Obrázky na stránke
PDF
ePub

a rebus materialibus, quas tamen ipse per in- 12. Probatur ulterius conclusio impugnando tellectum agentem in se efficit. Neutro autem alterum modum dicendi adversariorum.-Alter ex his modis potest hæc acceptio intelligi, aut item modus intelligi non potest: nam si Angeesse possibilis, ergo absolute fieri non potest, lus, qui dicitur speciem accipere, solus illam in quia præter illos modos, nullus alius excogi- se efficit, ergo in nullo genere causæ potest res tari potest. Probatur minor propositio quoad materialis ad illam effectionem concurrere, priorem partem, quia res materialis non po- ergo non potest talis species vere dici accepta test agere in spiritum, quia non habet cum illo ab ipso objecto. Hæc secunda consequentia viproportionem, quæ inter agens, et patiens ne- detur per se nota: nam accipere ab alio denocessaria est. Et eadem ratione non potest mą- tat aliquam causalitatem in illo loco, a quo res teriale objectum spiritualem formam producere accipitur, respectu acceptionis, sive illa causavirtute naturali, quia est omnino inferioris or- litas sit effectiva, sicut aer accipit lumen a sole, dinis.

sive materialis, aut quasi materialis, sicut di11. Evasio removetur. — Dices, hoc solum citur quis accipere rem a loco, in quo est. Priprobare, rem materialem hoc non posse per se ma ergo consequentia probatur, quia res masolam, seu propria virtute, nihilominus tamen terialis non est causa efficiens talem speciem, id posse ut illuminatam et elevatam per virtu- ut supponitur, nec etiam est causa materialis, tem intellectus agentis angelici. Ita enim ali- quia neque ab illa educitur species, neque in qui theologi docuerunt, Angelum intelligere illa continetur, nec est causa excitans, quia nec singularia, emittendo lumen quoddam, et per proprie potest excitare Angelum ad productioillud ipsa materialia objecta attingendo, ut re- nem talis speciei, cum ab illo non præcognosfert Carthusius, in 2, d. 3, quæst. 4. Sed sicut catur, et eadem ratione non potest esse causa intelligi hoc non potest, ita nec credi, cum talis exemplaris, ergo nullum genus causalitatis efficiendi modus revelatus non sit, nec aliunde habet. aliqua efficientia horum objectorum in angeli- 13. Confirmatur.— Unde confirmatur, quia cum intellectum probetur necessaria. Quod si tota virtus activa talis speciei est in Angelo, autem illa materialis objecti illuminatio, vel nulla potest reddi ratio ex parte rei repræsenconjunctio cum intellectu agente angelico, tandæ, et ob quam nunc potius illam efficiat, nulla esse possit; probatur, quia si est vera illu- quam antea, quia illa species non est mera reminatio, debet esse realis, et per realem actio- latio, ut resultet posito fundamento, et termino nem ac reale lumen, alias nihil est, nisi no- sine ulla nova activitate termini, sed est quamine tantum: vel ergo est per lumen materiale, litas absoluta, ergo non resultat in Angelo de corporeum et extensum, vel per lumen incor- novo ex eo præcise, quod res materialis incipit poreum spirituale. Primum et est fictitium, et esse per modum termini repræsentabilis per contra sensum: nam si daretur tale lumen talem speciem. At nulla alia ratio vel conditio corporeum, videri posset et sentiri secluso mi- potest cogitari, ob quam nunc potius, quam raculo: et præterea est impertinens, quia illud antea, vel postea, Angelus efficiat talem speetiam lumen et res materialis tali lumine af- ciem. Nam propinquitas aliqua localis est imfecta, æque improportionata esset ad agendum pertinens, tum quia hæc conditio tantum rein spiritum. Nec etiam potest tale lumen im- quiri solet inter ea, quæ se habent, ut agens materiale cogitari, cum neque in medio, neque et patiens, quæ habitudo hic non intervenit, in objecto materiali recipi possit. Præterquam ut supponitur: tum etiam quia ratione illius quod si Angelus posset ex se emittere tale lu- propinquitatis nec res illa magis excitat Angemen, quo objectum fieret aptum ad producen- lum, vel dat illi aliam occasionem agendi, das species, facilius posset illas in se recipere. quam cum est distans. Tandem dici non potest, Accedit, quod si tale lumen prodit ab Angelo quod existentia illius rei repræsentandæ sit naturaliter sine interventu voluntatis suæ, ille necessaria conditio, ut species illius fiat, quia modus agendi est imperfectissimus et a natura species est res permanens per modum habitus, angelica alienus: si vero a voluntate pendet, et durat, etiamsi objectum illius esse desinat, necessaria est antecedens directio intellectus, ergo nulla est ratio, ob quam Angelus nunc quæ cognitionem objecti illuminandi supponat, potius, quam antea talem speciem efficiat, ergo ad quam cognitionem necessaria erit species, si potest efficere in se tales species, a principio quod repugnat eidem sententiæ: nam talis spe- illas efficit, et ita non acquirit illas ab objectis, cies non poterit esse ab objecto accepta, nam sed a principio habet concreatas, necessitate procedetur in infinitum.

