Obrázky na stránke
PDF
ePub

Ripa. Sed revera ille est legitimus sensus. non intelligatur de omnibus naturis specificis, Præsertim quia illa verba aliter leguntur se- sed de illis duntaxat, quæ sunt partes primacundum versionem Ambrosii Florentini, sci- riæ universi, quia D. Thomas, ut ait, solum licet : Sunt enim plurimæ cælestium spirituum loquitur de naturis specificis, quæ propter militiæ, quce mortalium nostrorum numerorum seipsas intenduntur. Sed hoc nimis parum est, infirmum, bredemque modum longe transcen- cum ex inferioribus tantum ordinibus Angedunt. Quæ aperte dictum sensum reddunt, lorum deputentur singuli Angeli custodes pro quo non ex parte rerum numeratarum, sed singulis speciebus rerum corporalium et præex parte numerantis hominis mortalis compa- terea singuli pro singulis hominibus, et pro ratio fit, scilicet, quia nostra numeratio non civitatibus, et provinciis, præter ingentem pervenit ad illum numerum, neque habet no- multitudinem superiorum Angelorum. men, quo tantam multitudinem explicet. Quod 15. Sententia D. Thomae.-Ideoque ad minon solum de numero rerum spiritualium, sed nimum probabilius est, excedere numerum etiam de multitudine rerum corporalium, ut Angelorum omnes specificas naturas corpopiscium maris, vel arenarum littoris ejus, vel reas, ut docent Cajetanus, d. a. 3, et Ferrahominum dici potest, juxta illud Apocal. 7: riensis 3, contr. Gent., cap. 92, alii moderni, Post hæc vidi turbam magnam, quam dinume- sumuntque ex D. Thoma, eadem, 1 part., q. rare nemo poterat. Addit vero D. Thomas, con- 112, art. 4, ad 2, quia dicit, naturas incorpojecturam jam tactam, quod Deus intendens reas superare naturas corporeas, quæ vox properfectionem universi, ex rebus perfectiori- prie de speciebus dicitur. Sed hoc videtur stabus, et per se intentis plures producit, ut ma- tim D. Thomas limitare, cum subdit: Nec hoc jor sit in eis excellentia. Deinde addit propor- pro tanto dicitur, quod tantus solum sit Antionalem rationem, quia sicut corpora perfec- gelorum numerus, sed multo major, quia omtiora in majori fecit magnitudine, ita res spi- nem materialem multitudinem excedit. Clarius rituales in multitudine auxit, quia non erant ergo, lib. 2, contr. Gent., cap. 92, licet in ramagnitudinis capaces. Quæ rationes impugnan- tione tertia absolute loquatur D. Thomas de tur a Durando et defenduntur a Gajetano et omnibus corporibus, et de tota multitudine aliis, sed non oportet in hoc immorari, quia rerum materialium, nihilominus in ratione solum adducuntur ut probabiles congruentiæ, quarta limitat sermonem, et probationes ad vel conjecturæ, et ad hoc sufficientissimæ sunt. species rerum materialium, et secundum Modus etiam loquendi Scripturæ facit hanc hanc limitationem cætera loca exponere visententiam verisimiliorem. Maxime cum Gre- detur. Et similiter, quæst. 7, dé Potent., a. 6, gorio et Anselmo supra citati ex illis modis in fine corporis in prima ratione solum conloquendi Scripturæ colligant, numerum Ange- cludit, quod substantiæ incorporeæ omnem lorum esse quasi infinitum nobis, licet Deo et multitudinem specierum materialium transAngelis ipsis finitus sit.

cendunt. 14. Utrum hæc comparatio secundum spe- 16. Vera sententia auctoris. — Hic ergo diciem, ac secundum numerum intelligatur. — cendi modus simpliciter probabilior. AddenDubitant autem moderni, an comparatio fiat dum vero occurrit, si inter Angelos dentur pluinter Angelos, et res omnes corporeas etiam res ejusdem speciei, ut infra probabiliter dicesolo numero differentes, sed tantum secundum mus, credibile esse, numerum Angelorum specierum materialium multitudinem. Nam D. excedere numerum essentiam individuorum Thomas cum distributione dixit: Omnem ma- corporalium, saltem eorum, quæ non omnino terialem multitudinem excedentes, ergo loquitur per accidens, sed aliquo modo per se distinde omni multitudine, sive individuorum, sive guuntur. Duo enim genera individuorum in specierum. Et ita Linconius, in d. cap. 14 rebus materialibus considerari possunt. QueDionysii sentit, numerum Angelorum excedere dam sunt, que per solam divisionem quantitanumerum omnium individuorum corporalium, tis continuæ multiplicantur, ut contingit in simul in quocumque tempore existentium. Alii rebus homogeneis, ut sunt elementa, mixta sine limitatione de omnibus individuis, quo- omnia non viventia. Et hæc individua dico cumque tempore futuris loquuntur, ut Pesan- distingui quasi per accidens, ut plures ignes, tius refert. At vero Thomistæ communiter lapides, arenæ, et cum his non censeo esse comparationem intelligunt fieri inter nume- faciendam comparationem, quia est multiplirum Angelorum, et numerum specierum ma- catio valde accidentaria, nam per se loquendo terialium. Imo etiam hoc limitat Bannez, ut omnia illa unum individuum ingentis molis

