Obrázky na stránke
PDF
ePub

nonnulli ex Patribus et Doctoribus Catholicis, tur, tom. 4 Bibliothecæ. Nam affert tamen arqui in hoc differunt a præcedenti errore, quod gumenta alicujus momenti, et præcipuum est, Deum fatentur esse incorporeum, in eo vero quod Angeli, et animæ sunt locales, id est, inconvenire videntur, quod nihil creatum putant tra certos loci, aut corporis terminos inclusi, esse incorporeum. Nam si id verum est, pro- et consequenter circumscripti. fecto Angeli, nec incorporei esse, nec partem 5. Vera sententia.Certum est Angelos non aliquam, seu formam incorpoream habere pos- esse omnino corporcos.-Nihilominus certum, sunt, quia quidquid habent creatum est, atque et extra opinionem esse existimo, Angelos non ita fit juxta illud generale pronunciatum, ut esse omnino corporeos in sensu declarato. sint omnino corporei in sensu supra explicato. Quem magis explicare libet verbis Augustini, Illud autem principium tradere videtur, Elias, Epist. 28, ubi cum statuisset, animam esse incan. 5, in Matth., dicens: Nihil est, quod non corpoream, addit: Ne verbi controversiam, vel in substantia, et creatione corporeum sit, sive in superfluo faciam, vel incitus patiar. Si corpus cælo, sive in terra, sive visibilium, site invisi- est omni substantia, vel essentia, vel si quod bilium elementa formata sunt. Nam et ani- aptius nuncupatur id, quod aliquo modo est in marum species, sire obstinentium corpora, side seipso, corpus est anima. Item si eam solam corporibus exulantium, corpoream tamen natu- placet incorpoream appellare naturam, que rce suæ substantiam fortiuntur, quia omne, summe incommutabilis, et ubique tota est, corquod creatum est, in aliquo sit, necesse sit. Sic pus est anima, quoniam tale aliquid ipsa non etiam dixit Elias, in Orat. 1, Nazianzeni, s est. Porro si corpus non est, nisi quod per loci Nihil enim mihi. Solus Deus circumscriptionis spatium aliqua longitudine, latitudine, altituexpers est, quia solus proprie corpore cacat : dine ita sistitur, vel moretur, ut majori sui circumscripti autem Angeli, quia nec incorporei parte majorem locum occupet, et breviore breproprie sunt, etiamsi nostri respectu incorporei riorem, minusque sit in parte, quam in toto, dicantur. Et Cassianus, collat. 7, cap. 13: non est corpus anima. Quia ergo corpus, vel Licet pronuntiemus nonnullas esse spirituales corporeum proprie non dicitur nisi hoc ultinaturas, ut Angeli, anima nostra, et aer subti- mo modo, utique de entitate hujusmodi exlis, tamen incorporeæ nullatenus æstimandæ tensionem habente, et e converso sola illa res sunt, habent enim secundum se corpus, quo sub- dicitur incorporea, quæ hujusmodi extensiosislunt. Et adducit verba Pauli 1, Corinth. 15, nis incapax est, ideo in hoc sensu dicimus, dicentis esse corpora cælestia, et corpora ter- Angelos non esse omnino corporeos, sed in restria, etc. Quibus (ait) manifeste concluditur, sua substantia aliquid habere incorporeum per nihil esse incorporeum , nisi solum Deum. Et modum actus, seu formæ, sive illa sit tota ilsimilis sententia habetur, in lib. de Ecclesias- lorum substantia, sive non. Quam assertioticis dogmatibus, c. 11 ubi similiter dicitur, ni- nem auctoritate ostendemus in capite sequenti. hil esse natura incorporeum nisi solum Deum 6. Probatur ratione primo.