naturali. Neque dici etiam potest, quod illa

di

efficientia sit libera, et per voluntatem postea 15. Probatur ex sacra Scriptura et Patrideterminetur, quia hæc determinatio fieri non bus. — Probari autem học potest primo ex potest sine prævia cognitione et specie, ut jam Scriptura, quatenus ubique significat, Angelos argumentati sumus. Hanc denique conclusio- fuisse creatos plenos sapientia et decore, sicut nem confirmat D. Thomas, probabili ratione, de Cherubino dicitur Ezechiel 28, nam pleniquia non fit transitus ab extremo ad extre- tudo scientiæ extenditur etiam ad materialia mum, nisi per medium, et ideo nec fit transi- objecta, et sine speciebus esse non potest. Sutus ab objecto materiali ad speciem immate- mitur etiam assertio ex Dionysio, cap. 7, de rialem, nisi medio phantasmate. Quam ratio- divin. Nominib. , ubi sic inquit: Angelos ea nem impugnat Scotus, eamque defendit Caje- scire, quæ in terra fiunt. Scriptura testatur, tanus. Sed non oportet in hoc immorari, quia non ea quidem sensu haurientes, quæ quidem ratio facta est demonstrativa: et ad illam re- sunt sensibilia, sed propria ad Dei imaginem ducenda est illa congruentia, ut respondendo effectæ mentis virtute atque natura. Ubi aperte ad argumenta videbimus.

dicit, Angelos non accipere scientiam rerum 14. Secunda conclusio.-Angelus concreatas sensibilium ab eisdem rebus sensibilibus, sed habet species rerum materialium. — Dico se- virtute a Deo indita, per quam non intelligit cundo. Angelus concreatas habet species rerum puram mentem, seu intellectum, sed etiam materialium, quas naturaliter cognoscere po- species et imagines rerum, quibus a Deo ipso test. Hæc assertio videtur consequens ad præ- quasi depingitur, quasi in aliis locis vocat racedentem, quia non est alius modus recipiendi tiones rerum, vel intelligibilia signa, ut in seistas species, nisi vel acquirendo illas ab objec- quentibus videbimus. Augustinus etiam, 1. 2, tis, vel a Deo illas recipiendo, ergo secluso Genes, ad litter., cap. 8, dicit omnes creaturas priori modo tanquam impossibili naturaliter, corporales prius factas esse in mentibus Angenecesse est admittere posteriorem, ne sequatur lorum secundum creatam in illis sapientiam, absurdum, quod Angelus careat his speciebus, quam in seipsis, et subdit: Neque enim sicut et consequenter harum rerum cognitione. Ve- nos ad percipiendam sapientiam proficiebant rumtamen hæc ratio licet recte concludat, so- Angeli. Et similia repetit, c. 30 et sequentibus, lum Deum esse effectorem harum specierum in et sæpius in illo opere. Angelo, non immediate concludit, tales species 16. Instat Alensis. - Satisfit. - Sed instat esse concreatas cum Angelo. Posset enim quis Alensis, quia Augustinus duplicem cognitiodicere, successive fieri a Deo, prout objecta nem vespertinam rerum creatarum ponit in successive fiunt apta, ut intuitive possint co- Angelis, unam per species inditas, quam vocat gnosci, utique per existentiam actualem. Quia cognitionem in ipso Angelo, aliam per species hoc modo evitantur difficultates supra positæ, acquisitas, quam vocat rerum in seipsis, seu in quæ tantum ex concreatione harum specierum proprio genere, et ita licet in priori parte faoriuntur, et satisfit necessitati naturali Angeli, veat huic conclusioni, in altera præcedenti conquia solum intuitive cognoscit rem, quando tradicit. Respondeo nunquam Augustinum poexistit, et non oportet, ut cognoscat futuram, suisse in Angelis cognitionem vespertinam per priusquam existat. Sicut animæ rationales licet species a rebus acceptas, sed per easdem spenon possint fieri, nisi a solo Deo, nihilominus cies dixit cognoscere Angelum res in seipso et non omnes simul fiunt a principio, sed success in seipsis, quas cognitiones forte distinxit tansive in corporibus, prout occasio postulat. At- quam abstractivam et intuitivam, licet per que hæc ratio mihi quidem probat, si propter eamdem speciem fiant: vel, ut videtur verisialias difficultates negandum esset, has species milius, distinxit eas tanquam cognitionem, per concreari Angelis, probabilius dici fieri hoc quam videntur creaturæ quasi depictæ in ipso modo, quam accipi a rebus materialibus: quia Angelo cognoscente, vel qua videntur, ut in se vero difficultates illæ non cogunt, ut nege- existunt. De qua distinctione talium cognitiomus, Angelos habuisse semper has species, num nunc non disputamus, et fortasse necesmulto probabilius asseritur has species esse saria non est, vel magis est secundum ratioconcreatas, sicut D. Thomas et Thomistæ, nem, quam secundum rem,ut tractatu sequenti, Ægidius, Argentina et alii communiter do- libro primo, capite undecimo, videbimus. Nunc cent. Imo etiam Alensis admittit species con- tamen pro certo supponimus, Augustinum creatas, licet acquisitas etiam in Angelis po- nunquam docuisse Angelum habere de rebus, nat, in quo non videtur Gabriel ab eo dissen- præsertim materialibus aliquam cognitionem