mine. Angeli, sicut natu

componere deberent. Alia vero sunt, quæ per mihi tradita sunt, et circa finem, cum dixisset, e requirunt distinctionem, quia certam ma- homines posse vocari homousion, quia ejusnitudinem et organisationem requirunt, ut dem sunt naturæ, subdit: Angeli quoque inter sunt viventia, et præsertim animalia, et res- se generis ralione, et cætera omnia cognata poctu horum probabile censeo, non solum spe- sunt, et ejusdem naturæ. Et in Quæst. ad Ancies angelicas esse plures, quam talium rerum tioch., q. dicit, quod dæmon ab Angelo essenspecies, sed etiam data in speciebus Angelo- tia non differt, sed voluntate. Et quæst. 4, dicum individuorum solo numero differentium cit, Angelorum, Archangelorum, etc., una est multiplicatione, secundum illam excedere nu- essentia, sicut una est essentia hominum. Damerum individuorum spiritualium, numerum mascenus, cum lib. 2, de Fide, cap. 2, dixisset individuorum materialium, vel simul existen- solum Deum scire, nobisque compertum non sium, vel fortasse etiam successive : nam mul- esse, utrum Angeli sint essentia dispares, vel tiplicatio, quæ in materialibus sit per propa- æquales, nihilominus lib. de Decret. et placit., zationem, in Angelis per creationem, ac simul c. 1: Uniuscujusque speciei (inquit) una est st. Excipio tamen individua speciei humanæ natura, et omnium Angelorum una est natura, propter animarum nobilitatem et permanen- et omnium hominum, etc., et cap. 7: Incorjam. Non est enim verisimile in aliqua una poream essentiam appello animum, Angelum, pecie angelica tot multiplicari individua, quot dæmonem, unumquodque enim istorum species in humana specie, quidquid sit de cæteris. Si est in firma. Et Anselmus, lib. 2: Cur Deus hoantem in speciebus angelicis non dantur plura mo, cap. 21, dicit, Angelos esse ejusdem natuindividua, ut Thomistæ censent, sic melius eo- , licet non sint ejusdem generis, sicut homirum comparatio cum solis speciebus procedit. nes, nec enim sunt omnes Angeli de uno Ange

lo; sicut omnes homines de uno homine, ubi CAPUT XII.

significat ita esse Angelos unius naturæ, sicut

homines, licet in modo multiplicationis diffeITRON OMNES ANGELI SINT EJUSDEM SPECIFICÆ rant. NATURE, VEL INTER EOS ESSENTIALIS DISTINC- 2. Secunda ratio dubitandi, seu theologica TIO INVENIATUR ?

