Obrázky na stránke
PDF
ePub

dæ sunt. Prima est, quia Deus potuit crea- fundaturque præcipue in causalitate finali, quæ turas intellectuales, quæ sint substantiæ com- inter materiam et formam, seu corpus et anipletæ, et spirituales, ac incorporeæ, produ- mam intercedere debet, ut ad unam naturam cere, et ad perfectionem operum ejus per- constituendam convenienter uniantur. Si enim tinuit, ut illas produceret, ergo affirmandum Angeli essent corporei, tanquam ex corpore et omnino est, illas produxisse. Primo quidem, spiritu constantes, necessarium esset corpus quia non potest ex parte talis affectus repu- comparari ad spiritum, ut materiam ad forgnantia designari, unde si id non posset, tan- mam, quia non possent per se uniri, nisi per tum defectui potentiæ Dei attribui posset, modum potentiæ et actus : clarum autem est, quod est contra omnipotentiam ejus, ac su- inter corpus et spiritum illud esse potentiam, binde contra fidem, saltem per illationem fore hunc vero actum. Constabit ergo Angelus ex evidentem. Secundo quia de fide est, potuisse corpore et spiritu, tanquam ex materia et forDeum producere, et produxisse substantiam ma, sed non potest hoc modo spiritus angeliquamdam incorpoream, et intellectualem, licet cus uniri corpori, ergo non possunt Angeli hoc incompletam, ut posset esse forma corporis, modo esse corporei. Probatur Minor, quia spiergo fere æqualiter certum est, potuisse Deum ritus non unitur corpori ut forma materia creare integram, et completam substantiam principaliter propter bonum corporis, sed ut intellectualem, et incorpoream, per se, ac sine illo tanquam organo et instrumento utatur ad corpore, vel habitudine ad illud subsistentem. suam propriam operationem, quæ est intelliProbatur consequentia, quia ex illo exemplo gere, quia non est forma propter materiam, constat, immaterialitatem, seu carentiam cor- sed potius materia propter formam, quia semporeitatis non repugnare substantiæ creatæ: per ignobile est propter nobilius, non e conhoc autem posito evidens est, non magis re- trario. At corpus non potest deservire spiritui pugnare substantiæ completæ, quam incom- angelico ad suam operationem, ergo talis spipletæ. Imo ex se magis congruere videtur con- ritus non est forma corporis, nec ad illud acditio illa cum integra substantia omnino ab- tuandum natura sua ordinatur. Nam sicut trahente a corpore, quam cum incompleta. affirmatio est causa affirmationis, ita negatio Hac autem de veritate de possibili supposita. negationis, quando ratio, seu causa est adæMinor probatur, optime applicando discursum quata, ita enim est in præsenti, ut videre liD. Thomas, in dicta quæst. 50, art. 1, servata cet in anima hominis, unitur enim corpori ut eadem forma argumentandi, quia ad universi forma, quia illo indiget ut organo ad suum perfectionem pertinet, ut sit Deo simile etiam proprium intelligendi munus et ad scientiam in modo essendi quoad fieri possit: est autem comparandam ; quo fine sublato, impertinens Deus integra substantia intellectualis, et in- esset talis unio, ac subinde non esset intrinseca corporea, ergo ad perfectionem operum ejus et connaturalis. Quod autem hic finis cesset in pertinuit, ut essent in universo creaturæ ali- spiritibus angelicis, ut in Minori sumebatur, quæ similes Deo in modo illo complete subsis- probatur, quia corpus non servit spiritui ad tendi, et intelligendi sine corpore. Vel aliter, cognitionem intellectualem et scientiam acquia ad perfectionem universi spectat, ut in quirendam, nisi media cognitione sensus : at sint omnes rerum gradus : sed unus ex his gra- vero corpus si esset Angelo, non haberet ordibus est gradus intellectualis completus, et gana sensus, et consequenter nec facultatem perfectus in suo ordine, ergo hic etiam creari sentiendi, ergo esset inutile ad operationes debuit. Imo quo gradus iste perfectior est cæ- intellectus, ac subinde incapax naturalis et teris in naturali perfectione, eo ad universi substantialis unionis ad spiritum angelicum. complementum magis necessarius est. Atque Minor probatur, quia tale corpus esset simplex eadem ratione non potuit esse tantum inchoa- et non mixtum, quia futurum esset immortale tus, et imperfectus, ut in anima rationali re- et incorruptibile, ac proinde inalterabile et inperitur, sed suum complementum, et integri- capax tactus, et aliorum sensuum. tatem habere debuit. Quas rationes in dicto 25. Responsio Cajetani. Confutatur. — loco Metaphysicæ latius prosecutus sum, et Dicet aliquis cum Cajetano supra , satis esse, ideo de illis plura hic dicere non judicio ne- quod tale corpus possit deservire spiritui ad cessarium.

