu incorruptibilitas, 1. 1, c. 9, a n. 7. 395. Bonorum numerus multo major, quam malorum,
Qui oppositum contendant? cap. 10, num. 1. 40 ibid., a num. 7.

917
10. Angelus an sit annihilabilis ex se, vel tantum ab 6. An sicut dalur princeps malorum Angelorum, ita

extrinseca Dei potentia? ibid., a num. 6. 38 detur bonorum ? lib. 7, cap. 16, num, 12. 914
11. Angeli an entia necessaria dicendi, ibid., a n. 8. 39

DE ANGELIS TOTO FERE IN INDICE AGITUR, QUARE QUE HIC
ANGELORUM MULTITUDO SPECIFICA, ET NUMERICA.

DESUNT, PROPRIIS IN LOCIS REPERIES.
1. Angelos esse multiplicabiles, certissimum est, 1. 1,

ANIMA.
cap. 11, num. 1.

43 1. Anima rationali nihil præstantius, quo pacto verum
Esse de facto valde multos bonos et malos, n. 2 et 3. 43 sit, lib. 1, cap. 1, ad finem.
Cur tam multos Deus condiderit? num. 4.

44 Esse incorpoream de fide est, cap. 5, num. 7. 19
Quo superiores sunt in quolibet ordine, eo in majori Nullo modo dicenda est constare materia, cap. 7,

sunt numero, lib. 1, cap. 11, num. 8, pag. 45, el lib. num 2.
6, cap. 9, num. 26.

683 2. Anima rationalis, sicut non dicitur congenerari,
2. Angelos non excedere numerum hominum, qui quando generalur homo, ila nec commori, quando
pulent? eodem cap. 11, num. 5.

45 moritur, lib. 1, cap. 10, num. 2.
Esse totidem, volunt alii, num. 11.

46 3. Animæ humanæ species aliæ non sunt possibiles,
Excedere tamen multo verius, num. 8.
45 lib. 1, cap. 12, num. 8.

51
Quantum vero excedant, ignotum est, num. 9 et 10. 46 Imo nec possibiles plures species formarum intellet-
Probabile est excedere numerum specierum corpora- tricium ab humana distinctarum, ibid.
lium, a num. 12.

47 4. Animæ beatæ non omnes assumuntur ad chorus
3. Si plures Angeli solo numero differant, probabile Angelorum, lib. 1, cap. 14, in fine.

est excedere numerum corporum, saltem eorum, 5. Anima separata minus potest circa materiam ope-

quæ per se a nalura intenduntur, ibid., num. 15. 48 rari, quam conjuncta, lib. 1, cap. 1, num. 8. 3
4. Angelos specifice multiplicabiles esse probatur, 6. Animarum pana in inferno, an, el quomodo post
lib. 1, cap. 12, num. 4.

50 resurrectionem corporum augebitur, lib. 8. cap. 14,
Imo ita esse de facto multiplicatos verius est, num. 5 num. 24 et 43.

1041 et 1047
et 6.

50 7. Anima separata non patitur ab igne calorem, aut
Hæc multiplicatio cernitur saltem in ipsis Hierarchiis, dolorem sensibilem, esto ignis ipse sensibilis in se
imo et in novem choris, lib. 1, cap.24, a num 3. 60 sit, num. 28 el 32.

101: e! 1043
5. Angelos non esse muliip'icabiles solo numero, 8. Ejus dolor nunc secundum voluntatem in inferno

etiam de potentia absoluta, qui velint? 1. 1, c. 15, est diversæ rationis ab illo, quem conjuncta patitur
num. 2.

68 ab igne, ibidem a num. 36.

915

51

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

787

787

9. Animæ damnatæ, etiam nunc, tristantur de futura Nec non et apparitiones visibiles in Eucharistia,

æterna corporum combustione, ibid., num. 39. 1046 num. 22.
Est tamen hæc tristitia diversæ rationis ab illa, quam 20. Apparitiones sanctorum cum Christo regnantium

tunc habebunt ex acluali corporum combustione, regulariter fiunt per Angelos, num. 23. 787
num. 40.

