Obrázky na stránke
PDF
ePub

objecti, quia talis experientia non est aliud, est spiritui omnino improportionatum. Ut erquam cognitio intuitiva, ut dixi. De altera vero go spiritus a corporeo objecto excitetur, neconcedo, non fieri sine aliqua specie acquisita, cessarium est, ut sit naturaliter unitus corponon accepta ab objecto materiali, sed a proprio ri, et quod per illud cognitionem suam inchoet, actu cognoscentis, quia non repræsentat proxi- quod sine sensibus facere non potest, et ideo me et directe rem prius cognitam, sed repræ- fieri etiam non potest, ut sine ministerio sensentat Angelo, se vidisse illam, et ideo acqui- suum spiritualis potentia species a rebus masitio talis speciei non est contra præsentem terialibus accipiat. Nec refert, quod cognitio doctrinam , quia non est acceptio speciei a sensuum, et phantasiæ materialis sit, quia in materiali objecto : cur autem necessaria sit, homine sunt radicatae in eadem anima spiriet quomodo sit intelligenda, infra tractando tuali, et id satis est, ut per ejus ministerium de memoria Angelorum et quomodo præterita intellectus speciem sibi proportionatam accicognoscant, dicemus. Et quoad hanc rei præ- piat. Quale autem sit hoc ministerium et quoteritæ cognitionem per modum memoriæ ad- modo talis species fiat, in tractatu de Anima mitti potest, quod Gabriel, et alii illi objectioni dicendum est. Et hinc respondent aliqui ad addunt, cognitionem abstractivam ex intuitiva testimonium Augustini, ideo dixisse, cum alinasci, quia et verum est, et nobis non nocet : quid temporaliter sit, inde affici sensus homiprincipium autem illud intellectum de omni num, aut etiam Angelorum, quia cum crecognitione abstractiva falsum est, quia in An- diderit, Angelos esse corporeos, mirum non gelis potest esse de re non existente, et quæ est, quod consequenter dixerit, posse affici ab nunquam fuit, vel nunquam intuitive fuit co- objectis externis. At vero Augustinus in illa gnita, ut ex dictis satis patet.

sententia de corporibus Angelorum tam con24. Solritur quartum argumentum in nu- stans non fuit, ut ad doctrinam tradendam illa mero septimo.-Ad quartum argumentum jam simpliciter utatur: nec etiam talia posuit cor. ostensum est, cur sit naturaliter impossibile pora Angelorum, ut sensus etiam habere creAngelum a materialibus objectis species acci- diderit. Unde in ejusdem verbis non simplicipere. Unde negamus hoc pertinere ad Angeliter de sensibus, sed cum distinctione dixit : perfectionem, quia in homine illa non est per- inde afficiuntur sensus vel carnales animalium fectio simpliciter, sed supposita majori qua- et hominum, vel etiam cælesles Angelorum , dam imperfectione, quæ est animam esse ac- ubi intellectus angelicos cælestes sensus aptum corporis, quia nisi hoc modo spiritus unia- pellat, et illos dici affici, cum aliquid temporatur corpori, non potest a corporalibus objectis liter, et transitorie agitur, quia mutatio aliqua specics spirituales accipere. Et hac ratione fit in intellectu angelico, non quoad actum diximus supra, in Angelo non esse proprium primum, sed quoad actum secundum cogniintellectum agentem, quia supponit imperfec- tionis intuitivæ, quæ mutatio pendet ab obtionem repugnantem Angelo. Neque hinc re- jecto modo a nobis supra tacto, et infra, exsultat imperfectio ignorantiæ, vel quasi stoli- plicando. ditatis in Angelo, quia major perfectio est, 25. Solvitur quintum argumentum in nuquod habeat species connaturales, nec possit mero octavo.Species Angelorum sunt supernaillis sine miraculo carere, ut infra dicam. Quod turales. — In quinto argumento nihil difficulsi Deus tale miraculum facere voluisset, mi- tatis invenio, quia illatio illa, quod species rum non est, quod Angelus violenter, et con- Angeli sint supernaturales, si cum illo contra suam naturam imperfectus maneret, do- creantur, et a Deo solo fiunt, nullam verisiminec Deus ad suum naturalem statum illum litudinem habet. Nec etiam æquiparatio talium vellet reducere. Denique nihil ad rem facit specierum ad lumen gloriæ, quia lumen gloriæ exemplum de intellectu hominis, quia non di- est in sua substantia supernaturale, species eimus esse impossibile intellectui, ut sic, spe- vero intelligibilis est in sua entitate naturalis : cies a rebus materialibus accipere, sed dicimus item lumen gloriæ non est connaturale, inesse impossibile intellectui separato, licet sit tellectui creato, species autem illa est connapossibile conjuncto. Ratio autem, ob quam sine turalis Angelo : item licet ad utramque illam interventu proprii corporis informati a spiritu formam sit intellectus Angeli aliquo modo ponon possit spiritus immediate a materiali re tentia passiva, tamen ad lumen gloriæ est pospeciem accipere est, quia naturaliter non po- tentia obedientialis tantum, ad speciem autem test spiritus immediate, et directe pati, aut intelligibilem rei naturalis, est potentia natuaffici, aut excitari ab objecto materiali, quia ralis passiva. Denique licet utraque forma a

