Obrázky na stránke
PDF
ePub

nec futura, quasi nondum sit. Et in tractatu omnem desitionis modum etiam annihilatiode Cognitione veræ vitæ Augustino attributo, nem excludat, ac proinde in contrario sensu cap. 6, Angelus definitur, quod sit substantia posse dici corruptibilem. Hoc de fide certum incorporea, intellectualis, immortalis. Et Isi- est, quia de fide est, Angelos a Deo pendere dorus, lib. 1, Sentent., cap. 1, Angeli (inquit) non solum in fieri, sed etiam in conservati et et animæ immortales sunt, sed immutabiles non similiter de fide certum est, Deum sicut libere sunt, ideoque solus dicitur immortalis, quia so- creavit Angelos, ita libere etiam eos conserlus est incommutabilis. Et Julianus, archiepis- vare, et posse Deum eos non conservare, si copus Toletanus, in lib. 1, de Orig. hum. mort., velit, absolute, ac per se loquendo. Quæ omnia cap. 2, tom. 9, Biblioth. Angelum dicit ita esse generalia sunt omnibus rebus creatis, et eama Deo conditum, ut licet peccaret, omnino dem rationem habent in Angelis, ideoque ammori non posset, hominem vero ita, ut si obe- plius ea probare non est necesse : id enim diens esset, non moreretur, sed Angelica cum egimus in disput. 21 Metaphysicæ. Atque ita immortalitas sequeretur. Ratione declarabitur in hunc modum sancti Patres ad verba Pauli 1, hæc veritas, modum angelicæ immortalitatis ad Tim. 6: Qui solus habet immortalitatem, explicando.

inter alias expositiones hanc tradunt, quod so4. Secunda conclusio. Angeli nec divini- lus Deus non potest ullo modo desinere esse, tus corrumpi physice possunt.-Secundo ergo quia solus in suo esse ab alio non pendet : e fit certum, si incorruptibile sumatur, ut tan- contrario vero Angelos esse mortales, prout tum excludit propriam physicam corruptio mortalitas immortalitati opponitur. Unde Jusnem, Angelum esse incorruptibilem non solum tinus, in quæstionibus, quas gentes Christianis in ordine ad causas creatas, sed etiam ad Deum proponunt, in principio, ad 11, interrogatioipsum comparatum. Probatur, quia propria nem, solum Deum immortalitatem habere dicorruptio physica non fit, nisi per separatio- cit, quia non ab alterius voluntate pendet, sed nem formæ a materia, ita ut post corruptio- suapte natura hæc in eum cadit. Similiter Hienem totius aliquid illius maneat, scilicet, ma- ronymus, Dialog. 2, contr. Pelag., parum ab teria, sed Angelus non est capax talis corrup- initio : Solus Deus habet immortalitatem, quia tionis in ordine ad quamcumque potentiam per naturam habet, et non per gratiam. Et sietiam Dei, ergo. Majorem supponimus ex de- milia habet Ambrosius, lib. 3, de Fide ad finitione corruptionis physicæ, et de illa sub Gratian., cap. 2. Idemque sentiunt alii sancti dicta ratione accepta, nos hic loqui declara- statim citandi. mus. Nam in eo distinguitur corruptio ab an- 6. Quarta conclusio bipartita. Angeli ab nihilatione, et a transubstantiatione, ut est intrinseco sunt indefectibiles, etc. — Quarto divulgare. Minor autem evidens est quia ange- cendum est, Angelos non posse desinere per lica natura est simplex, et indivisibilis, ergo intrinsecam potentiam realem, sed per solam per nullam potentiam dividi potest, seu in extrinsecam potentiam Dei, et ideo immutamateriam, et formam resolvi, ex quibus non bilitatem essendi, postquam producti sunt, componitur. Unde in hoc differt multum in- esse illis aliquo modo connaturalem. Hæc est corruptibilitas Angelorum ab incorruptibilitate sententia D. Thomæ, dicta quæst. 50, art. 5, coeli. Nam licet coelum sit incorruptibile res- quam communiter ejus discipuli, et expositopectu cujuscumque causæ creatæ, vel etiam res sequuntur. Et præsertim illam recte decreabilis, quia nulla vis creata esse potest, clarat Cajetanus ibi, et Ferrariensis, 3 contr. quæ unionem formæ coeli cum sua materia Gent., cap. 55, et sequitur Durandus, in 1, dissolvat, nihilominus respectu Dei non potest d. 8, part. 1, quæst. 2. Et probatur prior pars. dici omnino incorruptibile, quia Deus potest Quia omnis potentia realis intrinseca est actiseparare formam coeli a materia ejus, aliam va, vel passiva, neutram autem habent Angeli formam loco illius introducendo, vel mate- ad non esse, ergo non possunt desinere esse riam sine forma conservando: Angelis vero per realem potentiam intrinsecam. Major nota nullius talis corruptionis capax est ob ratio- ex pbilosophia. Minor quoad priorem partem nem factam.

