Obrázky na stránke
PDF
ePub

5. Progreditur improbatio.—Tertio est ratio ralis non sufficit ad rationem speciei, seu prina priori, quia licet Angeli essentia sit similitu- cipii cognoscendi incogniti, ergo nec respectu do, vel imago, aut ad imaginem Dei est tan- Dei sufficiet. Aliud argumentum a simili sumitum similitudo naturalis imperfecta, et inadæ- tur ex cognitione DEI per speciem alterius Anquata, non tamen intentionalis Dei, ergo non geli. Unus enim Angelus cognoscere potest ducit ad cognitionem Dei immediate tanquam Deum per speciem alterius Angeli, ut statim medium incognitum. Antecedens quoad prio- dicemus: non potest autem illa species esse rarem partem est fundamentum prioris senten- tio, aut principium cognoscendi Deum immetiæ, quod nos quantum ad illam partem, ut diate, et in se, sed tantum media cognitione certum admittimus. Addimus vero posteriorem Angeli, cujus est species, ut apud omnes est partem, quæ ad rem spectat, quia inde pendet notum, quia illa species revera non est species illatio. Probatur ergo illa pars primo ab in- Dei, nec per illam cognoscitur Deus ex vi ejus, convenienti, quia alias essentia Angeli licet in id est, quia per illam repræsentetur Deus, sed esse realiesset imperfecta similitudo Dei, in esse ex vi luminis intellectualis Angeli cognoscenintentionali perfecte repræsentaret DEUM, tis, quia vim habet, in effectu cognoscendi quia hic est modus repræsentandi speciei in causam. Et simili ratione si Angelus ipse se tentionalis, et potest esse simul cum imperfec- cognosceret per speciem accidentalem, eodem ta similitudine naturali, ut de aliis speciebus modo compararetur illa species ad DEUM, siconstat. Secundo probatur a priori, quia essen- cut comparatur nunc species alterius Angeli, tia Angeli non est facta, ut sit quasi instru- ergo etiamsi nunc Angelus se cognoscat sine mentum divinæ substantiæ supplens vicem specie per suam substantiam, nihilominus resejus in ratione objecti intelligibilis, quod est pectu cognitionis DEI pari modo comparatur proprium munus speciei intelligibilis, sed est substantia Angeli, ut habet eflicientiam spefacta, ut sit talis naturæ, in qua sit Deo aliquo ciei, habet enim illam immediate circa cognimodo formaliter similis in suo esse naturali: tionem sui, quia tantum respectu illius est non est ergo species. Et confirmatur, quia sub- proprium objectum: ad Deum autem extendistantia Angeli nunquam potest repræsentare tur illa cognitio ex vi luminis angelici ad coDeum secundum propria DEI, sed solum quan- gnoscendum in effectu causam, ergo per se, et tum participiat similitudinem Dei, ergo nun- intrinsece est illa essentia medium cognitum quam potest illa substantia respectu DEI habe- respectu Dei, et non potest aliter ejus cognitiore rationem speciei, per quam Deus immedia- nem efficere. te concipiatur proprio conceptu Dei. Et hic 7. Secunda assertio. — Nihilominus tamen probata manet prima consequentia, quia sola dicendum est secundo, eo modo, quo causa dicispecies intentionalis est immediata ratio co- tur cognosci per speciem sui effectus, quando gnoscendi rem a cognoscente distinctam tan- in effectu, vel per effectum cognoscitur, etiam quam medium incognitum. Quod a Deo verum dici potest Deus cognosci ab Angelo per suam est, ut nec divina essentia sit ratio cognoscendi substantiam tanquam per speciem, id est, per creaturas in se, ut medium incognitum, ut in seipsam habentem concursum speciei. Probapræcedenti tomo tractando de visione Dei pro- tur, quia Angelus non habet aliam speciem, bavi : ergo nec essentia Angeli est ratio per per quam vel se vel Deum per se cognoscat, se, et immediate cognoscendi Deum tanquam præter propriam substantiam, ergo illa submedium incognitum.