conjectura.-Secundo possumus theologicam

conjecturam ex dictis facere : nam si quid es1. Prima ratio dubitandi ex Patribus. — set, quod nos cogeret ad constituendam inter Prima dubitandi ratio sumitur ex variis dictis Angelos differentiam essentialem,maxime quia sanctorum Patrum, asserentium, omnes An- Scriptura, et Patres in illis distinguunt Hierargelos esse ejusdem naturæ , vel essentiæ, quod chias, et ordines Angelorum, et Archangeloabsolute non nisi de rebus, ejusdem speciei di- rum : sed ad hanc numerationem, et distinccitur, nemo enim dicet hominem et equum, tionem non est necessaria distinctio essentialis, imo neque leonem et equum esse ejusdem na- ergo non est a nobis admittenda. Major probaturæ. Ita loquitur Basilius , lib. 3, contra Eun., tur, quia reliqua omnia, quæ Scriptura de Anin principio, ubi non solum dicit : Angeli om- gelis tradit, omnibus communia sunt, et sones sicut appellationis unius, ita ejusdem sunt lum per illa nomina, vel æquivalentia distincfunt naturæ inter se ; sed etiam addit, licet tio aliqua ostenditur. Minor autem probatur sint dispares in dignitate et principatu, non tum ex dictis Patribus, qui distinctionem illam ideo naturam alteram habere. Et tandem vult, ordinum commemorantes, nihilominus essensicut Spiritus sanctus est ejusdem individuæ tialem distinctionem negant, vel saltem sennaturæ cum Patre et Filio, ita Angelos inter se tiunt, sine tali distinctione totam illam ordiesse ejusdem naturæ communis. Unde videtur num angelicorum seriem posse subsistere. plane loqui de identitate naturæ proxime post Quod alias sentit Bernardus, lib. 5, de Consinumericam. Apertissime item Gregorius Nys- deratione, capit. 4 et 5, et Augustinus in Ensenus, de Opifi. hom., capit. 17, ait, licet in chir., capit. 58, dum ait, quamvis nobis nota Angelis non sit propagatio, nihilominus ad in- sint illa varia Angelorum nomina, ignorari Anita prope millia sic esse diffusos, ut et una autem a nobis, qualis sit illarum personarum d multi esse numero possint. Et in lib. de differentia. Et similia habet in lib. cóntr. PrisOrat. Domin., circa illa verba, Fiat voluntas cillianist., c. 11. Consequentia denique probatua sicut in cælo, de natura angelica et huma- tur, quia seclusa auctoritate nulla est ratio, na tanquam de duabus essentiis, et speciebus quæ ad essentialem differentiam inter Angelos loquitur. Item Athanasius, orat. in id, omnia constituendam inducat. Quin potius quo inter Angelos fuerit major unitas, eo videtur eorum defectu suæ potentiæ, quod affirmare perinde status perfectior, quia unitas ad perfectionem est, atque ejus omnipotentiam negare. Mino pertinet, et ideo Deus summe unus est, ergo probatur, quia si ex parte substantiæ creata cum natura angelica non potuerit ad illam u- spiritualis aliquid obstaret, aut esset simplici: nitatem cum pluralitate personarum perveni- tas ejus, aut perfectio, nihil enim aliud exco: re, quo fuerit magis una, eo erit perfectior. gitari potest : at simplicitas non obstat, quia

3. Tertia ratio dubitandi ex Philosophia.- non est tanta, quæ non admittat compositio. Tertio argumentantur aliqui philosophice,quia nem aliquam vel ex esse, et essentia, vel es in tanta simplicitate, quanta est in angelica na- natura, et supposito, et a fortiori ex genere et tura, videtur impossibilis specierum multipli- differentia, ut supra ostensum est : tum etiam catio, cum in attributis omnibus, et potentiis, quia simplicitas opposita compositioni ex maintellectu scilicet, et voluntate, et in modo 0- teria, et forma, non excludit multiplicatioperandi conveniant. Et confirmatur, quia spi- nem essentialem, quia ratio propria hujus disritualis substantia in duos gradus distincta est, tinctionis etiam in rebus sic compositis non est rationalem, scilicet, et intellectualem, sed spi- materia, sed forma, ergo multo melius reperitus, seu anima rationalis non potest secun- riri potest in formis subsistentibus sine matedum speciem multiplicari, ergo nec spiritus ria, vel ordine ad illam. Nec etiam obstat perintellectualis, seu angelica natura illius dis- fectio illius gradus, quia omnis natura angetinctionis capax erit.Atque ita sententiam hanc lica est finita, et ideo facile intelligi potest aex antiquis theologis docuit Guillelmus Pari- lia essentialiter perfectior. Quæ differentia a siensis, in libr. de Uni., in 1 par., 2 partis, nobis per diversum operandi modum intelligi per multa capita, et Albertus Magnus, in sum. potest, et explicari, ut infra dicemus; imo 2 p., tract. 2, quæst. 8, et non dissentit Bona- hinc sumitur efficax argumentum, quia omnis ventura in 2, d. 3, art. 2, quæst. 1, hanc par- substantia angelica finito modo participat pertem ut probabiliorem eligit.

