Obrázky na stránke
PDF
ePub

in primo instanti creationis suæ Angeli circa substantiam suam, vel ea, quæ ipsi naturalia seipsos, et circa Deum,et circa totam hujus sunt ; illud enim ab omnibus ponitur tanquam mundi naturalem, et pulcherrimam structu- speciale privilegium cogitationum cordium, ram essent suis mentibus intenti, non est ve- quod firmat regulam quoad cætera omnia risimile, tum omnes de imprimenda in aliis quæ in Angelo sunt, ut omnia possint ab aliis omnibus sui imagine cogitasse, ac deliberasse. cognosci, nec possint ab altero occultari. Non Addo etiam cum ante hanc deliberationem est autem alia hujus discriminis ratio, nisi nulla supponatur in Angelo aliorum cognitio, quod ad cognoscenda ea, quæ sunt aliis Angevix concipi posse, quomodo habere potuerit lis naturalia , habet unusquisque Angelus de liberam voluntatem imprimendi aliis speciem se principium sufficiens, licet non habeat illud sui, nam hæc ipsa voluntas ad alios aliquo ad ea, quæ sunt libera, ut infra videbimus. modo terminatur et non fertur in incognitum, Neutro ergo modo convenienter dici potest, ergo supponit aliquam eorum cognitionem : Angelis esse datas species cæterorum Angelohæc autem sine specie illorum esse non po- rum, et nihilominus ab objectis fuisse protuit, ergo illa voluntas supponit speciem alio- ductas. rum Angelorum, cujus oppositum in hac sen- 26. Concluditur etiam secundus modus explitentia supponitur. Dicitur fortasse, ad haben- candi positus in numero 22 contra quosdam dam illam voluntatem satis esse confuse et theologos.-Eorum sensus unus impugnatur.abstracte alios Angelos cognoscere, quæ co- Impugnatur item sensus alter. -Et hinc etiam gnitio non supponit species illorum, sed per inferimus, nullas species Angelos repræsenpropriam substantiam illorum haberi potest. tantes factas esse in singulis Angelis a cæteris At enim cognitio aliorum per substantiam co- tanquam ab objectis actu intelligibilibus. Quod gnoscentis ad summum esse potest secundum adnotamus contra aliquos theologos, qui dixeconceptam universalem, non vero de aliquo runt, licet unus Angelus habeat inditas alioAngelo in particulari ; actio autem operativa rum species, nihilominus ab eisdem tanquam in alium circa rem singularem versari debet, ab objectis proportionatis alias accipere. Duoet ideo propriam speciem talis rei supponit. bus enim modis id potest cogitari. Primo ut

25. Concluditur, Angelos ab ipso creatore illæ species licet sint de eadem persona, nihilaccepisse species, et occurritur difficultatibus. ominus diverso modo repræsentent, et diversis - Igitur cum naturæ Angelorum consenta- cognitionibus deserviant, et ideo nec simul neum sit, ut unusquisque eorum potens sit ad esse repugnent, nec superfluæ sint : ut, verbi cognoscendos alios, independenter ab ipsis, gratia , si una tantum deserviat cognitioni eorumye arbitrio, profecto multo probabilius abstractivæ, et altera intuitivæ, vel quid siest, omnes habuisse species aliorum a princi- mile. Et hic modus verisimilis non est : nam pio a creatore inditas tanquam debitas ad u- tales species repræsentant Angelos singulares, sum et ornatum illis substantiis connaturalem. et prout in se sunt, et ideo, ut infra dicam, eaNeque in his speciebus, etiamsi sint de rebus den species, quæ susficit ad cognoscendum Ansingularibus, oriuntur difficultates, quas Sco- gelum existentem intuitive, sufficiet ad cognostus et alii de materialibus rebus objiciunt, ut cendum illum abstractive, et ut possibilem, si postea videbimus, quia istæ species in nume- non actu existat : nam cognitio abstractiva, et to finito sunt, vel quia solum de illis Ange- intuitiva, non differunt ex parte principii, sed lis Deus illas infundit, quos actu creare decre- ex parte objecti nt terminantis cognitionem, vit. Vel quia universales sunt et licet sint nu- ut in sequentibus videbimus. Et confirmatur, mero finitæ, possunt infinita repræsentare, ac declaratur, quia unus Angelus semper uno quod postea expendemus. Neque etiam ex his modo cognoscit alium Angelum existentem, speciebus sequitur, Angelos videre futura, sed quando propria cognitione, et per propriam præsentia et non omnia, quia illæ species re- speciem illum cognoscit, ergo species Angelopræsentant substantiam Angeli existentis, non rum repræsentantes Angelos existentes sunt ea, quæ postea facturus est, imo nec ea, quæ ejusdem rationis tam ex parte modi repræsentune libere facit. Et ita etiam optime salvatur tandi, quam ex parte actuum cognoscendi , diserimen inter intellectum et cogitationes, ergo non possunt in eodem Angelo multiplivoluntatem, potentiam et actum liberum An- cari species alterius Angeli, vel cæterorum geli. Nam juxta communem sententiam Sanc- omnium respective. Alio ergo modo opinari torum et theologorum, potest unus Angelus quis posset , quamvis unus Angelus habeat suos actus liberos alteri occultare, non tamen speciem innatam Michaelis, verbi gratia, nihilominus Michaelem posse aliam speciem om- effectiva talis speciei. Hæc autem argumenta, nino alteri similem in illo efficere, quia tale ut verum fatear, non sunt insolubilia, et ideo objectum est effectivum suæ speciei, ut suppo- solum ut probabile hoc asseritur. An vero nitur, et potentia est susceptiva naturaliter idem dicendum sit respectu animæ separatæ, illius, non obstante priori specie per accidens suo loco tractabitur. illi indita, ergo efficiet illam. Sed hic etiam modus verisimilis non est. Primo, quia est su

