Obrázky na stránke
PDF
ePub

mum, et ultimam speciem. Hanc sententiam ergo ita factum esse negabimus? Declaratur quoad hanc ultimam partem docet expresse assumptum, quia posita hujusmodi speciali Henricus, quodl. 7, quæst. 8, licet non ap- convenientia essentiali inter choros, verbi plicet illam ad distinctionem Hierarchiarum: gratia, secundæ Hierarchiæ, facile intelligitur, citatur etiam Cldarius, lib. 5, summ. et satis cur duo infimi Throni in eadem Hierarchia significat Alensis, 2 p., q. 20, memb. 6, a. 1, collocentur, et nihilominus infimus Thronus, in secunda ejus parte, quatenus ait, Hierar- et suprema Dominatio ad distinctas Hierarchias chias Angelorum distinctas et ordinatas esse pertineant, quamvis de facto sicut inter duas secundum diversos naturæ gradus: Eodemque illas species Thronorum nulla est intermedia, fere modo loquitur D. Thomas, d. q. 108, et ita inter ultimam speciem primæ Hierarchiæ, in d. q. 50, a. 4, ad 1, comparat in hoc An- et supremam secundæ nulla est media. Ratio gelos sub gradu naturæ intellectualis ad ani- enim est, quia inter Thronos major est conmalia sub gradu sensitivæ, et alii cum Ma- venientia, et similitudo essentialis, quam inter gistro, in 2, d. 8, et specialiter Richardus, Thronum, et Dominationem cujuscumque ora. 2, q. 4, in corp., cum secunda solutione, ad dinis, et perfectionis. 3. Potestque imprimis hæc sententia declarari 10. In quo consistat major convenientia esexemplo generis animalis irrationalis , seu sentialis Angelorum ejusdem Hierarchiæ juxta bruti, quod licet sit genus ad omnes species D. Thomam. — In quo autem consistat hæc brutorum, non tamen immediatum, sed sub convenientia essentialis inter Angelos singulaillo tres immediate species subalternæ distin- rum Hierarchiarum, ratione cujus dicantur gui possunt, terrestrium, aquatilium, et vola- ordines inter se convenire in propinquiori getilium: illa enim et inter se essentialiter diffe- nere et Hierarchias inter se simili genere difrunt quasi immediate, et sub se varias species ferre, sic explicatur a D. Thoma, 1 p., q. 108, magis particulares continent. Ita ergo in ge- art. 1, quia Angeli distinguuntur a nobis innere Angelorum facile intelligi potest, quia ter se secundum modum magis, vel minus unisimplicitati illorum non repugnat, cum tota versalem cognoscendi , non enim possumus illa compositio rationis sit, et illa varietas su- nos essentias rerum nisi ex operationibus seu periorum mediorum, et inferiorum cum ma- effectibus investigare : tres autem sunt modi , jori convenientia, et similitudine essentiali su- seu gradus universalis cognitionis, scilicet, vel periorum inter se, quam cum aliis, et sic de quia rationes rerum, per quas Angeli cognosreliquis, ad totius gradus pulchritudinem spec- cunt, proxime procedunt a Deo tanquam ab tat. Quia si hoc invenitur in gradu vegetabi- universali principio, vel prout istæ rationes lium, vel sensibilium, et ad illorum graduum cognoscendi dependent ab universalibus causis pulchritudinem pertinet, cur in gradu intel- creatis, vel quatenus hujusmodi rationes colectualium denegabitur?

