Obrázky na stránke
PDF
ePub

post Archangelos, et deinde Dominationes, etc. trario vero Euthymius, Luc. 15, Dionysium alEt eumdem ordinem servat, lib. 3, cap. 8. legando, secundam Hierarchiam sic distinguit Hippolytus autem, orat. de Consum. Mundi, ordine dignitatis inchoando : Dominationes, circa finem, omittit Archangelos, et post Ange- Potestates, et Virtutes. Cum ergo in numero los, Thronos, Potestates, Principatus, Domina- Hierarchiarum, et in ordine primæ, et tertiæ tiones, Cherubim, ac Seraphim hoc ordine com- conveniant, in secunda magna est varietas. memorat, prætermissis etiam Virtutibus, de 5. Probatur ex Patribus Latinis. — Idemquibus prius aliquam mentionem fecerat. A- que in Latinis Patribus videre licet, inter quos thanasius sæpe faciens horum ordinum men- primum pono Clementem Romanum licet fortionem interdum tres, vel quatuor, mutato tasse græce scripserit. Ille ergo lib. 8, constit., etiam ordine numerat, ut in serm. 3 et 4, con- cap. 12, sic ait : Domine Deus, te adorant innutra Arian., videre licet, tamen in quæst. 4, ad merabiles Angelorum copiæ, Archangelorum, Antioch., novem ponens, infirmans Hierar- Thronum, Dominationum, Principatuum, Pochiam recenset ordine suo ascendendo ab infe- testatum, Virtutum, æternorum exercituum riori ad superiorem ordinem, supremam vero Cherubim et senis aliis præditi Seraphim. Hie contrario : nam incipit a Seraphim et per larius vero in id Psalm. 134 : Omnia quæcumCherubim descendit ad Thronos, item oratione que voluit, Dominus fecit, numerando alios orin id : Omnia mihi tradita sunt, dicit : Quid dines, virtutes omittit. Et incipiendo a Thropropinquis Deo Cherubinis, et Seraphinis. Et nis prosequitur, dicens : Dominationum, Prinlibro de communi essentia, addit Thronos, et cipatum, Potestatum, Cherubim et Seraphim, ascendendo cæteros addit. In secundo autem Angelorum, atque Archangelorum. Gregorius, ordine medium locum tribuit Virtutibus, et etiam varius est; nam 32, Moral., cap. 18, supra illas Dominationes collocare videtur, et alias 25, sic numerat : Angelos, Archangelos, Dionysii doctrinam sequi profitetur.