motum localem , quod potest habere, etiamsi 24. Tertia ratio. — Altera ratio sumitur ex sensibus careat. Sed hoc refutatur facile, quia D. Thoma, 1 part., quæst. 51, art. 1, quam vel est sermo de motu aliorum corporum, quimagis explicat et consummat, q. 70, a. 3, bus Angelus non unitur ut forma, vel de motu

tantam illius proprii corporis, cui uniri fingi- tionis cum nostra sensitiva cognitione, sed tur. Ad priorem motum impertinens est unio perfectioris, per potentias corporeas simplicum corpore nec sentiente, nec habente ope- ciores nostris sensibus, et alterius rationis. rationes organicas, quæ possint esse instru- Sed hoc imprimis sine fundamento fingerementa movendi aliud corpus, sicut nunc ani- tur, et præter humanam intelligentiam, quia ma mea per manum calamum movet, nam in nullum habemus nos principium ad excogicorpore angelico simplici , et uniformi talis tandum talem modum cognitionis corporalis, movendi modus intelligi non potest. Unde li- vel facultatis cognoscitivæ corporalis, et non eet Angelus esset corporeus, non rapuisset, sensitivæ, velsi sensitiva dicatur, quia corporea verbi gratia , Philippum, vel Habacuc per ponitur, sit abstracta ab his qualitatibus sensuum corpus, sed in impetu spiritui sui, seu sibilius, quas nos experimur. Nam licet forper suam voluntatem , et imperium , quod tasse non possit positive ostendi talem modum æque bene, ac expeditius facere potest per cognitionis corporalis esse impossibilem ; nisuas spirituales potentias, etiamsi corpus non hilominus impossibile nobis est ex his, quæ habeat. Si vero de solo intrinseco corpore, et experimur, illum concipere, ac proinde vamotu ejus sermo sit, impertinens est substan- num, et voluntarium esset illum Angelis tritialis unio spiritus cum corpore propter solum buere. Ac deinde talis corporalis cognitio imtalem motum. Tum quia ille motus nihil de- perfectionem potius Angelis afferret, quam servit spiritui, quia licet ipse simul cum cor- perfectionem, quia et intelligerent semper depore moveretur, expeditius, et magis per se pendenter a corpore, et solum per corpus posprimo se movere posset sine tali corpore, sent scientiam acquirere, quæ perfectionem quam cum illo, et ita solum in eo motu deser- intelligendi minuunt, cum intelligere per se viret corpori, et consequenter uniretur corpori abstrahat a corpore, et eo perfectius, sit quopropter solum corpus, non propter se, quod minus a corpore pendet. repugnat recto ordini rerum, ut ostensum est. 27. Confirmatur eadem ratio. Atque hinc Tum etiam quia ad movendum illudmet cor- ulterius hac ratione concluditur, non solum pus tantum localiter , impertinens esset unio dari aliquos Angelos, qui sint substantiæ insubstantialis ad ipsum, quia sufficit assisten- corporeæ integræ, et completæ, quod præcetia, et præsentia cum facultate localiter moti- dens ratio tantum concludebat, sed etiam va, quæ de se extrinseca est, solumque acci- omnes Angelos esse hoc modo incorporeos, dentalem conjunctionem motoris, et mobilis ac proinde præter hominem nullam dari rarequirit. Quapropter ille gradus medius sub- tionalem substantiam corpoream. Probatur, stantiæ corporeæ viventis vita intellectiva cum quia omnis Angelus est intellectualis, et ex ea potentia tantum loco motiva corporis falso parte incorporeus, et alioqui nullus Angelus confingitur a Cajetano. Tum quia ad perfec- est capax sensuum, aut cognitionis per cortionem universi non pertinet, tum etiam, quia pus, quia nullus est, qui habeat corpus corlocalis motio per se, ac præcise spectata non ruptibile, aut ex mixtione qualitatum ad orgaest actio vitalis, propter quam per se primo na sensuum accommodata compositum, ergo intrinsecum principium vitæ necessarium sit, nullus est Angelus, qui habeat spiritum corsed solum quatenus fit per aliquam actionem pori substantialiter mixtum, vel per modum vitalem, quæ per corpus exercenda sit : ut in formæ unitum. Unde frustra quidam tribuunt animalibus motus progressivus est actio vita- corpora dæmoniis, et non sanctis Angelis, ut lis eorporalis, quia media phantasia, et appe- latius in dicta disput. 35 Metaphysicæ, sect. titu vitali fit. At vero si vivens sit pure intel- 3, num. 10 et sequentibus dixi. lectuale, motio corporis solum procedet ab ac- 28. Respondetur ad Patres pro prima sentibus vitæ intellectualis, qui per se a corpore tentia adductos in numero primo. Quid de non pendent, et ideo ille gradus vitæ non con- Augustino in numero secundo citatur. — Ad jungitur corpori substantialiter propter solum Patres pro præcedenti sententia allegatos, famotum localem. Ac proinde talis gradus vi- temur imprimis aliquos fuisse illius sentenventium ad perfectionem universi non re- tiæ, præsertim Origenem, Cæsarium et Eliam quiritur.