gnoscendi applicantur singulis rebus prout de9. Et confirmatur, quia vel est impossibilis pendent a propriis causis. Primum modum dihic modus genericæ convenientiæ, et specificæ cit esse communem ordinibus primæ Hierardifferentiæ subalternæ, inter ipsos Angelos, chiæ, secundum mediæ, tertium infimæ. Et ita ultra universalissimam convenientiam in ra- sentit, ex primo sumi differentiam subaltertione spiritualis substantiæ, vel possibilis est. nam essentialem in qua ordines primæ HierarPrimum certe nulla probabilitate dici posse chiæ inter se conveniunt, et primario ab aliis videtur, tum quia nulla potest assignari re- differunt, et sic de cæteris. pugnantia, tum etiam quia in illo gradu in- 11. Prædicta D. Thomæ ratio difficilis. tellectuali concipi possunt intelligendi modi At enim, in hoc discursu obscurum est, quid essentialiter distincti, cum infinita varietate per rationes rerum intelligat D. Thomas, et quomagis, vel minus inter se similes : ergo non cumque modo illæ rationes intelligantur, non repugnat fieri ordines Angelorum, qui sub minus difficile intellectu est, quomodo illæ ratiouniversali genere substantiarum separatarum nes per habitudinem ad illos tres causarum orspecialem inter se habeant convenientiam es- dines distinguantur. Nam si per rationes rerum sentialem, secundum quam in genere proxi- intelligamus species intelligibiles Angelorum, miori inter se et non cum aliis conveniant. Si ad principium, a quo procedunt, comparemus, autem hoc concedatur esse possibile, negari easque in omnibus Angelis procedunt a Deo tanetiam non potest, quin ad pulchritudinem il- quam a prima, et propria causa, ut in libro selius gradus pertineat, sitque ad explicandam quenti videbimus, et nullus est Angelorum ordo, distinctionem Hierarchiarum aptissimum: cur qui a causis creatis sive universalibus, sive propriis illas recipiat. Si vero eas considere- versalis cognitionis potest esse varietas in mus ut sunt principia, seu rationes cognoscen- modo altiori et subtiliori cognoscendi, quæ ad di per has, vel illas causas, sic etiam omnes specificam diversitatem satis sit. Sic ergo tres Angeli suis speciebus utuntur ad cognoscendas supremi ordines Angelorum fortasse conveomnes res creatas, tam per causam universa- niunt in modo cognoscendi per species æque lissimam et primam, quæ est Deus, quam per universales et universaliores omnibus speciecausas universales medias: quam per proprias, bus inferiorum ordinum, et ita per hanc difquia omnes cognoscunt res perfecte, et con- ferentiam ab omnibus inferioribus essentialisequentur secundum omnem dependentiam, ter distinguuntur, inter se tamen solo genere quam ab omnibus suis causis habent. Deum conveniunt. Quia in illa universalitate quasi autem ipsum nullus Angelus per se, et in se co- extensiva possunt esse varii modi cognoscendi gnoscit naturaliter, ut suppono, nec per cau- in perfectione quasi intensiva essentialiter difsam, cum Deus illam non habeat, sed unus- ferentes. Et eodem modo cum proportione poquisque per suam substantiam, vel alios effec- test in cæteris Hierarchiis generica convenientus. Unde si per rationes cognoscendi non tia et differentia specifica explicari. Nam ut species intelligibiles, sed quasi principia, aut hæc probabiliter asseramus, satis est, quod id media cognoscendi, ex parte objecti intelliga- eis non inveniantur repugnantia, imo sint mus, eadem est difficultas, quia illa omnia consentanea rationi et perfectioni, ac pulchermedia cognoscendi communia sunt omnibus rimo ordini illius supremi substantiarum graAngelis, ergo per illam causarum distinctio- dus. Et quod cum his, quæ de his Hierarchiis nem difficile explicatur trium Hierarchiarum Dionysius et alii Patres docent recte consonet. essentialis distinctio, cum convenientia essen- Quæ omnia in dicto discursu inveniuntur, ut tiali et peculiari ordinum uniuscujusque Hie- consideranti patebit. Sic enim facile intelligirarchiæ inter se.