solo Deo fiat, tamen lumen fit a Deo ut auc Et confirmatur ex Aureolo, quia inconveniens tore gratiæ, et supra naturam operante, spe- est ponere in Angelo potentiam passivam nacies vero fit a Deo ut auctore naturæ, quia fit turalem ad tales species, et quod illi non rejuxta exigentiam naturæ. In quo æquiparatur spondeat potentia activa naturalis, per quam effectio speciei intelligibilis angelicæ creationi possit illa potentia passiva naturalis in actum animæ, quæ naturalis est, licet a solo Deo fiat, reduci, ergo datur intrinsecum principium, quia fit juxta exigentiam materiæ. Nec refert unde active manent. Tertio redit argumentum quod anima non fiat, nisi in materia disposita, supra factum, quia alias licet Angelus sine his species autem præviam dispositionem non re- speciebus crearetur, nulla violentia ei fieret, quirat : nam hæc differentia quasi materialis et consequenter posset ita naturaliter creari, est, et ex eo provenit, quod una est forma sub- quod in nostra sententia dici non potest, quia stantialis, alia accidentalis, quod vero ad rem, alias posset Angelus naturaliter esse non solum et proportionem spectat, tam debita est spe- ignorans, sed etiam ad expellendam ignorancies intelligibilis intellectui Angeli ratione suæ tiam impotens. Probatur autem sequela, quia capacitatis solius sine alia prævia dispositione, violentum est quod aliquis patitur contra insicut anima est debita materiæ sufficienter or- ternum impetum : ubi autem non datur interganisatæ, quia intellectus Angeli per suam num principium, a quo proprietas active disolam entitatem est determinatus ad petendas manet, non datur internus impetus: nam hic connaturaliter tales species, sicut materia or- solum in potentia activa invenitur, ergo secluso ganisata est determinata ad animam postulan- illo interno principio, privatio alicujus forme dam. Quod in sequenti capite magis declarabi- non est violenta, ergo nec carentia talium spetur, tractandi de his speciebus aliam difficulta- cierum erit Angelo violenta, si ab ejus essentia tem, quæ in eodem argumento postulatur. intrinsece et active non dimanant.

2. Prima sententia. — In hoc puncto omnes CAPUT VII.

auctores, qui negant, habere Angelos has spe

cies congenitas, pro certo supponunt non fluere UTRUM SPECIES INTELLIGIBILES CONCREATÆ ANGELO ab essentia vel intellectu Angeli, quia non pu

AB EJUS INTELLECTU EFFECTIVE DIMANENT, VEL tant illam carentiam esse contra, vel extra natuA SOLO DEO FIANT, ANGELO TANTOM PASSIVE SE ram Angeli, sed potius illi naturalem esse puHABENTE.

