Obrázky na stránke
PDF
ePub

tantum distinguuntur. Item vel loqui possumus illo faciens. Quæ compositio substantialis est, de natura angelica quasi abstracte concepta, nam ex illa unum per se in genere substantiæ vel de Angelo in concreto, in quo suppositum resultat, imo ad complementum substantiæ includitur. Denique natura etiam angelica creatæ pertinet : Hæc autem omnia proporabstracte concepta spectari potest, vel præcise tione servata omnibus personis, et suppositis secundum esse essentiæ, vel prout est ens ac- creatis communia sunt, neque in Angelis hatuale, seu actu existens.

bent aliam specialem rationem, nisi quod in 5. Satisfit jam argumento per tria pronun- eis, sicut etiam in anima rationali subsistentiala. Primum. — Primo igitur loquendo tia simplicior est, quia est modus spiritualis, ac præcise de natura angelica in sua essentia proinde omnino indivisibilis : distinctionem spectata dicendum est, nullam realem compo- autem ab angelica natura ex natura rei hasitionem in suo conceptu includere, quia ut bet, sicut in reliquis suppositis creatis invenisie nondum concipitur ut composita ex esse, tur.Quæ res, in disp. 34 Metaphysicæ, sect. 2, et essentia, quia nondum concipitur actu exis- usque ad 5, late tractatæ sunt, et ideo nihil tens. Nec etiam concipitur ut composita ex na- hic addere necesse est. Et hæc ad solutionem tura, et personalitate, quia concipitur abs- primi argumenti sufficiunt. tracte, et tanquam forma integra suppositi, et 8. Pro secundo argumento in eodem numero compositio ex partibus jam exclusa est : nul- excluditur ulterius ab Angelis compositio Metalum autem aliud genus compositionis realis in physica.-Petitur autem in secundo argumenaliqua natura considerari potest, ergo in essen- to, an sit in Angelis compositio rationis ex tia, seu natura angelica nulla talis invenitur. genere, et differentia, et unde in eis sumi posNeque inde sequitur esse omnino simplicem, sint, si materiali compositione reali omnino seu purum actum, quia ut sic spectata est po- carent. Sed hæc res metaphysica et generatim tentiale quid, et apta ingredi compositionem est a nobis sufficienter tractata in disp. 6 Mealiquam per modum formæ, et integre naturæ, taphysicæ, sect. 11, et speciatim de Angelis quod satis est , ut nec purus actus sit, neque in disp. 35, sect. 3, a num. 34, quibus nihil habeat simplicitatem ad perfectionem simpli- addere necesse est, sed ea breviter recapituciter pertinentem, seu in ea fundatam, qualis lando dicimus, hanc compositionem ex genesola divina simplicitas invenitur.

re, et differentia in Angelis admittendam esse, 6. Secundum pronuntiatum. — Secundo, si sicut ab omnibus theologis admittitur, uno exnatura angelica consideretur in statu essentiæ cepto Durando, in 2, d. 3, quæst. 1, qui, judihabentis actualem entitatem,sic aliquam com- cio meo, contradictoria docet. Ait enim Angepositionem habet, scilicet esse et essentia : hæc lum esse in genere, vel sub genere, quod veenim compositio in omnibus rebus creatis actu rissimum est, quia Angeli univoce conveniunt, existentibus invenitur et in substantiis sub- vel inter se in ratione spiritus creati, vel cum stantialis censenda est, quia in re substantiali cæteris substantiis in aliquo limitato gradu entam essentia, quam esse substantiale est, et tis a quo communis ratio generis abstrahi pounum per se in genere substantiæ componunt. test. Addit vero nihilominus Durandus, AngeAn vero illa compositio ex esse, et essentia los ex genere et differentia non componi. Hoc realis sit, tanquam ex rebus realiter distinctis, autem cum priori repugnantiam involvit. Quia vel tanquam ex re, et modo ex natura rei di- Angelus non est pars substantiæ, vel aliqua subversis, vel solum sit rationis secundum diver- stantia incompleta, sed perfecta et integra, sos respectus, aut mentis considerationes, eam- unde si in aliquo, vel sub aliquo genere est, dem omnino quæstionem habet in Angelis,quæ maxime quidem in genere substantiæ, ergo in quolibet ente creato, et ideo non sunt hic substantia est genus ad Angelum, et ad res repetenda, quæ de illo puncto in disput. 31 alias, ergo necesse est, ut Angelus per aliquid Metaphysicæ, latissime diximus, præsertim in differat ab aliis rebus sub illo genere contentis, sect. 13.