fectionem intellectualem Dei secundum mo4. Prima conclusio.Possunt a Deo creari dum connaturalem creaturæ, ergo potest faciAngeli specie differentos.—Nihilominus dicen- le intelligi esse possibilem superiorem substandum est primo, potuisse a Deo creari Angelos tiam spiritualem, quæ perfectiori modo essenspecie differentes. Ita docuit in disp. 35 Meta- tiali divinam perfectionem in illo gradu parphysicæ, sect. 3, art. 43, et fere nihil adden- ticipet, ergo ex parte talium substantiarum dum occurrit, nec ibi dicta repetere oportet, nihil repugnat, quod inter eas essentialis diquia res est clara, et videtur certissima. Eam- versitas inveniatur, ergo neque ex parte Dei que supponere videntur Patres, non solum qui repugnare potest, ac proinde possibilis est tade facto illam distinctionem admittunt , sed lis diversitas, et multiplicatio. etiam Augustinus, Damascenus, et Bernardus, 5. Secunda conclusio.Probabilius est dari dum enim dubitant, vel ignorare se asserunt, in Angelis diversitatem specierum. — Dico sean ita sit, supponunt profecto esse possibilem. cundo. Longe probabilius est, in gradu angeEt omnes scholastici id pro comperto habent; lico inveniri plures spiritus specie et essentia et certe oppositum valde repugnat omnipoten- substantialiter differentes. Ita docent D. Thotiæ Dei; mirabile enim est, quod in omnibus mas cum omnibus suis sectatoribus, et Alensis, inferioribus rerum gradibus potuerit Deus tot Scotus, Ægidius et alii, quos capite decimo rerum species producere, et in supremo gradu tertio referemus. Ex Scriptura vero et Patribus intellectuali unam tantum in suo ordine com- pauca possumus in hujus assertionis confirmapletam creare voluerit. Dico autem completam tionem afferre. Nam ex illis solum habemus in tali gradu, quia licet anima rationalis, et varia nomina, quibus varii ordines et HierarAngelus in illo gradu aliquo modo conveniant chiæ sanctorum spirituum significantur: quanet inter se specie differant, tamen anima non ta vero vel qualis sit distinctio, quæ per illas est in illo gradu completa substantia, nec om- voces significatur, nobis non explicant, neque nino a materia abstracta, cum essentialiter il- ex ipsis vocibus nobis satis innotescit. Solum lam respiciat tanquam vera corporis forma. ergo possumus expendere aliqua verba, quibus Quæ autem ratio, vel repugnantia ex parte in illis ordinibus distinguendis utuntur, quæ completi gradus intellectualis dari potest, ob multo facilius et verisimilius explicantur et quam non possint intra illum species essentia- accommodantur, si inter ipsos angelicosordines liter distinctæ multiplicari : profecto nulla. Er- naturarum distinctio supponatur. Sed hoc argo si Leus non posset illas producere, esset ex gumentum in sequenti capite commodius pro

puemur. Ponderari etiam potest, quod dicere torum in principio allegata imprimis dici posolent Patres, Angelos recepisse gratiam juxta test, eos locutos fuisse de natura angelica tanproportionem naturalium: nam per hoc sup- quam de una specie instar humanæ, quia sicut popunt inequalitatem in naturis eorum ante id, in quo homines conveniunt, est in eis percanem gratiam. Item dicunt, Luciferum fuisse fectissimum, ita Angeli in eo maxime conveperfectiorem cæteris, vel omnibus simpliciter, niunt, quod in eis ad perfectionem simpliciter vel saltem omnibus alicujus vel aliquorum or- pertinet, ut est gradus intellectualis spirituacinum, perfectiorem, inquam, non tantum in lis, et omnino a materia abstractus. Et quia gratia, sed etiam in natura et in vi, ac perspi- hoc fere solum de substantia Angelorum cogcacia intelligendi. Quod etiam significatur per noscimus, ideo de illorum natura instar huvarias metaphoras, in sensu vel mystico, vel manæ Sancti loquuntur. Et hinc etiam aliqui secundario litterali Ezech. 28 et 31. Nam licet eorum in eam sententiam de unitate specifica inter homines excessus ille, qui per illas meta- Angelorum descendisse videntur, quod in re phoras declaratur, facile intelligatur secundum obscura et opinabili mirandum non est. Alii dominationem et principatum, ac potestatem vero generaliter loquuntur de unitate natura politicam et similes perfectiones externas vel angelicæ, vel abstrahendo a modo unitatis, vel bumanas, tamen inter Angelos non videtur dubitando quanta et qualis illa sit. Secundum [usse accommodari, nec sufficiens illius ratio vero argumentum petit, ut explicemus modum reddi, nisi talis excessus perfectionis seu status distinctionis inter Hierarchias et ordines Anin substantia seu essentia fundamentum ha- gelorum, cui petitioni in sequenti capite satisbeat.

