Obrázky na stránke
PDF
ePub

cedit, nisi in hoc, quod illa duo ubi simul in dere a Deo in agendo, et Deum libere præbere eodem corpore fiant, quod non est supernatu- concursum, ergo scit non repugnare, concurrale, nisi secundum modum, et in ordine ad sum suspendere, ac subinde posse tale miraagens. Quapropter si in illo miraculo nihil a- culum efficere. Secundo hinc evidenter scire liud addatur, non videtur excedere naturalem potest Deum universalem naturæ ordinem Angeli cognitionem, post quam factum est. immutare posse, scilicet, facere ut sol quiesSecus vero erit, si aliquid ultra addatur, ut cat, quod cælum velocius moveatur, et simiquod fiat per extraordinariam conversionem, lia : nam scit hæc omnia pendere ex concursu vel per instrumentum natura sua impotens ad Dei, et a lege ab ipso constituta. Tertio hinc id efficiendum : nam secundum ejusmodi res- cognoscet evidenter non repugnare, ut Deus pectus, poterit modus affectionis naturalem in nihilum redigat res creatas, etiam incorcognitionem transcendere, sicut de aliis dic- ruptibiles, quia ab ipso pendent in fieri, et tum est.

conservari, et utrumque ab ipso libere fit. 19. Ultima conclusio tripartita. — Ultimo Annihilatio autem rerum inter opera superdico de his operibus, seu effectibus superna- naturalia computatur, magis quodammodo, turalibus tantum secundum modum, etiam quam creatio. Creatio enim cum nihil suppoantequam fiant, potest Angelus in generali e- nat, vix potest naturalis, aut supernaturalis videnter cognoscere aliquid hujusmodi posse vocari, quia nec est secundum naturam, quæ facere Deum, et in particulari etiam multa nondum est, nec contra illam, magis tamen potest cognoscere esse possibilia, licet non om- ad naturalem ordinem pertinet respectu eania. Probatur prima pars, quia Angelus co- rum rerum, quæ non nisi per creationem fiegnoscit Deum esse omnipotentem, ergo co- ri possunt, ut sunt substantiæ incorruptibiles, gnoscit posse præter naturæ leges operari et reliquæ omnes ex parte materiæ : quia omquidquid non repugnat: sed in his multa sunt nes istæ res de se postulant istum modum supernaturalia quoad modum, ergo simplici- productionis, per quam in ordine naturalium ter cognoscit posse Deum facere aliquid super- rerum constituantur, et ideo dici potest natunaturale dicto modo. Et confirmatur : nam ralis, tanquam naturæ institutio, vel inchoaetiam Angelus evidenter scit Deum extra se tio et tanquam conformis naturæ. Annihilalibere agere: nam hoc ad perfectionem sim- tio vero, licet suo modo ab eadem potentia pliciter pertinet, et ex natura intellectuali ne proveniat, est tamen contra appetitum naturæ cessario sequitur, ergo scit non omnia fecisse, jam factæ, et consequenter præter naturales quæ potest facere, cum potentiam habeat in- leges, et ideo cum fit, miraculosa censetur, finitam, scit etiam non arctari legibus natu- Angelus ergo tunc potest naturaliter cognoræ, vel inferiorum agentium, cum ipse sit scere hoc miraculum esse possibile. supra omnes, ergo hinc evidenter cognoscere 21. Quarto videtur etiam evidenter agnospotest multa supra naturæ ordinem facere cere, esse possibile, Deum corruptum reparare posse, quæ supernaturalia secundum modum idem numero , mortuum suscitare , annihilaappellamus. Denique in communi loquendo, tum recreare, cæcum illuminare, et similia. potest esse evidens in mutatione talis modi Quia potest evidenter cognoscere, in his non efficiendi non esse implicationem contradic- esse ex parte rerum repugnantiam, nec ex tionis, neque repugnantiam, ac proinde posse parte Dei impotentiam, quia per priorem proa Deo fieri. Hoc autem evidentius fiet, ad par- ductionem, potentia ejus diminuta non fuit, ticularia descendendo.

