Obrázky na stránke
PDF
ePub

Et hæc pars sicut communior, ita et probabilior esse videtur.

CAPUT V. 22. Quid de actu quo se intelligit. — Ultimo constat ex dictis, quomodo Angelus cognoscat UTRUM UNUSQUISQUE ANGELUS OMNES ALIOS INseipsum quoad actum, quo se intelligit. Nam TELLIGAT PER EORUM ESSENTIAS, VEL PER ut dixi, quoad hoc non se cognoscit Angelus SPECIES, ET UNDE ILLAS HABERE POTUERIT. per suam substantiam, sed per actum realiter elicitum a se cum suo objecto cognito. Solet 1. Prima opinio Vasquii et aliorum. Reautem hic ab aliquibus tractari, an Angelus jicitur. — Quod unusquisque Angelus cæteros cognoscendo se, verbum producat. Sed hæc cognoscat, supra probatum, et fere per se noquestio generalis est de omni cognitione intui- tum est, supposita Angelorum natura, et tiva etiam aliorum Angelorum, vel quarum- existentia. Solum ergo de modo talis cognicumque rerum, et tam in anima , quam in tionis dicendum superest. Hic autem modus Angelis locum habet, et ideo illam omittimus, spectari potest vel in ipso actu, vel ex parte et nunc supponimus, verbum nihil aliud esse, medii : de priori dicemus postea, nunc autem quam intrinsecam terminum actionis intelli- medium, quo talis cognitio fit, in sensu tracgendi, ut actio est, quæ ad quamdam qualita- tato in capite præcedenti, inquirimus. Unde tem intrinsece terminatur, quæ qualitas in in- fere iidem sunt modi dicendi, quos breviter tellectu est ipsemet actus intelligendi in facto attingere oportet. Primus est , Angelum ad esse, qui etiam conceptus, ac verbum dicitur. cognoscendos alios non indigere aliquo medio Et ideo, sicut est certum Angelum intelligere præter intellectum suum, quia per illum conse, producendo actum, quo informatur, ita est stitutus est in actu primo sufficienti, et comcertum, non se intelligere sine verbo a se pro- pleto ad intelligenda omnia sine alia cooperaducto, et in se recepto. Videantur quæ in si- tione objecti, vel per ipsum immediate, aut mili quæstione de verbo visionis beatificæ dixi per speciem ejus. Ita videntur sentire, qui gein superiori tomo, tract. 1, libr. 2, capit. 11, neraliter negant species intelligibiles, quos ita et quæ generalius de termino intrinseco actio- exponit, et sequitur Vasquez. Sed ejus opinum immanentium dixi in disp. 48 Metaphy- nio quatenus negat proprium concursum obsicæ, sect. 2, num. 16. Solet etiam quæri, an jecti, vel singularis est, vel paucorum Nomihic actus, quo se Angelus cognoscit, naturalis, nalium , multumque aliena est a recepta docvel liber sit. Sed inferius occurret commodior trina de sensibus, et de aliis potentiis animæ hujus quæstionis locus : nunc naturalem, id cognoscitivis. Quod si in sensibus, et intellectu est, necessarium quoad exercitium, illum esse hominis hæc admittitur, ut ille auctor facit, supponimus. Tandem quæri potest, an illa non potest probabilis ratio differentiæ in Ancognitio non solum intuitiva, et quidditativa, gelis reddi, ut in capite tertio docui, unde ex sed etiam comprehensiva sit. Verumtamen ibi dictis hæc opinio pro materiæ capacitate nunc partem affirmantem supponimus : nam sufficienter refellitur. cum lumen intellectus angelici sit proportio- 2. Secunda opinio. Refellitur fundamennatum, et quasi adæquatum propriæ substan- tum tanquam hærelicum. — Secundus modus tiæ, et comprehensio nihil aliud addat cogni- dicendi est, unumquemque Angelum cognotioni quidditativæ, nisi adæquationem poten- scere alios per suam essentiam, superiores quitiæ, et actus ad objectum, ut in materia de vi- dem tanquam per effectum, inferiores tansione DEI explicui, non videtur posse negari, quam per causam. Hæc videtur fuisse opinio quin intellectio, qua se Angelus cognoscit per auctoris libri de Causis, proposit. 8, dum ait : seipsum, et per suum naturale lumen, cogni- Omnis intelligentia scit quod est supra se, et tio comprehensiva aliquo modo sit. Quomodo quod est sub.se, quoniam est causa ei , et scit autem id sit intelligendum, in sequentibus ex- quod est supra se, quia acquirit bonitatem ab plicabitur, et si quid difficultatis in hoc occur- co. Quorum verborum sensus quoad cognitiorit, ibi expedietur.