tant. Inter eos vero, qui putant, Angelos habere

has species concreatas, variæ sunt opiniones. 1. Arguitur primo pro emanatione. — Ratio Prima affirmat illas dimanare active et intrindubitandi tacta est in fine præcedentis capitis, sece ab intellectu Angeli. Ita affirmat Capreoquia species intelligibiles esse debent connatu- lus, in 2, d. 3, quæst. 2, art. 3, ad argumenrales intellectui angelico, alias miraculose et tum Aureoli contra tertiam conclusionem. non connaturaliter cum eis crearentur, ergo Quod fere erat secundum a nobis propositum, dimanant ab ejus essentia vel immediate, vel cui respondet, quod sicut noster intellectus fluit saltem mediante intellectu. Probatur conse- ab anima, ita intellectus Angeli speciebus forquentia, quia si sunt connaturales et coævæ ex matus ab Angeli substantia promanat. Indicat natura sua, id esse non potest, nisi propter in- eamdem sententiam Cajetanus 1, 2, quæst. 50, trinsecam connexionem, quam habent cum art. 6. Nam licet prius solum dicat, has species natura Angeli, ergo sunt proprietates dima- esse Angelo congeritas ab auctore natura, addit: nantes ab ejus essentia: nam hæc tantum solet sicut graria ct levia habent motum a generante. esse connexio inter naturam subjecti, et pro- Motus autem genito naturalis non fit sine diprietatis inseparabilis ab illo. Unde argumen- manatione activa a forma geniti, ergo hoc tor secundo, quia si istæ species non manant ab modo sentit Cajetanus fieri species a Deo in angelica natura, non erunt propriæ passiones Angelis. Et expressius, q. 51, art. 1, in fine, ejus, erunt ergo accidentia communia, qualia dicens habere Angelum species a Deo, non sic, sunt, quæ fieri solent ab agente extrinseco in quasi præfuerit, et accipiat a Deo species, sed subjecto tantum passive se habente, ergo nul- quia per hoc illas habet, quia a Deo congenitas lum est principium asserendi, hæc accidentia naturali sequela ad propriam essentiam possiesse coæva omnibus Angelis, quia ab illis non det, idem clarius in 3 part., quæst. 9, art. 3,manant, et agens extrinsecum, a quo fiunt, in expositione tituli, ubi ait, scientiam inditam non agit ex necessitate naturæ, sed libere, unde Angelo esse proprietatem naturalem ita cominon cogitur illas simul cum subjecto producere. tem naturæ, ut eadem actione, qua Angelus

creatur, species intelligibiles illi imprimantur. naturæ, ergo si illi concreatæ sunt, non ideo Ubi Medina idem scquitur, et latius Bannez, d. sunt, quia sint illi connaturales, sed ex liberaquæst. 55, art. 2, citatque D. Thomam, 1 part., litate, et quadam gratia auctoris naturæ voquæst. 54, art. 4, ad 1, dicentem, quod in An- lentis rem in statu perfectiori producere. Sicut gelo non generatur scientia, sed naturaliter ad- etiam creavit Deus hominem cum habitibus, est. Et in quæst. 55, art. 3, ad 1, quia ibi ait, et scientia rerum naturalium, licet non essent universales rerum rationes prius secundum connaturaliter debiti ex vi talis naturæ : unde naturam esse in mentibus angelicis quam in dici possunt illi habitus supernaturales secunipsis rebus. Putat enim, hoc non posse esse ve- dum modum, id est, modo præternaturali rum, nisi species angelicæ ab essentia Angeli dati. Ad hunc ergo modum videtur sentire fluant, et ibi alia argumenta multiplicat, quæ Alensis de Angelis; indicat enim creasse Deum leviora sunt, et ideo prolixitatis vitandæ causa Angelos plenos scientiarum, et specierum inilla omitto, obiter tamen responsionem attin- telligibilium, non quia tota illa perfectio esset gam. Unde etiam Ripa ibi, licet Bannez opi- illis debita connaturaliter, sed propter magninionem sequatur, dicit, non necessario, sed ficentiam Dei in statu perfecto sua opera facongruenter illam suadere. Addit tamen locum cientis. Unde sicut scientia Adæ fuit infusa D. Thomas, 1 part., quæst. 61, art. 1, ubi ait, per accidens, et quoad hoc supra naturam, ita cognitionem naturalem Angeli consequi natu- species Angelorum concreatæ erunt (juxta ram Angeli, et ideo in dæmonibus non fuisse hanc sententiam) infusa per accidens, quia diminutam. Inclinat Valentia, 1 p., disp. 6, habent alium modum connaturalem, quo fiant. quest. 6, in fine, sed ibi solum contendit, has Et confirmatur, nam species concreata, et acspecies esse proprietates naturales, quod dicit quisita ab Angelo ejusdem objecti, et aque negasse Ferrariensis. Sed immerito, nam potius particularis, est ejusdem speciei, ergo utraque alii Ferrariensem pro hac sententia allegant, est acquisibilis ab Angelo, ergo altera per acciquia in l. 2, contra Gent., cap. 96, circa ratio- dens est infusa, quando ex libertate Dei fuit nem 5, dicit, Angelos habere species a natura, concreata. ac subinde illis connaturales. Sed hoc genera- 4. Tertia caque dera sententia. - Tertia lius est, nec in hoc controversia inter Capreo- sententia est media inter has extremas, quam lum et Ferrariensem, sed in modo connatura- veram censeo. Et ad illam explicandam dico litatis, ut dicemus.