1046 21. Apparitio B. Virginis adhuc mortalis facta in per-
Imo etiam nunc in ipso inferno patiuntur ab igne sona propria D. Jacobo in Hispania pie, ac pruden-

specialem dolorem præter tristitiam illam, quam ter creditur, ibid., num. 23.
habent ex futura combustione corporum, ibidem, a 42. Cujus ordinis sint Angeli, qui in apparitionibus
num. 41.

1046 impersonalibus ministrant, a num. 24. 788
10. Animæ separatæ an assumant corpora? lib. 4, 23. Apparitiones caute discernendæ, ibid., n. 26. 788
cap. 37, a num. 1.

550

APPETI SUS, vide AFFECTUS.
ANNIHILATIO.

APPREHENSIO SIMPLEX, vide AMOR, num. 6 ET 7
1. Angelus an sit annihilabilis, vide angBLUB, n. 10.

ARBITRIUM ANGELORUM AN SIT VERTIBILE, vide VOLUNTAS
APPARITIO.

num. 10.
1. Apparitio divina, a pure angelica quomodo dis-

ARCHANGELUS.
cernalur? lib. 6, cap. 20, a num. 3.

766 1. Archangeli nomen dupliciter sumitur, appropriate
2. Apparuit sæpe Deus in forma visibili, seclusa in accommodatur secundo ordini seu choro Angelo-
carnatione, lib. 6, cap. 20, num. 1 et 2.

765 rum ab infimo, et huic præcellit, non imperio, sed
3. Apparitiones Dei plurimæ in veteri Testamento re dignitate, lib. 1, cap. 13, num. 9.

55
censentur, ibid., num. 3.

766 2. Archangeli nomen aliquando sumitur pro speciali
4. Apparuit ne tantum secunda persona olim, vel ordine, aliquando extenditur ad alios, præcipue ad
etiam aliæ? num. 7.
768 principalus, lib. 6, cap. 10, num. 28.

693
5. Apparuit sæpe Deus absolute, vel etiam ut Trinus 3. Archangelis an hujusmodi custodia interdum com-
et unus, a num. 10.
769 millatur? lib. 6, cap. 18, num. 10.

759
6. Apparere ne possit, citra Incarnationem una per- Vide etiam CHORUS, num. 5.
sona, aliis non apparentibus, a num. 16. 771

ASSISTENTES ANGELI.
7. In Dei apparitionibus nullius Angeli proprium mi-

nisterium intervenisse qui dicant? ib., n. 25 et 26.774 1. Assistendi, seu adstandi verbum trifariam sumitur.
Aliquæ tamen non ab ipso Deo immediate sunt factæ, lib. 6, cap. 9, num. 10 et 11.

678
sed ministrantibus Angelis, num. 29.

775 2. Assistentes ita sunt quidam Angeli ut ex officio non
Imo et omnes in veteri Testamento ita sunt factæ, sint ministrantes. Alii e contra ex officio ministrant.
num. 28, 29, 36, et sequentibus. 775 et 778 non assistunt, ibid., a num. 8.

678
8. In his Dei apparitionibus qualenum si Angelorum 3. Assistentium Angelorum tres sunt ordines, Sera-
ministerium, num. 41.

779 phim, Cherubim, Throni, num. 23 et 24. 682
An tum Deus dicatur assumere corpus, an potius so- 4. Assistentes plures numero sunt, quam ministran-
lus Angelus, a num. 42.

779 tes, num. 26.
9. Cur Deus dicatur apparere in corpore quod non Ex dispensatione aliquando mitti ad nos probabile est,
assumil? num. 45.
780 lib. 6, cap. 10, num. 47.

699
10. Apparitio in carne assumpta immediate a Verbo 5. Assistentium quomodo sit proprium alios illumi-
absque proximo ministerio angelico facta est, 1. 6, nare? cap. 11, num. 2.

700
cap. 21, num. 1.

781 6. In assistentes et ministrantes adæquate Angeli di-
11. Apparere potest Deus post Incarnationem, vel ut v iduntur, lib. 6, cap. 9, num. 23 el 24.