nem intelligentiarum inter se esse videtur, quod superior intelligentia est causa inferiorum immediate, vel mediate, et ideo per suam substantiam tanquam eminenter continentem inferiores, illas cognoscit. Si vero intelligentia ad sibi superiores comparetur, est effectus illarum, et ideo per se tanquam per effectum superiores tanquam sui causas cognoscit. At tus in causa, vel causa ex effectu. Et præterea D. Thomas, in commentario illius libri, in alio etiam illo posito, cognitio per effectum esset sensu catholico illam propositionem exponit, imperfecta, et per illam non cognosceretur quem in sequenti capite referemus. Solet au- Angelus superior, prout est in se. Et ideo etiam tem a scholasticis frequenter tribui illa opinio ex hac parte illud medium esset insufficiens. Avicennæ, tract. 9 suæ Metaphysicæ, c. 4, qui Quia si unus Angelus esset causa alterius, esset dixit, Deum solum creasse immediate primam causa æquivoca altioris speciei, ut Avicena intelligentiam, et hanc creasse secundam, et supponebat: ergo non posset superior per subsecundam tertiam, et sic consequenter de om- stantiam inferioris prout in se est cognosci. nibus. Nam ex hoc principio sequi videtur ille Antecedens cum consequentia patent, quia nec modus cognoscendi. Et ita exponit illam sen- Angelus inferior posset producere superiorem, tentiam D. Thomas 2, contr. Gent., c. 98. At nec intra eamdem speciem unus alium creare vero (ut optime dicit) fundamentum illud hæ- posset, cum nullum ordinem inter se habeant, reticum est, nam solus Deus est creator rerum per solum autem effectum æquivocum non poomnium , et ita omnes Angeli ab illo solo test causa perfecte et prout in se est, cognosci, creati sunt, ut supra dictum est, et in Meta- cum talis effectus inferior sit, et virtutem ac physica, disp. 20, sect. 2, et aliis locis ibi alle- perfectionem causæ non adæquet. gatis. Unde nullum superest probabile funda- 4. Objicitur primo. Objicitur secundo. mentum hujus sententiæ.

Dices, posse unum Angelum cognoscere cæte3. Prima conclusio.Angelus alios non co- ros per suam substantiam cognitam propter gnoscit per propriam ipsius substantiam.Di- similitudinem, seclusa etiam causalitate. Procendum ergo primo est, unum Angelum non batur, quia Angelus cognoscendo se, cognoscit cognoscere alios per substantiam propriam gradum intellectualem, ergo cognoscit sub illo intelligentis. Ita docet divus Thomas, dicta esse varios modos participandi illum inter se quæst. 56, art. 2, et dicto cap. 98, et quæst. similes, licet species diversos, ergo ita cognos8, de Verit., art. 7, et reliqui theologi commu- cendo se, cognoscet omnes alios Angelos sub niter. Probatur autem breviter: nam duobus eodem gradu contentos. Accedit, quod Angeli modis intelligi potest, propriam essentiam in- per speciem generis cognoscunt omnes species, telligentis Angeli esse medium cognitum, id juxta sententiam D. Thomæ infra tractandam, est, per modum speciei intelligibilis, quæ di- sed Angelus per suam substantiam cognoscit recte, et immediate ducit in cognitionem talis genus Angeli, ergo cognoscit omnes Angeloobjecti, vel medium cognitum, sicut est causa, rum species, et consequenter etiam individua. vel effectus, quando est cognitione illius aliud Ac denique saltem hoc argumentum concludet, cognoscitur. Hæc præcipue agimus de priori si sunt plures Angeli unius speciei, quemlibet, medio, de