Thronos, Dominationes, Virtutes, Principa4. Basilius, in Liturg., hoc ordine illos ordi- tus, Potestates. At vero, hom. 34, in Evang., nes numerat : Te laudant Angeli, Archangeli, magis ex professo eosdem distinguens choros, Throni, Dominationes, Principatus, Potesta- et ordines Angelorum in duobus infimis et trites, Virtutes et multioculi Cherubim tibi ad- bus principalibus ordinibus ordinem Dyonisii stant in circuitu Seraphim. Nazianzenus, servat, in quatuor vero intermediis differt : orat. 34, quæst. 2, de Theologia, septem or- nam ascendendo proxime supra Archangelos dines recensens, omittit Cherubim et Seraphim, ponit Virtutes et deinde Potestates, Principaet incipiendo ab Angelis, tertio loco Thronos tus, Dominationes. Et postea distinctionem ilponit, deinde Potestates, Principatus, Domi- lorum declarans eumdem sentit esse ordinem nationes, Virtutes. Et fere eumdem numerum dignitatis inter illos. Et eum in omnibus imiet ordinem servat Chrysostomus, hom. 2, de tátur Innocentius III, in lib. 2, mysterior. incomprehensib. Dei natur., nisi quod Domi- Missæ, cap. 62, Laurentius Justinus, in serm. nationes quarto loco ponit. In hom. autem 4, de Angelis, et Sedulliunus, ib. 1 cap., ad Ephes. in Gen., hunc mutat ordinem. Nam ascenden- Idemque sentit Bernardus, serm. 27, alias 19, do tertio loco ponit Virtutes et statim Thronos, in Cant., et lib. 5, de Considerat., cap. 4. Nam et reliquos, ut supra, quibus ibi Cherubim et licet numerando et ascendendo, quarto loco Seraphim adjungit. Cyrillus vero Alexandri- supra Virtutes ponat Dominationes, et postea nus, lib. 1, in Gen., circa medium, sic nume- Potestates, ac Principatus, nihilominus explirat: Angeli, Archangeli, Throni, Potestates, cando, declarat Dominationes esse in sexto et Virtutes, atque Principatus, ipsa quoque su- perfectiori ordine. Rupertus vero, lib. 2, in perna Seraphim, et postea addit Cherubim, de Genes., cap. 15, incipiendo ab Angelis post Satana scriptum esse, dicens : Cum Cherubim Archangelos ponit Thronos , Dominationes , te collocari. Sed sancta (inquit) Cherubim fir- Principatus, Potestates, Virtutes, etc.Eumdemmam gloriam habent. Denique etiam Damasce- que fere ordinem numerando sequitur Isidonus, lib. 2, cap. 3, allegando Dionysium, eas- rus, lib. de summ. Bon., seu sententiar., c. 10, dem tres Hierarchias distinguit, et in prima solumque differt, quod Virtutes Principibus et et tertia eadem serie ordines recenset, tamen Potestatibus supponit. Quem ad litteram sequisecundum incipiendo a superioribus sic distin- tur Beda, in lib. variar. quæstionum, q. 9. Anzuit : Dominationum, Virtutum , ac Potesta- selmus, in 2, Corinth. 12, Dionysium imita’ur tum : et eodem modo interpretatur Dyonisius et secundam Hierarchiam sic ordinat : PotesMaximinus in 6 cap., coelest. Hierarch. E con- tatibus, Virtutibus et Dominationibus, ascenditque ab inferiori ad superiorem ordinem, ut pluribus ordinibus Angelorum , nihilominus latius declarat in cap. 1, ad Colos. Hugo au- omnia illa nomina sub alia significatione esse". tem Victorinus, in aliis consentiens, Virtutes propria singulorum ordinum inter se aliquo , ponit in primo ordine tertiæ Hierarchiæ, Prin modo distinctorum. Hæc est expressa doctrina cipatus vero in ultimo ordine Hierarchiæ se- Dionysii, quam cæteri Patres secuti sunt. Et cundæ.