CAPUT VI. perfluus, quod abhorret natura. Secundo, quia illæ species essent ejusdem speciei, et omnino QUOMODO ANGELI RES MATERIALES SINGULARES similes in individuatione, quia repræsentarent

COGNOSCANT. idem omnino objectum : accidentia autem hoc modo solo numero differentia non multi- 1. Prima suppositio Angelos singularia plicantur in eodem subjecto. Tertio, quia alias materialia cognoscere.- Priusquam de Deo diidem Angelus in variis temporibus plures spe- camus, de objectis materialibus dicendum vicies sui in altero Angelo multiplicaret, quia detur, quia licet Deus secundum se intelligibiille semper est activus, et alter est susceptivus lior sit cæteris rebus, et objectum principalius, talis speciei. Quod si respondeatur, postquam nihilominus per seipsum non cognoscitur ab semel sui speciem in intellectu alterius pro- Angelo, et per alia cognosci potest, et ideo de duxit, et illa conservatur, non producere alias objectis creatis prius dicere oportet, ut postea in eodem intellectu, quia jam est in actu res- quomodo ex illis Angelus Deum cognoscat, et pectu talis objecti, et non in potentia, idem ex quibus præcipue ipsum cognoscere possint, respondebimus , quando in Angelo præcedit declaremus. De materialibus autem objectis, species concreata ejusdem objecti, quia tunc seu rebus tanquam certum supponimus, posse etiam intellectus supponitur constitutus in ab Angelis cognosci: nam comprehenduntur actu, et ideo non est susceptivus novæ actionis sub objecto intellectus angelici, ut capite similis speciei , quia talis actionis capax non secundo dictum est. Item est hoc non minus est, nisi objectum in potentia existens. certum de individuis materialibus, quam de