682
Deus tantum, vel ut Deus et homo est, ibid., n 2.781 Vide etiam MINISTRANTES ANGELI.
12. Apparuerint ne sensibiliter post Filii Incarnatio-

ASSUMPTIO CORPORUM.
nem aliæ divinæ personæ, a num. 3.

781
Quid de apparitionibus primæ personæ ex privatis 1. Assumptio corporis ab Angelo non consistit in
historiis ? pum. 7.

783 unione substantiali, lib. 4, cap. 36, num. 2. 548
13. Non semper apparet Deus in forma humana, Nec in hypostatica, num. 3.

548
num. 8.

783 Nec in alia formali unione, etiam accidentali, sed in
14. Omnes Dei apparitiones in novo Testamento per præsentia substantiæ assumentis ad corpus assum-
Angelos sunt factæ, a num. 12.

784 plum, cum respectu ad usum ejus, a num. 4. qualis
15. Apparitiones Christi, quæ, et quot, num. 15. 785 sit hic respectus, num. 6 et 7.

sit hic respectus, num. 6 et 7.

548 et 549
In utero matris nulli nisi per fidem apparuit, ib. 785 2. Assumpta corpora non habent dotes gloriæ, lib. 6,
Talis apparitio an mediis Angelis facta sit, n. 16. 785 cap. 7, num. 15.

672
16. In apparitionibus Christi ad Pastores, magos, et 3. Assumantur-ne corpora ab anima separata , aut
discipulos in transfiguratione, quid exhibuerint An- Deo? lib. 4, cap. 37, a num. 1.

551
geli, num. 17.

786 4. Assumpserint-ne Deus citra Incarnationem corpus
17. Omnes apparitiones Christi resuscitaliante ascen- visibile? lib. 6, cap. 20, a num. 42.

779
sionem immediate fuerunt ab ipso factæ, n. 18. 786 5. Assumptum corpus non necessario formatur ab as-
Post ascensionem quædam personales sunt, quædam sumente, lib. 4, cap. 37, num. 5.

551
impersonales, num. 19.

786 Nisi quando requiritur major virtus, num. 8. 552
18. Apparitio facta Paulo in via, Act. 9, in persona 6. Assumunt Angeli corpora non raro, lib. 4, cap. 33,
propria, ac sine interveniu Angeli facta est, ib. 786 num. 3.

536
An item aliqua alia, num. 20.

787 Qui putent id fieri ab Angelis, componendo tantum
19. Apparitiones Christi impersonales, ministerio an- varias species intra nostram imaginativam, num. 4
gelico fiunt. Item et imaginariæ, ibid., num. 21. 787 et 5.

537

683

547

2. Beatitu

566

Fieri sæpe exterius, ac vere certum est, a num. 6. 537 8. Id auxilium majus fuit in ratione beneficii in illis
Idque virtute eliam naturali Angelorum, num. 10 et qui steterunt, num. 17.

629
12.

539 4. Speciale auxilium adjuvans et concomitans rece-
7. Assumere possunt Angeli corpora videnda uni et perunt sancti Angeli in secundo, instanti non vero
non alteri, num. 3.

536 mali, quamvis fuerit oblatum, ibid., num. 18. 629
Quomodo id fiat, num. 14.

540 Imo si secunda mora successionem habuit, verisimile
8. Raro assumunt Angeli corpora verorum animalium, est, post primam deliberationem datum fuisse sanc-
lib. 4, cap. 34, num 1.

540 tis Angelis speciale auxilium præveniens majus,
Vera animalia imperfecta possunt Angeli efficere, ap etiam in ratione auxilii, quo confirmarentur, eodem
plicando activa passivis, ut ea assumant, n. 2. 541 lib. 5, cap. 12, a num. 19.

630
Non item perfecta, unde necessario erunt phantastica, 5. Auxilia physice sufficientia, in via, non negavit Deus
num. 3.

541 Angelis lapsis, lib. 8, c. 1, a n. 18 et n. 24. 963 et 965
9. Assumenda corpora ex qua materia forinentur ab Negavit tamen excitantia et prævenientia uberiora,
Angelis, opiniones variæ, num. 4.
541 num. 22.

964
Formati tamen a bonis ex aere, a malis ex cono, aut Et consequenter negavit moraliter sufficientia, num.
alia sordida materia, verisimilius, a num. 5. 542 24.