primo. Species intelligibiles Angelis concreatæ 3. Sententia extrema opposita. Unde re- non manarunt effective ab essentia, vel intelferri potest secunda sententia præcedenti ex- lectu Angeli. Hanc sententiam impugnando treme contraria, has species, etiamsi concreatæ Capreolum docuit Ferrariensis 2, cont. Gent., sint, non solum non dimanare active a natura cap. 98, circa 3 part. capitis, dub. 2. Et eam Angeli, verum etiam non esse illi connatura- sequitur et bene confirmat Molina, 1 p., q. 52, les , seu connaturaliter debitas. Hanc opi- art. 2, d. 2, memb. 3, et Cumelius, in eodem nionem a nemine referri video. Potest tamen articulo, Pesantius ibi conclus. 3, Daniel Malonon immerito tribui Alensi, et aliis auctoribus, nius, in 2, d. 3, disp. 11, Rada, in 2 part. conqui simul ponunt in Angelis species concrea- trov., in 9, art. 3, qui plures rationes multitas, et a rebus acceptas, eorumdem objecto- plicant, solum tamen attingam, quæ videntur rum, et ad idem genus cognitionis. Et idem efficaces, alias prætermittam. Imprimis vero sentire debuit Scotus, qui asseruit, quod licet persuasum habeo hanc fuisse sententiam divi Angelus habuerit concreatas species quiddita- Thomæ, in dicta quæst. 55, art. 2, ubi ita contum materialium, potuit illas acquirere, si cludit: Angeli suam intelligibilem per fectionem illas congenitas non haberet. Ex hac enim doc- consequuntur per intelligibilem effluxum, quo a trina sequi videtur species datas Angelo a Deo species rerum cognitarum acceperant simul principio non esse proprietates naturales, nec cum intellectuali natura. Quibus verbis satis connaturaliter debitas, quandoquidem similes significat, Deum speciali actione distincta a acquirere poterat. Nulli enim rei creatæ de- creatione Angeli efficere has species, simul ac bita sunt principia, vel instrumenta operandi, Angelos creat. Et ad 1, repetit, Angelum a Deo quæ ipsa per suas potentias, et causas secundas habere similitudines creaturarum, quia et est potest acquirere, ideo non debentur homini causa creaturarum, et in eo primo similitudines inditæ species, quia potest illas acquirere, ergo rerum existunt. Item quæst. 56, art. 2, ad 4, si Angelus potest accipere species a rebus, non dicit, quod si Deus creasset Angelum novum, sunt illi debitæ per solam actionem auctoris aliis vel infunderet, vel infudisset speciem talis Angeli, quam nunc non habent, quia talis An- quod hoc vel illo modo creetur, a sola divina gelus futurus non est, sed tunc illa species non determinatione, seu libera voluntate decretum manaret ab essentia Angelorum, ut videtur est , sed ex hac determinatione aut decreto per se notum, quia proprietas manans ab es- pendet determinatio specierum intelligibilium, sentia, supermanat: infunderetur ergo a Deo concreandarum cum Angelo, nunc enim recipit (ut D. Thomas sentit) per propriam actionem, species concreatas hujus mundi visibilis, quia ergo sentit, eodem modo nunc infundi species, cum illo et in illo creatus est: si autem crearequas Angeli habent. Præterea in 3 part., q. 9, tur cum alio mundo, prout posset, illius et non a. 3, sic inquit: per verbum Dei animæ Christi istius species recepisset, si vero crearentur soli sibi personaliter unitæ impressie sunt species Angeli, ita ut Deus decrevisset nullas res maintelligibiles ad omnia, ad quæ intellectus pos- teriales creare, non essent infusæ Angelis spesibilis est in potentia, sicut per Verbum Dei cies rerum materialium, sed tantum Angeloimpressæ sunt species intelligibiles menti ange- rum, et si Deus decrevisset, non hos, sed alios licæ in principio creationis rerum, ut patet per Angelos creare, illis dedisset species Angelorum Avgustinum 2. Gennadius, ad lit., cap. 8, ubi tunc creandorum et non eorum, qui modo et ex comparatione, quam facit, et ex verbo creati sunt, sicut nunc dedit Angelis species imprimendi, et ex distinctione illius a crea- sociorum et non aliorum, qui creari cum illis tione, manifeste liquet, D. Thomas loqui de possent et creandi non sunt, ergo signum est, actione propria Dei infundentis tales species hanc determinationem specierum pendere ex sine intrinseca emanatione a natura. Nemo libera dispositione Dei, ergo signum est inenim dicet, Deum impressisse Angelo intellec- fundi per propriam Dei actionem, et ab essentum et voluntatem, quando illum creavit. De- tiis Angelorum non manare. nique in aliis locis solum dicere solet, has spe- 6. Probatur secundo. — Secundo argumencies esse congenitas vel concreatas Angelis, tor, vel potius vim ejusdem argumenti aliter nunquam vero ab essentia manare insinuavit. declaro, quia si species intelligibiles aliarum