per speciem a re cognita acceptam, quia præ

tire.

dicta verba satis hoc indicant, nec alia possunt Angeli sunt medii inter Deum, et animas, afferri, in quibus aliud significaverit. Deus autem est semper in actu secundo, ani

17. Probatur etiam ratione conclusio.- Se- ma vero creatur in potentia etiam ad actum cundo probatur ratione conclusio, quia nisi primum, ergo natura media postulat, ut creaAngelus haberet species concreatas, igno- tur saltem in actu primo, licet sit potentia ad rantiam haberet omnium rerum materia- actum secundum. Tum maxime quia anima lium, quia neque in actu, neque in habitu etiam in cognitione intellectuali pendet a corscientiam illarum haberet, sed tantum in po- pore saltem ut ab organo, seu medio, quo in tentia remota, quæ non excludit ignorantiam, actum primum reducitur, et ideo unitur corimo est subjectum ejus eo inodo, quo subjec- pori : Angelus autem non pendet in cognitum potentia apta nata est subjectum priva- tione sua a corpore, nec per illud comparat tionis. Qua ratione convictus Scotus, fatetur, principia intelligendi res materiales, et ideo Angelos habuisse concretas species rerum natu- non unitur corpori ut forma, ergo eadem raralium quoad genera, et species earum, de tione independenter ab existentia rerum maquibus est proprie scientia, et solum negat, terialium species earum recipit. habuisse species singularium, de quibus non 19. Tertia conclusio. Angelus non habet est propria scientia. Sed contra hoc est, quia cjusdem objecti concreatas, et acquisitas etiam cognitio generis, vel speciei abstracta omnino species. Conclusionis probatio ad hominem. a distincta cognitione individuorum, confusa – Unde dico tertio. Angelus non habet duest, et imperfecta, quia non pertingit ad rem, plicatas species eorumdem objectorum, seu prout in se est, cognoscendam, ergo si talis singularium materialium, concreatas scilicet, fuit cognitio Angelorum, in principio fuit valde et a rebus acceptas. Hæc assertio absolute imperfecta, et humanæ similis. Deinde pru- sumpta est contra Alensem, qui utrasque spedentia, et practica scientia circa singularia cies de eisdem rebus Angelis attribuit. Et sic versalur, ergo non possunt esse in Angelis probatur sufficienter ex prima conclusione, ignorantibus singularia. Deinde , quod caput quia species a rebus acceptæ in Angelis inveest, Angeli facti essent impotentes ad cognos- niri non possunt. Alio vero modo hypothetice cendos ccelos, solem, lunam, et elementa prout accepta, est contra Scotum, qui licet absolute creata sunt, et in particulari, quia non habe- neget habere Angelum species concreatas sinrent species proprias talium rerum, nec pos- gularium rerum, nihilominus sub conditione seat illas acquirere a rebus ipsis, ut ostensum dicit, quod licet habere species concreatas reest.