965
10. Humana corpora ab Angelis assumpta vera orga-

na, dispositionesque humanas habere sentit Tertul-

lianus, lib. 4, cap. 35, num. 1, 2 et 7. 543 et 545
Contrarium vero probatur a num. 3.

544

BEATITUDO NATURALIS.
11. Dæmones communiter non assumunt corpora un-

1. Beatitudinem naturalem in Angelo esse inamissi-
dique similia humanis, eodem cap. 35, num. 5. 544

bilem qui dicant, lib. 3, cap. 11, num. 2, 413
12. Assumpta corpora quo pacto conflent Angeli par-

Refutantur, num. 3 et 4.

414
tim solida, partim mollia, etc., eodem cap. 35,

Imo esse impossibilem, ob suam amissibilitatem alii
num. 8.

545

volunt, qui impugnantur, num. 6 et 7.
Quo item pacto illa appareant tangibilia, n. 9 et 10. 546

Inamissibilitas tamen ex providentia divina Angelo
Et quomodo tangibilia non esse discerni possit ?

consentanea naturaliter non deesset, num. 8. 415
num. 12.

2. Beatitudo naturalis destruitur peccando contra fi-
13. In assumpto corpore non necessario est Angelus

nem etiam supernaturalem, 1. 3, cap. 11, n. 4. 414
definitive, lib. 6, cap. 20, num. 42.

779
14. Per assumpta corpora possint-ne Angeli plura ef-

BEATITUDO SUPERNATURALIS.
ficere, quam sine illis, lib. 4, cap. 39, num. 1. 559

1. Beatitudo supernaturalis est finis simpliciter ulti-
Quomodo per illa loquantur, 1. 4, cap. 39, num. 1. 559

mus Angelorum, lib. 5, cap. 1, num. 2.
ATTENTIO.

Alia essentialis, alia accidentalis, 1. 6, C. 6, n. 1. 655

2. Angeli in primo instanti non fuerunt perfecte bea-
1. Attentio actualis requiritur ut intellectus aliquid ti. cap. 2. num. 5.

639
actu cognoscat. lib. 6, cap. 6, num. 27.
664 Probatur late a num. 8.

639
2. Allentio intellectus est ejus peculiaris efficientia Habuerunt tamen beatitudinem inchoatam seu viæ,

circa actum per quem tendit in objectum, ibid. et num. 7.
num. 29.

665 3. Beatitudinem supernaturalem Angeli non recepe-
3. Attentio in divino intellectu qualis sit? eodem runt in instanti, quo illius meritum consummarunt,
num. 29.
665 lib. 6, cap. 2, a num. 6.

639
AUDITIO ANGELORUM.

Sed immediate post ipsam consummationem, cap. 2,

num. 2.
1. Ut audiat Angelus novam in se speciem recipit à Id vero contingit in tertio instanti post suam creatio-
loquente, lib. 2, cap. 28, a num. 37.
269 nem, cap. 8, a num. 5.

641
2. Auditio hæc intuitiva est locutionis alterius, C. 28, 4. Beatitudinem collatam fuisse Angelis intuitu sub-
num. 37 et 38.

269 sequentis meriti qui dixerint, 1. 6, cap. 4, n. 4. 643
Objecti vero abstractiva, num. 39 et 40.

270 Contrarium statuitur et probatur, a num. 5. 644
3. Ab audiente Angelo speciem ad audiendum princi- 5. Beatitudo Angelorum quanta, 1. 6, c. 4, n. 16. 647

paliter produci absurde docuit Richardus,a n. 58. 276 6. Beatitudo essentialis Angelorum nec augelur per
4. Audiens Angelus necessario sentit productam in se merita exhibita post illam adeptam, lib. 6, cap. 4,
de novo speciem, num. 61.
277 num. 18, et cap. 6, num. 3.

648 et 656
Potest tamen suspendere cognitionem de ipso objecio, Imo nec sine illis locum habet augmentum in tali bea-
num. 62.