5. Primo conclusio probatur. — Prima ratio rerum cognoscibilium ab Angelo, manant inveluti a posteriori sit, quia quæ fluunt ab es- trinsece ab essentia, seu virtute intellectiva sentia, sunt a natura determinata, sed ex na- ejus, sequitur habere Angelum, et manare ab tura intrinseca Angeli non determinantur certæ illa species omnium rerum et essentiarum species illi necessario concreandæ, sed per divi- creabilium: consequens est falsum, ergo. Senam providentiam determinantur, ergo signum quela probatur, quia omnes res creabiles disest, non fluere a natura, sed a Deo infundi. Ma- tributive loquendo sunt cognoscibiles a quojor videtur per se nota, quia natura uniuscujus- cumque Angelo nunc creato, ergo si aliquarum que Angeli sigillatim sumpti determinata est rerum cognoscibilium fluunt necessario aliquæ sicut in essentiali perfectione sua, ita etiam in species ab angelica natura, omnium rerum omni perfectione aut proprietate, quam ex se cognoscibilium species simul fluunt. Probatur potest emittere (ut ita dicam) quia essentia est consequentia, tum quia non est major ratio de radix omnium talium proprietatum, unde sicut his, quam de illis, tum etiam quia licet non determinata est, ita determinatæ sunt proprie- possit simul uti omnibus in actu secundo, simul tates, quæ ab illa fluere possunt. Probatur au- habet virtutem, a qua omnes manant, et ab tem minor, quia nunc singuli Angeli solum omnibus simul in actu primo constitui potest. habent species rerum naturalium, quæ in hoc Et in hoc non se impediunt species, et radix eamundo creatæ sunt, vel producuntur de facto rum æque est naturaliter determinata ad omsaltem quoad quidditates et species earum, ut nes, et e contrario singulæ naturaliter possunt a habet communis sententia, ergo determinatio tali essentia manare, ergo simul emanant. Diad tales species non est ex intrinseca natura ces, non esse eamdem rationem de omnibus reAngeli, sed ex ordine divinæ providentiæ. Pro- bus cognoscibilibus ab Angelo, quia non omnes batur consequentia, quia Angelus, verbi gratia, sunt æque possibiles, quia quædam sunt secunGabriel, ex natura sua non magis determinat dum ordinariam potentiam, aliæ secundum absocietatem cum his Angelis, quibuscum modo solutam tantum, et quædam sunt tantum possicreatus est, quam cum aliis Angelis, cum quibus biles, aliæ non tantum sunt possibiles, sed etiam creari posset, nec ex natura sua postulat fieri futuræ. At hoc refutatum est in primo argucum coelis et elementis, vel ante illos, vel om- mento. Nam ordinaria potentia, vel absoluta in nino sine illis, omnibus enim his modis creari præsenti non distinguuntur, nisi per ordinem posset, et de se indifferens est ad omnes, ergo ad decretum liberum divinæ voluntatis, quia

præcise spectando ad res ipsas possibiles, de est in ordine ad finem naturalem. Secundum quibus loquimur, omnes sunt ordinis naturalis, item fit probabile, quia ille Angelus de novo et per eumdem modum creationis vel produc- crcatus pertineret jam ad ordinem hujus unitionis fieri possent, solum ergo quia Deus de- versi, et consequenter species ejus debita esset crevit has creare et non illas, dicuntur hæ omnibus Angelis, quibus secundum naturæ possibiles secundum potentiam ordinariam, ordinem species totius Universi et partium ejus aliæ tantum per absolutam, et hæ tantum pos- debitæ sunt, ergo infusio illius speciei esset sibiles, illæ possibiles et futuræ: ergo illæ dif- naturalis, id est, naturaliter debita, saltem deferentiæ rerum possibilium non referunt ad bito naturæ universalis, licet non pertineret variandas proprietates Angeli manantes ex il- ad naturam singulorum Angelorum. Sed hæc lius essentia, quia (ut dixi) illæ non habent imprimis non evacuant vim argumenti, quia determinationem ex decreto libero divinæ vo- illa species non flueret ab intrinseco, et quasi luntatis, sed ex intrinseca natura et perfectione necessitate naturali ab aliis Angelis, sed libere illius essentiæ, a qua manant, ergo.