ergo necesse est, ut ex illo genere, in quo con7. Tertium pronuntiatum. Tertio, si loqua- venit et ex illo prædicato, in quo differt, semur de Angelo, qui est intellectualis persona, cundum rationem componatur: hæc autem dicendum est, esse quid compositum ex natura est compositio ex genere et differentia, ergo substantiali et ejus termino, qui suppositali- supposito illo principio, non potest hæc comtas, vel personalitas dicitur, estque positivus positio in Angelis negari. Idemque argumenmodus naturæ ab illa ex natura rei distinctus, tum fieri potest de Angelis inter se, addita esac proinde realem aliquam compositionem in sentiali diversitate, quæ in eis reperiri potest, ut infra dicemus. Non est ergo dubium, quin Angeli sint ex genere, et differentia compositi,

CAPUT VIII. neque hæc compositio eorum simplicitati repugnat, quia est tantum compositio rationis, UTRUM ANGELI IN ESSENTIA ET OMNIBUS ATTRIneque est necesse fundari in reali compositione BUTIS QUASI ESSENTIALIBUS FINITÆ PERFECTIOex materia et forma, sed in convenientia, seu NIS SINT? similitudine univoca completa, vel incompleta, ratione quarum conceptus genericus, et speci- 1. De variis attributis per quæ Angelorum ficus a diversis rebus abstrahi possunt, ut in natura investigatur.- Cum naturam angelicam citatis locis Metaphysicæ latius explicuimus, non possimus in hac vita prout in se est, seu ubi etiam diximus principium illud , genus proprio conceptu cognoscere, ut in dicta dispusumitur a materia, differentia a forma, intel- tatione 35 Metaphysicæ, sect. 2, probavi, ideo lectum de propria materia et forma physica, necessarium nobis est per attributa quædam nec necessarium, nec verum esse, et ideo, ut negativa, vel comparativa, vel ad Deum, vel aliquo modo subsistat secundum quamdam ad alias creaturas Angelorum essentiam, prout proportionem, tantum intelligendum esse, quia possumus, declarare. Ideoque in hoc capite de genus est potentiale quid, sicut materia et dif- his attributis, quæ omnibus Angelis communia ferentia est actus formæ secundum modum sunt, dicemus, postea vero ad eorum naturas suum proportionatus; neque in his quæa theo- in specie declarandas, prout potuerimus, deslogia aliena sunt, amplius immorari necesse cendemus. Erit autem utile præ oculis habere est.

attributa negativa, quæ in præcedenti tomo de 9. Non tamen excluditur ab Angelis compo- Deo explicuimus: nam vel ad instar eorum, sitio ex substantia et accidentibus.—Ultimo po- vel per illorum remotionem, seu per opposita test hic inquiri, utrum in Angelis compositio saltem confuse concepta declarandum a nobis ex substantia, et accidentibus inveniatur. Non est, qualis et quantæ perfectionis angelica naenim defuerunt philosophi , qui ab Angelis tura sit. Omittimus autem illa attributa, quæ omnia accidentia removerint, ut commenta- omnibus entibus transcendentia sunt, ut sunt rium in 12, Metaphysicæ, comment. 25, et veritas, bonitas, unitas, quæ in Deo explicuisimplicius, in prædict., cap. de Qualitate. Imo mus per singularem excellentiam ejus. In Anetiam Maximinus , super Dionysio, de cælesti gelis vero ex communi ratione entis creati Hierarch, absolute dixit, omne accidens ab conveniunt, sub qua ratione in Metaphysica a Angelis repellendum esse, neque loquitur de disput. 3, usque ad 11, a nobis tractata sunt: solis accidentibus materialibus, ut aliquando modus autem peculiaris, quo in Angelis inveD. Thomas eum pie interpretatur de intellec- niuntur, ex declaratione aliarum proprietatualibus accidentibus. Certum nihilominus est tum constabit. Et quia de simplicitate, vel dari in Angelis compositionem ex substantia compositione angelicæ naturæ jam diximus, et accidenti. Ita docent omnes theologi, maxi- de reliquis breviter dicemus. Inter hæc autem me D. Thomas, 1 part., quæst. 54, art. 1, et prædicata quædam diminuunt, alia perfectioseq., et 1, 2, quæst. 50, art. 6, ubi prædictam nem augent, utraque vero ad veram essenphilosophorum doctrinam refert, et refutat. tiam Angeli declarandam necessaria sunt. Quia Angeli non sunt puri actus, sed quoad2. Prima conclusio affirmans.-Quo sensu multas perfectiones sunt tantum in potentia : conclusio hæc de fide sit.- Probatur ratione.et ideo per actus accidentales perfici possunt. Primo ergo dicimus, Angelos in essentia finiItem substantia eorum est finitæ, et limitata tæ ac limitatæ perfectionis esse. Hæc assertio perfectionis, et ideo non potest per seipsam unum per se notum supponit, et aliud' de fide participare omnem Dei perfectionem, ac sub- certum adjungit. Supponit enim esse in Angeinde accidentibus perfici potest. Denique ex lis aliquam perfectionem essentialem, quod per eadem radice limitationis suæ mutabiles sunt, se notum est ea ratione, qua per se notum est, mutatio autem sine aliqua compositione intel- omne ens aliquam bonitatem habere : nam ligi non potest. Et hoc ex dicendis de proprie- bonitas transcendentalis et perfectio rei idem tatibus Angelorum evidentius constabit. sunt, ut in Metaphysica ostensum est. Addi