27. Quarta tandem pars conclusionis suade- universalibus, tum quia hæc etiam sub obtur.–Atque hinc tandem concludo, probabile jecto adæquato intellectus comprehenduntur, satis esse substantias spirituales ut objecta in- quia simpliciter intelligibilia sunt aliquo motelligibilia non habere naturalem virtutem ef- do, tum etiam quia a nobis cognoscuntur inficiendi speciem sui intelligibilem in alio in- fimo quodam modo, et a Deo modo supremo, tellectu angelico. Probatur primo ex parte po- ergo intelligentur ab Angelis medio aliquo tentiæ activæ saltem a posteriori, quia secun- modo: tum etiam quia Angeli sunt aliquo dum naturalem ordinem talis virtus nunquam modo causæ, et operantur circa res materiales potest operari talem effectum, ergo talis virtus singulares, vel applicando activa passivis, vel esset frustra : at natura nihil frustra facit. homines custodiendo, tentando, instruendo, Secundo ex parte potentiæ passivæ, quia intel- etc., non operantur autem nisi per intelleclectus angelicus natura sua non est in potentia tum, et voluntatem, ergo necesse est, ut sinrespectu talis actus, ita ut naturaliter possit gularia cognoscant. Et ita suppositio hæc de carere illo, sed semper, ac necessario habet fide certa est : nam in his omnibus, quæ de illum, ergo in ordine ad talem actum non Angelorum operationibus, et ministeriis Scripcomparatur ad omnia agentia creata, ut in po- tura tradit, evidenter supponit, illos res has tentia passiva existens, sed solum ad sua na- materiales, et singulares cognoscere, nihilque turæ auctorem, ergo etiam e contrario objecta frequentius est in ore fidelium, ac totius Eccreata non habent naturalem efficaciam in ta- clesiæ. Idemque rationibus factis, et ex perlem potentiam. Tertio ex parte ipsarum spe- fectione intellectus angelici evidens fit. Vulcierum, quia ex natura sua postulant fieri in gares autem objectiones, quæ contra hoc fieri Angelo per concreationem cum illo : una au- solent, in capite octavo dissolventur. tem forma unum tantum connaturalem mo- 2. E philosophis quosdam contra sensisse dum productionis sibi postulat, vel admittit, immerito putatur. - Solent autem referri aliergo altera productio per efficientiam per se qui philosophi contrarium sentientes, ut Comab objecto creato , non est secundum natura- mentarius, Avicenus et Aristoteles. Sed hi lem exigentiam talis speciei , et consequenter philosophi nihil fere de Angelis, seu de senec in alio Angelo esse potest naturalis virtus cundis intelligentiis in hoc puncto in particulari dixerunt : sed quia istam cognitionem esse supponantur, licet cognitio earum sit cogclaram, et distinctam negasse creduntur ipsi nitio rerum universalium in causando, est Deo, inde inferre volunt, qui hoc illis attri- nihilominus rerum particularium, et singulabuunt, idem de Angelis sensisse. Verumtamen rium in essendo, ergo talis cognitio involvit etiam de Deo non id docuisse Aristotelem de- cognitionem individuorum in seipsis, et qua fendimus, disp. 3 Metaphysicæ, sect. 15, n. ratione de quibusdam admittitur, in cæteris 41, et de Angelis motoribus dubitare non po- possibilis est, nec est, cur Angelis negetur. tuit, quin illos cognoscant, unde fit, posse Unde tandem fit, Angelos etiam intuitive cogetiam cognoscere reliqua. Et lib. 10, Ethic., noscere hæc individua materialia actu exicap. 8, dixit, cum, qui virtutem colit, diis ami- stentia, quia directe vident illa in seipsis, et cissimuin esse, ergo sensit, non esse illis igno- prout in se sunt: et in hac cognitione, ejusque tum. Imo addit, Deos habere curam rerum principio, seu medio explicando, præcipua humanarum, quæ sine cognitione esse non hujus puncti difficultas posita est. potest. Et plura videri possunt in Eugubium, 4. Proponitur, et rejicitur prima opinio. — de perenn. Philosoph., lib. 4, cap. 6, et se- Estque prima opinio, Angelum cognoscere, inquentibus, et lib. 6, cap. 3, lib. 12 Metaphy- dividuum materiale per solam præsentiam obsicæ, quæst. 36 et 56. De aliis vero philoso- jecti sine aliqua specie objecti, quam in se reciphis nihil in præsenti dicere necessarium est. piat. Ita sentiunt Scotus, Gabriel, Durandus, et Catholica ergo veritate supposita, quod An- alii, c. 3, allegati, licet non eodem modo. Nam geli singularia materialia cognoscant, de me- duobus modis potest illa opinio intelligi, pridio, quo illa cognoscunt, dicemus, postea vero mo ut Angelus videat rem præsentem sine ilde cognitione universalium aliquid addemus. · lius specie, cooperante objecto ipso effective ad