277 titudine, num. 3.
5. Audiens Angelus potest certo judicare, quis secum 7. Id augmentum triplex cogitari potest, lib. 6, C. 6,
loquatur, num. 49.
273 num. 1.

655
Unde ut colligat, num. 50.

273 8. Beatitudinem essentialem paulatim crescere in An-
Vide etiam verbo LOCUTIO.

gelis extensive qui sentiunt, ibid., num. 2. 656
Contrarium statuitur a num. 3.

656
AUGMENTUM, vide BEATITUDO A num. 6.

9. Prædictum incrementum extensivum quo pacto ex-
AUXILIUM.

trinsece fiat explicant nonnulli, num. 8 et 9. 658
Impugnatur late a num. 10.

659
1. Auxilio speciali non egent Angeli ad servandam to- 10. Beatitudo accidentalis in quo consistat, l. 6, c. 8,

tam legem naturæ, lib. 3, cap. 7, num. 17 et 18. 393 num. 1.
2. Cum æquali auxilio præveniente quidam Angeli ste- Ejus triplex acceptio a num. 2.

673
terunt, quidam ceciderunt, lib. 5, cap. 12, num. 15 11. Beatitudo accidentalis quomodo dicenda sit in An-
et 16.
629 gelis augeri, lib. 6, cap. 8, a num. 6.

674

639

638

656

673

648

CECITAS,

CAUSA.

12. Beatitudinem accidentalem augeri ex novo merito An talis distinctio inceperit in via, vel solum termino
qui velint? ibid., num. 7.
675 Angelorum, num. 16.

66
Refelluntur eodem num. 7.

675 An durata sit post diem Judicii, num. 17, et lib. 8, cap.
13. Beatitudo secum non compatitur peccatum, lib. 6, 21, num. 10.

66 et 1091
cap. 7, num. 4.

669 Quo pacto inveniatur etiam in dæmonibus? 1.1, c. 14.
14. Beatitudinis appetitio, an, et quomodo fuerit Lu- num. 18, et lib. 8, cap. 21, per totum. 66 et 7087

ciferi, vel aliorum Angelorum peccatum, vide verbo Vide DEMONES, a num. 22.
PECCATUM a num. 8.

670 10. Ad choros Angelorum non omnes Animæ sanctæ
15. Beatitudo in Angelis est inæqualis juxta merito- assumuntur, eod. cap. 14, num. 19.

67
rum et naturalis perfectionis inæqualitatem, lib. 6, 11. Ex omnibus Angelorum choris aliqui de facto
cap. 4, a num. 19.

peccarunt, 1. 7, cap. 17, num. 2, et sequentibus. 915
16. Beatitudo, vide visio BEATA.

12. Chori Angelorum quo superiores, eo pluribus

constant Angelis, lib. 1, cap. 11, num. 8, pag. 45, et
BONUM.
lib. 6, cap. 9, num, 20.

681
1. Bonum in communi impossibile est, odio haberi.
Non sic bona particularia, etiam ipse Deus, et cur?

CHRISTUS DOMINUS.
lib. 3, cap. 4, num. 10.

378 1. Christus a sanctis Angelis singulariter dilectus, et

adoralus in secundo suæ viæ instanti, lib.8, cap. 11,
num. 13, pag. 622, el cap. 12, a num. 13, pag. 628,

et ad id tenebantur, lib. 7, cap. 13, num. 32. 891

2. Christus salvator, et glorificator Angelorum, non
1. Cæcitas mentis, vide intellectus, num. 25.

redemptor fuit, lib. 6, cap. 2, num. 9.

640
3. In Christo status merendi, et visio simul dabantur,
lib. 6, cap. 4, num. 13.

646
1. Nulla causa a suo effectu necessitatur, ut in ipsum 4. Christus Dominus etiam ante diem Judicii crescere
influat, lib. 3, cap. 10, num. 9.

406 non potest in gloria accidentali, licet secundum

scientiam infusam variare queat actualem conside-
CHERUBIM.
rationem, lib. 6, cap. 8, num. 9.

676
1. Cherubim positus ante paradisum, Genes 3, ex quo 5. Christus qua homo dicitur minister, et missus, cap.
ordine fuerit? 1. 6, c. 10, a n. 4, et n. 13. 684 et 687 1 0, num. 43.