mus ergo perfectionem Angeli esse limitatam, ac subinde quatenus finitum er infinitum dicuntur de quantitate perfectionis, sic angelicam naturam finitam esse, non infinitam sim

pliciter. Et sic est assertio de fide. Quia Scrip- quia hoc soli enti simpliciter infinito convenire tura soli Deo tribuit singularem excellentiam potest. Nam perfectiones rerum in infinitum infinitæ perfectionis. Nam, Psalm. 144, inci- multiplicari, et augeri possunt; unde nisi in pit David singulariter laudare, dicens : Exal- perfectione infinita simpliciter contineri non tabo te, Deus meus, Rex, etc., utique prædican- possunt. Ut autem hoc melius intelligatur, do, quæ tibi sunt propria. Et inter alia subdit : supponenda est vulgaris distinctio perfectioMagnus Dominus et laudabilis nimis, et ma- num entis, quædam enim dicuntur simpliciter gnitudinis ejus non est finis. Talis ergo magni- simplices, quia nullam includent imperfectiotudo est propria Dei, et ideo subjungit: Con- nem, et de se meliores sunt, quam omnes aliæ fiteantur tibi, Domine, omnia opera tua. Unde repugnantes illis, propter quod definiri solet Paulus ad Rom. 11, Dei excellentiam per hoc perfectio simpliciter, quod in individuo entis declarat, quod ex ipso et per ipsum, et in eo melior sit ipsa, quam non ipsa. Aliæ vero sunt sunt omnia. Est ergo singulare et proprium perfectiones non simpliciter, sed secundum Dei in se omnia continere, sed hoc est neces- quid, quæ tales dicuntur, quia non semper sarium ad infinitam perfectionem simpliciter, sunt meliores, quam oppositæ, seu quia vel ergo hæc infinitas est propria Dei, ac proinde supponunt imperfectionem, vel illam concluin Angelis non invenitur. Denique satis ex- dunt. Inter quas hoc est discrimen, quod priopresse id docet Paulus, ad Hebr. 1, in ea com- res formaliter inveniri debent in ente summe paratione quam inter Filium Dei naturalem et perfecto, posteriores vero satis est, quod emiAngelos facit, dicens : Tanto melior Angelis nenter contineantur, quia eo ipso, quod imeffectus, quanto differentius præ illis nomen perfectionem involvunt, vel oppositionem ad hæreditarit. Unde plane ostendit Angelos non alias æquales perfectiones, non possunt foresse æquales Patri, sicut est Filius, ac subinde maliter requiri in omni ente undique perfecto, nec ipsi Filio, vel Spiritui sancto, aut Deo ut in superiori tomo, tractatu primo, libro 1, æquales esse. Et si essent infiniti in essentiali cap. 8, num. 11, et tractatu 3, libro 3, cap. perfectione, essent Deo æquales, ergo de fide 10, et disputat. 30 Metaphysicæ, sect. 1, a certum est talem infinitatem non habere. Unde num. 8, declaravi. etiam in Psalm. 34, scriptum est : Domine, 4. Ulterius vero advertere oportet duobus quis similis tibi ? Et inter Angelos illi sanctimodis posse substantiam aliquam includere, perseverarunt, qui vocem illam secuti sunt, vel omnes, vel aliquas ex his perfectionibus. quis sicut Deus ? Denique veritas hæc tam nota Primo ex vi solius essentiæ, præcise in sua est in Ecclesia , tanquam a sanctis Patribus substantia spectatæ : secundo per accidentia repetita, ut supervacaneum sit, auctoritate superaddita. Priori modo habet Deus omnem amplius illam confirmare. Ratio etiam est evi- perfectionem formaliter, vel eminenter ex vi dens, quia Angeli sunt creaturæ, ut supponi- solius essentiæ, et substantiæ suæ, ut in dictis mus, quia non habent esse a se : nam ens ha- locis probavi: at vero Angeli cum nec a se sint, bens esse a se unum tantum est, ut in præce- nec illimitatam habeant essentiam, non posdenti tomo et in Metaphysica late ostensum sunt illo modo omnem perfectionem essentiaest, habent ergo Angeli esse receptum ab alio, liter, seu per suam præcisam substantiam conac proinde dependens et ex nihilo factum, tinere. Sed ex perfectionibus simpliciter illas ergo limitatum et finitum. Quid vero in hoc tantum essentialiter includent, quæ ad comsenserit Aristoteles, dixi in disput. 35 Meta- pletam naturam substantialem constituendam physicæ, sect. 3, num. 24 et 32. Præterea formaliter necessaria sunt, ut sunt esse natuquæri potest, an possit Angelus dici infinitus ram integram, id est, non per se ordinatam ad saltem secundum quid, scilicet in proprio ge- componendam aliam, et consequenter substannere, vel specie ? Sed, ut dixi, a num. 25, hæc tialem, viventem, intellectualem. Hæc enim interrogatio non tam ad rem, quam ad mo- prædicata perfectionem simpliciter important, dum loquendi spectat, utrumque vero ibi suffi- ut ex illus definitione manifestum est : tamen cienter tractavi, neque aliquid addendum oc- quia sunt per se ordinata, ita ut posteriora per