quo est evidens assertio ex dictis, in cognoscendo se per suam substantiam, cogcapite tertio, ubi ostensum est, substantiam noscere alia individua illius speciei, et quiddiAngeli non esse repræsentativam intentiona- tative propter æqualitatem, et intuitive, quia liter aliarum rerum a se distinctarum. Et præ- videndo se, videt etiam actualem relationem terea licet unus Angelus esset effectus alterius, similitudinis ad alium Angelum in specie siminon posset Angelus ab alio factus cognoscere lem, quæ sine intuitione termini videri non suum effectorem per se tanquam per se speciem, potest. quia nec eminenter contineret suum superio- 5. Ad primam objectionem quid respondenrem, nec illum intentionaliter repræsentaret. dum. — Ad hoc vero dicendum imprimis est, E contrario vero ex illa hypothesi si posset Angelum cognoscendo se per suam substanfortasse superior cognoscere inferiorem per tiam, cognoscere gradum intellectualem, seu suam substantiam, non tamen proprie tan- genus Angeli in tali specie contractum, et taquam per medium incognitum, sed cognos- lem speciem determinatam ad hoc individuum, cendo et comprehendendo se, sicut Deus in se et quod est ipse Angelus se intuens: nam hæc per se creaturas cognoscit, utique comprehen- sibi essentialia sunt, non potest ergo illis non dendo se, et non aliter. Extendendo vero sermo- cognitis se cognoscere. Unde ulterius etiam nem ad medium cognitum, cum inter substan- poterit cognoscere quasi abstracte et præcise tias angelicas secundum fidem et veram philo- tale genus vel speciem, cognoscendo talem sophiam non sit habitudo causæ et effectus, gradum intellectualem esse multiplicabilem, consequenter fit, non esse unum medium cogni- seu participabilem variis modis, vel talem spetum, per quod alia cognoscitur tanquam effec- ciem Angeli posse habere plura individua, quia hæc est veluti intrinseca proprietas gradus seu Angelus per suam substantiam cognoscere innatura creatæ, et ideo per idem principium, tuitive alium, seu existentiam alterius indiviper quod talis natura, vel gradus quidditative dui ejusdem speciei, quia cognitio intuitiva cognoscitur quoad actualem essentiam suam, intellectualis includit proprium conceptum rei, cognoscitur etiam quoad illam capacitatem, quæ videnda est. Nec relatio similitudinis poseu participabilitatem. Et hoc modo dicunt test esse medium cognitum, per quod existentheologi infra citandi, posse Angelum per sub- tia alterius termini cognoscatur, quia potius stantiam suam cognoscere alios Angelos in eo, ad cognoscendam relationem, cognitio fundain quo sunt similes, seu quoad prædicata com- menti et termini supponenda est, quia vel non munia, non vero quoad propria. At vero ex vi est nisi mutua denominatio ex utriusque cocognitionis sui non poterit Angelus cognoscere, existentia, vel si est aliquid aliquo modo disquales sint naturæ, vel species possibiles sub tinctum, ex illis resultat et ab illis essentialiter illo gradu intellectuali, quia nec naturæ speci- pendet. fica sunt de essentia communis gradus intel- 7. Aliquorum responsio. Impugnatur. lectualis, nec cognosci possunt ex vi cognitio- Addunt vero aliqui, quamvis non possit Angenis ejus, prout contracti ad unam speciem lus per suam substantiam cognoscere alium tantum, quomodo ab Angelo, se cognoscente proprio conceptı, prout in se est, posse nihilper suam essentiam, cognoscitur.