tur, quod de ordinibus primæ Hierarchiæ Dio12. Explicatur D. Thomas. — Ego, ut ve- nysius, cap. 6, de coelest. Hierarch., dicit : rum fatear, affirmare certo non posse, in quo Ordines primæ Hierarchiæ habere intense æquasensu illam trimembrem divisionem constitue- litatem et unitatem, quatenus tota illa Hierarrit D. Thomas. Videtur autem per rationes chia proxime Deo inhæret, atque inseritur et rerum non species intelligibiles, quæ sunt me- primoribus ejus splendoribus majori propinquidia cognoscendi ex parte Angeli, seu intelli- tate conjungitur. Per hæc enim omnia satis gentis, sed objectivas rationes rerum intelli- significat, esse inter illos ordines conveniengere, ut ex illis verbis colligitur : Possunt ra- tiam aliquam in perfectione essentiali, in qua tiones rerum, de quibus Angeli illuminantur inferiores ordines illis primis non assimilantur. considerari tripliciter. Nam Angeli non illu- Non est autem tanta illa convenientia inter minantur de speciebus intelligibilibus, sed de illos tres ordines, ut distinctionem substantiarebus ipsis, seu rationibus rerum, quæ per spe- lem inter eos excludat, quia, ut dixi, esse pocies repræsentantur. Quamvis autem Angeli test in universalitate et immediata habitudine omnes rationes rerum cognoscant secundum ad Deum, etiamsi in illamet perfectione deterhabitudinem ad omnes illas causas, ut objec- minationes et participationes essentialiter ditum est : nihilominus quidam possunt ex na- versæ inveniri possint. Et cum eadem proportura sua habere majorem proportionem cum tione indicat Dionysius de aliis duabus Hieraruno modo cognoscendi, vel cum una habitu- chiis philosophandum esse. Unde etiam, in dine illarum, quam cum alia, et secundum cap. 9, dixit, Archangelos esse Principatibus hanc commensurationem (ut ita dicam ) potest æquales, utique secundum quamdam generasufficienter illa tripartita divisio accommodari. lem rationem, ut ipse paulo post explicat et Possumus etiam dicere, quod licet inter Ange- notavit supra Richardus, ad 1. los quidam intelligant per universaliores spe- 13. Tertium dubium. Verior dubii resocies, quam alii, ut libro sequenti videbimus, lutio. — Ulterius vero dubitari potest, an inquæ varietas sufficit ad distinctionem essen- tra eumdem ordinem, seu chorum Angelorum tialem inter eos constituendam, nihilominus differentia specifica cum aliqua specialiori conconvenientia in æquali universalitate quoad venientia generica inveniatur? Hactenus sospecies intelligibiles et modum cognoscendi lum inter diversas Hierarchias ostendimus esse plura simul unico intuitu, vel actu non suffi- differentiam essentialem genericam, seu sucit ad unitatem specificam, sed potest esse balternam et consequenter diversos ordines tantum generica : nam in eodem gradu uni- ejusdem Hierarchiæ convenire inter se in pro

propinquiori genere et specie differre. An vero consentaneum perfectioni illius gradus, ut dixi. Angeli ejusdem chori sint ejusdem speciei, Nec ex illa sententia Dionysii, sumitur suffinondum dictum est, neque a nobis sciri posse ciens fundamentum, quia licet specierum mulexistimo, nec peculiari ratione ab effectibus, titudo major inulto sit in unoquoque ordine, vel ministeriis desumpta definiri. Nihilominus tota poterit ad illos tres gradus reduci, ut per utendo generalibus conjecturis, probabilius se constat. Præsertim quia de speciebus ejusest, non omnes Angelos ejusdem chori esse dem ordinis dubitari posset, an quædam illaejusdem speciei ultimæ. Quod sentit Henricus, rum in aliquo genere propinquiori inter se dicto quodlibet, et in eamdem partem magis conveniant, sub quo aliæ non continentur et inclinat Richardus, supra ad 4, et D. Thomas consequenter sit intra unum ordinem distinctotaque ejus schola id maxime profitetur, et tio non tantum specifica, sed etiam generica. alii, quos fert, et sequitur Carthusius, in 2, Fiet enim hoc valde probabile, applicando rad. 9, quæst. 5. Ratio vero est, quia non est tiones supra factas. Et ita credi potest, unumverisimile, novum tantum species in toto An- quemque ordinem Angelorum immediate disgelorum gradu inveniri, cum inferioribus in- tingui in tria genera proxima, quæ dici possunt numeræ inveniantur et in unoquoque gradu primum, medium et ultimum, sub unoquoque multiplicatio specierum ad magnam universi tamen illorum multiplicari species innumeras, perfectionem pertineat. Quod maxime verum fortasse immediate, vel etiam mediate secunest in natura intellectuali, quæ magis per se dum rationem nostram, si a nobis propriis et propter se intenditur : non possunt autem conceptibus concipi possent. An vero sub illis esse plures, quam novem species angelicæ, speciebus dentur individua, in sequenti capite nisi in uno ordine sint plures Angelorum dicemus. Prius enim oportet corollarie quæspecies , ut per se notum est. Unde quod dam incidentia dubia breviter expedire. supra ostensum est, Angelorum numerum ex- 15. Ex dictis incidentia dubia resolvuntur. cedere species rerum materialium, ita intel- Primum dubium. - Ex dictis enim decidiligi potest et debet, ut species Angelorum in tur primo incidens dubium, an distinctio hæc multitudine superent rerum materialium spe- Hierarchiarum et ordinum sit ex natura rei cies : hoc enim rationes ibi factæ suadent. in Angelis, vel ex gratia ? Dicendum est enim Unde fit probabile, species naturarum imma- cum D. Thoma, dicta quæst. 108, et Alensi, terialium et in solo gradu intellectuali conten- dicta quæst. 20, membr. 6, et aliis cum Matas multitudinem omnium specierum inferio- gistro, in 2, quæst. 9, fundamentaliter esse rum graduum simul sumptarum superare : a natura, completam vero esse secundum ornam gradus intellectualis ut omnium supre- dinem gratiæ. Prior pars ex dictis nota est, mus non multiplicatur quoad gradus, sed quia Angeli ex natura sua habent distinctiotantum quoad genera et species ejusdem gra- nem in perfectione essentiali secundum tria dus; inferiores autem naturæ multiplicantur principalia genera et tres principales species secundum varios gradus sentientium, vegeta- subalternas suo unoquoque illorum generum bilium et inanimatorum, quia cum sint im- contentas: sed in hac varietate fundantur Hieperfecti per majorem, vel minorem elonga- rarchiæ et ordines, ergo sunt aliquo modo, seu tionem a primo distingui possunt, et ideo fundamentaliter a natura. Altera vero pars licet in omnibus istis inferioribus gradibus ge- nota etiam est ex dictis, sed in illa subdistinnera et species multiplicentur, nihilominus va- gui potest res ipsa a nominum impositione. rietas specierum major esse debuit in solo sụ- Nam res principaliter consistit in donis grapremo gradu propter perfectionem suam, quam tiæ, quæ juxta proportionem naturalium Anin omnibus inferioribus etiam simul sumptis. gelis distributa sunt:et primo quidem, ac per