698
2. Cherubini sub specie animantium eflicti, ad repræ- 6. Christo nascenti, resurgenti et ascendenti, supremi

sentandum proxime supernos spiritus, ib.,n. 15. 688 etiam Angeli astiterunt, ibid., num. 47. 699
3. Cherubini apud Ezechielem, cap. 10, fuerunt ex 7. Christus in persona propria post ascensionem ad
octavo ordine, ibid., num 18 et 19.

689 terras descendisse, probabile, ibid., num. 43. 698
4. Cherubini non mittuntur, sed Deo assistunt, 8. Christus non habuit proprium custodem Angelum,
num. 20.

690 sed multos quibus administris uti poterat, lib. 6, C.
Ministrare tamen dicuntur per inferiores Angelos, 17, num. 21.

754
num. 21.

691 9. An noverit futura contingentia in seipsis ? lib. 2,
5. Cherubim, vide etiam CHORUS, num. 5.

cap. 10, num. 11.
CHORUS ANGELICUS.

COELUM
1. Chorus in Angelis quid; et quomodo se habeat ad 1. Cælestium corporum quædam specie differunt,
Hierarchiam ? lib. 1, cap. 13, num. 1, in fine. 52 quædam non, lib. 1, cap. 15, num. 19.

74
2. Novem esse choros, sive ordines constituentes tres Non sunt instrumenta moventium ad effectus sublu-
Hierarchias. quomodocumque tandem disponantur, nares, lib. 4, cap. 25, num. 10.

518
de fide est, ibid., a num. .

52 Horum operationes, quo pacto sint, vel non sint de-
3. Chori constiluuntur ex Angelis distinctis, non vero fectibiles, lib. 3, c. 7, num. 15.

392
solum ex distinctis officiis ejusdem Angeli, n. 7. 54 2. Cælo toti an parti adsit motor? 1. 4, c. 31, n. 13.534
4. Chorus infimus, qui ad nostram custodiam deputa- An cum illo etiam versetur, vel immotus moveat ? ib.,

tus est, Angeli vocabulum commune omnibus cho- a num. 14.

ris sibi appropriat, eodem cap. 13, num. 8. 54 3. Cælum, vide etiam verbo CUSTODIA, num. 16.
5. De cæteris choris sursum versus, tam quoad ra-
tionem nominis, quam muneris, ac rationem

COGITATIO.

eos
distinguendi, ibid., per totum caput.

52 1. Cogitationes congruas ad non peccandum contra
6. Pro diversitate Hierarchiæ imo et chori, diversifi- legem naturæ quomodo habeant Angeli absque

cantur specifice Angeli, lib. 1. cap 14, num. 3. 60 speciali Dei beneficio, lib. 3, cap. 7, n. 17 et 18. 393
Inæqualitas tamen individualis diversitatem in choris, 2. Cogitationum cordis vocabulum, tam intellectus
aut Hierarchiis non arguit, num. 5.

61 quam voluntatis actus significat, I. 2, c. 25, n. 7.232
7. Chori ejusdem Hierarchiæ differunt genere minus 3. Cogitationes cordis occultari, ac manifestari for-

communi, tres vero Hierachiæ communiori, lib. 1, maliter per solam cogitantis voluntatem improba-
cap. 14, num. 8.
62 tur, lib. 2, cap. 27, a num. 21.

230
Unde uterque modus differendi, colligatur? ibid., a 4. Cogitationes ad intellectum spectantes suapte na-
num. 10.

63 tura occullæ sunt, et cur? lib. 2, cap. 25, num. 9. 233
8. Genus illud minus commune subdividitur in triplex 3. Notas esse Angelis prout ad intellectum spectant,

aliud genus, quorum quodlibet multas species infi- licet non prout a voluntate aliquo modo pendere
mas complectitur, num. 14.
65 possunt qui dicant, num. 4.

230
9. Distinctio in choris et Hierarchiis , an fiat spectata Etiam utroque modo "rcultas esse, vera sententia, a
natura, vel etiam gratia, ibid., num. 15. 65 num. 5.

231

156

525

« PredošláPokračovať »