esset illis infundenda, unde sumitur argumen7. Probatur tertio.— Unde argumentor ter- tum satis eslicax, quod nec reliquæ species cotio, seu eamdem difficultatem aliter explico: existentium Angelorum ab eorum essentia maquia quidquid potest fluere ab aliqua essentia nent: quia ad dimanationem intrinsecam protanquam proprietas intrinseca, sibi inhærens, prietatum Angeli, impertinens est, quod Deus semper fluit, seu resultat, nisi per miraculum decreverit simul vel diversis temporibus Angeimpediatur, sed species rerum possibilium se- los creare, quia inde non variatur intrinseca cundum contrariam sententiam possunt fluere natura Angeli, nec connexio necessaria cum ab essentia Angeli, ut patet, quia si Deus vo- tali vel tali proprietate, ut videtur per se noluisset illas res creare, species illarum concrea- tum. rentur cum Angelo, et ita fluerent ab ejus es- 9. Nec consonat D. Thomas. — Angelus de sentia, ergo etiam nunc fluunt, quia ille fluxus noro creatus non foret supra, nec preter nanaturalis est, et per resultantiam necessariam, ram universi. — Deinde omnia illa frustra de et non impeditur per hoc, quod Deus non de- illo casu dicuntur, et a D. Thomæ doctrina creverit res per illas species repræsentabiles aliena sunt. Frustra enim fingitur, quod si producere, quia species æqualiter esse possunt, Deus crearet novum Angelum, de novo infunsive res existat, sive non, et consequenter, sive deret speciem ejus, præexistentibus Angelis, aliquando futura sit, sive non sit. Aliter etiam multo enim verius dicitur, habituros illam confirmatur et explicatur: nam si Deus nunc fuisse a principio concreatam, ut expresse donovum Angelum crearet, cæteri Angeli omnes cet D. Thomas, q. 56, art. 2, ad. 4. Quia licet possent illum cognoscere, ergo haberent spe- Deus denuo crearet novum Angelum, non taciem ejus, sed non per resultantiam naturalem, men denuo decrevisset illum creare, sed ab qnia quod alicui rei per naturalem resultan- æterno ita se facturum disposuisset, et ideo tiam convenit, semper convenit, ergo daretur sicut a principio infudit Angelis species rerum illa species per actionem solius auctoris natu- materialium, non tantum earum, quas simul ræ, ergo idem de cæteris dicendum est. cum Angelis fecit, sed etiam earum, quas de

8. Quæ Bannez comminiscatur circa proxi- crevit facere, seu prævidit futuras, ita si demum argumentum. — Quo argumento coactus crevisset post primos Angelos, alios posteriori Bannez, d. art. 2, dub. 1, ad quamdam confir- tempore facere, omnium species a principio mationem respondens, cum concedat quod in creatis Angelis indidisset, est enim eadem vel eo casu non possent Angeli cognoscere alium major ratio. Unde frustra etiam dicitur, illum Angelum de novo creatum, nisi nova species Angelum de novo creatum futurum fuisse sueis infunderetur a Deo, nihilominus problema pra naturam universi, cum esset substantia esse dicit, an infusio talis speciei supernatura- similis gradu et aliquo genere, vel specie cælis, vel naturalis esset. Nam primum videtur teris Angelis, ac subinde ordinis naturalis. Nefieri probabile, tum ex eo quod illa species in- que universum determinat sibi ex natura rei telligibilis non flueret a natura præexistentium certum numerum Angelorum, ut sit perfectisAngelorum tanquam proprietas et passio illo- simum, sed hoc pendet ex prædefinitione Dei. rum, alias caruissent prius aliqua proprietate Quis enim dubitet, potuisse Deum plures Annaturali, tum etiam quia ille Angelus creatus gelos a principio creare, quam nunc creavit, denuo supra naturam hujus Universi esset, aut si id fecisset, non debuisse omnes illos Anquia sine illo hoc universum perfectissimum gelos ad ordinem, et perfectionem universi

« PredošláPokračovať »