Cretensem. Basilius vero cum alibi suam men28. Alia responsio. Confutatur. — Aliter tem explicuerit, recte exponitur, vocare Anvero posset quis vim dictæ rationis effugere, gelum spiritum aereum secundum metaphotribuendo Angelis corporeis aliquam cognitio- ram, propter subtilitatem invisibilem, ac venem per corpus, quæ non esset ejusdem ra- locitatem, sicut etiam vocat ignem et addit immaterialem, quæ vox satis metaphoram de- (ut hoc obiter notem) esto verum sit et facile clarat. Et similiter per animam Angeli ipsam possit defendi, non indigere Deum corpore ad Angeli vitam et mentem significavit. Idem di- agendum, nihilominus verissimum est, indicendum est de Athanasio, nam ex definitione guisse corpore assumpto ad patiendum, meAngeli ibi citata potius contrarium colligitur. rendum, etc., sed de hoc alias. De aliis auctoQuod autem dicit, Angelum circumscribi loco, ribus illius sententiæ nihil dicere necesse est. non intelligit de modo corporeo, sed per li- 30. Ad locum Genesis in numero quarto. — mitationem naturæ, quia immensi non sunt, De loco vero Genesis 6, quo maxime nititur ut infra dicemus. De Augustino vero negare fundamentum illius sententiæ, pauca dicam, non possumus sæpe in eam partem cum Pla- quia res est vulgarissima. Primum est, verba tonicis inclinasse, ut etiam D. Thomas fate- non cogere, ut intelligamus, ibi esse sermotur. Aliquando vero et non raro sub dubita- nem de spiritibus angelicis. Cum enim dicit tione loquitur, et rem indecisam relinquit. Scriptura : Cum vidissent filii Dei filias homiCum vero in Retractationibus negaverit, An- num, non est, cur per filios Dei Angelos ingelum esse, vel habere animam, satis indicat telligamus. Quin potius Chrysostomus, ibi hoesse substantiam simplicem, quam non potuit mil. 22, ex eodem verbo colligit, non intelligi ponere omnino corpoream, cum animan nos- Angelos, quia in Veteri Testamento Angeli tram fateatur et defendat esse incorpoream, nunquam vocati sunt filii Dei. Quod fortasse et ita ex principiis Augustini vera sententia (ut Pamelus, in 1 paradoxo Tertulliani, nocolligitur. Ac denique, lib. 15, de Civit., c. 23, tat) secundum translationem Septuaginta poscum dicit, Angelos natura sua spiritus esse, set sustineri. Nam alioqui nihil obstat, Angelos generatim loquendo, eos censet esse incorpo- sanctos vocari filios Dei, quia licet non sint reos, licet postea definire non audeat, an aliqui filii naturales, quomodo Paulus, ad Heb. 1, saltem ex malis corpora habeant aerea. dixit : Cui enim aliquando Angelcrum dixit :