3. Secunda supposilio, cognoscere prædicta cognitionem cum intellectu Angeli: secundo singularia in seipsis intuitive. — De his vero ut fiat sine concursu effectivo per solam obsingularibus ulterius supponimus cognosci ab jectivam præsentiam, et terminationem actus. Angelis propria cognitione, et in seipsis di- Et priorem modum sequuntur Scotus, Gabriel, recte, ac prout in se sunt. In his etiam omnes etc., posteriorem Durandus, Vasquez, etc. Neutheologiconveniunt, suntque omnia certissima. trum autem nobis probatur, quia ex dictis in

am imprimis si Angelus non cognosceret in- capite tertio uterque sufficienter improbatur. dividuum materiale propria cognitione, id est, Prior quidem, quia res, seu objectum materiale Don communi, non cognosceret individuum, non potest immediate efficere in potentia spised aliquid commune: si autem haberet con- rituali, nec spiritualem actionem producere. ceptum individui proprium, sed tamen non Quam rationem infra circa species amplius perfectum, et in eo sensu non proprium, solum urgebimus. Posterior vero, quia sola præsencognosceret individuum materiale connotativo tia objecti non sufficit, nisi potentia supponaconceptu, aut respectivo, vel alio simili modo, tur sufficienter constituta in actu primo ad eliqui non potest Angelis attribui sine magna ciendum actum, potentia autem sola sine conimperfectione, quæ sine cogente ratione fin- junctione objecti per se, vel per speciem suam, genda non est. Eademque ratione convincitur, non habet virtutem activam completam, nec Angelos cognoscere individua materialia di- est in actu primo sufficienter constituta, et recte, et prout in se sunt. In quo errarunt qui- ideo non satis est concursus objecti in ratione dam, ut refert. D. Thomas, 1 part., quæst. 57, termini, nisi etiam in ratione motivi, seu co

. 2, qui dixerunt, Angelos solum cognoscere efficientis intercedat. Sicut ad videndum non singularia hæc in causis universalibus, contra satis esset præsentia objecti visibilis coram viquos argumentatur D. Thomas, quia ex causis su, si objectum impediatur, ne sui speciem in universalibus, ut tales sunt, non potest cog- visu imprimat. nosci individuum quoad proprietates parti- 5. Secunda opinio. Ejus primum arguculares, et sic non cognosceretur individuum, mentum. Secundum argumentum. Eff'uut tale est : nam causæ universales de se ad gium obstruitur.--Secunda, seu tertia opinio plura individua indifferentes sunt. Quod si di- est, Angelum videre singularia materialia per catur, in causis universalibus tali, vel tali mo- species eorum, quas ab ipsis objectis accipit. do applicatis posse cognosci individuum, ut Ita docet Alensis, 2 part., quæst. 23, memb. 3 particularem effectum, jam talis cognitio cau- et 4, et quæst. 24, memb. 3, et Richardus, in sæ includit cognitionem particularium circum- 2, d. 3, quæst. 2, Major, quæst. 4, Bassolus, stantiarum. Imo cum tales causæ materiales quæst. 4, art. 3, Scotus, quæst. 11, Gabriel, quæst. 2, dub, ult. Hervæus, q. 2 et quodlib. tur Scotus de cognitione intuitiva : nam per 5, quæst. 6, et Marsilius, in 2, quæst. 7, a. 1, speciem concreatam non potest Angelus coin secunda ejus parte conclus. 5 et 9. Funda- gnoscere intuitive rem singularem, quando mentum est, quia non potest Angelus habere actu existit, ergo necesse est, ut ab illa jam has species concreatas, ergo accipit eas ab ob- existente recipiat speciem, per quam ipsam jectis existentibus. Consequentia probatur, ut existentem possit intueri. Antecedens proquia non datur alius modus, quo tales species batur, quia species concreta abstrahit in sua fieri possint. Antecedens probatur primo, quia repræsentatione ab existentia , et solum realias Angelus haberet concreatas species in- præsentat res secundum esse essentiæ, quia finitas, quod admittendum non est. Sequela antequam res existat, species suam