modus inse

modus ipse loquendi Pauli ad Ephes. 1, et ad 6. Certum est dari inter Angelos has di- Colos. 1, sive Throni, sive Dominationes, etc., gnitates. Dubium, utrum omnes illæ doces cogit fateri per illas voces classes personarum diversas personas significent. - Ex quibus inter se distinctas aliquo modo significari... omnibus colligitur dari in gradu substantia- Unde Augustinus, contra Priscillianist., cap., rum separatarum dignitates illas, et ordines, 11, propter illa verba dicit : Esse itaque sequi per illas voces significantur. Quia locu- des, Dominationes, Principatus, et Potestates tiones Scripturæ tanto consensu Patrum ita in cælestibus apparatibus, firmissime credo, et : declaratze, et constanti Ecclesiæ traditione in differre inter se aliquid, indubitata fide tenco : eo sensu receptæ sufficientem faciunt hujus sed quænam įsta sint, et quid inter se differant, veritatis certitudinem. Reliquitur vero du- nescio. Pro certo ergo habuit Augustinus illa bium, an omnes illæ voces et singulæ signifi- nomina non solum differre in titulis (ut sic dicent varias personas dignitate, munere, et or- cam) sub quibus eamdem personam significare dine distinctas, vel eadem persona sub diver- possunt, sed etiam in personis vel ordinibus sis rationibus illas denominationes, vel omnes, personarum, quos significant. Eademque ratio vel plures admittat : Et ratio dubitandi esse est de cæteris nominibus. potest, primo. Quia vel omnia vel plura nomi- 8. Cur nomen unius ordinis alterius tribuana illorum communia sunt , quod maxime tur. — Neque obstat, quod aliquando nomina constat de nomine Angelorum, idem vero est illa in aliqua communi, et ampliori significade nomine Virtutum, teste Dionysii, c. 5 et 11, tione usurpentur , ita ut proprium nomen de cælesti Hierar. Et ad alia etiam nomina unius ordinis tribuatur Angelo alterius ordiextenditur, quia rationes talium nominum in nis, sicut Angelorum nomen, licet sit pro- . omnibus inveniuntur. Imo etiam nomen Che- prium infimi ordinis, sæpe tribuitur omnibus, rubim de omnibus dici potest, quia omnes in ut ad Heb. 11, cum Angeli dicuntur adminisscientia perfecti sunt , unde probabile est , tratorii spiritus. Ibi enim Paulus de omnibus Cherubim, qui erant in templo, non unum or- spiritibus creatis, et beatis loquebatur. Et e dinem Angelorum, sed simpliciter omnes An- contrario Gabriel vocatur Angelus, Luc. 1, gelos repræsentasse : ut sentit Abulensis, cum verisimile sit, ad minimum esse ArchanExod. 25, q, 19. Ubi etiam docet nomen Che- gelum. Et sunt qui existiment, fuisse de Serarubim commune esse in Scriptura omnibus phinis propter excellentiam mysterii incarnaAngelis, ut cum Deo dicitur Psalm. 17. As- tionis, ad quod nuntiandum missus est. Et cendit super Cherubim. Et Psalm. 79 et 89, et Michael vocatur Archangelus in epistola Judæ, Isai. 37, dicitur sedere super Cherubim. Se- cum sit ex primis Principibus, et Princeps cundo quia Augustinus, in Enchirid., c. 58, populi Dei dicitur Daniel, 10, cap. 12, vocatur dubitat, utrum Archangeli iidem sint, qui Princeps magnus, qui stabat pro populo Dei, Virtutes dicuntur, ita ut illud Psalm. 148. et nunc creditur stare pro Ecclesia. Unde Laudate Dominum omnes Angeli ejus, laudate Apocalyps. 12, dicitur esse Dux, et Princeps eum omnes virtutes ejus, perinde dictu sit, ac Angelorum pugnantium cum dracone. Et Laudate Deum omnes Angeli, laudate Deum Lucifer vocatur Cherubim, Ezech. 28, juxta omnes Archangeli. Item fatetur se ignorare, probabilem sensum, cum tamen credatur de quid dictent illa quatuor vocabula apud Pau supremo ordine fuissc, vel fortasse supremus. lum ad Colos. 1: sive Sedes, sive Dominationes, Ratio autem hujusmodi communicationis, vel sive Principatus, sive Potestates.

appropriationis ejusdem nominis est, quia hæc 7. Vera sententia. Singula nomina peculiari nomina Angelorum ex aliquibus ministeriis, significatione singulis ordinibus approprian- vel muneribus, aut conditionibus Angelorum tur. — Nihilominus tamen dicendum est licet nobis aliquo modo notis sumuntur. Proprietasit probabile non solum nomen Angelorum, tes autem illæ, aut officia communia sunt vel sed etiam cætera, vel multa ex illis, et præser- pluribus, vel omnibus, et ex hac parte talia tim illa tria, Virtutes, Throni, et Cherubim, nomina interdum communiter usurpantur. interdum accipi, ut communia omnibus, vel Quatenus vero talis proprietas speciali modo

in aliquo ordine reperitur, nomen etiam inde gnitate in ministerio, vel etiam in habitudine sumptum tali ordini appropriatur, habita ra- imperandi, et gubernandi ipsos Angelos. Sicut tione majoris, vel minoris perfectionis, et pro- inter homines in Hierarchia Ecclesiastica Arprietatis, unde nomen sumitur, et ordinis An- chidiaconus dicitur, qui inter diaconos majoris gelorum, cui appropriatur, ita ut proportio in-' est dignitatis, vel altius ministerium habet, ter ea servetur, ut explicando distinctionem licet non habeat aliquam potestatem super inter ipsos ordines declarabitur.