14. Illatio ex proxima resolutione. Dio- se in donis gratiæ sanctificantis, quibus maaysius exponitur. — Ex quo inferimus conse- gis, vel minus perfecte unaquæque Hierarchia, quenter in unoquoque ordine esse plures, quam vel singuli ordines Deo adhærent : secundario tres species. Dionysius enim distinxit in uno vero in gratiis quasi gratis datis, vel ministeriis quoque primos, medios et infimos, et ideo ali- Angelorum. Nomina autem ex his donis, vel qui putarunt, per illa tria tres species singu- ministeriis sumpta sunt, vel per ordinem ad lorum ordinum significari, ac subinde non esse Deum, vel per habitudinem ad homines : nam alterius Angelorum species multiplicandas. Sed Angeli sunt quasi medii inter Deum et homihoc etiam modo nimium Angelorum species nes, nam per se et quasi ab intrinseco in Deum quoad numerum minuuntur, quod non est tendunt, eique adhærent, ex Dei autem provi dentia ad humanam salutem procurandam quia ipsi Angeli perpetuo durabunt et in essendestinantur. Et quia prior habitudo præcipua tiali convenientia, vel differentia mutari non est, inde primi etiam ordines Angelorum sua possunt, et eadem ratione perpetuo manebit nomina sumunt, reliqui vero ex secunda, ut quoad varios gradus perfectionis tam in essencapite præcedenti satis explicui.