nec res fit incapax existentiæ, eo quod aliquan20. Probatur secunda pars conclusionis. - do illam habuerit, nec est difficilius ex nihilo Annihilatio est quodammodo magis superna- facere, quod prius fuit, et annihilatum est, turalis, quam creatio.--Probatur ergo secunda quam facere ex nihilo quod nunquam fuit. pars assertionis, quia Angelus scit Deum esse Quinto potest cognoscere, Deum facere posomnipotentem, ac proinde posse facere, quod se sine causis secundis, quæ per illas fiunt, non repugnat, sed in multis potest evidenter cum virtutem causarum eminenter contineat, scire hanc non repugnantiam, ergo. Probo et cum in principio ita illas fecerit : hoc autem minorem, primo in miraculo cohibendi agen- opus effiçiendi sine causis secundis effectus tia naturalia, ne agant in passum capax; et earum inter supernaturalia quoad modum vicinum, ut quod ignis non comburat pueros, computantur. Ex quibus exemplis colligi povel martyres, quod sol non illuminet, etc., test ratio, quia in multis effectibus, qui superquia evidenter scit Angelus hæc agentia pen- naturali modo fiunt, non repugnantia funda

40.

tur, vel in aliqua divina proprietate lumine 2 3. Difficultas que alium in locum remittinaturali Angelis bene nota, ut in libertate con- tur. — Supererat vero hoc loco inquirendum, juncta cum omnipotentia, et independentia in cum hæc mysteria gratiæ non omnino sint agendo ab omni re creata, vel in ipsis rebus extra objectum intellectus angelici, quibus naturalibus, in quibus invenitur talis propor- mediis, ac modis ab ipsis cognosci possint, et tio, aut connexio, vel similitudo, ut per eam quid de facto de illis cognoverint. Verumtanon repugnantia evidenter pateat. Et inde men quia in hoc loco solum agimus de inteletiam solvitur objectio, quo modo id quod lectu angelico in sua natura pure spectato, ideo supernaturale est, etiam ut possibile sub na- quidquid pertinet ad supernaturalem cognitioturalem cognitionem evidentem cadat : res- nem eorum in libro quinto et sexto remittipondetur enim, quod licet id sit supernaturale mus, ibi enim de statu gratiæ, et gloriæ ilload causas creatas comparatum est, naturale rum, ad quos horum mysteriorum cognitio respectu Dei, etiam ut cognoscibilis lumine pertinet, dicturi sumus. naturæ, id est, secundum proprietates, quæ de illo naturaliter cognoscuntur: et ipsa etiam

CAPUT XXXI. non repugnantia est aliquo modo naturalis, quatenus in naturalibus principiis continetur. UTRUM COGNITIO ANGELORUM RESPECTU OMNIUM OB

22. Probatur tertia pars conclusionis. — De JECTORUM NATURALIUM, QUÆ PER PROPRIAS SPEnique probatur altera pars. Primo ratione ge- CIES COGNOSCUNT, COMPREHENSIVA SIT. nerali supra facta, quod non de omnibus supernaturalibus operibus per se consideratis 1. Angelicam intellectionem per humanam antequam fiant, est naturaliter evidens, quod explicari debere. - Vide in tractatu de Anima, non repugnent. Nam licet repugnantia evi- disp. 5. — Disputavimus hactenus de objecto denter non cognoscatur, etiam non repugnan- intellectus angelici, et de speciebus intelligibitia non demonstratur, quia in naturalibus libus, quæ vicem objectorum tenent, et ratioprincipiis non satis continetur. Sicut etiam nem medii cognoscendi ex parte objecti hanos per materialia spiritualia imperfectc co- bent, et intellectum in actu primo, seu in pognoscimus et ex creaturis aliqua de Deo asse- tentia proxime ad intelligendum constituunt : quimur, et plura ignoramus : ita etiam ex na- unde convenienti ordine sequitur, ut de intelturalibus potest Angelus cognoscere aliqua su- lectione ipsa, quæ intellectum in actu secundo pernaturalia non repugnare, de aliis vero id constituit, eumque cognoscentem facit, disseassequi non potest, quia non habent sufficien- ramus. Imprimisque natura, et essentia inteltem connexionem cum naturalibus. Quod e- lectionis angelicæ explicanda est : simulque de tiam potest exemplis manifestari. Nam quod proprietatibus ejus dicemus, ac tandem necesnon repugnet idem corpus circumscriptive esse sitatem in usu ejus explicabimus. Non possuin pluribus locis, forte non est evidens Angelo, mus autem melius intellectionem angelicam sicut nec hominibus, etiam mysterium Eucha- explicare, quam per comparationem ad nosristiæ credentibus, visum est evidens. Idem tram, quia nec cognoscimus illam prout in se fortasse est de penetratione duorum corporum est, nec per propriam speciem : per effectus in eodem loco, nam cum in his sit repugnan- autem ipsorum Angelorum non potest perfecte tia naturalis, et fundamentum ejus semper cognosci, et ita nullum medium naturale hamaneat, non est facile cogitare medium natu- bemus magis accommodatum, quo angelicæ rale, quo evidenter demonstretur posse vinci intelligentiæ cognitionem aliquam assequi posillam repugnantiam , et fieri effectum ejus, simus, quam ex intellectione nostra ad intelliilla, et fundamento ejus non ablatis, non quæ- gentiarum cognitionem ascendendo, et ad insdam repugnantia in hoc involvi videtur. Aliud tar nostrorum actuum, removendo imperfecexemplum est de elevatione rei creatæ ad tiones puris spiritibus repugnantes, illorum agendum per suammet entitatem ultra sphe- actus concipiendo, et explicando. Unde supporam suæ activitatis, et supra suam naturalem nendum est, omnia quæ in nostris actibus pervirtutem, ut instrumentum Dei. Et idem forte fectionem dicunt creaturæ accommodatam, est de existentia accidentium sine subjecto, Angelorum actibus convenire ; ut, verbi gravel, quod perinde est, de elevatione eorum ad tia, esse actum vitæ, esse elicitum a potentia subsistendum : item de actione ignis in spiri- intelligendi cum objecto, esseque spiritualem tum et similibus. Nec in hac conclusione nova et immaterialem. Item esse qualitatem seu croccurrit difficultas.