29. Ad Bernardum in numero secundo. Filius meus es tu ? utique naturalis : nihilomiUnde mirum etiam non est, quod Bernardus, nus proprie et vere sunt filii adoptivi Dei non in hac quæstione dubius fuerit, vel quod in minus, quam homines. Unde cæteri Sancti doeam partem magis inclinaverit formidando et cent, ita sæpe vocari etiam in Veteri Testaopinando. Neque enim serm. 6, in Cantic., fir- mento. Esto tamen hoc ita sit, cum nomen mius adhæret illi sententiæ, quæ Angelis tri- filiorum Dei communius sit et de hominibus buit corpora, quando ita loquitur: Ut prece- etiam dicatur, non est, cur in illo loco Genesis denti sequens sermo cohæreat, tenetis datum Angelos potius, quam homines justos, vel ex superius solum summum et incircumscriptum justis procreatos significet. Deinde ex reipsa spiritum ad omne, quod facere, vel fieri vult, certum est, illos, qui peccarunt cum muliericorporis instrumento, sive obsequio non egere. bus, non potuisse esse sanctos Angelos, qui Loquitur enim de corpore organo, vel instru- jam eo tempore beati erant, ac subinde immento abstracte, sive conjuncto substantiali- peccabiles. Neque etiam dici potest fuisse An.ter, sive tantum accidentaliter, ut motore mo- gelos malos, quia vel illi antea erant boni et bili, sive ccelum dici.solet instrumentum in- illo peccato facti sunt mali, et hoc dici non telligentiæ moventis illud et corpus assump- potest, quia quando Adam peccavit, jam cecitum ab Angelo est organum illi necessarium derant Angeli, qui facti sunt mali. Vel illi Anad aliquas operationes. Et ab hac necessitate geli, qui ad fæminas accesserunt, jam erant utendi corpore ut instrumento, uno, vel alio mali et dæmones, et sic nunquam Scriptura modo, ait Bernardus, solum Deum esse libe- illos vocaret filios Dei. rum propter omnipotentiam et immensitatem 31. Communior prædicti loci expositio. — suam. Et in eodem sensu subdit: Dem ius ergo Quapropter communiter Patres intelligunt, in securi veram soli Deo sicut immortalitatem, illo loco filios Dei appellari homines descenita et incorporeitatem, quod solus spirituum dentes ex Seth per Enos, qui cæpit invocare coporeain naturam co usque transcendat , ut nomen Domini. Nam illa familia esse Deo famiquocumque corpore in quocumque opere non in- liaris et specialiter Deum colere censebatur, et digeat. Unde potius hinc posset exponi, cum ideo geniti ex illa filii Dei vocabantur. E condicit, Angelos esse corporeos, intellexisse maxi- trario vero quia Cain a Deo recesserat, foemime de corporeitate illi incorporeitati Dei op- næ ab illo descendentes filiæ hominum appelposita, quæ illimitationem quamdam includit lantur. Quæ familiæ sicut moribus diversa et omnem indigentiam corporis excludit. Et erant, ita etiam prius matrimoniis non junge

bantur, postea vero per concupiscentiam conjunctæ fuere et inde geniti fuerunt, qui gi

CAPUT VII. gantes appellantur. Ita exponit Athanasius, in quæst. 19 et 98, ad Antioch., et optime Cyril UTRUM IN ANGELIS SIT ALIQUA. SUBSTANTIALIS lus, lib. 9, contr. Julian., circa principium, et

COMPOSITIO. lib. 3, in Genes., et Augustinus 15, de Civit., cap. 23. Et plane nihil aliud sensit Ambrosius, 1. Certum est Angelos non componi ex parlib. de Noe et Arca, cap. 4, nam licet prius tibus integralibus. Neque ex materia cordicat, gigantes illos ex Angelis, et mulieribus porea. Nonnulli compositionem ex alia mafuisse generatos, postea declarat, Scripturam teria Angelis tribuunt. — Ex hactenus dictis plerumque vocare filios Dei Angelos, quia ex optime concluditur, in Angelis non esse comnullo homine generantur, utique quatenus filii positionem ex partibus integralibus, quia hæc Dei sunt. Unde addit: Itaque viros fideles filios non invenitur, nec a nobis sine quantitate , stos dicere non est aspernatus Deus. Sicut ergo cum connaturali extensione, ac mole intelligi tiri probabilis vilæ filii Dei vocantur, ita quo- potest : cum ergo ostensum sit, Angelum nec rum carnalia sunt opera, hos filios dicimus car- habere molem corpoream a quantitate proveris. Ac denique multi ex his, qui putant, Ange- nientem, nec naturalem capacitatem ad illam, los esse corporeos, hanc expositionem sequun- aperte concluditur, non habere ex partibus tur, ut Cassianus, collat. 8, cap, 21. Cæsarius integrantibus compositionem. Unde etiam resupra et alii. Neque obstabit huic interpreta- linquitur non habere compositionem substantioni, etiamsi ibi legatur Angeli Dei, ut habet tialem ex hac materia, ex qua substantiæ corantiqua editio Septuaginta, quia etiam homi- poreæ componuntur, quia si hanc materiam nes sancti solent Angeli Dei in Scriptura vocari. haberent , etiam quantitatem naturaliter pos