de potentia activa per se nota est, quia Ange5. Tertia conclusio. — Angeli sunt annihi- lus nihil potest agere, ut seipsum destruat aut labiles, et eo modo corruptibiles.-Conclusio est existentia privet, cum enim sit indivisibilis, de fide. - Tertio certum est, Angelum posse non habet partes, ut per unam in aliam agendo, a creatore suo privari suo esse et hac ratione possit se corrumpere, ad eum modum, quo in non esse omnino incorruptibilem, si hæc vox corporalibus viventibus contingit mors et cor

ruptio per activam potentiam aliquo modo in- raculo et præternaturali modo negari possit. trinsecam. Nec etiam cogitari potest activa 8. Aliquorum erasio. Impugnatur. In potentia in Angelo, per quam idem secundum tractatu de voluntario, disputatione secunda, se totum, et quasi per se primo agat ad sui questione secunda. — Dicunt aliqui esse divercorruptionem, tum quia vel nulla res agit hoc sam rationem, quia ignis habet innatam vim modo in seipsam, vel agit solum ad sui per- ad calefaciendum, ita ut si negetur concursus, fectionem , tum maxime, quia ut agat in se, violentum sit illi non calefacere: Angelus vero necessario supponit se, suamque existentiam non habet innatam vim ad se conservandum tam in ratione agentis, quam in ratione pa- cum concursu Dei, et ex se non magis repugnat tientis, ergo per talem actionem non potest se illi non esse, quam esse, neque habet inclinainterimere. Unde facile probatur altera pars tionem per modum potentiæ adesse, cum in eo de potentia passiva, quia potentia passiva nun- essentia a suo esse non distinguatur. Sed non quam est directe ad non esse, sed ad aliquod, satisfacit responsio, quia multa ex privata opivel aliud esse incompossibile alteri esse, unde nione supponit, quæ vel incerta vel minus proin simplici entitate talis potentia intelligi non babilia, minusque communia sunt. Nam impotest, ut per se notum videtur : ergo nec po- primis quod carentia actionis in igne ex sola test in Angelo esse potentia intrinseca passiva negatione concursus divini sit violenta, incerad non esse, ergo non potest desinere per in- tum est et minus receptum: quia licet non sit trinsecam potentiam realem, quia nihil aliud naturale, fortasse non est violentum, sed obeest, posse desinere, quam posse non esse. dientiale. Deinde videtur supponere illa res