repræsenprobatur, qui singulare non cognoscitur per tationem integram habet, et tunc non repræspeciem universalem, alias non cognosceretur sentat rem ut existentem, alias falsum repræsecundum propria sed secundum communia, sentaret, ergo sola illa species non potest esse debet ergo per propriam, et singularem spe- sufficiens principium cognoscendi rem, ut actu ciem cognosci, ergo quot singularia Angelus existentem, sicut per intuitivam cognitionem cognoscit, vel cognoscere potest, tot habet spe- videtur. Probatur consequentia, quia cognitio cies illorum, ergo si habet simul concreatas non potest excedere repræsentationem speciei, species omnium singularium, quæ cognoscere ergo ut res intuitive videatur ab Angelo, nepotest, habet infinitas. Probatur consequen- cessaria est illi nova species, quæ determinate tia, quia cognitio singularium in infinitum repræsentet rem, ut existentem, quam non poprocedere potest, et ita tota collectio singu- test habere, nisi ab objecto acceptam. Unde larium cognoscibilium ab Angelo infinita est, infert Scotus, quod licet Angelus habeat de ergo et collectio specierum intelligibilium,quæ facto inditas species singularium rerum matede illis omnibus simul datur. Secundo quia rialium, per quas possit illas abstractive, seu alias posset Angelus cognoscere individua ma- secundum esse essentiæ cognoscere, nihilomiterialia futura, antequam essent in actu ; con- nus ad intuendas illas existentes, accipit ab sequens est falsum, ergo. Sequela probatur, illis species. Oportet tamen advertere, cum sit quia qui habet speciem propriam alicujus rei, sententia Scoti, ipsum objectum extra existens, potest illam cognoscere, etiamsi non sit, quia etiamsi materiale sit, immediate efficere cum habet sufficientem virtutem, et integrum in- intellectu Angeli cognitionem sui intuitivam, telligendi principium, quo supposito intellec- cum dicit, Angelum accipere speciem ab obtio non pendet ex actuali existentia objecti in- jecto, quod intuitive videt, non posse sentire, telligibilis, quia intellectus abstrahit de se ab quod accipiat novam speciem intelligibilem, existentia objecti. Dices, hinc solum probari, quæ sit principium effectivum talis actus, sed posse Angelum cognoscere singulare non exis- accipere ab ipso objecto munus, quod solet spetens, ut possibile, seu secundum esse essentiæ cies intelligibilis exercere, nimirum coefficienindividuæ, non tamen secundum esse existen- tiam talis actus simul cum ipso intellectu Antiæ præsens, aut futurum. Sed contra, quia geli. At vero ablata hac immediata coefficienAngelus non habet species omnium singula- tia objecti circa actum, argumentum videtur rium possibilium, sed ad summum eorum, concludere, necessariam esse novam speciem quæ in aliqua differentia temporis habitura sunt ab objecto acceptam, qua mediante determinet existentiam, ergo si cognoscit individuum potentiam ad talem actum. Et potest hoc conprout est possibile, et non videt actu existens, firmari, quia cognitio intuitiva est scientia exeo ipso scit, aliquando esse futurum, ergo co- perimentalis, sed licet aliquis habeat scientiam gnoscit futura. Falsitas autem consequentis inditam , nihilominus scientiam experimentaprobatur, quia talia individua regulariter sunt lem non potest habere, nisi acquisitam, ut in futura contingenter, quia multa proveniunt anima Christi Domini videre licet. Cujus ratio ex causis libere agentibus, alia vero ex causis, non videtur esse alia, nisi quia scientia experiquæ impediri possunt in agendo etiam per mentalis est de re, ut actu existente, ergo talis causas liberas : ergo si Angelus cognoscit hæc cognitio novam speciem ab objecto acceptam futura, cognoscit futura contingentia: conse- postulat. Et hic colligunt Gabriel, Gregorius quens autem est omnino falsum, ut infra os- et alii, etiam ad abstractivam cognitionem retendemus, ergo.