faciemus. Ad tertium per primam assertionem 6. Denique supposita possibilitate hujus va- responsum est. rietatis essentialis inter Angelos, multo magis 8. Ad tertiam et ad ejus confirmationem in Fonsentaneum est pulchritudini universi, et numero tertio. - Ad confirmationem vero de consequenter etiam ordini divinæ sapientiæ, unitate animæ rationalis respondetur negando quod Angeli fuerint in magna varietate spe- paritatem rationis, quia anima rationalis est cierum creati. Primo quidem, quia distinctio alterum extremum totius latitudinis gradus et ordo specierum est per se, et magis auget intellectus, infimum sane, ac extreme a Deo perfectionem et nobilitatem universi, quam distans, et ideo in illo infimo gradu non fuit sola individuorum multiplicatio: ergo non so necessaria naturarum multiplicatio, sed indilum hæc, sed illa màxime in angelico gradu viduorum sufficit, quæ imperfectioni illius exesse debuit. Secundo quia multitudo specierum tremi accommodata est: nam ex parte Dei, seu in inferioribus gradibus corporum, seu viven- alterius extremi propter summam ejus perfectium mirum in modum ornat universum, di- tionem nulla multiplicatio naturæ necessaria, vinamque sapientiam, bonitatem et potestatem vel possibilis fuit. At vero angelicus ordo est ostendit: sed gradus substantiarum separata- medius inter hæc duo extrema, et ideo ad pernom magis pertinet ad universi perfectionem, fectionem et quasi ad complementum ejus, quam omnes inferiores, ergo maxime debuit varietas naturarum necessaria fuit, ut declain illo hæc , varietas inveniri. Tertio quia in ratum est. Poterat hic disputari, an sint possiinferioribus invenimus inter extreme distantia biles plures species formarum immaterialium in eodem gradu plures essentias medias, ut et intellectualium informantium corpora ? Sed inter hominem et animalia imperfecta innu- presenti instituto non est necessaria hæc quesmerabiles species animalium perfectorum et tio, et fortasse in tractatu de anima attingetur. irrationalium, et sic de aliis, ergo multo ma- Nunc enim satis est, quod ad perfectionem ilgis inter Deum et hominem, qui sunt quasi lius gradus seu termini necessaria non est, nec extrema summe distantia in gradu intellec- intelligibilis secundum ordinem inferiorum tuali, debuerunt produci multi gradus natura- corporum a Deo institutum. Quia non videtur rum intellectualium specie diversarum. Tan- posse secundum debitum naturarum intellecdem quarto in corporibus coelestibus et side- tualium ordinem aliqua intellectualis substanribus varietas specierum invenitur, cur ergo tia uniri corpori, ut forma, nisi per illud possit non etiam in Angelis, vel coelorum motoribus, cognitionem accipere: non potest autem anima vel aliis dignioribus invenietur?

per corpus cognitionem accipere, nisi sit capax 7. Respondetur ad Patrum testimonia in nu- cognitionis sensitivæ ad abstrahendam cognimero primo.-Ad secundam rationem dubitandi tionem intellectualem accommodatæ. In illo in numero secundo.—Ad testimonia ergo Sanc- autem modo cognoscendi, vel non oportuit essentialem varietatem inveniri, quia imperfec- Angelis ordinem inferiorum et superiorum setus est, vel forte non potuit, quia nimis deter- cundum varios dignitatum gradus, qui gradus minatus et particularis est.

et in tribus Hierarchiis prima, secunda et ter

tia constituuntur, et ita novem sunt ordines, CAPUT XIII.

qui Angeli, Archangeli, Principatus, Potesta

tes, Dominationes, Virtutes, Throni, Cherubini, AN TOTUS ANGELORUM NUMERUS IN TRES HIERAR- ac Seraphini nominantur. Hoc fundamentum

CHIAS, ET NOVEM CHOROS, SEU ORDINES CON- in communi sumptum abstrahendo a modo disVENIENTER DISTINGUATUR.