7. Probatur deinde altera conclusionis pars. ponsio, violentum tantum esse respectu potenQuia quidquid est conforme inclinationi natu- tiæ receptivæ, quod falsum esse alibi ostendirali rei, est illi connaturale : at vero esse, ac mus. Unde licet verum sit, naturam Angeli non perpetuo esse, est maxime conforme naturali habere vim activam ad se conservandum, sicut appetitui Angelorum ; ergo perpetuitas in suo calor habet ad calefaciendum lignum, hoc nihil esse simpliciter est illis connaturalis. Secundo ad argumentum refert, quia hic non fit comexplicatur amplius, quia ex quo res est a Deo paratio æqualitatis seu similitudinis in eodem producta, conservatio ejus ei connaturalis di- genere potentiæ, sed proportionalitatis : nam ei potest, quia ex quodam connaturali ordine sicut calori debetur concursus ad agendum railli debita est : et nulla potest esse causa natu- tione virtutis activæ naturalis, ita substantiæ ralis, seu creata, quæ hanc conservationem spirituali debetur influxus ad existendum, quia respectu angelicæ naturæ impediat, ergo per- est naturaliter receptiva talis existentiæ, et ilpetua conservatio est connaturalis Angelo, ac lam naturaliter appetit. subinde etiam perpetuitas essendi, seu (quod 9. Impugnatio progreditur.—Unde cum diidem est) absoluta incorruptibilitas illi conna- citur non appetere illum per modum potentiæ, turalis est. Tertio quamvis de absoluta poten- si intelligatur de potentia activa, verum quitia possit Deus annihilare Angelum, nihilo- dem est, sed non obstat, quia ut actus sit conminus annihilatio ipsa non est naturalis An- naturalis, et secundum ordinem naturæ debigelo, sed potius est præternaturalis illi, imo tus, non est necessarium, ut ratione potentiæ quasi supernaturalis, ergo e contrario duratio activæ sit debitus: nam materiæ primæ est deimmutabilis et perpetua est connaturalis An- bita forma, etiamsi ad illam non habeat appegelo, et consequenter Angelus non est natura- titum potentiæ activæ et formæ, ac materiæ liter destructibilis, ut sic dicam, etiamsi per cæli connaturalis est inseparabilitas earum indivinam potentiam destrui possit. Confirmatur ter se, quamvis in neutra earum sit potentia a simili, quia igni naturale est ex necessitate activa ad unionem, sed tantum passiva et forcalefacere præsente passo, quamvis sine in- malis. Si vero intelligatur de quacumque pofluxu Dei calefacere non possit, et Deus libere tentia etiam receptiva, falsum est quod dicitur, possit illum concursum non dare, quia satis quia omnis essentia creata est suo modo in poest, quod ille concursus sit illi connaturaliter tentia receptiva actualis existentiæ a Deo. Et debitus et quod denegatio ejus sit præterna- quamvis hæc potentia ante rei productionem turalis : ergo similiter Angelo naturale est, ex sit tantum objectiva, quia tantum supponitur necessitate semper existere non possit, et Deus res inesse possibili cum ordine ad existentiam pro sua libertate influxum negare valeat, quia actualem, quam per creationem potest recipere; ad illam necessitatem satis est, quod ille in- nihilominus postquam res est producta, jam fluxus sit connaturaliter debitus, nec sine mi- liabet actualem entitatem, per quam nata est recipere perpetuitatem in existendo, quam per- trum ita loquentium, ut videre licet in Cypetuitatem naturaliter appetit. Neque ad hoc rillo, dict. lib. 8, Thesauri, cap. 2, qui etiam est necessarium, ut essentia distinguatur ab lib. 2, contr. Julianum, similem sententiam existentia ; sed satis est, quod perseverare sit ex Platone in Timæo refert et non improbat. aliquo modo distinctum abesse, sicut conser- Et eodem modo loquuntur Sophronius, in vatio est aliquo modo distincta a productione, Epistola relata in 6 Synodo, actione 11. Quos non quidem physice aut actualiter, sed virtute Patres multi ex doctoribus scholasticis imitanet eminenter.

tur, ut Bonaventura, in 1, d. 8, 1 part., art. 2, 10. Declaratur amplius. — Quod declaratur quæst. 2, Scotus et Gabriel, locis citandis, et optime ex appetitu elicito, nam Angelus non Alensis, 1 part., quæst. 4, memb. 3. Propter potest desiderare vel petere creari, aut primo quod addit dictus auctor secundo erroneum esse: jam vero creatus et existens potest desi - esse dicere, Angelum esse immortalem et inderare, ac petere perpetuo conservari et exis- corruptibilem per comparationem ad potentere: hoc autem desiderium est maxime con- tiam Dei, non per gratiam Dei, sed natura sua, sentaneum naturali inclinationi. Quis enim quia hoc perinde esse putat, ac dicere, Angelos hoc neget? ergo hoc satis est, ut conservatio non pendere in conservari a libera voluntate dicatur connaturalis Angelo, et consequenter Dei. Tertio addit, Angelos non solum esse anetiam ejus perpetuitas sit ei non minus debita nihilabiles per potentiam Dei extrinsecam, sed secundum naturalem ordinem, quam sit debi- etiam ex intrinseca sua natura, ac subinde per tus calori concursus ad agendum. Et ideo illam realem et nativam potentiam. Probat primo, æquiparationem videtur expresse facere Cyril- quia dicti Patres dicunt, Angelos non esse imlus, lib. 8, Thesauri, cap. 2, dicens: Quæ natu- mortales simpliciter, id est, indefectibiles et præcipue insunt, ea respectu creatoris Dei inannihilabiles (ut sic dicam) natura sua, ergo nihil sunt. Quare sicut ignis combustivus quidem sunt natura sua mortales et annihilabiles, quia est, sed non Deo, sic et Angelus immortalis qui- ex duobus oppositis necesse est alterum esse dem est, sed non Deo. Quorum verborum sensus connaturale secundum internam aliquam poest: sicut naturale est igni comburere, et nihil- testatem. Secundo argumentor in hunc moominus Deus facere potest, ut non comburat, dum, quia Angelus non ideo annihilabilis est, ita naturale est Angelo esse immortalem, et quia Deus potest illum annihilare, sed potius nihilominus per Dei potentiam et voluntatem e contrario. Sicut non ideo est possibilis, quia potest suo esse privari. Unde necesse est, ut ibi Deus potest illum producere, sed potius a conimmortale non opponatur ei, quod proprie trario, quia potentia supponit objectum suum mori potest: nam hoc modo non potest Ange- saltem ut possibile, ne circulus committatur : lus mori per potentiam Dei, ut declaravi. Su- ergo Angelus ex se est annihilabilis per intermitur ergo pro re, quæ nullo modo potest na- nam potentiam ct capacitatem, et non tantum turaliter deficere, nam illa etiam per potentiam per extrinsecam potentiam Dei. Dei destrui potest. Talis ergo est Angelus ex 2. Respondetur ad tria dicta. Ad primum sententia Cyrilli.