alios diaconos. Alio vero modo dici solet Archi9. In prima Hierarchia unde nomen Ange- presbyter, non solum quia majoris dignitatis lus. – Tandem explicandum est, quæ sint est, sed etiam quia potestatem aliquam habet proprietates singulorum ordinum, a quibus in alios presbyteros, quos aliquo modo sibi nomina singulis propria sumpta sunt : et subditos habet. In præsenti ergo probabile est, quanta distinctio ipsorum ordinum, et Hierar- Angelos secundi ordinis dictos esse Archangechiarum per illa significetur. In quo varie Pa- los, propter aliquam majorem dignitatem in tres, et theologi loquuntur; breviter tamen opere ministrandi, non propter aliquam potesquod verisimilius mihi videtur, proponam. Et tatem, quam habeant in Angelos primi ordiab infimo ordine incipiendo. Angeli nomen a nis, quasi ad regendos vel ,movendos illos. munere omnibus Angelis communi sumptum Nam Angeli ad custodiendas privatas persoest, quia omnes sunt administratorii spirilus, nas deputantur , Archangelis vero Regum, teste Paulo Hebr. 1, et nomen Angeli officii Principum, Pontificum, et similium personanomen est, ut in principio diximus, ideoque rum cura committitur. Angeli ad privata besub illa ratione nomen etiam omnibus com- neficia communium hominum, Archangeli mune est. Tamen quia illud ministerium ge- vero ad graviora negotia, et publica commoda neratim sumptum minimam in Angelis per- hominum destinantur , ut Gregorius , dicta fectionem indicat, nam quilibet gradus illius homil. 34, indicat. Addit vero Dionysius, cap. generis ad illam sufficit, ideo appropriatum 8, etiam pertinere ad Archangelos, et illis est nomen illud infimo ordini, eo nimirum præesse aliquo modo. Quod intelligendum puto modo, quo nomen generis solet speciei minus solum in ordine ad suum ministerium. Nam si perfecte accommodari. Et ita sub illa voce sic Archangelus, verbi gratia , est custos unius appropriata continentur Angeli , qui ipsum Rectoris alicujus civitatis, vel communitatis, opus ministerii infimo recipiunt modo. Qui cujus bonum ex singulorum civium actionibus censetur illi esse, quibus singulorum hominum pendet, poterit Archangelus ille habere alicustodia peculiariter commissa est , quique quam potestatem in Angelos custodientes sinimmediate ad privatas personas mittuntur. Et gulas personas tali rectori subjectas, et illas in hoc Dionysius, Gregorius et alii conve- illuminare, dirigere, aut movere, ut ad finem niunt.