rum singularium, posset accipere alias species 18. Effugium præcluditur. — Dices, recte a rebus, quia ad rerum intuitivam cognitioprobari hoc argumento, concreatas fuisse An- nem eis indigeret. Oppositum autem docet D. gelis species illarum rerum singularium, quæ Thomas, nam in dicta sol., ad. 2, etiam sub cum ipsis concreatæ sunt, non vero aliarum hypothesi dicit : dato, quod posset Angelus postea factarum, donec factæ sunt, et tunc abstrahere species a rebus materialibus, non tasuccessive a Deo ad rerum præsentiam infundi. men abstraheret , quia non indigeret eis , cum Sed contra hoc sunt efficaces rationes, et con- habeat species intelligibiles concreatas. At enim gruentiæ D. Thomæ. Nam imprimis, si Ange- replicat Scotus quia semper indiget speciebus lus nunquam potest accipere speciem ab oh- acquisitis, ut rem intuitive cognoscat. Sed conjecto materiali existente, frustra expectatur tra argumentor primo ad hominem, quia conexistentia talis objecti singularis, ut Angelo cursus necessarius ex parte objecti ad cognispecies ejus conferatur, cum illa species ab ob- tionem intuitivam, est concursus effectivus, jecto non pendeat. Deinde, quia quem locum quem materiale objectum per scipsum immehabent coeli inter cætera corpora, habent An- diate præbet, vel præbere potest ad ipsum acgeli inter spiritus immateriales : sed cæli ita tum intelligendi Angeli, ut ipse Scotus, in comparantur ad inferiora corpora, ut creentur dicta q. 10, admittit, ergo superflua est species perfecti in actu primo, licet inferiora paula- accepta tali objecto, præsertim quando suppotim perficiantur, ergo Angeli in hoc superant nitur alia indita de eodem objecto. Unde siminferiores spiritus, quales sunt animæ huma- pliciter argumentor secundo, quia concursus næ, quod creantur in actu primo perfecti, ex parte objecti necessarius ex natura rei ad inanimæ vero per corpus illam perfectionem tuitivam cognitionem non est effectivus nec per acquirunt. Estque hoc consentaneum naturali modum termini, quia hoc satis est, ut deterconditioni, et statui talium spirituum, tum quia minet potentiam ad talem modum actionis, si in ipsa potentia supponitur sufficiens princi- mus ratio ex superfluitate sumpta, qua usus ('s: pium activum talis actionis, sed hoc princi- D. Thomas etiam tunc locum haberet. Unde si pium supponitur, eo ipso quod supponitur po- acceptio illa speciei a materiali objecto, quæ tentia cum specie indita repræsentante rem in hypothesi supponitur, dependeret a liberprout in se est, ergo superflua esset alia spe- tate Angeli, certe nunquam illam acciperet, cies, etiamsi ab objecto posset produci. Et de- saltem prudenter operando, quia inutilis sibi claratur: nam acquisita simul tali specie, ma- esset : si vero naturaliter fieret ab objecto sic, neret in potentia, etiamsi objectum esse desi- vel sic proposito ante usum libertatis Angeli, neret, et tunc jam non posset intuitive videri tunc certe necessario adderetur hæc species ex defectu objecti terminativi, ergo signum priori, quia species universalior preexistens, est, illud sub ista speciali ratione esse conditio- non impediret illam, neque actu daret intellecnem necessariam ad cognitionem intuitivam tum, excludendo privationem talis actus seintellectualem ultra speciem. In eodem autem cundum speciem suam : tunc autem vel altera casu si res illa iterum existeret, cognosci pos- illarum specierum connaturalis non esset, vel set ab Angelo intuitive ex vi speciei prius ab certe superfluitas esset in tali natura. Atque illa acceptæ, quia esset omnino ejusdem ratio- hæc clariora fient ex solutionibus argumennis cum ea, quæ de novo posset acquiri, alio- torum, in quibus nonnulla dubia, quæ hic qui quoties Angelus ab intuitione unius rei insurgere possunt, expediemus. desistit, et iterum postea illam intuetur, no- 21. Satisfil primo argumento posita in nuvam speciem acquireret : quod est incredibile. mero quarto. — Primum ergo argumentum Ergo neque illud dicendum est, etiamsi speries quærit, utrum Angelus de singulis rebus, et prior non fuerit ab objecto sumpta, sed a Deo individuis materialibus habeat singulas species indita.