Angelus est immortalis proprie. — Quamvis

autem hæc dissensio magna ex parte sit in CAPUT X.

modo loquendi, vel hoc ipso judico non esse a

modo loquendi D. Thomæ, ejusque sententia OBJECTIONIBUS CONTRA DOCTRINAM CAPITIS recedendum: maxime quia si in re potest aliSUPERIORIS OCCURRITUR.

qua diversitas, revera opinio D. Thomæ pro

babilior est, ut rationes supra factæ probant 1. Tria ait Vasquez in praesenti. — Doctri- et respondendo ad illa tria dicta, quæ retulinam in præcedenti capite traditam et ex divo mus, magis declarabitur. Ad primum enim Thoma sumptam, impugnat P. Vasquez, disp. dicimus, si immortale sumatur proprie, prout 182, et contendit imprimis, quod licet Angelus opponitur ei, quod per propriam corruptionem, dicatur immortalis secundum naturam suam, seu mortem desinere potest, sic Angelum esse sicut anima rationalis dicitur naturaliter im- immortalem simpliciter respectu cujuscumque mortalis, nihilominus utrumque sit intelligen- causæ. Quia jam ostendimus, per nullam podum per respectum ad causas creatas, non res- tentiam fieri posse, ut Angelus per corruptiopectu Dei. Unde dicit primo, respectu Dei nem, seu mortem esse desinat, quia nec potest Angelos non esse immortales per naturam, sed dividi integraliter, aut essentialiter, nec potest per gratiam. Quod confirmas testimoniis Pa- privari esse per separationem a subjecto, cum

ipse non sit forma alicujus subjecti, nec etiam tam provenit ex potentia Dei, ut sic, quam ex potest existentia privari per inductionem ali- libertate. Nam si Deus ex necessitate naturæ rujus formæ, quia substantialis forma in ipsum ageret, etiamsi æque omnipotens esset in ainduci non potest et accidentalis non potest il- gendo, nihilominus Angelum annihilare non lum destruere, cum existentiam illius necessa- posset, nec suo esse privare, quia hoc non est rio supponat. In quo sensu maxime videtur agere, sed suspendere actionem, quod non loqui D. Thomas, dicto art. 5, et ita intellectæ pertinet ad potentiam per se spectatam, sed ut ratio, et assertio ejus non solum respectu cau- subest in agendo libertati voluntatis.' se creatæ, sed etiam respectu Dei, ejusque ab- 4. Respondetur ad Patres et auctores citatos solutæ potentiæ procedunt. Quod etiam in pro eodem primo dicto. — Ad Patres et theoloanima rationali verum est, nec oportet addere gos respondetur, hanc propositionem : Angelus limitationem de respectu ad hanc, vel illam natura sua est perpetuus, ac proinde indefecticausam, quam nec Concilium Lateranense ad- bilis omnino, multiplicem habere sensum, quoad didit, nec in voce ipsa secundum communem particulam illam natura sua : nam uno modo usum ejus includitur. Nec est necessaria, quia idem significat, quod, ex vi suæ essentiæ et a licet Dens possit annihilare animam in eodem se sine influxu alterius, et in hoc sensu proinstanti, in quo a corpore separatur, adhuc positio est hæretica, quia in ea affirmatur, autem non faciet, aut facere potest, ut sit mor- Angelum habere esse independens et incausatalis, id est, ut ex vi separationis a corpore tum, ut sic dicam. Et in eodem sensu negant esse desinat, seu ut corrumpatur, seu commo- Patres, Angelum, vel aliquid extra Deum esse riatur cum homine, hoc enim modo et non natura sua immortalem. Et huic opponunt esse alio, potest aliqua forma esse mortalis, seu cor- immortalem per gratiam, id est, per benefiruptibilis. In illo autem casu non desineret cium Dei, quale etiam est beneficium creatioanima ex vi separationis a materia, et ita non nis, utrumque enim beneficium creationis et commoreretur cum homine, sed per novum conservationis ejusdem ordinis sunt, et quatemodum et per negationem sui influxus Deus nus ex liberalitate Dei datur, gratia vocatur. illam destrueret. Sicut e contrario licet Deus Et eodem modo loquuntur Bonaventura et alii. creet animam in instanti, in quo homo gene- Unde ex hoc probant, Angelum non esse naratur, non congeneratur anima cum homine, tura sua inconvertibilem in nihilum, quia sonec congenerare ullo modo potest, quia ex lum illud est tali modo inconvertibile, quod ex materia educi non potest, neque ab illa in ge- seipso habet, ut possit stare. Alio modo potest nere causæ materialis dependere, ut sapientes accipi particula illa natura sua, ut solum siet cordati philosophi sentiunt.