titatem distinctam ab intellectu, et specie, ac denique esse formam repræsentantem formali- possunt. Nam compositio esse non potest nisi ter intellectui rem cognoscentem, atque hoc simplicia supponantur, ergo in Angelis necesmodo informando illum, actu intelligentem saria est hæc operatio, quia si componunt, ipsum constituere. Quæ omnia de anima sunt simplicibus conceptibus indigent; si vero non a nobis in tractatu tertio disputanda, et ideo componunt, saltem per simplices actus cognostanquam generalia, et essentialia intellectioni cere debent: sicut Deus etiam sine simpliciscreatæ, hic a nobis supponuntur.

simo actu cognoscere non posset. Quia vero in 2. Triplex humani intellectus operatio re- hac simplici cognitione potest esse varietas secensetur. — Solum ergo inquirenda sunt quæcundum majorem, vel minorem perfectionem, angelicæ naturæ sunt propria, quod non nisi solum superest explicandum, quantæ perfecper excessum, quem habent ad nostram, ex- tionis in Angelis sit hæc simplex cognitio. plicare possumus. In nostro autem intellectu Tres autem gradus in hoc genere cognitionis tria opera philosophi distinguunt, simplicem distingui possunt. Prima est cognitio simplex apprehensionem, seu cognitionem, composi- imperfecta, qua non cognoscitur res prout in tionem et discursum. Primam vocavit Aristo- se est, nec per propriam speciem, sed per alieteles indivisibilium intelligentiam, quia per nam, qualis est cognitio, quam et nos et Anillam formantur simplices rerum conceptus, geli de Deo naturaliter habere possumus. Seunamquamque absolute, et simpliciter appre- cunda est cognitio rei prout in se est per prohendendo, vel quid fit cognoscendo. Secunda priam speciem, et quidditativa, non tamen fit per attributionem, vel comparationem u- adæquata, et comprehensiva, qualis est cogninius rei simpliciter conceptæ ad aliam, quod tio, quam habent beati de Deo in patria. Terfit a nobis, unum conceptum simplicem cum tia est cognitio perfecta , et comprehensiva, alio componendo, fierique potest vel conjun- qualem habet Deus de seipso. Posset addi quargendo, seu affirmando unam rem conceptam ta, quæ dicatur supercomprehensiva, et exde alia, vel illam removendo, seu negando, cedeps,qualis est cognitio quam Deus habet de et in utroque modo invenitur compositio ge- creaturis, sed hanc sub comprehensiva comneratim sumpta, quamvis affirmatio speciali prehendimus, quia non excedit illam ex parte modo soleat dici compositio , et negatio di- objecti, quia per comprehensionem totum, visio. Tertia operatio fit per aliam majorem quod in re est, et totaliter cognoscitur, et sucompositionem plurium compositionum sim- percomprehensio solum addere potest excespliciorum , unam ex altera inferendo, et per sum perfectionis ex parte cognoscentis, videnotain illationis eas inter se conjungendo. Et licet quod majori lumine, et claritate cognospropterea interdum Aristoteles hanc tertiam cat, quam ad rei comprehensionem necessaria operationem sub compositione comprehendit, foret. De quo excessu nihil in particulari diduasque tantum operationes enumerat : ta- cere opus est. Nam supposita comprehensione men quia modus compositionis est major, et clarum est fore perfectionem ex parte intellilonge diversus, et ad distinctum finem ordina- gentis in eo, qui altius, et perfectius lumen lus, ideo hæc tertia operatio merito a secunda intelligendi habuerit. distinguitur, et proprio nomine, discursus, seu 4. Suppositio prima. - Angelica cognitio ratiocinatio dicitur. Per has ergo tres opera- non est comprehensiva, nisi sit per species protiones discurrendo, et modum intelligendi An- prias, aut eminentiores. — Ex his ergo tribus gelorum, et actuum illorum essentiam, quoad gradibus simplicis cognitionis supponimus prifieri possit, explicabimus.