- Nunc breviter Patrem, Filium et Spiritum sanctum. Et in ratione illam probamus primo, quia Deus secap. 12, additur, Angelos licet non habeant cundum fidem est incorporeus dicto modo, ut carnem, esse corporeos, et ratio redditur, quia nunc supponimus, ergo potuit condere alilocaliter circumscribuntur. Hujus sententiæ vi- quam entitatem creatam sibi similem in illa detur fuisse Macharius senior, tom. 4, Biblio- proprietate, ergo aliquam talem condidit, erthecæ, hom. 4, quia non solum Angelos, et go maxime naturam angelicam, vel saltem ex dæmones, sed etiam animas hominum dicit tali entitate substantiam Angeli composuit. esse corpora tenuia, et subtilia, unde etiam Prima consequentia probatur, quia nulla poindicat, Angelos esse entitates simplices cor- test ostendi repugnantia, quod creatura illam poreas, sicut de anima sentit. Imo etiam in Dei proprietatem participet inferiori quidem eodem sensu Joannes Thessalonicensis, in sep- modo, vere tamen, et proprie, tum quoad intima Synodo, relatus dixit, Angelos esse cor- divisibilitatem substantiæ, et carentiam exporeos, quod etiam de anima affirmat, unde tensionis, et compositionis ex partibus quasi plane intellexit, omnino esse corporeos. Cui integrantibus substantiam, tum quantum ad Patres alii illius Concilii non contradixerunt, independentiam a materia molis quantitatis quia non de illa re agebatur. Denique Faustus capacis ; his enim modis, et non aliis rationem quidam libellum edidit, quo conatur osten- incorpore substantiæ explicare possumus. Nedere, creaturis nihil incorporeum inesse, ac que illi, qui solum Deum faciunt incorporeum, subinde Angelos omnino esse corporeos, habe- si in hac proprietate loquuntur, rationem probabilem afferunt, qua, repugnare creaturæ præsenti præmittere necessarium fuit, quia ex esse incorpoream, ostendant. Secunda vero hoc principio necessario concluditur, quod inconsequentia probatur, tum quia Scriptura tendimus. sæpe loquitur de creaturis spiritualibus, illas 8. Confirmatur primo. Confirmatur sea corporibus distinguendo, et potest cum pro- cundo.Probatur ergo consequentia in hunc prietate intelligi: tum etiam ex perfectione modum, quia si natura angelica est omnino operum Dei, ad quam spectat, ut fecerit uni- corporea, vel est tanquam composita ex mateFersum sibi maxime simile quoad omnes re- ria corporali quantitati subjecta, et forma illi rum gradus, ut D. Thomas, 1 part., quæst. coextensa, et corporea, vel est ut entitas sim50, art. 1, argumentatur, et nos in dicto loco plex omnino corporalis : utrumque autem reMetaphysicæ latius prosecuti sumus. Ultima pugnat his, quæ de perfectione angelicæ natuvero consequentia probatur, quia creatura, si ræ fides docet, ergo. Major explicata jam est, datur incorporea, ex genere suo perfectior est, nec tertium membrum excogitari potest. Miquam corporalis, cum Deus incorporeus sit, nor quod priorem partem probatur ex dictis, Angeli vero sunt in supremo gradu creatura- quia forma spiritualis et incorporea perfectior rum, ut ex dictis in præcedentibus constat, et est, quam materialis et corporea, sed ostensum ex toto discursu materiæ constabit, ergo si est, animam, quæ est forma hominis, esse inaliqua creata substantia incorporea est, maxi- corpoream, ergo necesse est formam angelicam me Angelica natura esse debet.