stantia habet eumdem concursum ad cognitio. 6. Improbantur deinde ab exemplo duplici.- nem Dei, quem habet species effectus ad coQuarto argumentor duplici exemplo. Primum gnitionem causæ, ut, verbi gratia, quem habet est, quia unus Angelus non potest per suam species alterius Angeliad cognoscendum Deum substantiam non cognitam tanquam per spe- per illum. Et hoc est, quod ad rem pertinet. ciem alium Angelum cognoscere, licet sit simi- Unde si auctores prioris opinionis tantum hoc lior illi, quam DEO, ergo nec Deum poterit. secundum dicere voluerunt, solum in usu voRespondent negando consequentiam, quia pro- cum ab aliis dissentiunt: nam auctores secunpria substantia est effectus Dei. Sed hoc est im- dæ opinionis in hoc non contradicunt, sed sopertinens ad rationem speciei, seu medii inco- lum Scotus, et alii, qui negant, Angelum se gniti: nam unus Angelus cognoscit alium per cognoscere per propriam substantiam sine alia speciem ejus, licet illa species non sit effectus specie, contradicere possunt. Suppositis ergo Angeli coguiti, sed Dei. Ratio ergo anteceden- his duabus assertionibns, in quibus rei veritas tis est, quia illa similitudo formalis, et natu- consistit, modus loquendi non est ad sermones improprios, et qui æquivocationem pariant, quam per effectum Dei cognitum, et immediate extendendus.

cognoscendo Deum ex vi suæ substantiæ con8. Primum corollarium. — Unde infero pri- sideratæ præcise in ratione speciei, seu princimo, non recte loqui, qui dicunt, Angelum pii cognoscendi, ut sic non cogniti. At hoc falcognoscere Deum per suam substantiam tan- sum est: nam hic posterior modus cognoscendi quam per speciem Dei, licet dicere possint non est verus, neque habet locum in Angelo, cognoscere Deum per suam substantiam tan- ut probatum est, ergo ficta est illa distinctio quam per speciem sui, vel potius tanquam per duarum rationum formalium, sub quibus Anobjectum intelligibile, quod alia specie respec- geli substantia ad cognoscendum DEUM contu sui non indiget. Probatur, tum quia sub- currit. Vel e contrario argumentari possumus stantia Angeli revera non est species Dei, ut ostensive, quia cognitio Angeli quatenus ad probavi, tum etiam quia cum causa cognosci- DEUM terminatur, non est duplicis rationis, tur per speciem effectus dicitur species causæ, sed uno tantum modo attingit Deum quasi per ac subinde non dicitur tunc causa cognosci per resultantiam ex cognitione sui, ut probatum speciem suam, sed per speciem effectus, ergo est, ergo nec in ipsa essentia Angeli, quatenus similiter substantia Angeli non est species Dei, vim habet speciei, seu principii intelligendi, nec Angelus cognoscit Deum per illam tanquam locum habet illa duplex ratio concurrendi. per speciem Dei, sed tanquam per speciem sui, Patet consequentia, tum quia actus primus qui est effectus Dei. Tum denique, quia tunc adæquatur actui secundo, et ideo si in actu solum dicitur aliquid cognosci per aliquid tan- secundo duplex ratio distingui non potest, nequam per speciem, quando est immediata ratio que in actu primo poterit: tum etiam quia cognoscendi talem rem in ipsa, et sine inter- sicut actus cognoscendi Angeli uno quasi imventu cognitionis unius rei, per quam in alte- petu primario ad se, et secundario ad Deum rius cognitionem deveniatur, Angelus autem terminatur, ita essentia uno influxu, ac subinde non cognoscit hoc modo Deum, per suam sub- una ratione est ratio cognoscendi Deum per stantiam, ut declaratum est. Respondebunt Angelum. Unde si duplex illa ratio medii infortasse, quando causa cognoscitur per solam cogniti et cogniti, secundum rationem distinspeciem effectus, tunc illam speciem posse dici gui potest in substantia Angeli, non utraque speciem causæ saltem mediate. Sed lioc, ut respectu Dei, sed prior respectu Angeli, postedixi, potest ad quæstionem de nomine perti- rior respectu Dei esset distinguenda solum senere, mihi autem ille modus loquendi non cundum rationem ut jam declarabo. , placet, quia illæ species per se non repræsen- 10. Tertium corollarium. - Cur Angelus tant nisi effectum, causa vero attingitur ex unus non sit ratio cognoscendi alium. - Ultiefficacia luminis cognoscentis, et ideo non ita mo infero, frustra etiam distingui ab aliquiformat proprium conceptum causæ, sicut ef- bus ex dictis doctoribus, Angelum ut effectum fectus. Quod si aliquando, viso effectu cognos- Dei, et ut imaginem, vel similitudinem, ut citur causa per proprium conceptum, tunc non priori ratione dicatur medium cognitum cotantum cognoscitur per effectum, sed etiam gnoscendi Deum, sub posteriori vero sit ratio per speciem sui, ut interdum, viso fumo, co- cognoscendi etiam non cognita. Nam licet ragnoscimus ignem ibi esse, ignem distincte con- tio effectus abstractior sit, et sub ea considecipiendo, ut experientia constat. Si quis autem ratione sit ratio distincta, tamen ratio imagirecte consideret, illa conceptio non fit ex vi nis intrinsece includit rationem effectus, quia solius effectus, sed per aliam speciem, quam de in ratione imaginis includitur origo, ut docuit igne habebamus, quæ viso fumo ad operandum D. Thomas, 1.p., q., art. 1, et in superiori toexcitatur. Unde quoad id non est illa proprie mo late diximus : origo autem imaginis imcognitio per effectum, nec per speciem effectus, perfectæ Dei, ut est Angelus , est creatio talis atque ita species effectus nunquam sufficit ad effectus, ergo ratio imaginis in Angelo incluproprium conceptum causæ, ideoque species dit rationem effectus. Et cum hac restrictione ejus dici non potest.