mo, Angelos non cognoscere comprehensive, . 3. In Angelis simplex cognitio respondens imo neque quidditative ea, quæ per propriam primæ intellectus nostri operationi. Quantæ speciem, vel superiorem, seu eminentiorem sit per sectionis , et proponuntur tres gradus non cognoscunt, et ideo de illis quæstionem illius.—In hoc itaque capite tantum de prima non movemus. Id patet in naturali cognitione operatione tractamus, ad quam per se pertinet Dei, de qua satis in superioribus dictum est. cognoscere, quid unaquæque res sit. Propter Extra Deum vero non videntur Angeli habere quod Aristoteles definitionem rei ad primam aliud naturale objectum, quod isto modo imoperationem intellectus pertinere dixit. Quod perfecto simpliciter cognoscant, aut apprehenergo in Angelis sit simplex conceptio, seu in- dant, quia omnium objectorum naturalium telligentia rerum, tanquam per se notum sci- proprias species habent, et ita illas proprio mus, quia in nobis hæc est prima operatio, et conceptu, et prout in se sunt cognoscunt. De fundamentum aliarum, quia sine illa esse non actibus autem liberis dubitari posset, quia illos non cognoscunt, nec habent eorum species, 6. Secunda suppositio. - Angelica cognitio prius quam illis manifestentur, ut diximus. per proprias species est quidditativa.-Secundo Sed in his considerandum est, hos actus solum suppono, Angelos quidditative cognoscere omesse occultos Angelis, quantum ad absolutam nia quæ per proprias species cognoscunt. Hoc existentiam, non tamen quantum ad essentiam est certum de rebus inferioribus ipso cognoscognitam ut possibilem, vel quam habiturus cente : verumtamen etiam respectu superioris est actus, si circa tale objectum sub tali ratione verissimum est. Quia etiam inferior cognoscit fiat. Nam licet Gabriel, verbi gratia, non co- superiorem per propriam speciem ejus, et per gnoscat de Raphaele, an hic et nunc tali spe- lumen satis clarum, et sufficiens ad cognitiocie utatur, cognoscit nihilominus, quod si illa nem cujuscumque rei finitæ. Nulla enim est utitur, actum talis speciei et essentiæ efficiet, ratio cur talis cognitio vires intellectivas Anet ita nunquam habent de his actibus imper- gelorum excedat. Quia licet superior excedat fectam, seu analogam, ut ita dicam, concep- inferiorem in differentia specifica, vel aliqua tionem, sed tantum abstractivam, vel intuiti- subalterna, nihilominus in ratione objecti covam in suo ordine perfectas. Et propterea gnoscibilis quilibet Angelus, eo ipso quod fiistorum actuum cognitio ad primum illum nitus est, proportionatum est objectum, ut gradum non spectat.