(si ulla est) esse incorpoream, quia probatum 7. Probatur secundo. Error tertia. – est, naturam Angeli esse humana perfectioI'nde argumentor secundo, quia homo non nem. Adde demonstratum etiam esse, naturam est pure corporeus, sed animam habet incor- angelicam esse intellectualem : si autem conpoream, ergo multo minus Angelus, sed vel stat corpore materiali et aliqua forma, non poerit purus spiritus, vel ad minimum compo- test esse intellectualis ratione corporis, ut est situs ex spiritu. Antecedens certum censeo, ac per se notum, ergo ratione formæ: ergo nede fide, quia in capite Firmiter, definit Con- cesse est , formam illam esse incorpoream, cilium Lateranensi, sub Innocentio III, huma- quia inde maxime constat, animam hominis nam naturam ex spirituali, et corporali esse esse incorpoream et spiritualem, quia intelcompositam. Unde de fide etiam censeo, ani- lectualis, seu rationalis est. Et hinc evidentius mam hominis esse incorpoream, et ideo ibi probatur membrum aliud de simplici entitate. spiritualem vocari. Idemque sumitur ex Con- Primo quia substantia simplex, completa et cilio Lateranensi, sub Leone X, sess. 8, defi- corporea fortasse non est possibilis, ut de subniente, animam rationalem esse natura sua stantiis corporum cælestium communior opiimmortalem, ac subinde independentem a nio fert, vel certe si possibilis est, imperfectiscorpore, et incorpoream. Unde Augustinus, sima erit, quia maxime potentialis et materiaPsal. 145, non longe a principio, Anima (in- lis, ut in Metaphysica, disput. 13, sect. 10, quit), res spiritualis est, res incorporea est, vi- ostendi, hoc autem est contra dicta de perfeccina substantiæ Dei. Et Epist. 157, attingens tione angelicæ naturæ. Secundo quia talis enerrorem Tertulliani, qui dixit, animas esse cor- titas multo minus esse posset capax intellecporeas, et corpulentis seminibus exoriri, ad- tualitatis, quam quælibet corporalis anima. dit: Quod percersius quid dici potest? Et ad- Imo minus esset capax visionis divinæ, quam dit, Tertullianum ideo in illum errorem inci- corporalis oculus, juxta discursum Augustini, disse, quia Deum etiam putavit esse corpo- in dicta Epist. 111. Et propterea merito dixit reum. Et lib. 10, Genes. ad litter., cap. 24, idem Augustinus : Sit licet corpus angelicum, addit, cum anima sit ad imaginem Dei, nihil inferius est, quam anima, quia sive fingatur vicinius, aut fortasse nihil tam consequens, corpus, quod sit pars naturæ, sive corpus simquam ut credito, quod anima corpus sit, etiam plex, quod sit tota et integra natura, semper Deus corpus esse credatur. Unde concludit: est magis potentiale, et minus capax intelliNemo audeat dicere, animam esse corpus. Ac gentiæ, et præcipue divine visionis. Sit ergo tandem in capitibus sequentibus in Tertul- omnino certum, et ex principiis fidei evidenter lianum invenitur. Et hinc etiam Isidorus, lib. consequens, angelicam naturam omnino cor8 Etymolog., inter alios hæreticos ponit Ter- poream non esse. tullianos, quod animam corpoream, licet im- 9. Respondetur ad auctores in contrarium in mortalem, esse dicerent. De qua re infra in num. 3 et 4.-Cur Angeli specie humana detract. 3, dicturi iterum sumus, hæc vero in pingantur.-Ad auctores vero in priori ordine in contrarium allegatos nihil respondere opor- et corpora corruptibilia intelligit, et non dici, tet, nisi eos errasse, quanquam de Tertulliano nihil esse in operibus Dei, præter utraque illa aliquid statim addemus. Ad posteriores vero corpora, igitur præter illa incorporeæ substanprimo dicimus, cum circa Deum non errave- tiæ creatæ esse possunt ; vel Paulus loquitur rint, potuisse sine pertinaci errore circa crea- de corporibus hominum, et terrestria vocat turas errare, quia tunc non erat veritas quoad hæc corpora mortalia, coelestia vero quæ in hanc partem, vel etiam quoad animam ratio- gloria existent, juxta id, quod statim subjunnalem tam manifesta. Quocirca de illo Joanne git : Seminatur corpus animale, resurget auThessalonicensi fatemur fuisse illius sententiæ, tem spirituale, qualitate utique, non substanimo etiam sensisse corpora angelica habere fi- tia spiritualis vere incorporea, vel etiam neuguram, secundum quam depingi possunt, ut in tro corpore indigens, ut jam de Angelis dicedicta 7 Synodo refertur. Sed quia ibi non de mus. angelicis corporibus, sed de imaginibus age