se supponant priora, et priora per se contra3. Secunda conclusio. — Non postulat An- hantur, seu determinentur per posteriora, ideo geli essentia perfectiones omnes. — Atque hinc in essentia finita limitata, et per specialem diffecolligere imprimis possumus, non pertinere ad rentiam includuntur. Quædam vero sunt perperfectionem essentialem Angeli, ut omnes fectiones simpliciter, quæ licet formaliter, et perfectiones entis in se contineat. Probatur, substantialiter creatis substantiis conveniant,

currit.

non tamen essentialiter, ut actu esse, vel sub- libus. Tertio idem probatur brevi quadam insistere, non tamen eis conveniunt essentialiter, ductione. Nam imprimis Angelus non potest quia nec per se, nec a se habent actualem esse immensus, id est, capax ubiquitatis simexistentiam, et consequenter, neque modum pliciter, quæ non tantum loca actu creata, sed existendi habent immutabilem omnino, ab su- etiam omnia creabilia implere potest, hæc binde utrumque habent extra essentiam, licet enim immensitas ex infinitate Deo convenit, non per accidentia, sed per substantialem mo- ut disputat. 30 Metaphysicæ, sectione 7, late dum.

declaravi, ergo non potest Angelis convenire, 5. Alias denique perfectiones simpliciter quod in dicta disputat. 35 Metaphysicæ, sect. 3, participare possunt Angeli proprie, et forma- num. 6, ratione probavi, et declaravi. Hic auliter per accidentia superaddita, quamvis essen- tem, ut res fiat etiam Theologiæ certa, ex Patialiter, aut in substantia sua illas non inclu- tribus probari potest, qui hac ratione Angelos dant, ut sunt sapientia, virtus moralis, intelli- circumscriptos natura sua vocant, ut supra gere, aut velle actu, et similia, de quibus postea capite tertio ex Athanasio in Epistola ad Seradicturi sumus. Denique sunt aliæ perfectiones pionem retuli, et eodem modo loquitur Damassimpliciter, quas nullo modo Angeli partici- cenus, lib. 1, de Fide, cap. 17, et lib. 2, cap. 3, pant, neque illarum capaces sunt, ut sunt ne- et Theodoretus, quæst. 3, in Genes., Anastacessitas essendi, simplicitas, quæ omnem com- sius Sinayta, de rectis Fidei dogmatibus, verpositionem et aptitudinem ad illam excludat, sus finem, ubi spiritus administratorios dicit omnipotentia, omniscientia, et si quæ sunt si- essentiam circumscriptam sortitos esse. Idem miles, quæ si attente spectentur, infinitatem Gregorius, lib. 1, Moral., cap. 2, et lib. 3, simpliciter, et independentiam ab omni ex- cap. 3, et homilia 34, in Evangel. Per cirtrinseca causa includunt. Et hinc manifestum cumscriptionem enim non intelligunt materiaest non posse Angelum in sua essentia eminen- lem continentiam, intra circumdantem superter includere omnem perfectionem non sim- ficiem, qualis