sui muneris fuerit expediens. 10. Unde nomen Achangelus desumatur. - 11. Unde principatus nomen. – Absolute Ad gur ministeria Archangeli deputentur. - vero loquendo, primus ordo istius Hierarchiæ Nomen autem Archangeli cum a ministerio Principatuum dicitur secundum Dionysium etiam sumptum sit, in illo excellentiam quam- communiter receptum : vocantur autem Prindam , principalitatem significat, et ita non cipes, quia omnibus Angelis et Archangelis convenit infimo ordini, quia in illo talis ex- præsunt in his, quæ ad salutem omnium hocellentia seu principalitas non invenitur. De minum tam privatorum, quam Principum, et se autem commune est omnibus superioribus tam singularum personarum, quam commuordinibus, quia omnes sunt administratorii nitatum pertinent, tum instruendo et illumispiritus, et tam in sua dignitate, quam in mi- nando, tum movendo et præcipiendo, juxta nistrandi munere aliquam habent excellen- dispositionem divinæ voluntatis sibi manifestiam. Tamen quia hic excessus in ministran- tatam. Verisimile item est, aliquos ex his Prindo, vel annuntiando est minimus, qui inter cipibus per seipsos suscipere curam regnorum Angelos esse potest, ideo nomen illud secundo principalium, vel maximorum Regum, aut ordini Angelorum appropriatur. Notari autem Pontificum : atque illos qui apud Danielem 10. potest, illam particulam Arch in sensu duplici Princeps Persarum, vel Græcorum appellanaccipi posse : significat enim illa præpositio tur, fuisse Angelos hujus primi ordinis tertiæ excellentiam quamdam , vel excessum perfec- Hierarchiæ, ibique nomen Principis proprie, tionis supra Angelos. Potest ergo hic excessus et non communiter esse sumptum, ut Dionyintelligi solum in absoluta perfectione, vel di- sius etiam cap. 9, sentit, Michaelem in hoc ordine collocando. Unde etiam verisimile fit, ad cursum causarum universi in hoc sensibili hunc ordinem Principatuum pertinere omnes mundo sit, quamvis sæpe hominibus non inillos Angelos, de quibus Apocal. 12, dicitur, notescat, quod in tali opere aliquid divinum, quod Michael, et Angeli ejus præliabantur et præternaturale iutercesserit. Hoc enim non cum dracone. Nam si vera est sententia dicen- raro contingit et ad hominum gubernationem, tium, Michaelem esse hujus primi ordinis An- vel conservationem sæpe necessarium est, et gelum, ac Principem, recte ex illo loco colli- ideo verisimile est, ad hæc omnia hunc Angegitur, huic ordini principalem hujus belli lorum ordinem esse deputatum. Neque hujuscuram esse commissam. Et licet sub illis ver- modi explicatio a verbis Dionysii discrepat. bis Michael et Angeli ejus, omnes Angeli is. Dicit enim, in cap. 8, appellationem virtutum tius Hierarchiæ comprehendi possint, quia virilem quamdam fortitudinem significare, qua omnes sub Michaele militant, et tam Archan- in omnibus divinis suis actionibus ad imitatiogeli, quam Angeli in hoc prælio pugnant : ni- nem Dei potenter assurgunt, etc. Est tamen nihilominus Principatus sunt quasi duces, et hilominus discrimen inter Dionysium et Gregubernatores illorum, et altiori, ac universa- gorium, quod Gregorius virtutes collocat in liori modo dæmonibus resistunt.