CAPUT VI. batur, Concilium assertionem probavit, rationem autem nec probavit, nec improbavit, nec UTRUM ANGELI SINT CORPOREI TANQUAM EX CORdisputare voluit. Et ideo Tarasius ibidem re

PORE ET SPIRITU COMPOSITI? capitulando sententiam illius, solum acceptat conclusionem et aliam rationem ab illo tac- 1. Prima sententia affirmans suadetur ex tam, scilicet, quod Angeli depinguntur in for- Patribus Grecis. — Prima sententia affirmat, ma humana, quia in illa apparuerunt. Unde Angelos esse corporeos, non quia nihil spiriin eodem Concilio, sessione præcedenti, circa tuale habeant et incorporeum, sed quia sine finem, dictum fuerat, ex sententia Athanasii corporibus non subsistunt, etiamsi spiritum Angelos esse incorporeos, depingi autem sym- etiam habeant. Ita ex Græcis sensit Origenes bolice et hoc etiam, quod ad imagines attinet, in Periarchon. Nam in proæmio dicit, dæmonihil de ratione asserendo, Concilium accep- nes habere corpora subtilia et tenuia, relut tavit.

aura,, et in lib. 1, cap. 7, ait, astra esse ani10. Aliqua Palrum dicta pie interpretan- mata, illisque insertum spiritum, et lib. 2, tur.Rejicitur Tertullianus.-Addendum ve- cap. 2, in universum impossibile putat, peniro est, aliquas locutiones Patrum pie posse ex- tus incorporeas remanere rationabiles naturas, poni, ut, verbi gratia, quod Hilarius et Cæsarius sed necesse est (ait) cas semper conjunctus esse corporeum vocent omne ens, quod non est corporibus. Loquitur autem de creatis naturis, purus actus, infinitus et immensus, quomo- nam de divina, cap. 1, ostenderat, esse omdo solent Angeli materiales vocari compara- nino incorpoream, et in dicto, cap. 2, lib. 2, tione Dei, quia aliquid potentialitatis habent. concludit, impossibile esse affirmare, quod Quam expositionem indicavit Augustinus in præter Patrem et Filium, et Spiritum sanctum verbis, quæ ex Epistola vigesima-octava citavi. ulla alia natura sine corpore vivat, et cap. 8, Quin potius idem Augustinus, libro de hære- dicit, Angelos esse animatos et habere animas, sib., cap. 86, etiam Tertullianum hoc modo quas sine dubio sentit esse incorporeas, tum ab hæresi excusat in eo, quod Deum corpo- quia ita dixerat de anima humana, in lib. 1, reum esse dixit, quod non proprie de corpore cap. 1, tum quia in dicto cap. 2, lib. 2, idem extensionem et molem habente id intellexerit; sentit de omnibus rationibus naturis, quas dised per quamdam translationem,ut explicaret, cit, non esse penitus corporeas, quia incorponon esse aliquid inane, nec alterius qualitas, reas animas habent, licet sine corporibus non aut pars, sed ens verum in se existens et subsistant. Ejusdem plane sententiæ est Cæsaubique totum, quamris de anima (inquit) prio- rius, Dialog. 1, post medium, in fine operum ri etiam modo corpus esse senserit. Aliis vero Nazianzeni, dicens, Angelos secundum suam locis nec a priori errore illum excusat. Neque naturam habere corpora subtilia, crassæ ma nos oportet esse de ea re sollicitos, quia et ca- teriæ nostræ expertia. Item Elias, in orat. 1, tholicus non fuit, et in hoc satis clare locutus § Nihil enim mihi. Citari etiam solet pro hac est, ut Pamelus, paradoxo 15, notat. Neque sententia Basilius, libro de Spiritu sancto, ex eo, quod Paulus celestia et terrestria cor- cap. 16, ubi ait, sicut cauterium non intellipora distinguit, recte, vel apparenter colligit gitur sine igne, cum aliud sit subjecta mateCassianus, nihil esse incorporeum, nisi Deum, ria, aliud ignis, ita in coelestibus virtutibus: quia vel Paulus per coelestia, et terrestria cor- Substantia quidem earum (ait) spiritus est aepora nihil aliud, quam coelos incorruptibiles, reus, aut ignis immaterialis, sicut scriptum