ominus cognoscere illum alieno et quasi con6. Respondetur in forma. - Soloitur secun- notativo conceptu, instar sui illum concipiendo: dum argumentum. — Ad argumentum autem sicut cognoscit Deum imperfecto modo et inprimum, num. 4, factum respondetur, licet per star sui, vel sicut nos modo nostro et ad instar substantiam unius Angeli cognoscatur gradus quarumdam materialium rerum Angelos conintellectualis ut variis modis participabilis, id cipimus. Nam ad hunc cognoscendi modum solum esse confuse, quoad particulares modos, non semper requiritur habitudo causæ et efsen differentias, quia solum cognoscitur ille fectus, qualis est inter Deum et Angelos, sed gradus quoad capacitatem quasi passivam, seu sufficit alia convenientia seu proportio, licet objectivam plurium determinationum, ipsæ imperfecta inter unam et aliam rem cognitam. autem determinationes non possunt distincte Sed merito reliqui theologi hunc modum cogper illud solum principium cognosci. Ad se- noscendi prætermiserunt, quia revera non est cundum vero negatur simpliciter principium Angelis accommodatus respectu aliorum Anillud, quod Angelus cognoscens genus aliquod, gelorum. Quia imprimis non potest illo modo per idem principium cognoscit omnes species unus Angelus ex vi cognitionis sui cognoscere ejus. Non est enim hoc verum, nisi fortasse alterum Angelum esse, sicut cognoscit Deum, quando cognitio fit per speciem eminentem et nt infra videbimus, quia talis cognitio requirit universalem, per se primo respicientem tale habitudinem causæ et effectus, ut constat. genus, ut infra videbimus. Substantia vero pro- Unde fit, ut ad concipiendum ex cognitione sui pria, per quam Angelus se cognoscit, non est alium Angelum instar sui et imperfecto modo, talis species formaliter, nec eminenter: nam vel aliunde supponi debeat cognitio, quod alius se tantum repræsentat, et sibi (ut ita dicam) Angelus sit, vel non possit ille conceptus esse est adæquata; superiora vero tantum, prout in particularis alicujus Angeli etiam imperfectus, illa continentur, per eam cognosci possunt. sed solum confusus et communis, quia jam a Eademque fere ratio est de natura specifica nobis explicatus est. Angeli respectu individuorum: nam esto An- 8. Progreditur impugnatio. - Probatur gelus cognoscendo se, cognoscat esse speciem utraque pars, quia unus Angelus per se, aut illam capacem aliorum individuorum, non ta- ex se non potest cognoscere alium Angelum men ex vi illius principii poterit cætera indi- esse, cum non sit causa, nec effectus ejus, ergo vidua cognoscere secundum proprios concep- nec potest alium in particulari concipere, protus et particulares proprietates entitativas, prio scilicet, conceptu, non dico proprio, id etiam abstractivo conceptu, quia modi parti- est, perfecto seu non connotativo, sed dico culares aliorum individuorum non repræsen- proprio, id est, non communi, quia non hatantur in uno individuo cognito. Quia ad hoc bet, unde ex cognitione sui aliquid particulanon sufficit æqualitas (quamvis de illa etiam re, et proprium de alio Angelo concipiat. In res sit incerta), sed requiritur identitas in par- quo est magna differentia inter Deum, et Anticulari entitate, quia per illam species ad in- gelum : nam Angelus ex se cognoscit Deum ut dividuum determinatur. Unde minus poterit creatorem, et primum spiritum, qui est proprius conceptus Dei, id est, non communis, cogniti, abstractive autem per speciem intellilicet non sit proprius, id est, prout in se est, gibilem. De hac vero secunda parte nunc non sed quo concipitur Deus ad instar cognoscentis, agimus, nam illam quoad necessitatem speciei additis negationibus excludentibus imperfec- paulo post tractabimus, quoad distinctionem tionem. De alio vero Angelo non potest alter vero inter cognitionem abstractivam, et intuiAngelus per se formare conceptum illi soli tivam dicta in præcedenti capite observanda convenientem, sed communem, qualis est con- sunt et in sequenti aliquid dicemus. Et hanc ceptus spiritus creati, vel compositi, aut im- opinionem sequuntur Gabriel, Ochamus, Basmaterialis, ct in his proprietatibus similis co- solus, et alii citati capite præcedenti in prima, gnoscenti, quæ omnibus aliis Angelis commu- et secunda opinione, et sequitur Molina, licet nes sunt. Et ideo tunc revera non cognos- diverso modo, ut declarabo. cuntur alii Angeli, vel aliquis eorum in par- 10. Probatur. — Fundamentum hujus opiticulari , sed cognoscitur