per propriam speciem, et lumen finitum per5. Magis possent ad eum ordinem pertinere fectum in genere intelligibili, quoad ultimam res supernaturales, de quibus etiam diximus differentiam cognosci posset, quod ad cogninon posse ab Angelis cognosci naturaliter. At tionem quidditative cognoscitur a beato per vero cum hæc sub naturalibus objectis non lumen ejusdem ordinis, etiamsi finitum sit, comprehendantur, ad præsentem etiam sup- ergo multo magis poterit Angelus superior ab positionem non pertinent. Quamvis autem hæc inferiori per lumen naturale ejusdem ordinis naturaliter non cognoscantur, possunt nihilo- quidditative cognosci. minus cognosci perfecte, et per proprias spe- 7. Tertia suppositio.-Angelus comprehendit cies, si Deus illas cum lumine proportionato Angelum inferiorem et cætera minora.—Tertio infundere velit, ut est de Angelis beatis valde suppono, Angelum superiorem cognoscere inprobabile, ut in libro sexto, dicemus. Et ita feriores, et consequenter omnia objecta natupoterunt de his rebus habere cognitionem ralia minus perfecta, non tantum proprie et quidditativam, an vero etiam comprehensivam prout in se sunt, et quidditative, sed etiam habere possint, ibi videbimus. Item possunt comprehensive. Est communior sententia, ut hæc cognosci ab Angelis aliquo genere natu- videbimus. Et probatur, quoniam Angeli haralis cognitionis, supposita aliqua apprehen- bent proprias species talium rerum, et lumen sione talium rerum, ex naturali ratione, seu intelligendi in suo ordine perfectum, et ab revelatione, aut prædicatione aliis facta, sicut omni corporeo impedimento expeditum, ergo nunc dæmones cognoscunt, et inviti credunt si supponantur esse perfectiores in natura ipincarnationem, et hominum justificationem, sis rebus cognitis, poterunt illas comprehenet gratiam, ac similia quæ per fidei prædica- dere. Quid enim obstare potest ? Dicet forte tionem apprehendunt, et ex signis coacti cre- aliquis, contingere posse ut Angelus, verbi dunt. Et quoad hunc modum cognitionis ha- gratia, superior comparatus ad inferiorem, vel bet etiam in his locum suppositio facta, quia infimus ad animam rationalem, in genere entalis cognitio nec quidditativa est, nec per tis sit perfectior, et nihilominus comparati in conceptum proprium rei, prout in se est, sed genere cognoscentis, et cognoscibilis, seu poper conceptus analogos, seu universales, per tentiæ, et objecti, non adæquet virtus potenaliquam negationem vel habitudinem aut com- tiæ cognoscibilitatem objecti. Sicut anima raparationem ad tales res determinatos, sicut tionalis perfectior est sole in genere entis, et nos ista concipimus. Nam in hac parte possunt nihilominus non potest solem comprehendere, Angeli in pura natura spectati nobiscum æqui- quia ejus virtus intelligendi non adæquat coparari. Quoniam hæc imperfectio non ex cor- gnoscibilitatem Solis. Respondeo nullum esse pore, aut phantasmatibus adæquate oritur, in rebus, seu in natura fundamentum ad hoc sed ex imperfectione cujuscumque intellectus cogitandum, vel suspicandum, quia unumcreati comparati ad supernaturalia objecta : et quodque ens, quatenus tale cognoscibile, seu ideo talis imperfectio etiam in Angelis locum intelligibile est, et ideo quantum unumquodque habet, licet in eis propter majus acumen in- habet de entitate, tantum et non plus habet genii minor fortasse sit.

de cognoscibilitate. At simili proportione Angeli essentialiter intellectivi sunt, ideo unus- comprehensione rei quoad essentiam, et na. quisque quantum habet de perfectione entis, turam, non est necessarium ad comprehensiotantum habet de perfectione intelligendi, ergo nem, ut per illam cognoscantur omnia quæ unusquisque respectu sui habet vim cognos. rei insunt, vel ab illa de facto fiunt, quia mulcendi adæquatam cognoscibilitati suæ, et res- ta sunt in re, quæ neque ad naturam ejus pectu inferiorum etiam excedentem, ergo ni- pertinent, neque ut de facto existentia, vel inhil obstare potest, quominus se, et inferiora hærentia habent cum illa connexionem. Et ita comprehendere valeant. Neque est simile de comprehendetur herba, verbi gratia, si coanima nostra respectu Solis, quia anima nostra gnoscatur essentia, et omnis virtus, et pronon cognoscit nisi mediante corpore, et ideo prietas intrinseca ejus, etiamsi non cognoscannon cognoscit solem, imo neque inferiores tur accidentia communia, quæ ab extrinseco substantias per proprias species, ideoque nec illi inesse solent. Hoc ergo modo dicimus Anquidditative illas cognoscit. An vero separata gelum superiorem comprehendere inferiorem: possit omnia sibi inferiora cognoscere com- quia ad hanc comprehensionem non est necesprehensive, infra in proprio tractatu vide- se, ut videat in altero, quid actu velit, aut cobimus.