in corporibus invenitur, vel actu, pliciter, quia quilibet Angelus est quasi priva- ut in omnibus corporibus infra supremum, tum ens ex vi suæ limitationis, et ideo non est, vel aptitudine, ut in summo celo, scu emunde possit esse quasi ens universale eminen- pyreo : sed intelligunt limitationem naturæ ter continens cætera, imo neque per acciden- immensitati oppositam, sicut essentiam Dei tia superaddita potest tantam perfectionem incircumscriptam vocant, et late probat Anasparticipare, quia si accidentia sint connatura- tasius, de rectis Fidei dogmatibus. Et sic recte lia, limitantur juxta capacitatem essentiæ, si probatur assertio ex illis Scripturæ locis, in vero sint extrinsecus addita, licet sint multa, quibus dicuntur Angeli adesse alicubi et alibi unumquodque esse debet limitatum et finitum, abesse, vel ab uno loco ad alium transferri , et omnia esse debent in numero finito, et ultra ut libro quarto videbimus. Nunc enim nihil de omnia illa esse poterunt alia perfectiora, quæ loco Angelico asserimus, sed tantum immenin illis eminenter non contineantur. Nullo ergo sitatem et ubiquitatem in dicto sensu explicamodo potest Angelo convenire, ut omnem per- tam ab eis removemus. fectionem formaliter, vel eminenter contineat, 7. Deinde consequenter fit, ut Angeli impræsertim essentialiter. An vero aliquas ex mutabiles non sint omnino, quia hoc etiam perfectionibus non simpliciter contineat emi- ratione infinitatis Deo convenit. Potest autem nenter, in ultimo libro hujus tractatus exami- hoc intelligi de immutabilitate substantiali, nabimus.

seu in suo esse simpliciter, et sic provenit ex 6. Tertia conclusio.-Aitributa negativa, que infinitate quatenus includit, vel supponit esse Deo ut infinita per fectionis competunt, non in- a se, seu independentiam ab alio in esse: quovenientur in Angelis. — Atque ex his concludi- modo autem Angeli in hoc aliquam immutamus ulterius nullum ex his attributis negativis, bilitatem participent, capite nono, dicemus. quæ divinæ naturæ ratione suæ infinitatis con- Secundo potest immutabilitas excludere capaveniunt, posse Angelis attribui. Hoc generali- citatem motus secundum locum, et sic proveter probatur primo, quia ablato fundamento, nit ex immensitate, ideoque non potest Angenecesse est auferri omnia, quæ in illo fundan- lis convenire. Quomodo autem possint secuntur. Secundo id patet ex attributis positivis, dum locum moveri, in libro quarto, dicemus. quæ infinitatem simpliciter in essentia suppo- Tertio potest immutabilitas opponi accidentali nunt, ut sunt omnipotentia, omniscientia, vel mutationi, et sic provenit ex infinitate perfecscientia comprehensiva divinæ naturæ, ct simi- tionis in intelligendo, et amando, et idco etiam