est : Qui facti Angelos suos spiritus, et minis- los et bonos. Et Psalm. 85, circa id: Eruisti

tros suos flammain ignis. Et enaration., in animam meam ex inferno inferiori, ait, corpus

cap. 13 Isaiæ, circa illa verba: Omnis anima nostrum in gloria futurum esse, qualia sunt

hominis exparescet, dicit additum esse homi- corpora Angelorum.

ris, quia nec anima Angeli expavescet prop- 3. Hinc D. Bernardus, serm. 5, in Cant.,

ter excellentiam, nec anima bruti propter in- proponens quæstionem satis distincte, dicit,

capacitatem : unde sentit, Angelum esse ani- Patres in hoc diversa sentire, et se, quid ve-

ma et corpore compositum. Additur Athana- rius sit, ignorare, et in lib. 5, de Considera-

sins, libro de communi essentia Patris, in fine, tione, cap. 4, cum eis corpora tribuisset, ad-

quia definit, Angelum esse animal rationale didit: Si quis dixerit, id inter opinabilia esse

expers materiæ hymnis dicendis aptum, im- ponendum, non contendo. At vero Rupertus

mortale. Et in Epistola ad Serapionem. Quod Bernardo æqualis ex professo hanc senten-

Spiritns sanctus non sit creatura, Angelos di- tiam, defendit lib. 1, de Trinitate et operibus

eit circumscribi loco, quod proprium corpo- ejus, in Genes., cap. 11, ubi sentit, Angelos

rum est. Denique allegatur Methodius, serm. infra cælum, et ex aere quoad corpora con-

de Resurrectione.

ditos fuisse. Et expressuis id defendit, lib. 1,

2. Confirmatur ex Patribus Latinis.-Se- de victoria Verbi, cap. 38, et late Claudianus,

cundo ex Patribus Latinis interdum docuit lib. 3, de statu Anim., circa medium, tom. 4,

sententiam hanc Augustinus, ut videre licet in Bibliothecæ, impugnando Faustum supra ci-

lib. 83 Quæstionum, quæst. 47, ubi tribuit tatum, docet, Angelos non esse omnino cor-

sanctis Angelis lucidissima et ætherea corpora. poreos, sed mixtos, seu compositos ex corpore,

Quem locum recognoscens, lib. 1 Retract., et forma incorporea. Eamdemque sententiam

cap. 26, non retractat, quod de Angelis dixe tribuit Fulgentio Vasquezo, disputat. 193 ,

rat, sed corrigit comparationem, quam fecerat cap. 2, num. 4, dicens, pulasse Fulgentium,

de corporibus hominum resurgentium, dicens, Angelos corporeos esse, tametsi corpora eo-

illis similia esse futura. Et lib. 7, Genes., ad rum ex clementis non sint. Sed non refert

litter., cap. 17, tribuit dæmonibus corpora alium locum, præter cap. 3, de Fide ad Pe-

subtilissima; et lib. 3, cap. 10, vocat eos aerea trum, ubi sententiam illam non invenio, et

animalia, quia corporum aereorum natura quæ ibi dicit, alium habent sensum, ut dicam

vigent. Et lib. 9, de Civit., cap. 12 et 13, re- libro sequenti, capite quinto. Ex modernis

ferens eamdem sententiam ex Platone, non autem hanc sententiam secuti sunt loquentes

reprobat; imo addit, sanctos Angelos habere præcipue de dæmonibus, Eugubius, lib. 8, de

corpora ætherea, et in universum definit, An- perenni Philosophia, cap. 27, 30 et 41, qui

gelum esse animal rationale mortale. Idem de plures philosophos adducit, quos secuti sunt

dæmonibus repetit, lib. 11, cap. 23. In libro etiam Niphus, de Dæmonibus, cap. 3, Fran-

vero 13, cap. 16, referens opinionem Platonis, ciscus Georginus, lib. 1, Problematæ, cap. 57

quod dii sint compositi ex corpore, et anima, et 74, et lib. 6, cap. 331, et Cajetanus ad E-

ac proinde mortales ex se, licet beneficio crea- ph. 2.