tiali gloria, quam in omnibus dotibus, aut per16. Secundum incidens dubium. — Secundo fectionibus gloriæ accidentalis, quæ quasi hadeciditur alia interrogatio, scilicet, an hæc bituales et permanentes sunt. Poterit etiam distinctio Hierarchiarum et ordinum inceperit manere illa distinctio quatenus per ordinem in Angelis in ipsa creatione, et pro statu viæ ad ministeria fit, vel sumpta denominatione duraverit, vel in statu gloriæ inceperit? Dicen- ab statu, vel officio quasi permanente, vel ab dum est enim imprimis, in ipso instanti crea- usu ejus præterito, vel certe a proportione, tionis incepisse quoad diversos gradus perfec- seu proxima capacitate ad tale ministerium, tionis naturalis secundum dicta genera et spe- quam unusquisque ordo angelicus ex se, vel cies, quia cum omnes Angeli simul creati sint, ratione sui status ad tale, vel tale ministerium in eodem instanti prædictam distinctionem ne- habet. Cessabunt autem post diem judicii discessario habuerunt : et consequenter quoad tinctiones illæ quoad actualia ministeria, vel varios gradus gratiæ, quos simul cum natura fortasse etiam quoad novas illuminationes et et cum proportione ad naturalem inæqualita- revelationes, quia illæ non erunt pro illo statu tem acceperunt, ut, in libro quinto, ostende- necessariæ, ut D. Thomas, dicta quæst. 108, mus. Unde consequenter fit, eamdem distinc- art. 7, docet, ita exponens illud Pauli 1, Cotionem Angelorum cum proportione in secundo rint. 15, dicentis, finem mundi tunc esse futuinstanti viæ perseverasse in sanctis Angelis, rum, cum Christus evacuateril omnem Prinquia credibile est, omnes illos toto suo conatu cipatum, Poiestatem et Virtutem : nam si hæc uniformiter difformiter conversos esse in Deum de coelestibus accipiamus, quoad ministeria et in accepta gratia, ac meritis crevisse. Unde horum ordinum intelligenda sunt. Possent secundum ordinem ad Deum potuerunt etiam etiam de potestatibus et principatibus humatunc habere distinctionem aliquam quoad illu- nis intelligi, vel etiam de his, quæ inter dæminatioues et revelationes, quas pro eo statu mones inveniuntur, ut jam dicemus. receperunt. Nam verisimile est, superiorem 18. Quartum incidens dubium. - Quarto poHierarchiam fuisse a Deo immediate illumina- test ex dictis dubium aliud expediri, an inter tam etiam in via : nam ex innata perfectione dæmones isti ordines inveniantur, et ordo hiesua habet immediatum ordinem ad Deum et rarchicus : quia illis etiam hæc nomina triconsequenter inde fit credibile, per illam in- buuntur. Nam Matthæus 9: Princeps dæmonioferiores Deum illuminasse et ad perseveran- rum nominatur, etc., 12, dicitur esse Beelzebud, dum, ac Lucifero resistendum excitasse, ser- et Joannes 12, dicitur Princeps hujus mundi, et vato etiam debito ordine inter inferiores Hie- Matthæus 25, dixit Christus, ignem esse paratum rarchias, et inter omnes choros earum inter se. diabolo el angelis ejus, indicans eminentiam At vero quoad distinctionem Hierarchiarum et illius qui per antonomasiam diabolus dicitur, ordinum in ministeriis erga salutem hominum, supra cæteros angelos malos. Et Paulus, ad clarum est, non incoepisse usque ad statim glo- Ephes. 6, vocat principes et potestates, acmundi riæ, imo neque statim in principio beatitudinis rectores tenebrarum harum. Unde negari non sanctorum Angelorum, cum homines tunc non- potest, quin aliquo modo in dæmonibus hi ordum creati essent.Fieri tamen potuit, utante ho- dines inveniantur. Duobus autem modis id pominum creationem Deus ministeria sanctorum test intelligi. Primo secundum antiquam (ut Angelorum distribuerit quoad officium et quasi ita dicam) appellationem seu fundamentum in actu primo, ut sic dicam, licet usus minis- ejus. Et sic in tantum est certum, hos ordines trandi usque ad hominum creationem incipere in dæmonibus inveniri, in quantum verum est, non potuerit.

ex ordinibus Angelorum aliquos cecidisse. Nam 17. Tertium incidens dubium.—Tertio facile hoc supposito, clarum est, retinuisse post lapetiam satisfit ex dictis alteri interrogationi, an sum eamdem naturæ diversitatem, et convedistinctio Herarchiarum et ordinum Angelo- nientiam, et distinctionem, quam in principio rum etiam post diem judicii duratura sit ? Di- habuerint, nam illa immutabilis est. Præterea cendum est enim, quoad naturalem distinc- cum supponamus, Angelos malos priusquam tiouem in essentiali perfectionc quoad varia caderent, in gratia fuisse, consequens etiam gevera, et species perpetuo esse duraturam, est, ut secundum statum gratiæ inserti fuerint