non potest esse Angelo connaturalis. Quia eo conveniunt. Et probatur primo ab effectu, ipso quod non per suam substantiam, sed per quia certum de fide est, Angelos perpetuo esse actus accidentales intelligunt, et amant, pos- duraturos, bonos in gloria et malos in pena, sunt in actibus mutationem recipere, et ab ergo creati a Deo sunt, ut in æternum permauo ad aliam transire, tum quia nunquam ha- neant, juxta illud Ps. 149. Statuit ea in alerbent actum totam suam capacitatem replen- num, et in sæculum sæculi. Loquebatur autem tem : tum etiam quia major imperfectio esset de Angelis, quos cum aliis rebus coelestibus uni actui imperfecto, et inadequato immobi- ad laudem Dei provocaverat: ergo receperunt liter adhærere, quam posse ab uno in alium naturam de se aptam ad permanendum pertransire, et sic varia cognoscere, vel amare: petuo, quod est esse incorruptibilem. Secundo tum denique quia sunt liberi arbitrii, ut infra ita loquitur de anima humana Concilium Lavidebimus, et ideo possunt sese ad varios ac- teranense sub Leone X, sess. 8, nam in quatus intellectus, et voluntatis applicare, nec est dam fidei declaratione Leonis papæ a toto unde in eis immobilitatem habeant. Et hinc Concilio approbata contra eos, qui de natura fit etiam, ut nec in bonitate morali immuta- animæ rationalis loquentes, dicunt esse mortabiles sint, nec natura sua impeccabiles, de lem, dicitur, hunc esse unum ex perniciosis erquo in libro septimo, ex professo dicendum roribus a fidelibus semper explosis. Et subditur: est. An vero in uno, vel alio actu habeat An- Hoc sacro approbante Concilio, damnamus, et gelus aliquam immutabilitatem, seu necessita- reprobamus omnes asserentes, animam esse tem naturalem, et quomodo per gratiam, vel mortalem, utique natura sua, hunc enim sengloriam fiant immutabiles in bono, vel pec- sum verba præcedentia declarant, et subsequencando fiant obstinati in malo, in sequentibus tia. Additur enim: Cum illa non solum cere libris, præsertim in septimo et octavo tracta- per se, et essentialiter humani corporis forma bitur.

existat, verum et immortalis, ergo a fortiori CAPUT IX.

idem est de Angelis dicendum, quia superio

res, et magis immateriales sunt. Unde DioUTRUM ANGELI OMNINO INCORRUPTIBILES SINT, ET nysius, cap. 4, de divin. Nominibus, prius NECESSARIA ENTIA DICI POSSINT. dixit, Angelos habere a Deo vitam indeficien

tem, et inviolabilem, a corruptione, et morte 1. Duobus modis potest aliquid dici incor- longissime remotam, et postea dicit, animam ruptibile. — Hactenus explicui nonnullas pro- humanam post Angelos habere immortalem prietates, vel attributa divina negativa, quæ vitam, ut sit, et possit ad Angelorum aspicere Angelis convenire non possunt, quia in Dei vitas. infinitate fundantur. Hæc vero, de qua nunc 3. Tertio ita loquuntur de Angelis sanctis tractamus, videtur magis in divina immate- communiter. Nam præter Dionysium, loco cirialitate, seu spiritualitate fundari, et ideo de- tato, Damascenus, lib. 2, de Fide, cap. 3, clarandum breviter est, quomodo Angeli cum dicit, Angelum essentiam intelligentem, et Deo in illa convenire possint, aut differre. Ad natura immortalitatem divinitus esse consehoc ergo explicandum præmittere oportet, Putum. Et in lib. de Decret. et Placit., etc., duobus modis posse aliquid incorruptibile dici. cap. 7, ait: Quod vacat corpore, id rationis est Uno modo ut incorruptibile solum excludit particeps, et immortale, ut animus, Angelus et proprium modum corruptionis, quæ propriæ dæmon. Et ita etiam Athanasius, in definitione generationi opponitur, quia sicut de ratione Angeli posuit esse immortalem, ut supra allegenerationis propriæ est, ut ex præsupposito gavi ex libro de communi essentia divinitatis. subjecto fiat, ita de ratione propriæ corrup- Et in tract. de Definitionibus, in principio, dicit, tionis est, ut in ea subjectum maneat, ex qua Angelum, et animum dici æternos, quia licet generetur aliud, vel saltem possit generari. initium habuerint, immortales sunt, et ceterAlio modo sumi potest incorruptibile, ut om- num vidunt. Et sic etiam Basilius, in principio, nino desitionem, et capacitatem amittendi Psalm. 44, Angelos non esse mutabiles in suo esse quocumque modo excludat, quod majoris esse, quia in quo statu creantur, in eo perpetuo explicationis gratia dici potest inannihibile. remanent, seroata simplici, et eadem immutabili

2. Prima conclusio. Certum est Angelos propriæ naturæ substantia. Augustinus etiam aliquo modo incorruptibiles esse.—Primo ergo 12, de Civit., cap. 15, Angelos vocat creaturas certum est, Angelos esse aliquo modo incorrup- immortales, quorum immortalitas (inquit) in tibiles, seu immortales. In hoc omnes theologi tempore, nec præterita est, quasi jam non sit,

« PredošláPokračovať »