aliquid commune nionis est, quia objectum eo ipso, quod intelliomnibus Angelis, et ipsi etiam cognoscenti se. gibile est, effective potest concurrere cum inQuem modum cognoscendi alios Angelos per tellectu ad cognitionem sui, id est, ipsius obsubstantiam cognoscentis alii theologi non ne jecti. Quod non minus affirmat Scotus de obgarunt, nec omiserunt, ut jam diximus et de- jecto materiali, in quo certe ipsius opinio proclaravimus. Neque talis cognitio potest dici babilis non est, ut infra dicam. De objecto imperfecta, seu per conceptum connotativum: autem immateriali in particulari locuti sunt nam respectu objecti proprii et universalis est antiqui, qui (ut divus Thomas refert) illam propria, et essentialis; respectu vero particu- opinionem tenuerunt, et ita etiam illam delaris est confusa, et potentialis magis, quam fendit Molina, et esse probabilem sentit divus actualis, ut declaravi. Igitur conceptus pro- Thomas, dicto artic. 7, et dicto cap. 98, 2. prius alterius Angeli , etiam connotativus, contr. Gent. et ibi Ferrariensis. Et probatur, non communis aliis non potest formari ab alio quia substantia immaterialis est intelligibilis per suam substantiam, nisi supponatur aliun- actu, ergo ex hac parte non minus potens est de habere particularem cognitionem talis An- ad efficiendam intellectionem sui in alio intelgeli, quam profecto habere non potest, nisi lectu, quam in suo, quia talis effectus non mavel per substantiam, vel per speciem propriam gis excedit virtutem talis causa, eo quod in Angeli cogniti, quæ cognitio maxime propria alio fiat, quam cum in ipso intelligente fit. Siest, imo etiam essentialis, et quidditativa, ut cut potest unus Angelus movere alium, sicut capite sequenti dicam. Ergo illa posita est im- movet seipsum, et potest etiam illuminare pertinens alia cognitio imperfecta, seu per pro- alium, ut infra dicemus. Igitur ex parte virtuportionem, aut comparationem ad cognoscen- tis activæ non est repugnantia in hac efficientem, nos enim utimur illo modo cognoscendi tia. Neque etiam est ex parte conditionis rein rebus, quas per proprios conceptus, et spe- quisitæ, quia ad hoc sufficit conjunctio Angeli cies cognoscere non possumus, non vero in re- intelligendi cum intellectu Angeli intelligentis bus, quas clare videmus, ergo multo minus per intimam propinquitatem absque distantia Angelus. Item etiam secundum illum cognos- inter ipsos, quæ facile inter Angelos esse pocendi modum vix potest intelligi in uno An- test, ut per se notum est. Non enim est negelo conceptus alterius , qui non terminetur cessaria unio per propriam informationem, vel ad illum, ut in se est, sed instar cognoscentis, inhærentiam, ut jam dictum est. Nec etiam qui non sit communis cæteris Angelis distinc- est necessaria unio naturalis per modum estis a cognoscente, nunquam ergo unus Ange- sentiæ, et proprietatis, qualis inter essentiam lus illo modo alium in particulari cognoscit. Angeli, et proprium intellectum intercedit,

9. Tertia opinio. — Tertius modus dicendi quia nulla apparet ratio, ob quam illa sit reest, unum Angelum cognoscere alium per es- quisita ad efficientiam objecti intelligibilis, ut sentiam Angeli intellecti. Hanc opinionem re- tale est. Unde sine tali unione divina essentia fert D. Thomas, dicta q. 8, de Verit., art. 9, et concurrit per seipsam per modum objecti ad quamvis illam non probet, dicit posse aliquo effectionem visionis beatificæ, cur ergo non modo solvi argumenta contra illam. Eam se- erit idem cum proportione in essentia Angeli quitur ex parte Scotus supra, eodem enim mo- objecta intellectui alterius, et intime illi prædo philosophatur de cognitione Angeli circa senti absque alia unione. alium, ac circa seipsum, dicitque unum Ange- 11. Dupliciter hæc opinio explicatur. lum cognoscere intuitive alium per essentiam Prior modus improbatur. - Duobus modis potest hæc sententia intelligi, scilicet, vel affir- non potest simul plures actiones efficere. Accemando hunc modum intelligendi alios esse dit, quod licet daremus, hunc modum esse unicum in Angelis et ita necessarium, ut om- possibilem, nulla ratione probari potest esse nis alia cognitio per speciem Angeli intellecti necessarium, vel unicum, ut ex dicendis paexcludatur : vel solum affirmando, illum esse tebit. unum modum, quo unus Angelus cognoscit 12. Posterior quoque modus rejicitur, et asalium, quo uti potest, cum voluerit et alterius truitur secunda conclusio.