32. Præterea etiam possent in illo loco no- tularent, quia quantitas proprietas est tali mamine filiorum Dei intelligi viri potentes et ro- teriæ connaturalis, ut latius ostendi, disp. 13, busti, ac fortes : nam filii Eloim, quod ibi ha- Metaphysicæ, sect. 14, num. 3 et 4. Nihilobetur, totum hoc significat, ut supra notat minus tamen D. Thomas, 4 part., q. 50, art. Cyrillus, et late prosequitur Pineda Job 1, circa 2, post definitam priorem quæstionem de inid : Cum cenissent filii Dei et videtur apta si- corporeitate angelicæ substantiæ, quærendum gnificatio pro dicto loco Genesis. Nam inde putavit, utrum Angeli compositi sint ex mafieri potuit, ut homines potentes viribus et cor- teria, et forma. Vel quia excogitari potest aliud poris fortitudine accedendo magno ardore, et genus materiæ spiritualis, et incapacis extenaffectu ad fæminas propter earum pulchritu- sionis quantitativæ, sed solum per modum cudinem, gigantes gignerent, id est, viros ro- jusdam spiritualis potentiæ, indigentis subbustos et proceros. De quibus plura videri stantiali actu spirituali ad existendum : vel possunt in Cyrillo, Theodoreto et Augustino certe quia non defuerunt, qui compositionem supra, et alia congerunt Fevardinus , in scho- ex materia, et forma Angelis tribuerint, etiam liis ad Iren., lib. 12, cap. 53, num. 2, et lib. 4, a quantitate abstrahendo. Avicembron enim, cap. 70, num. 4, et Pereira. Denique licet da- lib. Fontis vitæ, ut idem D. Thomas, dicto remus, angelos malos fuisse, quorum opera illi art. 2, et opusc. 15, cap. 5, refert, posuit in homines essent geniti, non potuissent id facere Angelis compositionem ex materia. Qualem per corpora ipsis connaturalia, ut late probat vero materiam illam esse censuerit, non satis Pereira, tom. 2, in Genes., lib. 8, disp. 2. Sed declarat. Nam in priori loco illi tribuit, quod ad summum possent id facere in corporibus dixerit, eamdem esse materiam universalem assumptis, ut Augustinus, dicto lib. 15, cap. 23, corporalium, et spiritualium rerum. In altero tradit et infra suo loco tractabimus. Et ita etiam vero ait, tribuissc Angelis materiam non susex tali effectu non posset colligi, dæmones esse ceptivam quantitatis, ac proinde alterius orcorporeos. Ad cætera vero argumenta jam sa- dinis. In quo sensu aliqui scholastici opiniotis responsum est.

nem illam secuti videntur. Refertque D. Thomas, in dicto opusculo, plures illius auctoris rationes, quas omitto, quia frivolæ sunt. Solum attingam eas, quæ occasionem præbent aliam compositionem explicandi. Una ergo ratio est, quia necesse est, substantiam angelicam non esse omnino simplicem etiam in

substantia sua, ut in hoc a creatore distingua- 3. Probatur secundo.- Est ergo anima ratur, ergo est substantialiter composita, ergo tionalis sive conjuncta, sive separata simplex ex actu, et potentia substantiali : omnis autem substantialis entitas carens compositione parpotentia substantialis est materia, ergo. Alia tium essentialium, materiæ scilicet, et formæ esse potest quia Angeli sunt compositi ex ge- etiam spiritualium. Ergo multo magis tota nere, et differentia , quia cum sint finiti, et angelica natura est simplex in sua essentia, cum aliis substantiis in communi ratione sub- ea nimirum simplicitate, quæ illam composistantiæ conveniant, sub genere aliquo sunt, et tionem excludat. Probatur consequentia, primo per differentiam terminari, ac definiri debent, quia nobilior est essentia angelica, quam ani· sed compositio ex genere, et differentia funda- ma rationalis tam in specie, quam in modo tur in compositione ex materia, et forma, ergo entitatis suæ, et perfectius est habere totam hanc in Angelis supponi necesse est.