distinctas, vel per unam speciem universalem 20. Altera probatio simpliciter. — Aliter plura individua cognoscat. Nam Scotus et alii etiam potest probari assertio, quia duæ formæ hanc posteriorem partem in argumento supsolo numero differentes non sunt simul natu- ponunt, et inde inferunt debere esse acceptas raliter in eadem potentia respectu ejusdem ob- a rebus. In quo imprimis dicimus, non seqni jecti, ergo neque in Angelo habente speciem esse acceptas a rebus, etiamsi ita particulares inditam alicujus rei, posset naturaliter fieri esse supponantur, sed ad summum sequi, non species ejusdem objecti, etiamsi alias intellec- esse simul datas, seu infusas a Deo: nam licet tus carens species objecti, ab illo posset eam ac- necessarium esset, propter vitandum inconvecipere. Quæ ratio etiam videtur efficax contra niens ibi illatum, non simul infundi, possent Scotum, qui has species etiam inditas ponit in nihilominus successive pro singulis opportuniAngelis commensuratas objectis, ita ut de sin- tatibus recipi a Deo supplente impotentiam gulis individuis materialibus, singulæ species causæ proximæ, ut supra tactum est. Addimus Angelo infundantur: nam tunc non habet spe- vero ulterius, neque hoc in rigore sequi, etiamcies acquisitas, unde distinguatur ab indita si supponamus, singulas res materiales per sinessentialiter, seu specifice, ergo solo numero, gulas intelligibiles species repræsentari, quia ergo eo ipso non posset multiplicari in eodem non obstante potuerunt omnes species singularespectu ejusdem. Et data hypothesi, quod es- rum rerum materialium simul infundi, quia set concreata, jam subjectum non esset in po- non oportet esse infinitas, ut recte dixit Major., tentia ad similem speciem, et ideo illam non quæst. 3, ad ult., quia non darentur species acciperet ab objecto, etiamsi alias supposita omnium individuorum possibilium, sed eorum privatione posset illam accipere. Hæc autem forte quæ in aliqua differentia temporis futura ratio non videtur ita urgere in sententia D. sunt, de quo infra dicemus. Na autem finita Thomæ, quam statim defendemus, quod An- sunt, quia rerum generationes aliquo modo gelus non cognoscit rem materialem singula- cessabunt. Quod si tantum lato modo illa direm per speciem (ut sic dicam) illi adæquatam, cantur infinita, quia sunt innumera, seu quam sed per universaliorem : nam tunc species con- plurima, sic non est inconveniens in uno increata, et accepta ab objecto non erunt ejus- tellectu esse innumeras species intelligibiles, dem speciei, ac proinde poterunt esse simul, quia neque se impediunt, neque mentem onequia species indita universalis est, accepta vero rant, sed perficiunt. Quod si instetur de cogiab objecto singulari, illi soli adæquata, et tationibus, quæ in infinitum multiplicabuntur, commensurata est. Et sic fateor ex hac parte quia cogitationum successio in æternum est non fuisse futuram repugnantiam : nihilomi- duratura. Respondetur, illas non esse rez materiales, nec etiam in ordine naturalium rerum Et sic dico Angelum cognoscere singularia computari, sed ad cognitiones cordium perti- materialia per species universales, ideoque non nere, de quibus postea dicemus, non posse co- oportere, ut de singulis individuis singulas gnosci, nisi per locutionem, et manifestatio- species habeat, sed per unum cognoscere posse nem cogitantis, ideoque non oportere, ut de multa, plura quidem, vel pauciora, juxta speillis datæ fuerint species inditæ a principio. ciei intelligibilis perfectionem. Et hæc est sen