gitet, nam hoc accidentarium est ad naturam 8. Sed urgebit aliquis, nam ad comprehen- ejus: satis ergo est, ut cognoscat quid cogisionem necessarium est, ut nihil rei coguitæ tare , aut velle possit, nam hoc est intrinlateat cognoscentem: nullus autem Angelus, secum , et cum essentia ejus connexionem etiamsi superior sit, potest hoc modo cognos- habens. Et hoc modo de comprehensione loquicere inferiorem, vel animam nostram, quia non mur, nam in alio sensu sumpta comprehenpotest corejus scrutari, nec omnes inter nos ac- sio, non est cognitio unus rei, sed plurium, tus ejus penetrare, ergo saltem inter creaturas quæ accidentaliter conjunguntur, et ideo posintellectuales non potest esse comprehensio, sunt in cognitione separari, et tunc licet cotam superiorum respectu inferiorum, quam e gnitio unius non sit comprehensio illius comconverso. Unde in hoc videtur esse nonnulla positi, seu aggregati, nihilominus erit comdifferentia inter unumquemque Angelum res- prehensio illius rei, quæ cognoscitur, quia pectu sui, et respectu aliorum , etiam infe- nihil quoad ejus naturam per se pertineat, lariorum: nam secum habet quamdam majo- tet cognoscentem. Et ita patet responsio ad rem proportionem, unde se totum, ut sic di- objectionem a nobis factam. Ad rationem vecam, id est, substantiam, potentias, et actus ro contrariæ sententiæ seu modernorum illocognoscere potest, non potest autem inferio- rum, respondemus verum esse ad comprehenrem ita exacte cognoscere, quia non habet il- sionem pertinere, non tantum cognoscere quæ lum tam intime unitum, sicut seipsum. Prop- formaliter insunt, sed etiam quæ deduci poster hoc argumentum quidam moderni negant, sunt ex re tanquam ex causa. Dico tamen non posse creaturam liberam, ab alia creatura esse necessarium cognoscere, an illa, quæ decomprehendi. Quia ad comprehensionem ne- duci possunt, actu fiant, quando non necessacessarium est, non solum cognoscere omnia, rio deducuntur, sed satis esse cognoscere, posquæ formaliter rei insunt, sed etiam omnia, se ab illa fieri , quod recte cognoscit unus quæ ex illa tanquam ex causa deduci possunt, Angelus de alio, etiamsi actualem ejus operaquia hæc omnia ad ipsam quodammodo per tionem non videat. tinent. Unde inferunt, necessarium esse ad 10. Utrum e converso Angelus inferior comcomprehensionem, etiam internas cogitatio- prehendat superiores Quorumdam responsio nes, et decreta libera cognoscere.

excluditur, et expenditur reduplicatio. -Quan9. Diluitur instantia. - Quotuplex sui tum cognoscibilis est.-Hinc vero nascitur difcomprehensio, et quid ad illam requiratur. — ficultas de Angelo inferiori respectu superioNihilominus censeo veram esse sententiam rum, an illos etiam comprehendat. Nam ex communem, et argumentum in æquivoco ver- dictis sequi videtur illas comprehendere, quoad sari. Unde adverto, in nomine comprehen- essentiam, et naturam, si ad comprehensiosionis posse esse æquivocationem, vel varieta- nem necessarium non est actus liberos cognotem juxta diversitatem objectorum, ad quæ scere. Probatur, quia præter cogitationes cordis comparatur: nam possumus loqui de compre- Angelus inferior cognoscit quidquid est in suhensione naturæ, vel essentiæ rei, vel de com- periori formaliter, id est, totam substantiam, prehensione omnium quæ rei insunt, quomo- et quidditatem ejus, et potentias, et quidquid documque illi conveniant. Loquendo ergo de ab illo fieri potest, sistendo in esse possibili,

« PredošláPokračovať »