toris immortales, eam non reprobat, sed aliis 4. Probatur eadem sententia ex Scriptura.

discutiendam remittit. Et lib. 21, cap. 11, etiam — Fundamenta hujus sententiæ ex aliquibus

de dæmonibus dubiam relinquit quæstionem, locis Scripturæ male intellectis sumuntur.

an dæmones possint ab igne cruciari, quia Præcipuum est illud Genes. : Cum ingressi es-

sua habent corpora, vel quia licet sint spiri- sent filii Dei ad filias hominum, ubi Septua-

tus. Deus potest facere, ut igne crucientur. ginta legunt, Angeli Dei. Unde multi ex an-

Præterea, lib. 3, de Trinitate, cap. 10, inter tiquis Patribus de propriis Angelis locum in-

res coelestes, quas non investigamus, ponit telligendo, inde colligunt, habere Angelos,

corpora Angelica secundum propriam digni- corpora, quibus fæminas cognoscere, et gi-

tatem, et eorum actionem corporalem. Et lib. gantes gignere potuerunt. Ita sensit Tertul-

3, de libero Arbitrio, ait, non locis, et male lianus, multis in locis, quæ Pamelus, in para-

orporum, sed parilitate affectuum jungi, et dox. 1, congerit, illisque adjungit Justinum,

disparitate sejungi possunt spirituales creatu- Clementem Alexandrinum, Athenagoram, Me-

TP, quamvis corpora quæque possideant. Idem, thodium, Eusebium, Lactantium, Cyprianum

Epist. 111, corporales oculos Angelis sanctis et Josephum. Inter quos Lactantius, lib. 2, di-

tribuere videtur, et in 115, Angelos vocat vinorum Institutorum, cap 14, latius sentez-

animalia aerea et ætherea, utique propter ma- tiam declarat, dicens, Angelos illos fuisse ex

cælestibus missos ad hominum custodiam, hæc sententia est magis consentanea Scriptu fuisseque a dæmonibus deceptos, et illectos, ut ræ, in qua Angeli frequenter vocantur spiriin concupiscentiam fæminarum exardescerent, tus : nomen autem spiritus cum proprietate et sic peccasse, et ideo exclusos a coelo, et in sumptum rem incorpoream significat, ergo infernum demissos fuisse, gigantes vero ab eis non est ab illa proprietate extrahendum, nisi genitos neque Angelos, neque homines fuisse, circumstantia loci cogat, quæ necessitas in tased inter eos medios, quos terrestres dæmo- libus locis non occurrit. Major probatur de nes appellat, ut eos a prioribus dæmonibus, sanctis Angelis, ex illo Actor. 8: Spiritus Doqui in principio peccaverunt, distinguat. Ire- mini rapuit Philippum, ibi enim Angelum sinæus vero, lib. 4, cap. 70, omissis tot fabulis gnificari optime exponit Dydimus, lib. 3, de solum dicit, Angelos transgressores commixtos Spirit. sanct., parum a medio, ubi addit illud fuisse fæminis, atque ad eumdem modum lo- ad Hebr. 1: Omnes sunt administratorii spiriquuntur alii. Et ex Hebræis philo., lib. 4, de tus in ministerium missi, etc., ubi de eisdem Gigantibus, de malis Angelis id interpretatur, exponit illud Psal. 103 : Qui facis Angelos multa vero fabulosa de Angelis, quos animas, tuos spiritus, et ministros luos ignem urentem. vel animantia aerea vocat, comminiscitur, tum Sed in hoc loco Psalmi non constat accipi spiibi, tum lib. de Somniis. At Josephus, lib. 1, ritum pro substantia spirituali. Nam Theodoantiq., cap. 4, alias 5. Angelos dicit accessisse retus ibi, et D. Thomas ad Heb. 1, per spiritus ad foeminas: quomodo autem vel qui fuerint, ventos intelligunt, et comparative locum exnon exponit.