accipienda est ratio similitudinis. Nam gene9. Secundum corollarium. - Deinde infero, rali modo unus Angelus similitudinem habet non recte dici, substantiam Angeli sub diversis alterius, et tamen quia non est cum origine, rationibus esse rationem cognoscendi Deum, ut non est ratio cognoscendi illum, ut etiam Camedium cognitum et incognitum, esset enim preolus, et Ferrariensis notarunt, ergo similihoc verum, si Angelus duobus modis saltem tudo, quam habet Angelus ad Deum, ideo coliratione distinctis DEUM per substantiam tan- ducit ad cognitionem ejus, quia est cum pro

cessione ab ipso, ac proinde, ut includit ratio- alterum dubium ex tribus quæ superiori capite nem effectus : et hoc satis clare indicavit D. in num. 2, censuimus, nihil expresse invenio Thomas, dicto artic. 3, dicens : Quia imago dictum a S. Thoma, et ejus interpretes varie Dei est in ipsa natura Angeli impressa, per loqui, et sentire videntur. Quidam sentiunt suam essentiam Angelus Deum cognoscit , in esse diversos actus, quoniam unus ex alio naquantum est similitudo Dei, utique ut termini, turaliter oritur: non potest autem esse dimaet ut principii , ac proinde ut includit ratio- natio unius ab alio sine distinctione. Et hoc nem effectus. Et ideo addit idem Sanctus in sentit Cajetanus ad 2 Scoti dicens, essentiam fine articuli, Et ideo ista cognitio tenet se cum Angeli, ut cognitam eminentiorem modo Dei speculari, de qua scilicet, dixit Paulus 1. Cor. cognitionem elicere. Item quia Angelus co13: Videmus nunc per speculum in anigmate. gnoscit se intuitive, et DEUM abstractive : c0In eo autem tenet se cum speculari, quod sicut gnitio autem intuitiva, et abstractiva sunt acnon cognoscimus Deum in speculo creatura- tus distincti. Propter quod argumentum maxirum tanquam per medium cognitum, ita et me huic parti adhæret Molina, dicto art. 3. Angelus cognoscit in se Deum tanquam in spe- Et simile esse potest, quod se cognoscit Anculo a se cognito, solumque differt, quia alios gelus quidditative, et perfecte, ac proprio coneffectus, vel imagines Dei cognoscimus nos, ceptu, Deum autem valde imperfecte, et per et cognoscit ipse Angelus per species aliarum conceptum connotativum, negativum, aut sirerum, vel imaginum, se autem ut imaginem milem. Dei non agnoscit per aliam speciem, sed per Secunda opinio.-Contrarium sentiunt Ferseipsum. Propter quod dixit D. Thomas, co- rariensis, Ripa, et alii, et probant præcipue, gnitionem, quam habet Angelus de Deo per quia alias Angelus cognosceret Deum per disseipsum, esse medium inter visionem faciei ad cursum, quia nihil aliud est discurrere, quam faciem , et cognitionem specularem , utique unum ex alio colligere per actum distinctum. quæ habetur in speculo aliarum creaturarum. Unde Scotus, in d. 3, quæst. 9, in hoc concorQuapropter sicut Angelus cognoscendo DEUM dans (ut videtur) cum priori opinione, quod per seipsum, ut per effectum, cognoscit Deum non potest Angelus uno actu cognoscere se, et per medium cognitum, ita cum cognoscit extra se Deum, colligit, absolute non posse Deum per se ut imaginem , vel similitudinem Angelum cognoscere Deum per suam substanDei, est etiam medium cognitum, tum quia tiam, quia alias per discursum illum cognosetiam ut imago non est medium, nisi ut inclu- ceret. Et ideo Ferrariensis ut respondeat Scoto, dit rationem effectus, et effectus, ut talis est, negat esse discursum, quia utriusque objecti non est ratio cognoscendi causam, nisi ut co- cognitio per unum actum fit. Secundo argugnitus, tum quia non habet rationem speciei mentor in hunc modum, quia relatio, et terintentionalis respectu Dei, sed formalis simili- minus eodem actu cognoscuntur, sed Angelus tudinis, et quodammodo naturalis, licet ina- cognoscendo se cognoscit Deum, ut terminum dæquatæ, et imperfectæ, et ideo non ducit in habitudinis transcendentalis, quam ad ipsum cognitionem Dei, nisi cognita. Unde licet es- habet, ergo cognoscit se et Deum eodem acsentia Angeli respectu ejusdem Angeli possit tu. Consequentia cum Majori patet. Minor dici esse medium incognitum ad cognoscen- probatur, quia inde Angelus cognoscendo se, dum ipsum Angelum saltem antecessione ra- cognoscit Deum, quia cognitio est comprehentionis, quia prius natura, quam sit cognita siva substantiæ suæ, et ideo illam necessario concurrit, ut principium ad cognitionem sui, cognoscit, ut ens participatum, et dependens nihilominus respectu Dei non potest dici me- ab alio, ergo illa eadem cognitio' necessario dium incognitum, quia ut cognitio Angeli ad attingit terminum illius dependentiæ, qui est Deum transeat, ordine naturæ supponit sui Deus. Attingere autem illum, est cognoscere ipsius cognitionem.