cæteris ordinibus Angelorum, atque ita aliquos quia in majori etiam gratia creatus fuit, proprius numeratos in ordine Principatuum, Po- babilissime sequitur, aliquem hominum sedem testatum, Virtutum, etc., nunc esse ex malo- illam occupaturum esse juxta doctrinam Sancrum Angelorum turba. Et hanc vocamus an- torum supra traditam, quod homines assumuntiquam appellationem. Quæ posset absolute tur ad reparandas sedes Angelorum, ascendenverificari, etiamsi nunc inter dæmones non es- do scilicet, ad illam celsitudinem gloriæ, quam set prælatio, vel ministerium per illas voces illi essent habituri. Unde consequenter fit, ut significata. Alio vero modo possunt illa nomina talis homo sit beatior cæteris Angelis. Neque eis nunc attribui propter aliquod fundamen- id potest soli Virgini attribui, nam illa multum tum, quod nunc in eis habent non tantum in supra illam sedem gloriæ, et ultra omnem gradibus perfectionis naturæ inæqualis, sed chorum collocata est. Sicque de omnibus sedietiam in mutuo ordine dæmonum inter se se- bus Angelorum, quæ in omnibus ordinibus eundum aliquam prælationem et subordinatio- trium Hierarchiarum vacuæ remanserunt, connem. Et hoc etiam modo esse in demonibus sequenter dicendum est. Non assumuntur tasuum modum principatus et potestatis, docet men homines ad choros Angelorum, quoad D. Thomas, i part., quæst. 109, et est satis ministeria, quæ circa homines et Ecclesiam consentaneum verbis Christi et Pauli supra ci- exercent, quia animæ humanæ non sunt ex tatis. Et fundari potest vel in naturali ordine, spiritibus administratoriis, qui in ministerium quæ dæmones etiam inter se habent in naturali mittuntur secundum communem legem, quia perfectione, ratione cujus superiores possunt non est ita consentaneum naturæ animæ ratioinferioribus imperare. Vel etiam in ordine di- nalis, ut postea suo loco dicemus. Denique cervinæ providentiæ, quia inferiores peccando tum est, non omnes homines esse ascensuros imitati sunt superiores, et omnes fuerunt a in perfectione gloriæ ad aliquem Angelorum supremo inducti, et quodammodo superati, et ordinem: nam multi sunt inferiores in gloria ideo illius potestati traditi sunt etiam in justam omnibus Angelis, ut de infantibus mortuis in poenam, quæ tamen prælatio non in bonum gratia, et de aliis peccatoribus, qui sero et imsuperiorum redundat, sed in majus etiam ma- perfecte justificantur, manifestum est. Nli ergo lum, quia malis et in malis præesse miserum dici possunt, vel novum ordinem constituere, est, ut dixit D. Thomas, d. quæst. 109, art. 2, vel infimo ordini Angelorum aggregari, nec in fine.

de hoc contendere oportet, quia solum ad mo19. Quintum incidens dubium.-Certum est, dum loquendi spectat. non omnes homines ad Angelorum ordinem asCERSUros.—Ultimo expeditur ex dictis dubium,

CAPUT XV. quod tractat D. Thomas, dicta q. 108, a. 8, an homines prædestinati ad ordines Angelorum UTRUM OMNES ANGELI SINGULORUM ORDINUM SPEassumantur. Dicendum est enim, quod secun CIE DIFFERANT, VEL DENTUR ALIQUI SOLO NUdum perfectionem naturalem non possunt ho- MERO DIFFERENTES ? mines ad ordines Angelorum ascendere, quia naturalis perfectio illorum non potest essentia- 1. Triplex sensus quæstionis.--Duo vel tria liter mutari, et ideo quantumcumque in aliis puncta solent de hac quæstione tractari. Priperfectionibus crescant, semper manent infe- mum est, an potuerit Deus de absoluta potenriores Angelis in natura, quomodo etiam ipsum tia sua duos, vel plures Angelos ejusdem speVerbum incarnatum paulo est minoratum ab ciei, et solo numero distinctos producere. SeAngelis. At vero secundum ordinem gloriæ cundum, esto hoc non implicet contradictiopossunt multi homines ad ordines Angelorum nem, an saltem dici possit impossibile, vel seassumi. Imo aliqua persona humana etiam cundum ordinatam Dei potentiam, vel secuncreata supra omnes Angelorum choros ascendit, dum communem cursum naturæ, seu juxta id, scilicet Virgo sanctissima. An vero præter il- quod substantiæ immateriales connaturaliter lam, aliqui homines futuri sint omnibus Ange- exigunt. Tertium, an de facto Deus creaverit lis beatiores, incertum est, neque cum funda- plures Angelos ejusdem speciei, vel omnes mento affirmari potest, licet neque possit etiam quotquot sunt, specie differant, et hoc ulcum majori fundamento negari. Imo si verum timum est, quod principaliter ad hunc loest, Luciferum fuisse perfectissimum omnium cum spectat, nam priora magis Metaphysicam Angelorum in natura, et consequenter futurum concernunt, et ita in illa sunt a nobis definita, fuisse supremum in gloria, si perseverasset, tamen quia sunt necessario prævia, illa præ

« PredošláPokračovať »