suam perfectionem substantialem per entita2. Vera sententia. Angeli non compo- tem simplicem, quam per talem compositionuntur ex materia spirituali. Probatur pri- nem. Secundo quia in Angelo aliquid est per mo. Dicendum vero est, naturam angelicam modum formæ intellectualis, et illud præcise non esse compositam ex materia spirituali, spectatum est perfectius, quam anima ratioquæ sit vera substantialis potentia a substan- nalis, ergo potest subsistere, et permanere tiali forma realiter distincta, illaque ad exis- sine actuali unione ad aliquam materiam, tendum indigens. Hæc est sententia D. Tho- ergo illa forma angelica semper ita permanet, mæ, citatis locis, et aliorum theologorum, et hunc modum existendi habet connaturalem quos in dicto loco Metaphysicæ, num. 5, retuli sine indigentia alicujus materiæ, imo etiam ubi eam late probavi, et ideo breviter nunc sine capacitate informandi illam. Antecedens ostenditur. Primo quia Patres, qui Angelos supra probatum est. Prima vero consequentia incorporeos esse docent, eosdem vocant imma- probatur, quia forma angelica perfectior, materiales, seu materiæ expertes, ut ex allegatis gisque spiritualis, et intellectualis est, quam in capite præcedenti constat. Et licet quis pos- humana, sed hæc ex eo quod intellectualis, et set tergiversari dicendo, illos loqui de hac ma- spiritualis est, manere potest in suo esse subteria corporalium rerum , inde etiam colligi- sistens ab omni corpore, et materia, seu submus, ipsos intellexisse, nullam aliam rerum jecto separata, ergo multo magis forma angemateriam creasse Deum. Secundo id etiam lica potest ex se ita existere, nec postulat ita optime ostenditur ex naturali conditione ani- esse alicui materiæ, vel subjecto affixam, ut mæ rationalis, nam in se simplex entitas sub- ab illo separata permanere non possit. Jam stantialis est, et ita separata a corpore non vero probatur altera consequentia, tum quia est composita ex materia, et forma, alias eam- si forma non indiget subjecto, ut ab ipso in dem compositionem haberet in corpore, quia esse sustentetur, neque ut illo ad suas openon migrat de materia in materiam, ut in rationes utatur, non est, cur sit actus ejus, esse conservetur, alias non esset de se immor- vel ad illud dicat naturalem aptitudinem : tum talis, et melius, modoque magis suæ naturæ etiam, quia si forma angelica est apta per se accommodato a corpore in corpus migraret. subsistere, et consequenter etiam operari sine Neque etiam dici potest, quod in corpore con- ullo subjecto, cur perpetuo, et inseperabiliter stet materia, et forma, alioqui esset inepta ad illi uniretur sine alio ejus usu vel utilitate ? informandum corpus, quia vel informaret si- Quam rationen cum aliis latius in dicto loco mul ac immediate duas materias, unam spiri- Metaphysicæ prosecutus sum. Quapropter de tualem, et alteram materialem, quod est frivo- hac compositione ex partibus essentialibus, lum, et monstruosum, prorsusque irrationa- materia scilicet, et forma, certissimum est in bile. Vel simul cum sua spirituali materia, et Angelis non inveniri. quasi mediante illa informaret corpus, quod 4. Notationes aliquot pro solutione prima etiam repugnat : tum qui contra rationem ma- argumenti in numero primo. — Primum vero teriæ est informare, cum omnis materia in suo fundamentum contrariæ sententiæ postulat, ordine sit primum subjectum : tum etiam quia utrum aliqua substentialis compositio in Anjam anima sic composita ex sua materia spiri- gelis inveniatur. In quo dubio distinguere tuali, et forma, esset substantia completa, et oportet de compositione reali, in qua compoconsequenter non posset esse substantialis nentia realiter, vel saltem ex natura rei disforma corporis, neque unum per sc cum illo tinguantur, vel de compositione rationis, quacomponere.

lis est ex genere, et differentia, quæ ratione

« PredošláPokračovať »