22. Angelus per unicam speciem cognoscit tentia D. Thomæ, locis citatis, et 1 p., quæst. 57, multa objecta materialia.-Quam universalita- art. 2, et q. 8, de Verit., art. 11, ad 6, quam tem habeant angelicæ species rerum materia- sequuntur frequentibus auctores supra citati lium.-Ad primum argumentum solutio remit- in 2, d. 3. Et sic ad argumentum negatur, per titur ad cap. 11, n. 47. — Directe autem res- talem speciem solum posse cognosci commupondendo ad dubium tactum dicimus, non da- nia prædicata, quia illa species ita est univerri Angelis species distinctas et particulares sin- salis, ut non solum repræsentet plura in eo, gulorum individuorum materialium, ille enim in quo conveniunt, sed etiam secundum procognoscendi modus valde imperfectus est, et pria : quomodo autem una indivisibilis species ideo non est verisimile,tam limitatam esse vir possit hoc modo repræsentare plura, ut distinctutem Angeli, ut speciebus adeo particularibus ta sunt, dicemus in sequentibus. In secundo indigeat. Cognoscit ergo Angelus per unam argumento tangitur difficultas, an possit Annumero speciem multa individua materialia. gelus cognoscere futura contingentia, quam Et ad argumentum respondetur, dupliciter infra in capite nono, ex professo tractaturi dici speciem universalem, uno modo quia na- sumus. turam universalem præcise repræsentat et non 23. Solvitur tertium argumentum in numero particulares conditiones individua constituen- sexto.Angeli acquirunt novas species remetes. Et sic aliqui apud Ægidium, tract. de co- moratiras.-Tertium argumentum specialem gnitione. Angelorum, q. 9 et 10, dixerunt, An- petit difficultatem, quomodo Angelus per spegelum cognoscere individua per speciem uni- cies concreatas iutuitive videat rem præsenversalium, supplente Angelo per sui ingenii tem, quam antequam existeret, non intuebaperspicacitatem speciei defectum. Sed hoc pro- tur. Sed de hoc puncto specialem quæstionem bandum non est, tum quia species angelicæ instituere necessarium erit, et ideo nunc breessent valde imperfectæ, tum quia sicut non viter dicimus speciem concreatam determinari potest perspicacitas intellectus supplere abso- quoad specificationem ab objecto presenti selute vicem speciei, ut supra probatum est, ita cundum realem existentiam ad intuitivam ejus nec potest supplere defectum repræsentationis cognitionem, non per novæ speciei productioin specie, aliquid immediate per illam cognos- nem, nec per immediatam efficientiam in accendo, quod per illam non repræsentatur : tum, sed tantum in ratione terinini, et conditum præterea, quia intellectus angelicus non tionis ex parte objecti terminativi necessariæ posset ex vi talis speciei applicari ad cognos- ad visionem intuitivam. Quæ autem varietas, cendum tale individuum, nam talis applicatio vel mutatio tunc intercedat, vel in specie innec ex necessitate naturæ sequitur ex vi talis telligibili, vel in actu cognoscendi, postea vispeciei, etiamsi illa utatur, nec potest esse per debimus. Ad confirmationem de scientia exapplicationem voluntatis, quia talis voluntas perimentali respondemus, duplicem esse posse cognitionem talis individui deberet supponere. hanc scientiam experimentalem, seu duplicem Præterquam quod voluntas non potest movere statum posse habere, nimirum, vel de præintellectum ad cognoscendum perspeciem plus, senti, actu sumendo experimentum de tali re, quam illa repræsentat. Concedo igitur, Ange- vel de præterito, conservando scientiam talis lum non cognoscere singularia per species sic veritatis sumptam per experientiam, quæ aliuniversales, quia res individua aliquid entita- quando fuit præsens, et jam præteriit. Prior tis addit rationi specificæ, quod sine specie re- experientia in intuitiva cognitione, seu actuali præsentante cognosci non potest. Quia quid- perceptione objecti consistit, posterior vero in quid repræsentatur in actu secundo per actum quadam memoria præteritæ experientiæ posita intelligendi, debet repræsentari per speciem est. De priori ergo dico, si sit experientia inin actu primo, alias non esset potentia in actu tellectualis, fieri posse per species inditas sine proximo completo ad talem actum constituta. acquisitione novæ speciei, eo modo quo dixiAlio ergo modo dicitur species universalis in mus, fieri posse cognitionem intuitivam per repræsentando, seu causando in gradu suo. solas concreatas species, supposita præsentia

« PredošláPokračovať »