illum esse, et esse causam suæ substantiæ, et

hoc est cognoscere Deum per seipsum, ergo CAPUT XIX.

eodem actu.

2. Provera sententia notatio duplicis concepUTRUM ANGELUS EODEM, VEL DISTINCTIS ACTIBUS tus.-Prima conclusio.-Angelus eodem actu se SE, ET DEUM PER SUAM SUBSTANTIAM COGNOS- et Deum cognoscit conceptu respectivo.---Respon

detur contrariis argumentis in numero pre

cedenti. — Mihi in hoc puncto distinguendum 1. Prima opinio.-De hoc puncto quod est videtur: nam dupliciter potest cognosci Deus,

CAT.

nino modo conceptu quasi respectivo, quo co-ominus distinctæ etiam in hoc manent, quia gnoscitur ut causa alicujus effectus, et conse- per diversas vias ad illum tendunt. quenter etiam cognoscitur evidenter quoad 3. Secunda conclusio.-Angelus potest forquæstionem, an sit, quia cognoscendo eviden- mare conceptum absolutum Dei. - Addo nihilter effectum, et dependentiam effectus ab alio, ominus, posse Angelum habere proprium acevidenter cognoscitur esse id, a quo dependet. tum cognitionis, et conceptionis Dei distinctum Alio modo potest cognosci Deus conceptu ab- ab actu, quo se, vel alios effectus Dei, et per soluto, ut quando cogitatur ut ens infinitum, illos Deum cognoscit. Hoc imprimis probo illa omnipotens, etc., sine aliquo attributo, quod ratione, quod Angelus potest cognoscere aliincludat habitudinem ad creaturam actu exis- quando Deum conceptu absoluto, id est, non ut tentem. Hunc enim Dei conceptum nos ipsi in terminum dependentiæ, aut alterius habitudinobis experimur, ergo multo perfectior pote- nis transcendentalis ipsiusmet Angeli, vel alrit esse in Angelis. Dico ergo, priori modo terius creaturæ ad Deum, neque etiam ut haAngelum cognoscere Deum eodem actu, quo bentem relationem aliquam ad creaturam actu seipsum cognoscit. Hoc probat mihi efficaciter existentem, id est, sub conceptu creatoris, vel ratio posteriori loco facta; non enim video, alio simili, sed sub conceptu communi adjuncta quomodo possit effectus, ut dependens cognosci negatione, ut entis a se, seu non ab alio, infiper actum, qui ad ipsam causam non termi- niti, immensi , omnipotentis, etc. Hic enim netur, si talis effectus, et dependentia ejus, conceptus Dei licet absolute sit imperfectus resprout in se sunt, evidenter, et quidditative pectu Dei, respectu habentis est magna per: cognoscantur. Item ratio prior de discursu fectio : non est ergo, cur Angelo denegetur. At congrua est, licet pendeat ex his, quæ infra ille conceptus distinctus est ab actu, quo se de discursu Angeli dicenda sunt. Nec contra Angelus cognoscit, quia per se non habet conhoc obstant motiva prioris sententiæ. Ad pri- nexionem cum illo. Unde argumentor secundo: mum enim nego esse unum actum, qui reali- nam Angelus potest cogitare de Deo, non coter manet ab alio, non est enim nisi unus ac- gitando de aliquo objecto creato, ergo illa cotus, qui primario ad unum, et consequenter gitatio est actus distinctus ab omni actu cogniad alium propter necessariam connexionem tionis sui, vel alterius objecti creati. Conseterminatur, et ideo secundum rationem dici- quentia est per se evidens, quia si esset ille actur prius attingere unum, quam aliud, non tus cognitio alicujus objecti creati, esset cogitamen secundum rem, vel causalitatem rea- tatio illius, quod est contra hypothesim. Prolem. Ad secundum vero dicimus, non esse in- batur ergo antecedens primo ex divo Thoma, conveniens, quod respectu diversorum unus quæst. 8, de Verit., art. 3, ad 18, ubi in aractus simul sit intuitiva cognitio unius, et ab- gumento sumpserat, posse Angelum cogitare stractiva alterius: nam in ipsa scientia Dei, de Deo, non cogitando de aliqua creatura, et vel visione clara DEI hoc reperitur. Et sæpe in solutione id concedit de omni viatore. Et Angelus in re existente, quam intuetur, co- videtur in nobis esse notum experientia, licet gnoscit aliam esse possibilem, quam tantum pauci fortasse illam habeant, maxime tamen abstractive cognoscit. Et eadem ratione non illam habere solent, quia omnia relinquunt, repugnat, eamdem cognitionem esse