gnificet naturalem inclinationem et appetitum 3. Quomodo Angelus sit defectibilis. — Si in reali potentia activa, vel receptiva, aut vero sit sermo de immortali, ut opponitur omni quasi receptiva Angeli, vel alterius rei similis desitioni, id est, de indefectibili omnino et ut fundatum : et sic dici potest et debet, Angelus excludit omnem potentiam tam extrinsecam, natura sua indefectibilis, quia hoc solum est quam intrinsecam, sic quidem non est Angelus illi connaturale, et postquam existens supposimpliciter inconvertibilis (ut loquitur Bona- nitur, ad hoc tantum habet internam potenventura) utique in nihilum, quia per respec- tiam realem et aptitudinem. tum ad extrinsecam potentiam Dei et per de- 5. Respondetur ad secundum dictum .- Non Dominationem ab illa annihilabilis est. Nihilo- est erroneum dicere, Angelum esse natura sua minus tamen si per illum terminum privati- indefectibilem. — Et in eodem sensu non est vum solum excludatur ab Angelo intrinseca et erroneum dicere, Angelum esse natura sua realis potentia ad non esse, sic absolute est indefectibilem etiam respectu Dei, sed omnino Angelus indefectibilis in esse respectu etiam verum, si legitime intelligatur. Non est enim Dei, quia etiam respectu illius non habet An- sensus, quod Deus non possit annihilare illum, gelus intrinsecam potentiam ad non esse, sed sed quod talis annihilatio nunquam esse possit solum per extrinsecam Dei potestatem et liber- secundum naturam Angeli, nec ex interna potatern potest desinere. Cujus signum est, quia tentia reali, aut inclinatione ejus. Sicut lapis non potest desinere per actionem positivam, dici non potest natura sua mobilis sursum etiam per quam aliquid recipiat, vel amittat, sed respectu Dei, quia licet Deus possit movere latantum per negationem actionis conservativæ, pidem sursum, non potest tamen facere, ut ut tanquam certum suppono. Aliud etiam si- talis motus sit ei naturalis, aut ab intrinseco, gnum est, quia hæc defectibilitas Angeli non sed violenter, vel ad summum obedientialiter; ita ergo est de annihilatione. Neque dictus repugnantiam, scilicet, quia non esse actu non auctor hoc negare potuit: nam in capite tertio repugnat essentiæ angelicæ, quia non est de fatetur, si Angelus annihilaretur, annihilatio- essentia ejus existere, non tamen est annihilanem respectu illius fore aliquo modo superna- bilis per realem potentiam intrinsecam, quia turalem, quia esset supra naturalem ordinem illam non habet. Atque ita illa denominatio, providentiæ Dei, et similiter ait fore aliquo quæ per vocem annihilabilis, vel vertibilis, vel modo contra naturam et violentam Angelo jam mortalis, aut corruptibilis late sumpti signifiexistenti. Ergo Angelus jam existens recte in catur, quatenus positiva est, solum est extrindicto sensu dicitur natura sua inannihilabilis, seca a libera potentia Dei. quia in sua natura non habet principium an- 7. Dices, illa non repugnantia fundatur in nihilationis, licet per extrinsecam potentiam intrinseca natura Angeli, ergo id satis est, ut possit annihilari. Et hoc etiam satis est, ut non dicatur natura sua convertibilis in nihilum et annihilari sit gratia lato modo sumpta, id est, negetur esse inconvertibilis natura sua.Responbeneficium Dei gratuitum, licet ordinis natu- deo negando sequelam. Primo quidem, quia illa ralis, et natura consentaneum, imo aliqualiter non repugnantia fundatur in natura Angeli, sedebitum rei jam existenti et carenti interna cundum esse essentiæ præcise spectatæ, quia potentia ad non esse, sicut generalis concursus ut sic indifferens est adesse, et non esse, et sic lato modo dicitur gratia, ut in proprio loco neutrum illi repugnat. Postquam vero suppodeclaratum est.