-Unus Angelus non præsentiam commodam habuerit, non tamen potest alios per suas substantias intelligere. esse unicum modum et necessarium, sed abs- Probatur primo a quibusdam. Confirmatur. que tali efficientia Angeli fieri etiam posse, ut probationes non omnino placent. — At ab alio intuitive cognoscatur. Priori modo in- vero intellecta posteriori modo illa sententia, tellecta illa sententia mihi improbabilis vide- scilicet, quod ille modus cognoscendi alium tur. Quia alias nunquam unus Angelus posset per essentiam cogniti sit possibilis, non tamen alium cognoscere, nisi quando haberet illum necessarius, non est improbabilis, ut ex divo intime præsentem suo intellectui per substan- Thoma et Ferrariense retuli. Nihilominus dico tiam suam. Unde per hoc solum, quod unus secundo, unum Angelum non posse cognosAngelus distet ab alio per minimum spatium, cere alium per essentiam Angeli intellecti, vel, fiet illi absens et invisibilis. Utrumque autem quod perinde est, unum Angelum non posse est incredibile : nam esset magna imperfec- effective concurrere per suam substantiam ad tio angelicæ naturæ, quæ non debet illi gratis intellectionem, qua ab alio cognoscitur. Ita est attribui, cum inter homines tanta dependen- opinio D. Thomæ, locis citatis, quam in eisdem, tia, nt unus ab alio videri possit, non invenia- sequuntur Cajetanus, Ferrariensis et cæteri tur. Posset tamen negari consequens illud, di- moderni Thomistæ et Capreolus, in 2, d. 3, cendo, Angelum posse effective concurrere ad q. 2, art. 3, ad 8, primo loco positum contra intellectionem sui in alio Angelo, etiamsi ab 1 conclus., ubi excedit, contrariam sententiam illo localiter distet, non agendo per medium, erroneam vocando. Idem tenent frequentius sed immediate agendo in distans, vel simul alii theologi, in 2, d. 3, Bonaventura, Richarcum illo. Ita enim docent Scotus et qui illum dus, Hervæus, Major, Argentina, Ægidius ibi, sequuntur. Et in actione immateriali non vi- et tract. de cognit. Angelor., q. 1, art. 3, Mardetur hoc inconveniens, quia distantia, vel silius, in 2, q. 7, art. 1, in secunda ejus parte, propinquitas localis est valde accidentaria re- Alensis, 2 p., q. 24, memb. 2. Idem Henricus, bus spiritualibus et quod facit in corporibus quodlib. 4, q. 7, et quodlib. 5, q. 14, nam licet propinquitas loci, facit in spiritibus debitus differat vel in numero specierum, vel in nomine, ordo, ut Augustinus dixit. Quæ quidem doc- vocando principium hujus cognitionis habitum trina in generali sumpta probabilis est et for- scientialem, tamen in re convenit, maxime tasse aliquando erit in sequentibus necessaria. quoad hoc, quod cognitio alterius per ipsius Tamen in puncto presenti non videtur accom- cogniti substantiam non fit. Atque hanc senmodata, quia in presenti non solum requiri- tentiam aliqui certiorem putant de Angelis tur intima propinquitas inter potentiam et superioribus intelligentibus inferiores, quia objectum intelligibile in ratione agentis et pa- objectum intelligibile ut adjuvet intelligentem tientis, sed maxime in ratione duorum coa- et cum illo concurrat, debet illi esse æque imgentium, et constituentium unum principium materiale : sed Angelus inferior non est æque integrum actionis vitalis, quæ constitutio u- immaterialis, ac superior, ergo non potest ilnius principii ordine naturæ antecedit effec- lum ad intelligendum in actu constituere et tionem actualem: ad illam ergo necessaria est quasi perficere. Oportet ergo, ut per speciem illa propinquitas, vel major etiam unio, ut sta- proportionatam perfectionis superioris Angeli tim dicetur. Aliud inconveniens est, quod sal- elevetur et quasi immaterialior fiat, ut cum tem dependeret Angelus intelligens ab alio illo possit ad sui cognitionem cooperari. Ita Angelo intellecto, ut videre illum posset, ita fere divus Thomas, dicta quæst. 8, de Verit., ut non posset illum videre alio nolente, quia art. 7. Et est probabilis ratio. Possetque aliter concursus effectivus Angeli videtur liber ipsi formari de inferioribus intelligentibus supeAngelo efficienti, ut supra dictum est. Denique riores, quia principium intelligendi debet esse est aliud inconveniens, quia tunc unus Ange- commensuratum intelligenti et intellectui ejus. lus non posset simul videri a pluribus, quia Unde divina essentia licet maxime immateriavel non esset pluribus propinquus, vel certe lis et intelligilis sit, non posset per se cognosci

« PredošláPokračovať »