ponunt, id est, facit suos Angelos ministros 5. Confirmatur. — Confirmari hoc potest. veloces ut ventos, et efficaces ut ignem. EstPrimo, tum dæmones dicuntur rebus sensibili- que expositio satis apta, ut Genebrardus, Belbus, ut bonis odoribus, et aliis delectari, sicut larminus et alii ibi tradunt. Non est tamen conex antiquis philosophis refert Augustinus 8, de temnenda expositio Patrum, qui exponunt, Civit., cap. 16, et lib. 9, cap. 16, et lib. 10, Deum suos spiritus facere Angelos, id est, nuncap. 11. Item Cyrillus, lib. 4, contr. Julian., et tios, ut in principio hujus libri ex Augustino, Theodoretus, lib. 3 et 7, Græcor. affect., hæc et Gregorio retuli et est consentaneum Paulo, autem sine corporibus pati non possunt. Se- qui hac ratione vocat Angelos Administratocundo induci solet illud ad Hebr. 1: Omnes rios spiritus. Vel etiamsi exponamus, Deum sunt administratorii spiritus, etc., quia non ipsos Angelos facere spiritus, potest intelligi essent apti ad hoc ministerium, si non essent proprie et substantialiter de spiritus immatecorporei, quia non possent huc, illucque dis- riali, id est, suos ministros facit spirituales currere, ingredi, et exire, loqui, tangi, videri, substantias et essentias, et efficaces in opedepingi et similia, quæ illis in Scriptura tri- rando. Quam expositionem ex Latinis et Hebuuntur, ut Bernardus, dicto serm. 5, argu- bræis Genebrardus refert. Et si attente lementatur. Tertio argumentatur Cajetanus phi- gatur, eam tradit Damascenus, lib, 2, de Fide, losophica congruentia, quia ad complementum cap. 3, et Nazianzenus quem infra referam, universi pertinet, ut sicut in eo dantur gradus qui verbum facit, exponit, id est, conservat. viventium, sine sensu, et sentientium sine mo- Et sic non dicitur Deus facere Angelos spiritus, tu locali proprio et sentientium, ac se moven- quando eos mittit, sed quando eos creavit spitium cum ratione, ita etiam detur gradus ani- ritus, ut sibi apti ministri essent. mantium et intelligentium ac se corporaliter 7. Efficacior locus ex Apocalypso 1 et 5. — moventium sine sensu : in hoc ergo ordine Expressus vero Angeli, qui Deo assistunt, spiconstituendi sunt Angeli.

ritus vocantur. Apocal. 1. Septem spiritus di6. Prima conclusio. Angeli sunt omnino cuntur esse in conspectu throni Dei, et cap. 5, spirituales. Locus Psal. 103, minus certus septem spiritus dicuntur missi in omnem terpro conclusione.—Nihilominus dico primo, An- ram, qui aliis locis septem Angeli esse declagelos esse substantias omnino spirituales et in- rantur. Per quos vel multitudo Angelorum corporeas, id est, in sua naturali et intrinseca omnium sanctorum significatur, ut Lyra, et constitutione, compositionem substantialem ex alii volunt, vel septem principales Angeli, qui corpore et parte incorporea non habentes. Hanc ad procurandam hominum salutem Deo assisassertionem hoc tempore fere certam esse ju- tunt, ut egregie Ribera cum Clemente Alexandico, propter communem Ecclesiæ consensum, drino 6, Stromat., interpretatur et Viegas secum definitione fere manifesta et in Scriptura, quitur. Sancti ergo Angeli spiritus absolute et Patribus fundata. Probatur ergo primo, quia dicuntur in Scriptura. De malis autem sunt in

« PredošláPokračovať »