nitur existens, jam habet positivam determi6. Respondetur ad tertium. — Unde ad ter nationem ad esse, et realem capacitatem intium negamus esse in Angelo intrinsecam po- trinsecam cum naturali inclinatione, et appetentiam realem ad non esse, contrarium enim, tit ad perpetuitatem essendi, et ideo absolute sufficienter probatum est. Ad primam proba- est illi connaturale et posse semper esse, et tionem ex Patribus respondeo, eo modo, quo actu perpetuo durare, quamvis semper habeat Angeli non sunt natura sua immortales, id est, non repugnantiam ad carendum tali esse. Seindefectibiles essentialiter, et ex vi suæ naturæ, cundo, quia ista duo possunt esse simul, scilietiam esse defectibiles, seu annihilabiles ex cet, quod non repugnantia ad aliquem actum natura sua, quia ex natura sua habent, ut ab sit connaturalis, et nihilominus status contraextrinseca causa effective pendeant in suo esse: rius, et perpetuus si connaturalis, ut, verbi hæc autem defectibilitas ex parte illorum non gratia, coelo non repugnat, ut forma ejus a est aliqua realis potentia passiva vel activa, ut materia separetur, et nihilominus inseparabiostensum est, sed est tantum non repugnantia, litas perpetua est illi connaturalis. quia ex se et ex natura sua non habent unde 8. Utrum Angeli dici possint entia necessarepugnent annihilationi, si Deus velit illos an- ria.Atque hinc deciditur alia quæstio, utrum nihilare, seu potius (licet in idem redeat) si Angeli dicendi sint entia necessaria, nec ne. nolit eos conservare. Nihilominus tamen illis Nam aliqui contendunt, non posse dici entia simpliciter est naturale, posse quantum ex se de se necessaria, quod sentit Scotus, in 1, d. 8, est, perpetuo durare et carere intrinseco prin- quæst. 5, art. 2, ad quæstionem, et in 4, d. 49, cipio amissionis sui esse. Et hac ratione recte quæst. 6, in principio. Et idem sentit Gabriel, dicuntur ab intrinseco immutabiles in existen- in 2, d. 2, quæst. 1, art. 2, concl. 6, quatenus do, quantum ex se est, licet sint ab extrinseco dicit, quod Angelus non magis determinat simutabiles. Unde facile respondetur ad secun- bi ex se esse perpetuum, quam substantia cordam, fatemur enim, Angelum ita esse annihi- ruptibilis, quia ita potest Deus substantiam corlabilem, sicut est creabilis, at non est creabilis ruptibilem conservare, sicut Angelum, idemper realem potentiam in ipso existentem, sed que dicit Ochamus, in 2, quæst. 13, ad primam objective est creabilis per non repugnantiam rationem. At vero D. Thomas , dicto art. 5, ex parte sua, ut esse recipiat, formaliter autem Angelos vocat entia necessaria et in q. 9, a. 2, per denominationem a potentia creatoris. Et Angelos vocat immutabiles, et invariabiles sein universum objectum omnipotentiæ Dei, ut cundum esse, dicitque carere potentia ad non condistinctum ab illa et a denominatione ab esse, quod perinde est, ac dicere, esse entia illa sumpta, solum intelligi potest per non re- necessaria. Et ad secundum declarat, hanc impugnantiam, ut sit vel fiat, ut declaravi in dis- mutabilitatem essendi convenire Angelis scput. 30 Metaphysicæ, sect. 18, a num. 10. Er- cundum naturam, immutabilitatem autem ego simili modo Angelus est annihilabilis ante lectionis habere Angelos secundum divinam penominationem a potentia Dei per solam non virtutem. Et 2, contr. Gent., cap. 30, dicit,

« PredošláPokračovať »