rum singularium accipere Angelum species ab 6. Tertium argumentum ex Scoto.Expli- ipsis rebus, quia principium cognitionibus abcalur Scotus. — Tertio specialiter argumenta- stractive relinquitur ex intuitiva, et ideo objectum concurens ad intuitivam, per illam con- illæ species, in quo ab anima rationali diffefert speciem, ex qua cognitio abstractiva nas- runt. Nihil ergo illis speciebus deest, quomicitur.

nus super naturales sint, æque ac lumen glo7. Quartum argumentum. - Quartum ar- riæ. Falsitas autem consequentis probatur, gumentum sit, quia non est ulla repugnantia, quia si illæ species supernaturales sunt, posquod Angelus ab objectis materialibus sibi sunt a Deo non dari Angelo, nulla violentia præsentibus species accipiat , et ad perfectio- illi facta, ergo posset Angelus carere cogninem Angeli pertinet , posse accipere a rebus tione omnium rerum materialium sine ulla vi tales species, ergo non est hæc potestas illi de- ejus naturæ facta , sicut posset carere lumine neganda. Major probatur, quia intellectus ho- gloriæ, et visione Dei sine ulla violentia : hoc minis licet spiritualis sit, potest accipere spe- autem est aperte falsum , alias ignorantia recies ab objectis materialibus, ergo simpliciter rum naturalium contra Angeli naturam non hoc non repugnat. Nec refert, quod homo esset, imo esset illi quodammodo naturalis, sensus habeat, et non Angelus, tum quia nulla quod dici non potest, ergo. est ratio, cur modus accipiendi species ab ob- 9. Prima conclusio.Angelus non accipit jectis ad modum accipiendi illas mediis sensi- species ab objectis materialibus. — Nihilominus bus limitandus sit, tum etiam quia in ipsis dicendum est primo, naturaliter fieri non sensibus materiale est quidquid antecedit im- posse, ut Angelus a materialibus objectis spepressionem speciei intelligibilis, et nihilomi- cies accipiat. Ita docet D. Thomas, 1 p., q. 55, nus elevatur ad efficiendam illam per lumen art., 2 et 2 contr. Gent., c. 96. Quibus locis intellectus agentis, ergo non est cur repugnet, de facto tantum loqui videtur, et indifferenter in Angelo altiorem modum accipiendi species de rebus omnibus tam spiritualibus, quam maspirituales a rebus materialibus inveniri. Mi- terialibus. Sed in utrisque hoc fundat in nanor autem probatur, tum quia intellectus turali capacitate, et ordine rerum. Et speciaagens perfectio est, et posse uti re materiali, liter, in d. art., ad. 2, duo distincte dicit de ut instrumento ad species accipiendas, etiam rebus materialibus, unum quod Angelus non est perfectio, tum etiam quia posse acquirere potest ab eis abstrahere, species, aliud, quod scientiam, magna perfectio est. Unde e contra- licet posset, non abstrahet quia jam illas habet, rio facere naturam angelicam impotentem ad connaturales. In altero etiam loco ex professo acquirendam habitualem scientiam, et conse- de rebus materialibus loquitur, et negat non quenter impotentem ad habendam illam, nisi solum actum, sed etiam potestatem. Et ita sea Deo infundatur, magna limitatio, et imper- quuntur hanc sententiam Cajetanus, Ferrarifectio esse videtur. Et (ut ait Major) incredi- ensis et alii moderni ibi, et Capreolus, in 2, d. bile videtur, quod Angelus creatus in cælo, et 3, q. 2, concl. 3, et in earum defensione, sine specie infusa coeli, non possit naturaliter Bonaventura, in 2 p. distinctionis, art. 2, videre coelum, quem homo ibi creatus per sen- q. 1, Ægidius, 2 p., q. 2, art. 1, dub. 2, et sum, et per intellectum videret, ergo non est art. 2, dub, 2, Argentina, ibid. 2, art. 4, deneganda Angelis hæc perfectio. Et potest Hervæus, q. 4, art. 3, Albertus, art. 15, et in hoc confirmari ex Augustino, lib. 12, de Trin., sum., p. 2, tract. 4, q. 14, memb. 3, art. 2, c. 7, dicente : Deus non ad tempus videt, nec et de quatuor coæquæv., 1 p., q. 5, art. 12, aliquid nodi fit ex ejus visione, atque scientia, Henricus, quodl. 5, q. 14, Ægidius, etiam tract. cum aliquid temporaliter geritur, sicut inde de cog. Angel., Guillelmus Parisiensis, in tr. afficiuntur sensus vel carnales animalium , et de Univers., lib. 2. hominum, vel etiam cælestes Angelorum.

10. Probatur conclusio impugnando unum 8. Quintum argumentum recens. — Quinto modum dicendi adversariorum. - Probatur argumentatur quidam modernus, quia si An- breviter assertio, quia duobus modis intelligi gelus non posset habere species, nisi a Deo potest hæc acceptio specierum ab objectis : uno infusas, essent formæ supernaturales, non modo, ut ex parte recipientis sit tantum pasminus, quam sit lumen gloriæ : consequens siva receptio, datio autem sit effective ab obdici non potest, ergo. Probatur sequela, quia jecto vel solo, vel simul cum alio operante : species illæ a Deo solo fieri possunt, sicut lu- alio modo, ut Angelus ipse efficiat in se talem men gloriæ, et ad illas tantum esset Angelus speciem, dicatur autem illam ab objecto acciin potentia passiva, sicut est etiam ad reci- pere, quia non nisi in præsentia illius, et quasi piendum lumen, et sicut lumen infunditur per excitationem, vel occasionem ejus illam in sine prævia dispositione exigente, ita etiam se format : sicut homo dicitur accipere species

« PredošláPokračovať »