tertio ordine tertiæ Hierarchiæ, et septimo 12. In secundd Hierarchia.-Unde Potesta- omnium Angelorum, ab infimo ascendendo : tum nomen desumatur. — In secunda Hierar- et ita illis præfert Potestates. Dionysius autem chia Potestates infimum gradum tenerecensen- in hoc ordine a nobis explicato Virtutes contur secundum Dionysium et Gregorium. Ad eos stituit, quod propter auctoritatem Dionysii vero secundum Dionysium pertinet ordinare, communiter magis probatur. Et sane considequæ per totam Hierarchiam tertiam agenda ratis etiam muneribus, quæ Gregorius his duosunt, ita ut executio pertineat ad tres ordines bus ordinibus tribuit, excellentior et univerinferiores, unicuique juxta gradum suum, ad salior videtur Virtus faciendi miracula, quam Potestatem vero spectet quasi præcipere et or- potestas cohibendi et frænandi dæmones, ideodinare, quæ ab illis agenda sunt. Addit vero que nomen ab illa desumptum majorem dignispecialiter Gregorius, Potestates habere pecu- tatem, et perfectionem ordinis indicat. liarem efficacitatem supra dæmones, et sic 14. Unde Dominationes nominentur. -Supra appellari, quia eorum ditioni virtutes adverse Virtutes autem, ac proinde in primo ordine sesubjectæ sunt et eorum potestate maxime refræ- cundæ Hierarchiæ collocantur Dominationes, nantur. Quod est probabile et facilius, clarius- de quibus ait Dionysius, c. 8, plenas esse mysque percipitur. Nec repugnat his, quæ de mi- terii suo nomine indicati, quia sunt intellinisterio Principatuum diximus : nam duobus gentiæ quædam celsiores omni inferiori submodis intelligere possumus, sanctos Angelos missione liberæ, et omni servili, et immunitioni pugnare contra dæmones in hoc spirituali obnoxio opere superiores. Quibus verbis signibello hominum cum dæmonibus. Primo ex par- ficat Angelos hujus ordinis non esse destinatos te hominum, eos illuminando, movendo, etc., ad aliqua ministeria externa, ad mundi, vel et hoc pertinet ad omnes Angelos infimae Hie- hominum gubernationem ordinata, per se exerarchiæ respective et accommoda distributione quenda, sed spirituali, et excelso modo præinter ordines ejus. Alio modo resistitur dæmo- esse omnibus inferioribus divinæ providentiæ, nibus ex parte illorum, ipsis cum potentia et gratiæ invisibilibus ministris, eisque domipræcipiendo et coercendo illos et frænando, ac nari, et in illo genere subjectionis nemini subligando, si oportuerit, et hoc superiori qua- esse. Et hanc (ut existimo) vocat inferiorem dam ratione ad Potestates pertinet, ad pro- subinissionem : nam altiori modo non solum prios vero custodes modo inferiori, ut in libro Deo, sed etiam Angelis primæ Hierarchiæ subsexto declarabimus.

esse possunt. Et in hoc quidem non differt 13. Unde Virtutum nomen. - Virtutibus au- Gregorius a Dionysio, nam et in eodem gradu tem tribuit Gregorius, quod per eos signa, et perfectionis Dominationes collocat, eamque ex miracula frequentius fiunt, ubi notandum est ipso nomine colligit. Nam illa (inquit) Angeverbum frequentius, quo videtur denotari, hos lorum agmina, quæ mira potentia præeminent, Angelos quasi ex officio esse ad hæc opera des- pro eo quod eis cætera ad obediendum subjecta tinatos, licet semper Deo liberum sit etiam per sunt, dominationes vocantur. alios vel inferiores, vel superiores signa etiam 15. In quo Principatus et Dominationes facere. Sub signis autem et miraculis compre- distinguantur.—Quod si objiciatur, quia inde hendi existimo, quidquid extra communem sequitur, Dominationes a Principatibus non