tinguendi, et ordinandi prædictos ordines de

fide est. Primo quia in Scriptura invenitur : 1. Quid sit Hierarchia et in quibus invenia- Paulus enim ad Roman. 8, tres ordines comtur.Quid sit chorus seu ordo. — Non possu- memorat, dicens, neque Angeli, neque Archanmus distinctionem Angelorum per genera, et geli neque Principatus. Et alios tres addit, ad species substantiales explicare, nisi prius varios Colos. 1, numerans Thronos, Dominationes, eorum gradus, seu ordines dignitatum, prout Principatus, et Potestates, quibus addit Virtua Scriptura et Patribus nobis traditi sunt, ex- tes 1, Corint. 15, ad Ephes. 1 et 1, ad Thessal. plicemus. De qua re separatim disseruit D. 4, ait Christum venturum ad judicium in voce Thomas, 1 part., quæst. 108, et Magister cum Archangeli. Et Judas, in epist., Michaelem ArDoctoribus, in 2, dist. 9. Ex quibus oportet changelum vocat. Petrus vero 1, Canon. capit. supponere nomen Hierarchiæ, et Angelis, et 3, de Christo ait: Profectus in cælum subjechominibus commune esse, significat enim jux- tis sibi Angelis, Potestatibus, et Virtutibus. ta Græci nominis etymologiam idem, quod fa- De Cherubim dicit, Genes. 3, Collocarit Deus cit principatus, id est, collectionem persona- ante paradisum voluptatis Cherubim. Et ad rum aliquo modo sacrarum sub aliquo Princi- Hebr. 9, ait Paulus fuisse super arcam Cherupe. Unde nec in rebus irrationabilius inveniri bim gloriæ obumbrantia propitiatiorum. Quæ potest, quia non sunt capaces principatus pro- licet essent figuræ, et imagines, repræsentaprii, aut dignitatis sacræ, nec etiam Deo prop- bant Angelos, ut cum Beda et aliis exponit Riter trinitatem personarum attribui potest, cum bera, lib. 2, de templo, cap. 6. Denique de Seinter illas, nec sit principatus, nec ordo digni- raphinis fit mentio Isaias 6. tatum, ut recte D. Thomas, supra art. 1, no. 3. Probatur ex Patribus Græcis.-Secundo tavit cum Dionysio, cap. 3, de cælesti Hierar- ex his locis Scripturæ collegerunt Patres per chia, dicente, Deum extra et supra omnem esse illa verba significari novem ordines AngeloHierarchiam : nam omnis Hierarchia ad illius rum dignitate et gradu inæquales. Hoc obiter imitationem et similitudinem existit. Ideoque attigerunt Martialis, in Epistol. ad Tolos. , frustra Bonaventura et Gabriel, supra Hierar- cap. 12, Antonius abbas, in epistola 5, circa chiam distinguunt in creatam, et increatam, finem, quæ habentur in tomo 3 Biblioth., et nulla est enim increata; creata vero, et in cce- Sophronius, in epist. relata in 6 Synodo lo, et in terra invenitur, non tamen in in- Constantinopolitana dicens produxisse Deum ferno, ubi neque est aliquid sacrum, ne- visibilia et invisibilia, seu intellectualia et hoque ullus ordo, sed sempiternus horror inha- rum multorum millium differentias. Illas vero bitat. Quomodo autem inter dæmones aliqua primus omnium distincte tradidit Dionysius 5, prælatio sit, in lib. 8, dicemus.Est ergo coeles- de coelesti Hierarch., ubi Dominationes prætis Hierarchia, Angelorum, de qua nunc trac- termisit, sed cap. 6, et sequentibus omnes nutamus, et Ecclesiastica hominum ad illam ten- merat eodem ordine, quo supra a nobis recendentium, de qua alibi, Deo dante, dicemus. siti sunt, quos ordines in sequentibus capitibus Constat autem Hierarchia choris, seu ordini- fuse declarat. Eosdem ordines numerat Ignabus, ut dicemus, et ideo etiam est supponen- tius, epist. 5, ad Trallian., ordine tamen didum nomine chori, seu ordinis significari col- verso, Et ego (ait) intelligere possum angelicos lectionem, seu multitudinem magis specialem ordines, Archangelorun, militiarumque cæleset intra Hierarchiam contentam personarum tia discrimina, Virtutum, Dominationumque sacrarum peculiarem similitudinem in aliquo differentias, Thronorum, Potestatumque divermunere gratiæ inter se habentium, ut tractan- sitates, Principatuumque magnificentias, Chedo rem ipsam magis explicabimus.

rubim, Seraphimque excellentias. Irenæus vero, 2. Vera quæstionis resolutio affirmativa.— lib. 2, cap. 54, numerans alios ordines, tacet Hoc posito est imprimis statuendum, esse in duos supremos et Thronos tertio loco numerat

« PredošláPokračovať »