perfectam ut pure de DEO cogitent, ut Dionysius docet, respectu primarii objecti, et non respectu se- multo ergo magis poterit id facere Angelus. cundarii, quando non est medium adæquatum, Quomodo autem id facere possit, declarare covel quando secundarium longe excellentius est. nabimur : non enim omnino facile, et expediDices, ergo si Angelus cognoscat simul plures tum est. Angelos, verbi gratia, vel alios Dei effectus, 4. Ad secundam rationem in numero primo. habebit simul plures cognitiones Dei, quia co- - Quid ad primam. — Probatur ergo assertio gnoscendo unumquemque Angelum, per eum- tertio, quia quando Angelus cognoscit Deum dem actum cognoscet Deum: nam ita cognos- eodem actu, quo se cognoscit, solum concipit cit Deum per speciem alterius, sicut per seip- Deum tanquam secundarium objectum illius sum, ut statim dicemus. Respondeo conceden- actus, et ut terminum habitudinis et dependo sequelam, nullum enim inconveniens hoc dentiæ Angeli ab ipso, ergo inde potest suffiest, quia cognitiones illæ sunt diversarum cienter excitari ad cogitandum de DEO secunrationum, seu de distinctis objectis primariis, dum se, et ut primario objecto novi actus, per et inde multiplicantur, et unaquæque potest quem uberius et distinctius cognoscat Dei pertransire ad objectum secundarium, et nihil- fectiones et attributa. Nam per actum, quo se cognoscit, fortasse solum potest cognoscere gnosci objectum primarium sine secundario , Deum ut effectorem suum, et ad summum ut sicut non potest cognosci relatio sine tercausam primam sui esse. Quamvis autem in mino. At vero de altera cognitione Dei , hoc attributo virtute contineantur reliqua, for- quæ est per absolutum conceptum distinctasse non potest Angelus illo eodem actu om- tum ab actu, quo Angelus se cognoscit , nia penetrare sine majori applicatione sui lu- dicendum est, non esse necessario, ac naminis intellectualis, ergo poterit per illum pri- turaliter conjunctum in Angelo cum cognimum actum excitari ad applicandum intellec- tione sui , sed posse hanc sine illa exerceri. tuale lumen suum, ut DEUM magis directe et Probatur primo , quia illi sunt duo actus in absolute contempletur, et cognoscat illum non reipsa distincti, et absoluti, et actus, quo Ansolum ut principium suum, sed etiam ut prin- gelus se cognoscit, est prior natura sua : id aucipium primum omnis rei factæ vel possibilis, tem, quod est in re distinctum, et prius, ac infinitum et omnipotens. Item ut summum ac absolutum, potest separari a posteriori. et sine purum actum, summeque intellectualem, sa- illo esse, ergo etiam ille prior actus, quo Anpientem, etc. Nam hæc omnia in illo principio gelus se cognoscit, poterit esse sine posteriori, continentur, quod Deus est terminus depen- quo DEUM secundum se, et absolute cognoscit. dentiæ Angeli a sua causa: nihilominus tamen Secundo quia per ipsummet actum, quo Annon poterunt omnia in illo penetrari, nisi di- gelus se cognoscit, cognoscit etiam Deum, recte ac per se, et magna applicatione luminis quantum necesse est ad se cognoscendum perintellectualis cognoscatur. Ergo verisimilli- fecte, et comprehensive, ergo quidquid postea mum est, hunc actum esse distinctum ab eo, addit altera Dei cognitio, non est simpliciter quo Angelus se et per seipsum Deum cognoscit. necessarium, ut Angelus habeat actum cognosEt ita de hoc actu non procedit secunda ratio cendi se, ergo non est, unde necessario infefacta pro prima sententia, quia per hunc actum ratur ex illo. Tertio ille secundus actus requinon cognoscitur DEUS tantum ut terminus rit specialem applicationem mentis, et attendependentiæ angelicæ, sed cognoscitur altiori tionis Angeli, ut explicavi : hæc autem applimodo et cognitione magis absoluta, ut decla- catio libera est, et a voluntate pendens, quia ravi. Neque etiam urget primum fundamentum nihil assignari potest, quod Angelum ad illam ejusdem sententiæ, seu argumentum Scoti de necessitet, ergo est in libertate Angeli, exisdiscursu, ut in dubio sequenti magis declara- tente cognitione sui non applicare intellectum bitur.