distingui, nam ipse Gregorius in eadem secun- aliorum esse probabilem : nobis autem magis da Hierarchia proxime sub Dominationibus probari eam, quam exposuimus, propter DaPrincipatus collocaverat, et de illis dixerat: masceni, et D. Thomæ auctoritatem , et quia Principatus vocari quia ipsis quoque bonis An- juxta ea, quæ diximus, videtur etiam magis gelorum spiritibus præsunt, quique subjectis rationi consentanea. Ac denique licet in variis aliis dum quæque sunt agenda disponunt, eis locis forte Dionysius, diversimode illos ordines ad explenda divina ministeria principantur ; recensuerit, non semper rigorose ordinem perrespondet idem Gregorius : Dominationes vo- fectionis servans, quod in aliis Patribus et in cari Angelos illos; qui etiam potestates Prin- officio Angelorum, quod Ecclesia recitat, et in cipatuum disimilitudine alta transcendunt.Nam Panlo ipso observare licet : nihilominus quod principari est inter reliquos priorem existere, ad rem attinet, ex c. 8, coelest. Hierarch., est dominari cero est, etiam subjectos quosque pos- evidens, Dionysium ordine a nobis proposito sidere. At enim, quia etiam Principatibus tri- illos tres ordines declarasse. buit præesse inferioribus, ergo non solum sunt Tertia Hierarchia.Ordines.Minores.primi inter eos, sed etiam illis dominantur, Et nominum ratio. — Tertia Hierarchia quo quia in illo genere regiminis non videtur a- altior, et elevatior est, eo minus nobis innoliud esse præsidere et aliud dominari. Quare tescit, et ideo pauca possumus de illa dicere, Principatus melius supra Angelos et Archan- quia vix rationem distinguendi tres illos ordigelos in tertia Hierarchia collocantur, et internes declarare possumus. Dicti vero Patres sumeos, quibus executio generalis ministerii circa ma concordia docent, in illa Seraphim, Chehominum custodium demandata est, nume- rubim, et Thronos collocari, et incipiendo a rantur, et in eo gradu sunt primi, ac proinde perfectioribus, ita numerandos esse. DocentPrincipes, seu Principatus, quia et principalia que omnibus commune esse divinæ majestati quædam opera illius ministerii per se exe- assistere, et in ejus laudibus perpetuo occuquuntur, et quantum suo muneri expedit, ab pari, ita ut operibus divinæ providentiæ non inferioribus agenda disponunt. Dominationes intendant, nec ordinarie ad illa mittantur. Fero sunt supra omnes ordines exequentium Ideoque solum per diversas habitudines ad (ut sic dicam) et omnes illos sibi habent sub- Deum, et majorem, vel minorem perfectiojectos, vel ordinando, vel intimando singulis, nem, vel in actibus, quos circa ipsum exercent, quid per singulos fieri oporteat, sive in gene- vel in modo, quo illi uniuntur, aut immediarali distribuendo munera, sive interdum in tam influentiam ab illo recipiunt, distingunparticulari Dei voluntatem illis revelando. tur. Atque ita Seraphim perfectissima censen

16. Antequam vero de tertia Hierarchia tur, quia ardentissimo amore in eum feruntur. dicamus, advertere oportet, in littera Dionysii, Cherubim vero in medio ordine collocantur, quoad secundum Hierarchiam ejusque ordines quia perfectione divinæ scientiæ eminent. In inveniri varietatem. Nam Ambrosius Camal- tertio vero, et infimo Throni ponuntur, quia dulensis abbas, in sua versione, in c. 8, cæles- sunt velut sedes Dei, in quibus tanquam in tis Hierarch., illos tres ordines disponit, sicut excelsis Thronis Majestati divinæ proportionanos exposimus, sicuti etiam D. Thomas, 1 p., tis sedet, et inhabitat. q. 108, et Damascenus, l. 2, c. 3, qui eodem or- 17. Contra proximam Hierarchiam. Quadine sententiam Dionysii refert. At vero idem tuor difficultates.-In hac vero distinctione staabbas, in c. 6, aliter eos ordines recenset scili- tim oriuntur difficultates. Prima est, quia hæc cet, Potestates, Dominationes, Virtutes, ascen- distinctio sumitur secundum statum, quem isti dendo nimirum a minus perfectis ad perfec- sancti Angeli habent in beatitudine, at vero in tiores. Idemque habent Perionii, et aliorum illa non potest quis in amore excellere, quin Fersiones apud Carthusianum in Dionysium. E scientia etiam perfectior sit, nec e contrario, contrario vero Bonaventura, in 2, ad. 9, ante quia qui plus amat, sanctior est, et consequenprimum articulum, g Post hæc, et Gabriel, q. ter perfectiori visione Dei gaudet, et e con1, art. 1, notab. 3, secundum Dionysium ita verso qui melius videt Deum, plus etiam amat: disponunt illos tres ordines, incipiendo a per- ergo propter excellentiam in uno, vel alio actu fectiori, Dominationes, Potestates, Virtutes. illorum non possunt illi duo ordines distingui. Sed cum de veriori lectione Græcorum exem- Secunda difficultas est, quia esto possent displarium nobis non constet, solum dicere pos- tingui illo modo, supremus ordo potius a sciensumus, hanc tertiam lectionem nulla esse auc- tia denominandus esset, quam ab amore quia toritate fundatam, alteram vero Perionii, et suprema scientia sanctorum spirituum est vi

« PredošláPokračovať »