ad alium peculiarem modum cogitandi de 5. Tertium dubium ex recensitis capite præ- Deo, ac proinde habere poterit actum cognoscedenti in num. 2. — Ejusque sensus duplewo cendi se sine illo actu absoluto contemplandi resolutio dubii in priori sensu. — Interrogari Deum. enim potest, an Dei cognitio actualis sit neces- 6. Resolutio in sensu posteriori. — In altero sario, ac naturaliter conjuncta in Angelo cum sensu contrariæ comparationis clarum est juxta cognitione sui, vel ex libertate Angeli aliquo dicta, priorem modum, quo Angelus cognomodo pendeat. Quæ interrogatio duplicem po- scit Deum per suam substantiam, non posse test habere sensum : unus est, an Angelus co- esse sine cognitione sui, hoc enim in priori gnoscendo se, necessario cognoscat DEUM: puncto præcipue actum est, tum quia non poalius est, an cognoscendo Deum actualiter, ne- test cognosci secundarium objectum, ut tale cessario etiam cognoscat se. In priori sensu est, sine primario, tum etiam quia Deus cofacilis est resolutio ex dictis : nam distinguen- gnoscitur illo modo per Angelum tanquam dum est de duplici cognitione Dei, quam An- per medium cognitum. Dubium ergo solum gelus habere potest ex vi cognitionis sui, ut superest, an e contrario possit Angelus illo explicuimus. Et de priori, qua Deus cognosci- posteriori modo actu cognoscere Deum absolutur ut terminus dependentiæ Angeli ab ipso, to, et directo conceptu, etiamsi seipsum idem dicendum est, necessario, et connaturaliter Angelus non cognoscat. Est autem quæstio conjunctam esse cum cognitione sui ejusdem- formaliter tractanda, et (ut ita dicam) per lomet Angeli cognoscentis Deum. Probatur, tum cum intrinsecum, non per extrinsecam concoquia est idem indivisibilis actus, tum etiam mitantiam. Est enim quæstio inter theologos, quia illo modo non cognoscitur Deus per talem et infra tractanda, an possit Angelus cessare a actum ut primarium objectum ejus, sed ut se- cognitione sui, vel necessitate naturali seipsum cundarium , cum quo primarium necessario semper intueatur. Unde si supponamus, parannexum est, sed hoc modo non potest co- tem illam esse veram, quæ coguitionem sui

« PredošláPokračovať »